Handel zagraniczny województwa katowickiego w okresie I-III 1989 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

Nie do publikacji Egz. nr 3 $> ■• • • • •

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO^

W OKRESIE I-III 19S9 ROKU

Katowice ./ 1989

E K S P Qi R T

(2)

SPIS TREŚCI

Str.

Uwagi metodyczne ;\ . ... 2

Uwagi analityczne ... ' 6

SPIS TABUC

Eksport województwa katowickiego według rodzajów obrotu

\

9

Eksport województwa katowickiego według grup gałęzi wyrobów 9 Eksport województwa katowickiego na tle kraju ... 10 Eksport województwa katowickiego według waluty płatności ... 10 Efektywność eksportu województwa katowickiego ... 10 Eksport węgla kamiennego ... ... 11 Eksport województwa katowickiego według krajów sprzedaży ... 11 Eksport województwa katowickiego do wybranych krajów według

waluty płatności ... 13 Najwięksi eksporterzy województwa katowickiego ... 14 Import województwa katowickiego według rodzajów obrotu .... 14

Import województwa katowickiego według grup gałęzi wyrobów 15 Struktura importu województwa katowickiego oraz jego efektyw­

ność według grup gałęzi wyrobów ... 16 Import województwa katowickiego według krajów zakupu ... 17 Import województwa katowickiego według waluty płatności .... 18

Opracował mgr Jan Fryc

(3)
(4)

UWAGI METODYCZNE

I

Dana statystyczne dotyczące akaportu obejmuj« wartość towarów 1 usług wywiezionych za granic« w ranach transakcji han­

dlowych. Dana ta zostały opracowana centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie systeau ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzaj obrotu w ststystyce handlu zsgranicznego Właściwy ekeport obejauje:

- eksport towarów i usług produkcji krajowej,

- sksport towarów w ranach kooperacji przeaysłowej z zagranic«, - eksport towarów w raaach specjalizacji produkcji pomiędzy kra-

jaai RWPG,

- reeksport pośrsdni, - rssksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym obejmuj«t - dostawy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu wewnę­

trznego oraz dostawy do PHZ “Baltonę* ne zaopatrzenie statków polskich i placówek dyplomatycznych,

- sprzedaż na cala sksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów pochodzenia krajowego dla przedsiębiorstw zagranicznych drobnsj wytwórczości /firmy polonijne/, przedsię­

biorstw alaszanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców nie zarejeatrowa- , nych w ayatsals REGON,

- dostawy w raaach poaocy bezpłatnej.

Dostawy wewn«trz kraju w rozliczeniu dewlzowya w rozumieniu sts- tyetykl aiędzynarodowej nie e« zaliczane do eksportu w ststystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych doatew prowadzona Jest obok swidsncji właściwego sksportu i służy do uzgodnlsnia z dostawcami wielkości ekeportu wewnętrznego.

Eksport na rachnek własny /dostawcy - producenta/

Oznacza sprzede! towarów 1 usług kontrahentoa zagranicznym na rachunek doatawcy - producenta za pośrednlctem jednostki han­

dlu zagranicznego na podstawie umowy komisowej b«di przez produ­

centa eaaodzielnls ns podstawie otrzyaanej konceaji. Za pośred­

nictwo Jednoetka handlu zagranicznego otrzymuje prowizję, które stsnowl element koeztów producenta.

(5)

Uwagi metodyczne \3 Eksport na rachunek phz /jednostki handlu zagranicznego/

Oznacza ekaport tonerów 1 usług nabytych przez ta Jednoetkl od dostawców krajowych na podetewie umowy kupna - sprzedaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycia koaztów związanych z realizację ekaportu na awój rachunek 1 wygospodarowanie zysku, Jednostka handlu z a g r a n i c z ne go o trzyauJe aar*ę.

Obszar płatniczy

Podział obrotów według obszarów płatniczych dokonywany jest na podstawia waluty płatności w realizacji traneakoji handlowych.

Do obrotów z I obszarea płatniczy« zalicza się obroty rozliczane w walutach krajów eocjalletycznych, t J . w rublach tranafarowych 1 clearingowych 1 walutach narodowych, do obrotu z II obazarea obroty rozliczane w walutach krajów kapltaliatycznych.

Wartość w cenach transakcyjnych w eksporcie

Zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na*.bazia FGB lub franco granica Polaki, tj. baz opłat za przewóz towaru

1 jego ubezpieczenia od granicy polakiaj do aiejaea przeznaczania.

Obllćzenia wartości w cenach tranaakcyjnych dokonuje alf anotęc wartość w walucie obcej przez obowlęzujęcy w dniu wyatawienla faktury FE kurs waluty według tabeli Kuraów Walut NBP.

.Wartość w cenach krajowych obelaule:

* przy eksporcie reallzowanya za pośrednlctwea jadnoatki handlu zagranicznego - wartość ekaportu w krajowyoh certach zakupu stosowanych w rozliczeniach eksportera z dostawcę krajowy«, tj. w cenach\ urzędowych, regulowanych i uaownych poanlejezo- nych o ewentualny zwrot cła i podatku obrotowego od pośrednich faz produkcji,

- przy eksporcie realizowanyo przaz producenta eaaodzlelnle w oparciu o otrzynanę koncesję - wartość w cenach tranaakcyj­

nych powlękazonę o należnę dopłatę wyrównawczy i ponnlejazo- ną o ewentualny aarżę 1 prowizję agenta zagranicznego.

Yartość w cenach krajowych ja e t kategorię ałużęoę do wyliczenia wskaźników efektyw n ości flnanaowej eksportu z punktu widzenia jed­

nostki handlu zagranicznego. >

(6)

Uwagi metodyczno

Marża /prowizja/ i

Obejmuj* kwotę marży lub prowizji należnej jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej. Marża /prowizja/

nie noże występować w przypadku eksportu własnej produkcji, rea­

lizowanego przez Jednostki uprawnione do działalności w dziedzi­

nie handlu zagranicznego 1 prowadzące działalność produkcyjny..

Należność dostawcy

Obejmuj* wartość należny dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynikający z umowy z eksporterem. W przypadku ekeportu realizowanego na fachnek Jednostki handlu zagranicznego /phz/

Jest to wartość wykazana w fakturzs sprzedaży wystawionej przez dostawcy, a w przypadku aprzedaży na rachunek własny /na rachu­

nek dostawcy/, j**t to wartość w cenach transakcyjnych pomniej­

szona o marży lub prowizję eksportera, prowizję agenta zagranicz­

nego, wydatki krajowe i dewizowe poniesione przez eksportera w zwiyzku z realizację kontraktu w imieniu wykonawcy, a także pomniejszona o *w*stttAln* oboiąłenia wyrównawcze lub powiększona

• «wentualną dopłatę wyrównawczą^

Wynik finansowy

t Stanowi różnicę między wartościy ekeportu w csnach transak­

cyjnych, a wartośoly w cenach krajowych powiękezony o marżę lub prowizję ekeportera 1 prowizję agenta zagranicznego ^ wartoś­

ciy krajowy ekeportu)

- wynik finansowy dodatni występuje. Jeżeli wartość w cenach tranaakoyjnych Jast wyższa od wartości krajowej eksportu, - wynik finaneowy ujemny występuje, jeżeli wartość w cenach tran­

sakcyjnych jeet niższa od wartości krajowej eksportu,

- saldo wyniku finansowego etanowi sumę wyników dodatnich 1 ujem­

nych.

Wskaźnik efektywności finansowej /VIF/ w eksporcie

wskaźnik stanowlycy rslację między wartościy krajowy ekspor­

tu, t j . wartościy ekeportu w cenac'1 krajowych powiększony o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego a warto­

ściy eksportu w eonach transakcyjnych. _

(7)

WF obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez jednostkę handlu zagranicznego.

w _ wartość w cenach krajowych* marża

" wartość eksportu w cenach transakcyjnych ’

Im mniejszą od Jedności wartość przyjmuje ten wskaźnik, tym wię­

kszą opłacalnością charakteryzuje się eksport.

Wartość importu w cenach transakcyjnych CIF Jest to wartość wyrażona w złotych na warunkach CIF tzn. łącznie z kosztami tran- i sportu 1 ubezpieczenia do granicy polskiej. Wartość importu

w cenie transakcyjnej wyliczono Jako sumę wartości w cenie zakupu w złotych 1 kosztów transakcyjnych zagranicznych pomniejszoną 0 wartość kredytu kupieckiego.

Import w csnle zakupu Jest to wartość kontraktowa dosrawy. wyni^- • ksjącs z pomnożenia wartości w walucie obcej przez obowiązujący w danym dniu kurs waluty w złotych wg. Tabeli Kur*eów WBlut NBP.

Wartość importu w cen ta sprzedaży Je6t to wartość obliczona w cenach obowiązujących w rozliczeniach Jednostsk handlu zagrani­

cznego z odbiorcami towarów importowanych, tj.:

- w cenach urzędowych, a Jeżeli ceną urzędową Jest cens detali­

czna -wartość towaru w tych cenach, pomniejszona o marżę

•handlu wewnętrznego, - w cenach regulowanych, - w cenach umownych.

Wskaźnik efektywności /WF/ w Imporcie określa relację wartości . importu w cenach sprzedaży do wartości w cenach transakcyjnych 1 oznacza s

- w przypadku WF mniejszego od 1 import dotowany bądź nierentowny, - w przypadku WF większego od 1 import realizowany po cenach

transakcyjnych powiększonych jedynie o marżę jednostki handlu zagranicznego bądź realizujący dodatnią akumulację ^finansową w postaci obciążeń wyrównawczych, cła 1 podatku obrotowego.

Wynik finansowy w Imporcie stanowi różnicę pomiędzy wartością importu w cenach sprzedaży pomniejszoną o marżę Jednostki handlu zagranicznego, a wartośfclą importu w cenąch transakcyjnych.

Dane dotyczące Importu zostały opracowane na podstawie oyatemu ewidencji faktur Importowych FI.

Uwagi metodyczne 5

(8)

UWAGI ANAUtYCZNE

Pierwszy kwartał 1989r. charekteryzowały następujące tendencje w eksporcie 1 Imporcie przedsiębiorstw województwa katowickiego:

- Ponad 20% eksportu kraJu,to eksport województwa katowickiego (w I kwartale 1989r. udział ten wyniósł 21,3%)

- Eksport przedsiębiorstw wyniósł 3*2,9 mld zł 1 wzrósł w porównaniu z I kwartałem 1988r. o 52,9%.Dostawy do I obszaru płatniczego wzrosły o 54,8%,a do II obszaru o 52,1% (w cenach bieżących

*• ■ !•' ' ' -V. ' ■. . . transakcyjnych).

- Licząc obroty z I obszarem płatniczym w rublach,a z II obszarem w dolarach USA nastąpił wzrost eksportu do I obszaru o 1,9%

oraz do II obszaru o 3,0%.

• Ponad dwukrotnie większy udział eksportu do II obszaru płatniczego (69,7%), niz do I obszaru (30,3%).

,

\

- Nieduży spadek eksportu węgla kamiennego w porównaniu z okresem styczert-marzec 1988r.(z 6877 tys.t do 6840 tys.t. tj. o 0,5%).

- Ponad 45% eksportu województwa w I kwartale 1989r. stanowił - eksport paliw 1 energii.Udział w eksporcie paliw 1 energii oraz

węgla kamiennego wyniósł 88,4%,podczas gdy w analogicznym okresie ub.r udział ten wyniósł 91,1%.

- Wyroby przemysłu elektromaszynowego to dfuga znacząca grupa wyrobów w eksporcie (25,0% udziału w eksporcie ogółem w I kwartale 1989r. 1 28,0% w analogicznym okresie ub.r ).

>

- Na pozycji trzeciej znajdują się wyroby przemysłu metalurgicznego Ich udział w eksporcie w I kwartale br. wyniósł 21,5% i wzrósł w porównaniu z I kwartałem ub.r. o 1,8 punktu.

- Przedsiębiorstwa województwa katowickiego eksportowały do prawie 90 państw.

• Odbiorcami przewalaJącej części sprzedawanych za granicę wyrobów 1 usług były m.in.;2SRR,RFN,Szwajcaria,Wielka Brytania,Austria,' Czechosłowacja.

- Eksport do krajów socjalistycznych stanowił 41,2%, natomiast pozostałe 58,8% to eksport do krajćw kapitalistycznych.

I \

(9)

- Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego to głównie eksport towarów i usług (97,7% eksportu województwa).

- Niewielki udział eksportu w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicą oraz w ramach specjalizacji produkcji pomi.ędzy krajami RWPG* 2,3%.

- Liczba eksportujących przedsiębiorstw wyniosła ponad 3S0 (w I kwartale ub.r. ponad 37;0) bez kopalri węgla kamiennego reprezentowanych, przez Centralę Zbytu Węgla .

- Rozpatrując wskaźnik,efektywności finansowej WF (opłacalność eksportu) 2 punktu widzenia gospodarki narodowej jako całości eksport jest efektywny gdy wskaźnik ten jest niższy bądź równy jedności .W I kwartale 1989r. wskaźnik ten przekroczył nieznacznie ( o 0,07 punktu) granicę jedności. W podziałe na obszary

płatnicze efektywniejszy był eksport do II (1,02) niż do I* ' obszaru płatniczego (1,18).

- Zanotowano stratę na eksporcie w wysokości 22,3 mld zł (w I kwartale 1988r. strata wyniosła 9,8 mld zł).Większa strata wystąpiła w eksporcie do I obszaru płatniczego ( 1 8 , 7 mld zł)^

'• niż do II obszaru ( 3,£ nld zł.)

- Import przedsiębiorstw województwa katowickiego wyniósł 136,1 mld zł ( w cenach transakcyjnych CIF) i był większy niż przed rokiem o 52,4%.

- 44,*2% to import z I obszaru płatniczego, pozostałe 55,8% importu przypadło na II obszar płatniczy.

- Wzrost udziału w imporcie-w porównaniu z I kwartałem ub.r.“

wyrobów przemysłu metalurgicznego,drzewno-papierniczego,lekkiego oraz wyrobów przemysłu spożywczego i produktów rolnictwa, natomiast spadek udziału wyrobów przemysłu elektromaszynowego, chemicznego i mineralnego.

■1 Import z krajów kapitalistycznych stanowił 58,4% importu ogółem a import z krajów socjalistycznych 41,6%.W I kwartale 1988r.

udziały te wyniosły odpowiednio 59,4% i 40,*6%.

- Spośród paristw socjalistycznych najwięcej importowaliśmy ze ZSRR NRD,Czechosłowacji.Jugosławii.

- Spośród partstw kapitalistycznych największy import przypadał . na:RFN,Brazylię,Austrię,Szwajcarię,Wielką Brytanię,Włochy.

/

(10)

Import województwa przeznaczony był przed« wszystkim na potrze­

by bieżącej produkcji (83,2% importu).Import na potrzeby -inwestycyjne wyniósł 8,5%, a import towarów rynkowych 5,9%.

Spadek Importu z I obszaru płatniczego (w bublach) o 13,7%

oraz wzrost z II obszaru (w doi.USA) o 12,9% w porównaniu z I kwartałem 1988r.

EKSPOUT WEOŁUC OBSZARÓW PŁATNICZYCH

- I obszar

-II obszar

' • EKSPORT WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

- Pozostałe grupy gałąźi wyrobów

- Wyroby przemysłu metalurgicznego

- Paliwa 1 energia

- Wyroby przemysłu elektromaszynowego

(11)

... ^

Tabl.l. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG ROOZAJÓW OBROTU

W I KWARTALE 1989 R. /ceny bielące transakcyjne/ v5* ,/

ROOZAJE OBROTU Ogółem Obszar I r»T^7iir

II Ogółem Obszar

I Obszar

II w milionach złotych w odsetkach

O G Ó Ł E M ... 342869 10519« 237673 100,0 100,0 100,0 Eksport towarów

1 usług produkcji

334897 97578 237318 97,7 92,B 99,8 Eksport w ra«ecfi

kooperacji przemy­

słowej z zagranic* 1885 1688 197 0,5 1,< 0,1 Eksport w ramach

specjalizacji pro­

dukcji pomiędzy

6083 5929 153 1,8 5,6 0,1

Reeksport pośredni 4 - 4 0,0 X 0,0

Tabl.2. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW /ceny bleZtce transakcyjna/

1989 1988 1989

WYSZCZEGÓLNIENIE I-III

w min zł [-III 1988-100 w odsetkach n G Ó Ł E M ... 342869 152,9

154,8

100,0 30,3 69,7

100,0 105196

237673

30,7 152.1

136,8 114.1

69,3 Wyroby przemysłu elektrooa-

85744 28,0

2,0

25,0

5210 1,5

156447 158,5 167,2

44,0 45,6

Wyroby przemysłu metalurglcz-

73796 19,7 21.5

Wyroby przemysłu chemicznego Wyroby przemysłu mlneralnmgo Wyroby przemysłu drze*«*»-

9098 2110 1017

143,5 131.2 143.2

2,8 9.7 0,3

2,7 0.6 0,3 Wyroby przemysłu lekkiego ....

Wyroby przemysłu spozywzego

6001 2382

152,8 306,2

1,8 0,4

1.8 0.7

1064 143,0 0,3 0,3

1

(12)

10

Tabl.3. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO MA TLE KRAJU W I KWARTALE 1989 R. /ceny bieżące/ '

WYSZCZEGÓLNIENIE

Województwo Kraj Województwo Kraj wartość

eksportu w cenach transak­

cyjnych w min zł

udział i w ekspo-, rcie kra­

ju w *

wartość eksportu w cenach transak­

cyjnych w «In zł

w odsetkach

O G Ó Ł E M ___ _ 342869 20,6 1667707 . 100,0 100,b Obszar płstniczyl 105196 16,9 623706 30,7 37,4 Obszar płatniczy II 237673 22,8 10*4001 69,3 62,6

Tabl.4. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1/

/ ceny btetącp/

.WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł b - w min rubli c - w min doi. USA

1987 1988 1989

I-III I-III

1988=100 w liczbach bezwiględnych

O G Ó Ł E M '... 121539 224194 342869 152,?

Obszar płatniczy I .... a 38181 67974* 105196 154,8

b .353 423 431 101,9

Obszar płatniczy II ...a 83358 156220 237673 152,1

c 371 433 446 103,0

1/ Wartość m rublach 1 dolarach obliczono według średnich kursów rubla 1 dolara za odpowiedni okres.

Tabl.5. EFEKTYWNOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1987 1988 1989

I-III

wskainik efektywności finansowej/WF/

O G Ó Ł E M ... 1,06 1,04 1,07

Obszar płatniczy- I ... 1,18 1,18 /

1,18

Obszar płatniczy II ... 1,00 0,98 1,02

(13)

Tabl .6. EKSPORT WĘGLA KAMIENNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE 1987 1988 1989

a - w tys.t

b - rok poprzedni <100 I-III

O G Ó Ł E M ... a 5933 6877 6840

b 85,3 115,9 99,5

Obszar płatniczy I ... 1980 2731 2897

h 93.7 137,9 105,7

Obszar płatniczy II .... 3953 4146 3953

b 81,7 104,9 95,3

Tabl.7. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - III 1988 b - I - III 1989

Wartość w cenach transakcyj­

nych

Wynik finansowy /saldo/ WF

Wartość w cenach transakcyj­

nych I -III 1988*100 w min zł (ceny bieiące)

<

O G Ó Ł E M ... a 224194 -9846 1,04 X

b 3*2869 -22297 1,07 152,9

OBSZAR I ... a 67974 -12484 > 1,18 X

b 105196 -18732 1,18 154,8

w tym:

ZSRR ... a 41325 -8890 1,22 X

b 65653 -13996 1,21 158,9

Czechosłowacja ... a 10814 -1796 1,17 X

b 14394 -2509 1,17 133,1

NRO ... a 6295 361 0,94 X

b 10956 -504 1,05 174,0

Węgry ... a 3368 -612 1,18 X

b 5997 -414 1,07 178,1

4140 -1349 1.33 X

b 4813 -1003 1.21 116,3

Bułgaria ... a 778 -34 1,04 X

b 2096 2 1,00 269,4

OBSZAR II ... a 156220 2638 0,98 X

•--- --- b 237673 -3565 1,02 152,1

w ty»i

20982 1254 0,94 X

b 30994 -749 1,02 147,7

Szwajcaria ... a 11860 -58 1,00 X

b 26237 -153 1,01 221,2

(14)

12

Tabl.7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEOAŹY/dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

a - I - III 1988 b - I III 1989

Wartość w cenach transakcyj­

nych

Wynik finansowy.

/saldo/ WF

Wartość w cenach transakcyj­

nych I-III 1988=100 w min zł (ceny bieżęa

OBSZAR II /dok./

w tym:

Wielka Brytania 15084 326 0,98 X

.

22652 -199 1,01 150,2

Austria 109*3 21 1,00 X

15833 -95 1,01 144,7

Brazylia 87^5 2 1,00 X

t 12992 0 1,00 1<8,1

Belgia .. 9810 201 0,98 X

b 120** 72 0,99 122,8

Chiny ... 10058 505 0,95 X

- b 11116 -1626 1,15 110,5

Finlandia *159 61 0,99 X

b 101*7 -13 1,00 244,0

Indie .. 1*92 -4 1,00 X

i b 812* 8 1,00 681.5

Szwecja . *818 -6 1,00 X

b 8026 -22 1,00 166,6

Irlandia *909 0 1,00 x *

b 7099 -13 1,00 1 * M

Holandia .

t 3819 -11 1,00 X

b 5815 -105 1,02 152,3

Dania 5258 3 1,00 X

Francja .,

b 5311 -1 1,00 101,0

*007 51 0,99 X

b 5206 -11 1,00 129,9

Włochy 11965 -11 1,00 x

b 5151 -63 1,01 43,1

ZSRR . 7742 0 1,00 x

b 18068 - 1,00 233,4

Rumunia 1525 153 0,90 x

Czechosłowacja ... b 2391

189 -6 1,00

1,03 156, B

b 235 1,00 124,3

750 69 0,91 X

b 34 - 1,00 4,5

NRD ... .

.

‘ X

b 16 - 1,00 X

I

(15)

N

Tsbl.8. EKSPWJT łfCJtWÓOZTWA KAT WIOCITSa 00 WYBRANYCH KRAJÓW WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI _

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-III 1989

b - I-III 1988=100 0

Obszar płatniczy I

w min rubli Obszar płatniczy ii w min doi. USA

ZSRR ...

b 269,1

104,6

3 \ 9 157,7 Czechosłowacja ...

b

59,0

87,7 0,4

400,0 NRD ...

b 44,9

114,5

c . o

x

X

Węgry ...

b

24,6

117,1 0,1

X x b

19,7 76,4

4,5 107,1 Bułgaria ...

b

8,6

179,2 X

RFN ...

b X •

50,2 100,2

b X

49,2 A 149,5 Wielka Brytania ...

b X

I

. 42,5

r

101.7

\ b

\ .

X

29,r7 98,0

b X

24 ,4 100,4

b' X

22,6 03,1

b X

20.9 74.9 Finlandia ...

b X

19,0 ' 165,2

b X

15,2 460,6

b X

112,715,1

b X

97,813.3

b b

X X

10,9 102,8 68,510,0

b X

SB, 39,0

b X

9,7 29.2

\

I

(16)

1*

Tabl.9. NAJWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - I I I 1988

Wartość w cenach

transakcy) nych

Należność dostawcy Zysk

strata(-) w r

Wartość w cenach

transakcyj nych I-III 1988*100 b - I - III 1989 ■ win zł ceny bieZące

Centrala Zbytu Węgla 89843 86263 -884 1,01 'X

Katowice b 138112 131047 -1083 1,01 153,7

Huta"Katowice*, ■a 20171 22561 -3854 1.15 X Obrowa Górnicza b 35179 45005 -12539 1.36 174,4 Zakłady Metalurgiczne ' 15144 14799 -49 1,0C X

"Trzebinia" •b 17937 17541 -71 l.OC 118,4 Fabryka Samochodów

Małolitrażowych,

"i

a 10321 10132 -90 1,01 X

Zakład nr 2 w Tychach b 16373 15801 - l.OC 158,6 Konbinat Urządzeń

Mechanicznych ja 6219 6579 • -664 1.11 X

"Bumar-tabądy", Gliwice b ’ 9128 8818 -8 1,80 146,6 Huta Metali Nieżelaznych a ! 3396 ‘ 4031 -762 1,22 X

"Szopienice", Katowice b 6031 6751 -955 1,1« 177,6 Zakłady Urządzeń

Komputerowych v . 3347 3030 1,00 X

"Mera-Elzab".Zabrze b 6583 6042 - 1,00 196,7

Huta iia.E.Cedlera, » 2059 2047 -157 i,oa X

Sosnowiec ' b 4723 4239 -109 1,02 229,4

Konbinat Kcfceochaalczny .a 2095 2849 -813 1.39 X

“Zabrze*

y tł 3975 4613 -697 1,18 189,7

Centrua Naukowo

Pradiacyjne Systeaów

Sterowania "Meraater” a j 1460 1402 - 1,00 X

Katowice /, b 3716 3567 i

_

1,00 254,5

Tabl.10. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG «OOZAJÓW OBROTU

ROOZAJ Ogółem Obszar I Obszar II

OBROTU w ■ln zł

O G Ó Ł E M

...

136076 47788 88288

laport na potrzeby

biez*oeJ produkcji .. 113255 40552 / 72703

Ogół« Obszar I Obszar II

m odsetkach 100,0

83.2

100,0 B4,9

100,0 82,3

(17)

Tabl.10. IMPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG ROOZAJÓW OBROTU

< * I KWARTALE 1989 R (ceny bielące transakcyjne CIF) /dok./

RODZAJ Ogółem Obszar I Obszar II Ogółem Obszar I Obszar II

OBROTU w «In zł w odsetkach

Import na potrzeby

inwestycyjne ... 115« 5275 6313 8,5 11,0 7,2 Import towarów

7974 19(1 6013 5,9 *.1 6,8

Import antycypacyjny >255 3255 2

( ' ' | '

X

3 ,ł Import na reeksport

pośredni ... . 1 1 0,0 0,0

Import na reeksport

bezpośredni ... 3 • 3 0,0 X 0,0

Tabl.ll. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP I GAŁĘZI WYROBÓW (ceny bieZyce)

WYSZCZEGÓLNIENIE' a - I - III 1988

Wartość w cenach

transakcyjnych CIF Wartość w cenach sprzeoazy b - I - III 1989

c - I - III 1988 *100 m min zł

O G Ó Ł E M ...

b c

89272 136076 152,4

109641 176482 161,0 obszar płatniczy I .. a

b p

36407 47788 131,3

45974 77963 169,6 obszar płatniczy II a

b c

52865 88288 167,0

! ’ 63667

98519 154,7 Wyroby przemysłu

elektromaszynowego . J

.. a b c

30177 43642 144,6

37750' 54642 144,7

b c

4344 6526 150,2

6505 8766 134 ,8 Wyroby przemysłu

metalurgicznego .... a

b 27831

48549 174,4

31226 61634 197,4

(18)

16

Tabl.U. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW (ceny bieżące)/dek./

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - I - III 1988 b - I •* III 1989 c - I - III 1988 » 100

Wartość w cennch

transakcyjnych CIF Wartość w cenach sprzedaży w min zł

Wyroby przemysłu a 16076 18645

chemicznego b 20820 26*94

c 129,5 142,1

Wyroby przemysłu a 2856 . 3557

mineralnego b 1870 s 2434

c 65,5 , 68,4

t

Wyroby przemysłu a 500 833

drzewno-papierniczego b ■V 1*94 1861

c 298,8 223,4

Wyroby przemysłu a *132 6802

lekkiego b 58*8 12142

* c 1*1,5 178,5

Wyroby przemysłu

spożywczego 1 pro­ .a 2549 3375

dukty rolnictwa b 6071 6938

c 238,2 205,6

Towary pozostrte a 807 948

b 1256 1571

c 155,6 165,7

Tabl'.12.STRUKTURA IMPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO ORAZ JEGO EFEKTYWNOŚĆ WE0ŁU6 GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

1988 1989

WYSZCZEGÓLNIENIE I - III

u odsetkach3^ W w odsetkach8^ WF O G Ó Ł E M ... LOO.O 1,23 100,0 1,30

obszar płatniczy I .... *0,8 1,26 **.2 1,63 obszar płatniczy II ... 59,2 1,20 55,8 1.12 Wyroby przemysłu

elektromasznowego ... ,

*

1,25} 30,9

\ 1.25

Paliwa i energia A / «.9 1,50 5,0 1.34 '

Wyroby przemysłu

metalurgicznego ... 31.1

«

1.12 3*.9 1.27

Wyroby przemysłu

chemicznego ... 18,0 1,16 15,0 1.27

(19)

17 Tabl.12.STRUKTURA IMPORTU WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO ORAZ JEGO

EFEKTYWNOŚĆ WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW /dok./

1988 1989

WYSZCZEGÓLNIENIE i-ii i

w odsetkach3' WF w odsetkach3. WF

Wyroby przemysłu

mineralnego ... . f

3,2 1 ,7S 1.4 1,30

Wyroby przemysłu drzewno-

papierniczego ... . 0,6 1 ,67

V

1,1 1.25

Wyroby przemysłu lekkiego 4,6

k 1

,65 6,9 2,08

Wyroby przemysłu spożywczego i produkty

rolnictwa ... 2,9

T

i ,32 3,9 1,14

Towary pozostałe ... 0,9 i .17 0,9 1,25 a/ Obliczono według cen transakcyjnych CIF.

Tabl.13. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁU6 KRAJÓW ZAKUPU

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - III 1989 b - I - III 1988 = 100

Wartość w cenach transakcyj­

nych • CIF

Wartość w cenach

sprzedaży WF w min zł (ceny bieżące)

O G Ó Ł E M ... a . 136076 176482 1 ,30

b 152,4 161,0 X

KRAJE SOCJALISTYCZNE ... a b

56656 156,4

89004 193,2

1,57

X

w tym:

ZSRR ... a 26533 47424 1 ,79

b 129,4 180,9 X

a 7924 10546 1,33

b 130,6', 149,2 X

CSRS ... a 7776 11007 1 ,42

b 141,0 156,3 X

a 7460 9119 1 ,22

b 226,2 210,6 X

a 1754 3360 1,92

b 147,1 305,3 X

a 1676 2637 1,57

b 92,7 114,8 X

(20)

18

M b l . 1J. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE

• - I - III 1989 b * I - III 1988 > 100

Wartość w cenach transakcyj­

nych CIF

Wartość w cenach

sprzedały WF

W aln zł (ceny biełfcsj

Bułgaria ... a 1341 2029 1,51

b 176,9 205,2 X

Chiny ... a 905 1285 1.42

b 37,9 48, B X

KRAJE KAPITALISTYCZNE ... a 79420 B7478 1,10

b 149,7 137,6 X

w tym:

RFN ... a 17974 21147 1,18

b 122,5 115,2 X

Brazylia ... a 14Q52 5871 0,42 b • 328,J' S .■> 227,1 X

Austria ... a 7833 11389 1,45

b U 0 . 7 170,6 X

Szwajcaria ... a 7282 9574 1.31

b 215,8 233,7 X

Wielka Brytania .... .... a 5850 669B 1.14

b 151,0 146,6 X

Wiochy ... e 5021 7509 1,50

b 157,1 180,5 X

Szwecja ... a 4507 5187 1,15

b 449,4 458,6 X

Francja ... . a 4409 5042 1.14

b 109,1 104,3 X

Tabl.14.IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1'' (ceny bieżące)

WYSZCZEGÓLNIENIE 198^, 1989

a- w aln zł"' b- w aln rubli c- w alnXoa.U5A

I-III

w liczbach bezwzględnych I - III O G Ó Ł E M ... i

obszar płatniczy I . a [■ ' . ’ ' b obszar płatniczy II . » ć 1/ Wartość w rublach i dolarach za odpowiedni okres. 2/ Według c

89272 36407 227 52865

147 obliczono wsi an transakcy.

136076 47788 196 882B8 166 Iług średnich kursów łnych CIF

152,4 131,3 86,3 167,0 n ; . 9 rubla.Ldolara

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :