OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Pełen tekst

(1)

1

SPÓŁKA AKCYJNA

Znak postępowania BFZ4-073-PR-13/2013

Zamawiający „PKP Intercity” S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

ograniczonego na:

wybór agencji pracy tymczasowej do przeprowadzania akcji informacyjnych

1. Nazwa i adres Zamawiającego

"PKP Intercity" S.A.

ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa 2. Tryb zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez „PKP Intercity” S.A. z dnia 25 sierpnia 2011r zwanego dalej Regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego:

www.intercity.pl

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem:

BFZ4-073-PR-13/2013 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim.

3. Punkt kontaktowy

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Czajka e-mail:

magdalena.czajka@intercity.pl, tel. (22)4734372 Faks: (22) 4734333, ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, pokój nr 124, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00.

4. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji pracy tymczasowej, która zapewni osoby do pełnienia funkcji informatorów mobilnych na wybranych dworcach kolejowych.

2. Usługa będzie świadczona w okresie świąt Wielkanocnych, „weekendu majowego”, zakończenia roku szkolnego, zakończenia wakacji letnich, wprowadzenia korekty rozkładu jazdy we wrześniu, Świąt Wszystkich Świętych, w okresie zmiany rozkładu jazdy w grudniu, świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Święta Trzech Króli, na następujących dworcach kolejowych i przez następującą liczbę osób (minimum):

1) Warszawa Wschodnia – 12 osób 2) Warszawa Centralna - 12 osób 3) Warszawa Zachodnia - 10 osób 4) Lublin – 4 osoby

5) Białystok - 4 osoby 6) Bydgoszcz - 6 osób 7) Toruń - 6 osób 8) Gdańsk - 6 osób 9) Gdynia- 6 osób 10) Olsztyn - 3 osoby 11) Szczecin - 6 osób 12) Wrocław - 9 osób 13) Poznań - 10 osób 14) Opole - 3 osoby 15) Kraków Gł. - 10 osób

(2)

2 16) Katowice - 10 osób

17) Rzeszów - 3 osoby 18) Łódź Kaliska - 5 osób 19) Łódź Widzew - 4 osoby

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na możliwości dodatkowego zlecenia świadczenia usługi w okresie święta Bożego Ciała, zmiany turnusów w okresie wakacyjnym, Święta WNMP, Święta Niepodległości, w okresie 14-15 kwietnia 2013r. , 09-10 czerwca 2013r., 20-21 października 2013r., oraz na następujących dworcach kolejowych: Zakopane w okresie Świąt Wielkanocy, w okresie wakacyjnym, Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli; oraz Kołobrzeg, Władysławowo, Międzyzdroje, Hel w okresie wakacyjnym (po minimum 3 osoby na dworzec kolejowy).

4. W zakres obowiązków informatorów mobilnych wchodzą przede wszystkim następujące czynności:

1) odpowiadanie na pytania podróżnych z zakresu rozkładu jazdy (m.in. godziny i perony odjazdów, opóźnienia, skomunikowania) oraz topografii dworca,

2) prezentowanie proaktywnej postawy w kontaktach z podróżnymi - pomoc osobom wyglądającym na zagubione, mającym problemy z odczytaniem rozkładu jazdy bądź tablic informacyjnych etc.

3) przekierowywanie osób stojących w kolejkach do kas biletowych, biletomatów lub innych punktów sprzedaży biletów,

4) kierowanie podróżnych do kas biletowych/Centrum Obsługi Klienta/biletomatów w przypadku chęci zakupu biletu uzyskania szczegółowych informacji o połączeniach etc.

5) codzienne pobieranie za podpisem przed rozpoczęciem zmiany kurtki z buttonem, telefonu komórkowego i ewentualnie netbooka oraz zdawanie ich po zakończeniu zmiany,

6) codzienne wypełnianie w trakcie zmiany ankiet (kart fedbackowych) dotyczących najczęściej zadawanych przez podróżnych pytań oraz oddawanie ich po zakończeniu zmiany koordynatorowi,

7) informowanie osoby wspierającej/koordynującej informatorów mobilnych na dworcu o konieczności udania się na przerwę,

8) rozdawanie,w przypadku wystąpienia konieczności, ankiet podróżnym (co najmniej jedna ankieta na jeden dzień)

9) rozdawanie podróżnym ulotek z ofertą (dla każdej osoby, której udzielana jest informacja) 5. Termin wykonania zamówienia

1. Termin obowiązywania umowy: marzec 2013 – czerwiec2014 rok 2. Planowane terminy akcji (wraz z prawem opcji), to:

1) Wielkanoc – 5 dni tj. 28-30.03 oraz 1-2.04.2013

2) Weekend majowy - 5 dni tj. 26-27.04 oraz 30.04 oraz 4-5.05.2013 3) Boże Ciało – 3 dni tj. 29.05 oraz 31.05 oraz 02.06.2013

4) Zakończenie roku szk. – 3 dni tj. 27-29.06.2013

5) Zmiany turnusów - 8 dni tj.13-14.07, 27-28.07, 10-11.08, 24-25.08 6) Święto WNMP – 2 dni tj.14.08 oraz 18.08.2013

7) Koniec wakacji – 2 dni tj. 30-31.08.2013

8) Wszystkich Świętych – 4 dni tj. 30-31.10 oraz 2-3.11.2013 9) Święto niepodległości – 2 dni tj. 8.11 oraz 11.11.2013 10) Zmiana rozkładu jazdy – 5 dni tj. 5-9.12.2013

11) Boże Narodzenie, Nowy Rok i Trzech Króli – 10 dni tj. 20-21.12 oraz 23-24.12 oraz 26- 27.12 oraz 31.12.2013 oraz 01.01.2014 oraz 6-7.01.2014

12) 14-15.04 – 2 dni 13) 09-10.06 - 2 dni

(3)

3 14) 01-02.09 – 2 dni

15) 20-21.10 – 2 dni

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki : 1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w § 15 ust. 1 Regulaminu :

1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisynakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była akcja informacyjna lub edukacyjna lub promocyjna lub marketingowa(lub mieszana)prowadzona jednocześnie przez nie mniej niż 100 osób w co najmniej 10 województwach

2) dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w §24 ust. 1 i 2 Regulaminu.

3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Z treści załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.

7. Informacje o dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z ust. 6 pkt. 2 ogłoszenia Zamawiający żąda przedstawienia wraz z wnioskiem następujących dokumentów:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego zamówienia)

2) wykazu zrealizowanych akcji informacyjnych lub promocyjnych lub marketingowych lub edukacyjnych (lub mieszanych)wykonanych w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie (np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego zamówienia)

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Regulaminu

(np. wg załącznika do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dostępnego na stronie internetowej www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego zamówienia).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

(4)

4 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający jako jedyne kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

9. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Biura Zakupów Centralnych "PKP Intercity" S.A. ul. Chłopickiego 53, budynek nr 15, 04-275 Warszawa, pokój nr 124.

2. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2013 roku do godz.

10:00.

10. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 dni od ustalonej daty składania ofert

11. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki określone w ust. 6 pkt. 1 ogłoszenia Wykonawcy składający wspólny wniosek mogą spełniać samodzielnie lub łącznie

2) warunki, określone w ust. 6 pkt.2 ogłoszenia niniejszego ogłoszenia, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia spełnia każdy z tych Wykonawców z osobna (odrębnie);

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1) oświadczenie wymienione w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 1) ogłoszenia – powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców albo przez każdego z tych wykonawców z osobna (odrębnie), 2) oświadczenie wymienione w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 4) ogłoszenia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być przedłożone przez każdego z tych wykonawcę z osobna (odrębnie),

3) dokument wymieniony w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 2) ogłoszenia winien być złożony wspólnie przez wszystkich wykonawców.

4) dokument wymieniony w ust. 7 pkt. 1 ppkt. 3) ogłoszenia winien być przedłożony przez każdego z Wykonawców z osobna (odrębnie),

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

4. Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu winny być złożone w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem innej formy przewidzianej postanowieniami niniejszego ogłoszenia lub przepisami prawa. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie lub inny uprawniony podmiot za zgodność z oryginałem kopii;

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty;

6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność jego treści oraz podpisany w sposób umożliwiający identyfikację osoby go składającej (dokument obejmujący treść oświadczenia stanowiącego treść wniosku powinien być podpisany własnoręcznie przez osobę uprawnioną). Wzór wniosku dostępny jest na

(5)

5 stronie internetowej Zamawiającego www.intercity.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu;

8. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim;

9. Wniosek powinien bezwzględnie zawierać:

1) nazwę (firmę), siedzibę, nr telefonu, nr faksu, adres poczty elektronicznej Wykonawcy, 2) nazwę (firmę) i siedzibę Zamawiającego oraz nazwę postępowania, 3) oświadczenie woli zawierające deklarację udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

4) datę i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

10. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy w najwyższym stopniu spełniają warunki w zakresie doświadczenia, które zostały określone w ust. 6 pkt. 1 ppkt. 2) ogłoszenia i w konsekwencji otrzymają największą sumę punktów wg mierników kwalifikacji. Miernik kwalifikacji:

Doświadczenie zawodowe:

Zamawiający przyzna 1 punkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad minimum określone w ust. 6 pkt. 1 ppkt.2 Ogłoszenia) spełniające wymogi określone w ust. 6 pkt. 1 ppkt. 2) Ogłoszenia

11. W sytuacji gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu będzie mniejsza lub równa5, to wówczas Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełniają przedmiotowe warunki.

12. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia sporządzona będzie w języku polskim.

13. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną na adres: magdalena.czajka@intercity.pl lub drogą faksową (nr faksu +48 224734333) za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, uzupełnienia oferty, wycofania oferty które powinny być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

15. Złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w formie innej niż określona przez Zamawiającego będzie nieskuteczne.

16. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach należy kierować na adres: „PKP Intercity" S.A. Biuro Zakupów Centralnych, ul.

Chłopickiego 53 (budynek nr 15), 04-275 Warszawa, pok. 124..

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem wniosku.

18. Wraz z wnioskiem Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

1) oświadczenia i dokumenty wymagane w ogłoszeniu powyżej,

2) pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile prawo do jego podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do wniosku również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

19. Wykonawca wspólnie składający ofertę zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (tzw. Umowę konsorcjum).

20. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wszystkie strony wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w ogłoszeniu winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie oświadczenia i wykaz usług zostały złożone przez Wykonawcę na formularzach udostępnionych przez Zamawiającego na jego stronie internetowej.

(6)

6 21. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.4.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Dokumenty nie oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Regulaminu i innych przepisów.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :