SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pełen tekst

(1)

Toruń: Dostawa urządzenia do suchego rozmrażania osocza i podgrzewania preparatów krwiopochodnych.

Numer ogłoszenia: 131007 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera , ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, woj.

kujawsko-pomorskie, tel. 56 6101510, faks 56 6596128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszz.torun.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzenia do suchego rozmrażania osocza i podgrzewania preparatów krwiopochodnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do suchego rozmrażania osocza i podgrzewania preparatów krwiopochodnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Możliwość jednoczesnego rozmrażania min. 2 pojemników z osoczem, z możliwością rozmrażania pojedynczych pojemników.

2. Sposób rozmrażania - /na sucho/, bez użycia wody, dzięki zastosowaniu nawiewu i cyrkulacji ciepłym powietrzem.

3. Standaryzacja procesu rozmrażania i podgrzewania. Stabilizacja temperatury preparatów. Maksymalna temperatura ogrzewanego pojemnika 37ºC.

4. Funkcja szybkiego rozmrażania pojemników osocza i preparatów krwiopochodnych.

5. Wbudowany system alarmowy - akustyczny i wzrokowy.

6. Urządzenie musi wskazywać temperaturę rozmrażanego produktu.

7. Zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk przebiegu każdej operacji rozmrażania (dane dot. czasu i temperatury rozmrażania).

8. UPS - urządzenie dostosowane do potrzeb pracy rozmrażarki do momentu jej bezpiecznego wyłączenia podczas nagłego przerwania dostaw prądu.

9. Instrukcja obsługi w języku polskim.

10. Instalacja, uruchomienie urządzenia oraz szkolenie w zakresie obsługi przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów w cenie oferty.

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji - min. 24 miesiące

2. Czas reakcji serwisu - w ciągu 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii przez użytkownika.

3. Przegląd techniczny min.1 raz w roku w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy.

4. Aparat zastępczy jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 5 dni (w okresie gwarancji)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.62.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(2)

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a/ wykaz wykonanych min. 2 głównych dostaw urządzeń medycznych o wartości min.

8.000,00 zł brutto każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia min. 2 dowodów, że te dostawy zostały wykonane należycie;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o należytym zrealizowaniu dostawy może złożyć oświadczenie.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie tego warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów stwierdzających, że do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do min. kwoty 15.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(3)

/Informacja banku mówiąca tylko o obrotach na rachunku Wykonawcy nie spełni warunku udziału/.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

(4)

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a/ aktualną deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679)

Uwaga! Certyfikat jednostki notyfikowanej wymagany jest dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III.

b/ prospekty/ katalogi oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/ oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ;

b/ oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wszz.torun.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera, ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

(5)

Europejskiej: * Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną (konsorcjum, spółka cywilna) wówczas oświadczenia i dokumenty dotyczące braku wykluczenia z postępowania muszą złożyć wszyscy wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum czy tworzący spółkę cywilną.

** Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie i według formuły: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału.

*** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**** Zobowiązania podmiotu trzeciego z art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych należy złożyć w oryginale..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :