Gestor nexo (system zarządzania relacjami z klientami) - 3 st

Pełen tekst

(1)

Dane aktualne na dzień: 24-06-2022 11:02 Link do produktu: https://rcom24.pl/gestor-nexo-system-zarzadzania-relacjami-z-klientami-3-st-p-155924.html

Gestor nexo (system zarządzania relacjami z klientami) - 3 st

Cena brutto 911,00 zł

Cena netto 740,65 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Producent INSERT S.A.

Opis produktu

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedażySubiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;

ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;

definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);

wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;

przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);

obsługa wielu walut na ofertach;

planowanie i wykorzystywanie promocji;

planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;

przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;

planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;

możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach oraz procesach ofertowych;

ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);

wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;

łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;

tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;

narzędzia usprawniające obsługę e-maili – m.in. sprawdzanie poprawności pisowni, kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;

system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;

biblioteka dokumentów umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);

oznaczanie obiektów flagami;

możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;

możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Szczegółowy opis Klienci

Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.

(2)

być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).

Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.

Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je

wykorzystać do pracy.

Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).

Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.

Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.

Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.

Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.

Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów

Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.

Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.

Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.

Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.

Ewidencja zainteresowań klientów.

Indywidualne parametry wydruków - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.

Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.

Indywidualne cenniki dla klientów.

Działania

Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.

Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.

Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.

Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.

Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.

Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.

Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.

Określanie stopnia realizacji działań w procentach.

Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).

Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.

(3)

Zasoby

Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale

konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.

Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.

Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.

Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

Kalendarz

Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.

Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.

Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.

Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.

Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka dokumentów).

Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.

Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.

Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.

Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.

Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.

Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.

Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.

Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.

Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.

Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.

(4)

Klient poczty

Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).

Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.

Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.

Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.

Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.

Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.

Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.

Obsługa reguł wiadomości.

Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.

Raportowanie

Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.

Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).

Użytkownicy

Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.

Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.

Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment

Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne.

tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.

Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.

Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.

(5)

Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.

Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.

Obsługa zamienników.

Ekrany

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gestora nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona startowa Moduł działań

Działania – widget przypomnienia Działania – rejestracja czasu pracy

Formularz klienta – sekcja CRM Formularz zadania z zaplanowaną akcją automatyczną

Definiowanie cyklicznego spotkania firmowego Zestawy klientów

(6)

Zasoby Terminarz rezerwacji zasobów

Formularz rezerwacji zasobu Kalendarz

Moduł ofert Oferta

Procesy ofertowe Procesy ofertowe – widoki w module

Formularz procesu ofertowego Klient poczty elektronicznej

Wymagania sprzętowe Wymagania systemowe

komputer z procesorem Core2Duo;

4GB pamięci operacyjnej RAM;

system operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy (zalecany Windows 7 lub nowszy);

system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (lub wersja wyższa) z zainstalowanym komponentem Full-Text Search.

(7)

Porównanie

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

"-" - funkcja nie jest realizowana przez program;

"+" - funkcja jest realizowana przez program;

"+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;

"*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gestora GT).

Klienci

Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd. +/-

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela

handlowego) -

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala +

oddziały) -

Seryjny tryb dopisywania klientów -

Wielu opiekunów klienta -

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem -

Zdefiniowane szablony klientów -

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient -

(8)

Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

Ewidencjonowanie dat jubileuszowych +/-

Zaawansowane pola własne klientów *

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

Działania

Numeracja działań -

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

-

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania -

Rejestrowany czas wykonania działań -

Komentowanie do wykonywania działań -

(9)

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania

akcji -

Tryb seryjny dodawania działań -

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz

z dokumentami -

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość) +/-

Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich

uprawnień do tego działania +/-

Oznaczanie stopnia wykonania działań +/-

Zaawansowane pola własne działań *

Powiązania między działaniami, z innymi obiektami, luźne +

Kalendarz

Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia -

Zasoby

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

-

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

-

Ofertowanie

(10)

Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych -

Definiowanie terminu obowiązywania ofert -

Definiowanie preferowanych form płatności -

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów -

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień

-

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego

-

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych -

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach +/-

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta +/-

Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta)

+/-

Rozbudowane opisy ofert +/-

(11)

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach

ofertowych +/-

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być

realizowana oferta +/-

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża) +/-

Powiązania z innymi obiektami w ramach ofertowania, luźne +

Klient pocztowy

Obsługa protokołu IMAP -

Obsługa hierarchicznych folderów -

Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania -

Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości -

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail

powinien mieć załącznik +/-

Reguły wiadomości +/-

Listy nadawców pożądanych i niepożądanych +

Raporty

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe -

(12)

Uprawnienia do poszczególnych raportów -

Raporty własne użytkowników +

wygenerowano w programie shopGold

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :