CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

Pełen tekst

(1)

CZĘŚĆ III SIWZ

WZORY FORMULARZY

(2)

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:

Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY ... 3

Wzór nr 2 Części III SIWZ ... 7

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW ... 7

Wzór nr 3 Części III SIWZ ... 8

Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobą lub osobami, o której mowa w pkt II. 5) i 6) zawarte w Formularzu oferty. ... 8

Wzór nr 4 Części III SIWZ ... 9

Oświadczenie, że Wykonawca jest producentem sprzętu lub oświadczenie producenta sprzętu zgodnie z par. VII części 1 SIWZ. ... 9

Wzór nr 5 Części III SIWZ GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA WADIUM ... 10

Wzór nr 6 Części III SIWZ ... 12

GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ... 12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ... 13

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA ... 14

(3)

Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY

I. OFERTĘ składa:

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wykonawców występujących wspólnie1 Adres

e-mail.:

Nr telefonu Nr Fax:

Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania (dane będą służyły do przekazywania korespondencji)

Imię:

Nazwisko:

Adres:

e-mail:

nr Fax:

dla

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) ul. Warszawska 165,

05-520 Konstancin-Jeziorna

My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym wzoru Umowy, jak też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia,

wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie:Modernizacja systemu pamięci masowych nr 2017/DU/1159

za cenę netto ...zł, kwota podatku VAT2...zł, za cenę brutto...zł.

1 jeżeli dotyczy.

2 uwaga – Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty, z zastrzeżeniem pkt XVI. 3) Części I SIWZ.

(4)

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi:

Lp.

Nazwa urządzenia

cena jednostkow a netto (bez VAT) zł

liczba oferowanych

jednostek

cena całkowita netto (bez VAT) (3*4)

Stawka VAT %

Kwota podatku VAT 5*6

cena całkowita

brutto (z VAT)*

5+7 zł

1 2 3 4 5 6 7 8

1. MACIERZ - V7000 -

kontroler i 3 półki dyskowe 2

2. Usługi zawarte w p. 3, 5 i 7

części II SIWZ 1

3. Oprogramowanie do

monitoringu macierzy 1

CENA DOSTAWY NETTO

(należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 5) X X X

RAZEM KWOTA VAT

(należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 7) X CENA DOSTAWY BRUTTO

(należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8)

II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:

1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu* z postępowania.

*Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego przez Spółkę lub podmioty należące do GK PSE lub wykonał je nienależycie;

b) który znajduje się w sporze ze Spółką lub podmiotem należącym do GK PSE w związku z udzielonym mu zamówieniem;

c) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

d) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

3) Oświadczamy, że nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie

(5)

zdrowotne lub społeczne, *lub oświadczam(y), że uzyskałem(uzyskaliśmy) przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.

5) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia.

6) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.

7) Dysponujemy co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dedykowaną do koordynacji prac na rzecz Zamawiającego posiadającą minimum roczne doświadczenie w koordynacji dostaw.

8) Dysponujemy co najmniej 2 osobami która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dedykowanymi do instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenia procesu migracji.

9) Oświadczamy, że jesteśmy*:

a) producentem sprzętu, który jest przedmiotem zamówienia.

lub

b) autoryzowanym przedstawicielem producenta sprzętu, który jest przedmiotem zamówienia

* odpowiednie zaznaczyć.

Ad. b) W załączeniu przekazujemy stosowny dokument potwierdzający powyższe wystawiony przez producenta.

10) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Nazwa podwykonawcy Zakres prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę

(…)

11) Oświadczamy, iż sprzęt, który ma być dostarczony w ramach zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Części II SIWZ, tj. Specyfikacji technicznej, w tym zwłaszcza w zakresie standardów i certyfikatów.

12) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.

** Niewłaściwe skreślić.

***Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto, obowiązany jest również złożyć powyższe oświadczenie.

W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego poniżej podajemy****:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:………;

(6)

- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:……….

****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.

III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:

1) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto.

2) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym Wzorem Umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.

3) Udzielić gwarancji i rękojmi w terminach i na zasadach wymaganych w SIWZ, w szczególności Wzorze Umowy.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do ………

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załączniki do oferty:

1) ...

(7)

Wzór nr 2 Części III SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Modernizacja systemu pamięci masowych”

oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące dostawy:

Lp.

Opis wykonanych prac (wskazać co najmniej 3 odpowiadających opisowi w części

II SIWZ)

Wartość dostawy (netto w zł)

Data wykonania (miesiąc/rok)

Nazwa i adres odbiorcy

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie prac.

……….. ………

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(8)

Wzór nr 3 Części III SIWZ

Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobą lub osobami, o której mowa w pkt II.

5) i 6) zawarte w Formularzu oferty.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Modernizacja systemu pamięci masowych”

oświadczamy, że:

1) Dysponujemy co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dedykowaną do koordynacji prac na rzecz Zamawiającego posiadającą minimum roczne doświadczenie w koordynacji dostaw.

2) Dysponujemy co najmniej 2 osobami która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dedykowanymi do instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenia procesu migracji.

Osobami dedykowanymi do wykonania prac zgodnie z zamówieniem będą:

………. – zgodnie z p. 1 powyżej

………. – zgodnie z p. 2 powyżej

………. – zgodnie z p. 2 powyżej

(9)

Wzór nr 4 Części III SIWZ

Oświadczenie, że Wykonawca jest producentem sprzętu lub oświadczenie

producenta sprzętu zgodnie z par. VII części 1 SIWZ.

(10)

Wzór nr 5 Części III SIWZ

GWARANCJA BANKOWA/ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA WADIUM

………, dnia………201..

Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa nr... na Wadium

Zostaliśmy poinformowanie, że w związku z ogłoszeniem przez PSE inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 13202-305 Warszawa, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000092539, NIP 526-10-27-348, o kapitale zakładowym 4 666 100,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej „Zamawiającym”) w dniu ... w ... o zamówieniu niepublicznym na..., w którym wysokość wadium wynosi... zł (słownie...zł) (zwanego dalej „Przetargiem”) ... (zwany dalej „Wykonawca”) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej „Ofertą”).

My, ... z siedzibą w ……… zarejestrowany w dniu ……… w Sądzie Rejonowym dla miasta ……… Wydział ……… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości: ... zł (słownie ... zł)

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca:

1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień w PSE Inwestycje S.A. tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Ofercie lub, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub,

c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn leżących po Jego stronie.

W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła.

Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w ...

...(zwanego dalej „Oddziałem")

Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia

Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone przed tym dniem.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed

upływem terminu jej ważności,

3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności.

(11)

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie:

1) jeżeli upłynął termin jej ważności,

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

3) Zamawiający unieważnił postępowanie..

Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania,

- którego Oferta została odrzucona.

Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej nam.

Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem...

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.

……….. ………..

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji wystawcy gwarancji

(12)

Wzór nr 6 Części III SIWZ

GWARANCJA BANKOWA/GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

………….., dnia ………. 201..

NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA

BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NR……… ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

W związku z faktem, iż nasz Klient ………. siedzibą w ……… adres:

………, REGON: …………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……….., zwany dalej WYKONAWCĄ, zawarł w dniu

………r. z firmą PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000092539, NIP 526-10-27-348, o kapitale zakładowym 4 666 100,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę nr………… na ……… (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ………. zł, my, ……….., z siedzibą w ………, REGON:

………., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……….. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..zwany dalej BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym zobowiązujemy się wypłacić Państwu, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej:

…………. zł

(słownie: ……….. złotych)

w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego Państwa oświadczenie, że WYKONAWCA:

- nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub

- nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za wady.

Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji

Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu ……… roku o 70%, tj. do kwoty ……… zł (słownie: ………. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu …. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu

………. roku o godzinie …………, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu.

Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed terminem jej wygaśnięcia.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

……….. ………..

miejscowość i data podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji wystawcy gwarancji

(13)

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Numer postępowania: 2017/DU/1159 ...

...

...

[dane Wykonawcy]

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Modernizacja systemu

pamięci masowych” działając w imieniu Wykonawcy

………..………...….., świadom odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych informacji, niniejszym oświadczam, że: w stosunku do Wykonawcy, będącego osobą fizyczną oraz urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników, partnerów w spółce jawnej lub partnerskiej lub z ograniczoną odpowiedzialnością albo komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurentów - nie jest prowadzone na dzień składania niniejszego oświadczenia oraz nie było prowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert - postępowanie karne dotyczące przestępstw określonych w Rozdziałach XVI – XX, XXII – XXV, XVII – XXX, XXXII – XXXVII Kodeksu karnego, postępowanie karno-skarbowe lub dotyczące popełnienia innych przestępstw mających na celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Powyższe oświadczenie nie dotyczy postępowań karnych oraz karnych skarbowych, które były prowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert i zostały zakończone prawomocnym umorzeniem przed dniem składania ofert na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego.

……….. …….………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(14)

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Numer postępowania: 2017/DU/1159 Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego na:

„Modernizacja systemu pamięci masowych.”

my: ……...………..…(imię i nazwisko osoby

podpisującej)………..…..………..………. (imię i nazwisko osoby podpisującej) oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu ……….……... (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ……….………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępni………...……. (wpisać komu) z siedzibą w ………..………

zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:

……….………..(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby) Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione:………

(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów) Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: ……….………

………

(proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………..

(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Upoważniam Wykonawcę do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby.

……… ………..

miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :