Handel wewnętrzny w I półroczu 1982 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

h uitli stutittp f|i. »1 ...r2.5~..

HANDEL WEWNĘTRZNY W I PÓŁROCZU 1932 ROKU

1982

(2)

§ £ l i - I S i & l JO L z . LMACI METOOYCZNE ... ... 1

§ S t S - t t f t ł S

1. Sprzeda* w ' uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu de­

talicznego rynko**«t o wg organizacji ... 2

2. Struktura sprzedaży w uspołecznionych Jednoatkach hand­

lu detalicznego rynkowego ... 6

3. Sprzedał w zakładach gastronomicznych oraz placówkach żywienia przyzakładowego ... 7

4. Sprzeda* w zakładach gaatronoaicznych oraz placówkach Żywienia przyzakładowego wg organizacji ... 8

5« Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18° w przedsiębior­

stwach handlu detalicznego rynkowego 1 przedsiębiorstw gastronomicznych ... . . . 8

6. Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlu rynkewego wg organizacji ... 9

7. Zapaay towarów żywnościowych w przedsiębiorstwach handlu

rynkowego Oraz średnie cany 11

8. Zapaay towarów nieżywnośclowych w przedelębiorstwach hand lu rynkowego oraz średnia ceny... 11

9. Zaopatrzenia województwa w niektóra towary ... 15

(3)

1

Opracowani.« zawlara informacja atatyatyczna dotycząca handlu detalicznego rynkowego, zakładów gastronoelcżnych otwartych 1 zank- kniętych oraz zaopatrzenia rynku.

W związku ze etosowaniea w praktyce rtatystyczno-ekonoalcznej jednoznacznego nazewnictwo oraz Jednolitej Interpretacji pojęć występujących w statystyce handlu wewnętrznego 1 usług, podaje się ważniejsze określenia występujące w niniejszej publikacji.

1. Sprzedaż w uepołecznlonya handlu.detaltcznym rynkowym.

□o uspołecznionego handlu detalicznego rynkowego zalicza się przedsiębiorstwa handlu rynkowego detalicznego i deteliczno-hurto- wego oraz punkty jprzadaży detalicznej prowadzone prz.z przedsię­

biorstwa handlu hurtowego rynkowego 1 organizacje niehandlowe ta­

kie jaki organizacja społeczna, zakłady przeaysłowe, dokonujęcs sprzedaży towarów przeznaczonych głównie dla ludności.

Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu detalicznego obejauja wy­

łącznie wartość sprzedaży towarów /łęcznie ze sprzedaż« w sklepach komisowych oraz placówkach prowadzonych na zasadach u»owy agencyj­

nej/, Nie zalicza się tu wpływów że sprzedaży znaczków'pocztowych 1 skarbowych biletów na śródkl komunikacji alejsklej, opłat radio­

fonicznych i za uczeatnictwo w grach liczbowych i sportowych oraz wpływów z tytułu świadczonych usług.

Czyść sprzedaży detalicznej towarów stanowi tzw. sprzedaż p o - ‘ zarynkowę, to jaet sprzedaż Jednostkom gospodarki uspołacznlonej, między lnnyal konsument o» zbiorowym, tj. urzędom, Instytucjo*, żłobkoa, przedszkoloa, dokjnujęcyn zakupu towerów dla potrzeb ich bieżącej działalności /nie do dalszej odsprzedeży/ w przedsiębior­

stwach handlu datallczno-rynkowego.

W tablicy dotyczącej struktury sprzadaży w uspołecznionych przedeiębloratwach handlu detallcznago towary żywnościowe podano łącznia z napojaai alkoholowy»1, natoaiast papierosy i zapałki zaliczono do towarów nlażywnościowych.

2. Sprzedaż w uspołecznionych zakładach gastronomicznych oraz pla­

cówkach żywienia przyzakładowego.

Do przodeiębloretw gastronoalcznych zalicza się przadslęblor- stwa podległe organizacjo» handlowy», prowadząca zakłady gastrono­

miczna otwarta /dostępna dla ogółu konsumantćw/ oraz placówki ży­

wienia przyzakładowego .

(4)

Sprzedał w zakładach gastronomicznych obejmuje wartość sprze­

daży towarów oraz wartość wpływów z tytułu świadczonych uaług /za działalność rozrywkową. za organizowania przyjęć poza zakłada*, op łaty ze korzystanie z telefonu, z szatni Itp/.

Dana w tablicy nr 3 1 4 obejmuję aprzadaż w uspołecznionych zakładach gaetronoaicznych otwartych /tj, dostępnych dla ogółu kon- eunentów/ oraz placówek Wywiania przyzakładowego, prowadzonych za­

równo przez przedsiębiorstwa gastronomiczne, jak 1 przez Jednostki niehandlowa /organizacja społeczne, Wojewódzkie Zjednoczenia Gos­

podarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe J 1 Inne/.

Nie obejmuję natomiast sprzedaży placówek Żywienia przyzakładowego prowadzonych przez zekłady pracy we właenya zakraaia.

t *

v

3. Zapasy towarów w handlu rynkowym.

Zapasy towarów w handlu rynkowym obejmuj« zapasy w magazynach wykazywane według siedziby przedsiębiorstwa oraz zapasy w punktach sprzedaży detalicznej, zgodnie z lokalizację tych punktów /bez to­

warów w drodze/.

4. Zaopatrzenie województwa w niektóra towary.

Tablica nr 9 ooejmuje zakup towarów przez przedsiębiorstwa handlowe, przeznaczonych na potrzeby województwa katowickiego - z przemysłu, od przedsiębiorstw handlu zagranicznego 1 pozostałych źródeł.

Tabl. 1. SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH 3EOMOSTKACH HANDLU DETALICZ­

NEGO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

1981

|

1982

] VI

(WYSZCZEGÓLNIE­

NIE ogółem konsumen­

tom Indy­

widualnym

jednostkom gos­

podarki uspołe­

cznionej w tysiącach

złotych /ceny bieżące/

I-VI 1981 -100

w tysiącach złotych

w % sprze­

daży ogółem O C & Ł E M ... 66280826 112933537 170,5 10tt843453 4140084 3.7 PRZEDSIĘBIOR­

STWA HANDLU DB-

TALICZNEGG ... 6^664453 -9197960 168,3 105123048 4074912 3,7 Ministerstwo

Handlu Wewnęt­

rznego i Usług 176037 1643966 9razy " 801632 842334 51,2

(5)

s Tabl. 1. SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH 3EDNOSTKACH HANDLU DETALICZ-

MEGO RYNKOWEGO (MBDŁUC ORGANIZACJI /cd./

1981 1982

~ I - VI

WYSZCZEGÓLNIĘ-

« V

ogółea Konsumen­

tom Indy- widualnya

Jednostkom gos­

podarki uspołe­

cznionej w tysiącach

złotych /ceny b i e d c e /

I-VI1981

■100

w tysiącach złotych

w % sprze­

daży ogółea Przedsiębior­

stwo Gaetro- noalczno-Han- dlowe “Konsu-

ay •«••••»«■ 176037 273384 155,3 265965 7419 2,7 Przedalęblor-

stwo Handlu Obrotu Opałea i Matarlałaai

Budowlanyai.. 1370582 535667 834915 60,9

Cant rala Państ­

wowego Handlu

Wewnętrznego... 18657275 24175704 129,6 23563491 612213 2,5 Wojewódzki«

Przedsiębior­

stwo Handlu

Wawnę t rznego 17557559 20746534 118,2 2D213728 532806 0,3 Przedelęblor-

etwo Ooay To­

warowe "Cant-

rus” •••••••• 857059 1062364 124,0 1061860 504 0,0 Centralna Sk­

ładnica Har­

cerska ... 89919 114840 127,7 92031 22809 19,9 Przedelęblor-

atwo Peńetwo- wa "Moda Pol­

aka" •••••••• 143596 229343 159,7 177841 51502 22,5 Przedeięblor-

atwo Obrotu Częóciaki Za-

■lennyal’Ar-

doa" •••••••• 9142 13988 153,0 12934 1054 7,5 Przedsiębior­

stwo Zaopat­

rzenia Górni-

CZ6QO •••«••• 2008635 2005097 3538 0,2

Ministerstwo Ku

lut ry 1 Sztuki 447100 617178 136,0 497396 119782 19,4 Zjednoczenie

Księgarstwa.. 3832S2 520559 135,8 424730 95829 18,4

(6)

Tabl. 1, SPRZEDA2 W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZ­

NEGO RYNKOWEGO UdDŁUG ORGANIZACJI /cd./

WYSZCZEGÓLNIE­

NIE

PP Dzieła Sztuki 1 An­

tyki 'Ossa'..

Zjednoczenia Przemysłu Mu­

zycznego ....

Urząd'Gospodar­

ki Korskiej ...

Centrale rtyb- ne ...

Ministerstwo Hutnictwa i P r a

■ysłu Maszyno­

wego ...V Centrale Tech­

niczno-Handlo­

wa Motoryzac­

ji "Polaozbyt

■Centrala Tech­

niczno-Handlo­

we Elektroni­

ki "Unit-a- Scrwia" ...

Ministerstwo Przeaysłu Che­

micznego 1 Lek­

kiego ...

Przedsiębior atwo Obrotu Wyrobaai Prze- aysłowyal Che.

■ii Gospodar­

czej ’Pollena CZSS "Społen*

Katowice ...

1981 1982

i S ’-

■ t_

"Społea“

Katowice ....

I - VI ogółaa

w tysiącach złotych /ceny bieżące/

26525

37323 234484 234484

2510278

2356655

153623

9424

9424 Z7521503

27511991

24589

72030 536817 536817

423*621

3883473

351148

16619

16619 52253575

52244055 I-VI 1981 -100

92.7•C

193,0 228,9 2Ł3.9

166.7

164.8

228.6

176,3

'76,3 189,9

189,a

konsumen­

tom indy widualn y«c

Jednostkom gwa -pooarki uspołe

znlonej w tysiącach

złotych

" %

»prze- iaiy ogółaa

23011

49655 536817 536817

4096673

3754165

342S08

16619

16619 51131430

51122781

. 1578

22375

137948

129308

8640 6,4

31,1

3,3

3,3

2,5

1122145

1121274 2,1

2,1

(7)

Tabl. 1. SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZ­

NEGO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI /dok./

1981 1982

I '«• VI WYSZCZEGÓLNIE­

NIE ogółea kooGumen-,

tom indy-|

«ldualnyn

ednosiko«- gos- )odarki uapołe-

¡znionej w tysiącach

złotych /ceny bieżące/

I - W 1981

»100

w tysiącach złotych

« 56 sprze­

daży oaółem CZSR "Samopo-

aoc Chłopska“.• 9734184a/ 15889457 163,2 14995248 894209 5,6 Centrala Spół­

dzielni Ogrod­

niczych 1 Pazczi

larskich ... 1664886

<

2953421 177,4 2854712 98709 3,3 Robotnicza

Spółdzielnia Wydawnicza

“Prasa-Książka

—Ruch“ •••...*•

«

3296067 5751839 174,5 5 539177 2126G2 3,7 Centralny Zwią­

zek Spółdziel­

czości Pracy... 61431 125573 204,4 125573 . .

Centralny Zwią­

zek Spółdzielni Rękodzieła Ludo­

wego 1 Artysty­

cznego 'Cepelia' 170087 246618 145,0 241031 5587 2,3 Centralny Zwią­

zek Spółdzielni

Inwalidów ... 381697 752572 197,2 723249 29323 3,9 ORGANIZACJE

SPOŁECZNE ... 27373 39747 14a,2 30431 9256 23,3 POZOSTAŁE JED-

NOST.U ... 1389000 3745830 269,7 3689914 55916 1,5 w ty«i

Ministerstwo Przeaysłu Che- alcznego £ Lek­

kiego ... 474539 790909 166,5 79T009 Ministerstwo

Leśnictwa i Prze«y«łu Orze-

wn§go •••••••• 348047 472661 135,8 472661 - -

•/Łącznia z danymi dotyczący«! Przedsiębiorstwa Handlu Ćpała»

1 Materiałaal Budowlanymi.

(8)

6

Tabl. 2. STRUKTURA SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HAN­

DLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO

WYSZCZEGÓLNIE­

NIE

1981 1982

I - VI

ogółem

iry żywnoś­

ci one nioźywno- ściowe

ogóle«

•ry żywnoś­

ciowe nleżywno- eciowe

OGÓŁEM ...

HANDEL PAŃSTWO­

WY ...

w tymi

Central« Pań­

stwowego Han­

dlu Wewnętrz­

nego ...

Ministerstwo Handlu 'Wewnę­

trznego i Us­

ług «..«•■••

itANOEL SPÓŁDZIE C C Z Y ...

/. tym:

CZSS “Społem“

CZSR "Seraopo

■oc Chłopska HANDEL ORGANI­

ZACJI SPOŁECZ­

NYCH ...

66280826 231474 25

18657275

176037 43106028 27521503 973418^

27373

W tysięcach złotych

112983537 30046489

519109

79072

67158 29527380 23690029 4275744

36234337 22628316

18578203

108879 13578648 3831474 5458440

27373 W odsetkach

34581760

24175704

31224905 78362030 52253575 15889457

39747

60292235 2190240

1146220

1845803 58101995 46771648 8477304

52691302 32391520

23029484

29379102 2026003S

5481927 7412153

39747

OGÓŁEM \ ... 100,0 45,3 54,7 100,0 53,4 46,6

HANDEL PAftSTWO-

V< Y • . . . . .. .... v 100,0 2,2 97,8 100,0 • 6,3 93,7 n tym t

Centrala Part- t

stnowego Han­

dlu Wewnętrz­

nego ... 100,0 0.4 99,6 100,0 *,7 95,3

Ministerstwo

Handlu wewnę­ *

trznego i Us­

ług ... 100,0 38,1 61,9 100,0 5,9 94,1

HANDEL SPÓŁDZIE

LCZY ... 100,0 68,5 31,5 100,0 74,1 25,9

w tyms

CZSS “Społem” 100,0 86,0 14,0 100,0 89,5 10,5

CZSR ‘Samopo

coc Chłopska* 100,0 43,9 56,1 100,0 53,4 46,6

HANDEL ORGANIZM

CJ1 SPOŁECZNYCH 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0

(9)

Tatl. 2. STRUKTURA SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH OEDNOSTKACrf HAND­

LU DETALICZNEGO RYNKOWEGO/dok./

WYSZCZEGÓLNIE­

NIE

1981 - 190a 1

I - VI ■

towary towary

ogółem Żywnoś­

ciowe nieżywno- śclowe

ogółem żywnoś­

ciowe nieżywno śclowe D Y H M I Km /rok poprzedni • 100/

OGÓŁEM ... 100,2 92,2 108,0 170,5 200,7 HAIOEL PAfcFT-

WOWY ... 108,3 105,0 108,4 149,4 421,9

w tyaj

-

Centrala Pań­ i

stwowego Han­ t

dlu Wewnętrz­

nego ... 109,6 59,6 109,9 / 129,6 14razy Ministerstwo

Handlu Wewnę­ .» :

trznego 1 Us­

ług ... 103,4 93,5 110,5 177,4 27 razy HANOEL SPÓŁDZIE

1 CZY ... 96,3 92,0 107,2 181,8 196,8 w tymi

CZSS “Społem- 92,6 90.1 111,1 189,9 197,4 CZSR “Samopo­

moc Chtopeka’ 104,0 99,9 107,5 163,2 198,3 HANDEL ORGANI­

ZACJI SPOŁECZ-

NYCH ... 136,6 - 136,6 145,2 -

145 a

143.1

1Z4.0

269.8 149.2 143.1 135.8

145.2 c/Łycznle z danyel dot. Przedsiębiorstwa Handlu Opałem 1 Materiałami

Budowlanymi.

Tabl. 3. SPRZEDAŻ W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ F _ACÓWKACH .ŻYWIE­

NIA PRZYZAKŁADOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 1982 1981 1982

I - VI w tye.zł I-VI

loai^ioj w odsetkach O G Ó Ł E M ...

Zakłady gastronomiczne ....

w tyr i

Zakłady prowadzona eyateaea ij m oy j n y t >••••••••••••••••

Plicówkl Żywienie przyzakłada wago Oprowadzone przez przed eiębloretwa gastronomiczne orez Jedn. niehandlowa/ ...

0501221 4990384

13148Z7

1511837

ł-1541436 8224007

1957396

3317429 177,5 164.8

148.9

219,4

100,0 76,7

26.3

23.3 100,0

71,3

£3,8

28.7

(10)

s

Tabl. 4. SPRZEDAŻ W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PL%CÖWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO iYEDŁUG ORGANIZACJI

# 1981 1982

I - VI WYSZCZEGÓLNIEWIE

ogółem gas­

tronomi' cznych

I-VI 1981•100

' • tys. złotych

6502221 11S41436 8224007 177,5 PRZEDSIĘBIORSTWA GASTKONOMICZNE 6360618 10495095 7900294 165,0

Ministe/3two Kandli. l¥«wnęt rzne-

120900 282300 5500 233,5 5171345 8323572 6092635 161,0 CZSR "Samopomoc Chłopska* .... 977900 17 39915 i 732851 177,9 90473 149308 149308 165,0 Przedsiębiorstwo rYzeaysłowo-Han-

dlowe "Centrala Rybna* ... 11754 13836 13836 117,7 Przedsiębiorstwo Wagonów Sypial­

nych x Restauracyjnych ’•«ars" ... 78719 135472 135472 172, X ORGANIZACJE SPOŁECZNE ... 53719 76562 75497 142,5 INNE ORGANIZACJE ... 87884 969779 168216 llraz^

Tabl. 5. SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POWYŻEJ 18° W PRZEDSIfBIOT STWACI HANDLU DETALICZNEGO RYNKOVVGO I PRZ-DSIfBIORSTWABi

GAJTTONOMICZNYCH

X 1981 1982

WYSZCZEGÓLNIENIE

I - VI w tysiącach złotych /ceny detaliczne/ I-VI

1981«100 O G Ó Ł E M ... 7515489 10891210 144,9 HANOEL D E T A L I C Z N Y ... 6346183 9152354 144,2

ffSS Społem ...

Przedsiębiorstwo Domy Towarowe *Cen- 5247796 7383585 140-7 Reoionalny Zwlęzek Spółdzielni Inwa- 12703 37940 298,7 Przedsięblorstwo Gest ronomlczno-Han- , 20000 34990 175,0 dlowe *Konsumy* ...

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 10890 1516 14,0 Wewfv}trznego ...

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenie Górni- * 503 —

-

4085

-

WZSR *Semopoaoc Chłopska* ... 1U07464 1669276

_

Wojowódzka Spółdzielnia Ogrodnicza 47390 2r'469 lb6,7 G A S T R O N O M I A ... 1169306 173884f

1021252 148,7

800208 127,6

(11)

9 Tabl. 5. SPRZEDAŻ MAPOOt/M ALKOHOLOWYCH POWY2E3 18° W °R7EDSIĘ8I0R

STWACH HANOUJ DETALICZNEGO RYNKOWEGO I PRZEDSIĘBIORSTWACH GASTRONOMICZNYCH /dok./

1981 1982

’ 73ZCZEGÓLNIENIE - I - VI

w tysiącach złotych /cany detaliczna/ I-VI

1981-100 Centrala Turystyczna "Orbla* ....

Przedaiębiorstwo Gaatronomlczno- 9123 15212 166,7 Handlowe ‘Konaumy* ... 23750 87000 366,3 PPH “Centrala Rybna” ... 1291 915 70,9 322492 595434 184,6 12442 18654 149.9 Tabl. 6. ZAPASY TOWARÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO

WEDŁUG ORGANIZACJI Stan w dniu 30 VI

1981 1982

i

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółea udział

w tysiącach ziotych

stan w dniu 30 VI 1981 -100

w zapa­

sach ogółer.

W

w tya: 21912401 26830643 122,4 100,0

CENTRALA PAŃSTWOWEGO HANDLU WEW-

2446001 7803306 319,0 29,1

Wojewódzkia Przadsiębiorstwo 10253532 7352381 71,7 Handlu Wewnętrznego ...

Przodsięblorstwo Doay Towarowa 9589551 6053829 63,1 22,6 CPHW Zakład Obrotu Artykułaal

368068 219619 59,7 0,8 Papierniczymi 1 Sportowymi ....

Cantralna Składnica Harcerska.

Przedsiębiorstwo Państwowe “Mo- Przedsiębiorstwo Obrotu Częścią

176104 369746 210,0 1.4 61498 49758 80,9 0,2 52434 61885 118,0 0,2 ni Zamiennymi “Ardom" ...

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia 5877 4077 69,4 0,0 MINISTERSTWO HANDLU WEWNĘTRZNE Gt "

593467 2,2

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno- 61698 184669 299,3 0,7 Handlowe “Konsumy* ...

Przedsiębiorstwo Handlu Opałem

61698 68445 110,9 0,3 1 Materiałami Budowlanymi... 116224 “ 0,4 MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI.. 283865 302291 lOf ,5 1,2 Zjednoczenie Księgarstwa ...

PP Dzieła Sztuki i Antyki 'Desa"

270441 283008 104,6 1,1 10280 12152 118,2 0,0

(12)

10

Tabl. 6. ZAPASY TOWARÓW U PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO NEOŁUC GRG/\NIZACJI /di*./

Stan «> dniu 30 VX

1981 1. 1C82

ogół«« udział

WYSZCZEGÓLNIENIE stan w

dniu 30 VI 1981

■100

w zapa­

sach w tysiącach

złotych ogółem

w %

Zjednoczenia Przemyahu Muzycz-

3144 7131 226.8

I W , !

0,0 MINISTERS1 JłO HUTNICTWA I PRZEMY­

SŁ \J MASZYNOWEGO ... 1586373 2228817 8,3 Centrale Techniczno-Handlowe Mo­

toryzacji "Polmozbyt" ... 14.19 24 2 1 3 3 2 4 3 144,9 8,0 Centrala Techniczno-Handlowe 'let-

tronlkl "Unltre-Serwla’ ... 114449 95574 83,5 0,4 URZ£D GOSPOOARKI MORSKIEJ ... 16267 59192

59192 363.9 363.9

0,2

16267 0,2

CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI

SPCZYWCÓW “SPAŁEM” ... 359191E= 6567637 233,0 31,2 w tyai

WSS "Społem" Katowic« ... 3547811 8362375 235,7 31, 'c.

281085^ 3742816 133,2 13,9 INNE RESORTY... 3307896 4 5 9 2 6 4 0 138,8 17,1 w ty«:

Przedsiębiorstwo Obrotu 1'Syrobe-

«1 Przemysłu Chemii Gospoda rrzo

“Pollena ... 4150 4323 477300

104,2 0,0

Zjednoczenie Przaeysłu Tytonlo-

34461 13razy

104,6

1.8 Zjednoczenie Przedsiębiorstw

Zaopatrzenia Farmaceutycznego

1979622 2070067 "?t7 RSW "Praaa-KeląZke-Ruch" 767144 1535060 200,2 5,7 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnic

154018 283242 183,9 1,1 Regionalny Związek Spółdzielni

94759 124390 131,3 0.5

•/ Łącznie z danymi dotyczącymi Przedsiębiorstwa Handlu Opale« 1 Ma­

teriałami Budowlany«!.

(13)

11 Tabl. 7. ZAPASY TOWARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH N PRZEDSIĘBIORSTWACH MANO.

LU RYNKOWEGO ORAZ &REDNIE CENY Stan w dniu 30 VI

GRUPY TOWARÓW Oednoet-

ka siary

1981

wykonania

1982

• tan i>

dniu 30 VI PL981

lOO Konserwy slęene, szynki 1 łopat­

ki w puszkach

Męka pszenne ...

K a s z a ... ...

Ryl łuszczony ...

Makaron ... ..m u .

Cukiar ...

Wyroby spirytusowa czysta ...

wódki gatunkowa ogółea ...

wina 1 słody pitna kraj.i 1 sport.

Konserwy z ryb trwała ...

Kawa naturalna /bez dosisazsk/..

Herbata

tye.zł.

zł/kg t.

tys.zł.

zł/kg t * tys.zł.

*i/kg ttys.zł.

z */kg t tys.zł

*i/kg t tys.zł zł/kg tys.zł.

tys.zł.

tys.zł.

tys.zł.

tys.zł.

tys.zł.

rł/kg t.

tys.zł.

złAfl tys.zł.

121,9 6839 56.6 6281,8 54195 9 5953,1 53686 9 756.1

7099 9 557-; 3 11553 21 3589,3 223137 26 109218 199707 83557 8978 366,4 219460 599 425.2 123614

291 7376

75,6 17017 225 1103,1 257363 23 3030,0 112373 37 3820,9 109117 28 1910,6 103244 54 14470,9 717611 46 1730232 1208175 140133 4301 160,8 96737 602 2153091,9 234 48912

62,0 248.8 401.2 175.3 474.9 270.8 209.350.9 411.2 505.3 15,4razy

304,2 342.8 893.7 260.7 180,1 321.6 178,5 15,8razy

605.0 167.7 47.9 43.9 44,1 100.4 17,421,6 80,6 663.1 Sól Jadalna ...

Tabl. 8. ZAPASY TOWARÓW NI EZYWNOĆCI OWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HAN­

DLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadaiernych/ ORAZ ŚREDNIE CENY Stan w dniu 30 VI

Jednos­

tka siary

1981 | 198Ż ogółaa WYSZCZEGÓLNIENIE

wykonanie

stan w dniu 30 VI 1981

-ICO Tkaniny 1 dzianiny bawełniane

/bawełnopodobne/

tys.a.

tys.zł.

zł/n.

2582593714 69

460 50289 109

12.4 19.5 157,2

(14)

12

Tabl. 6. ZAPASY TOWARÓW NtE/YWNOĆCIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HAN­

DLU R Y N K O W E J /bez zapasów nadoiernych/ ORAZ^ ŚREDNIt CENY /cd./

* Stan •* dniu 30 VI

1981 1982

Jednos­ ogółea

urvR7i~7Ffiftł NTFNIF tka • tan o

dniu 30 VI 1981

«100

alary wykonanie

jedwabne 1 Jedwebnopodoone.. tye »*' 2384 355 14.9 tys.zl.

zi/a 271741 53716 19,8

1.-.4 151 132,7 wełniane i wełnopodobne .... tye.a. 1597 148

ii; i tye.zł.

zi/a 66952/ 85928

419 580 138,5

tye.o 1087 787 72,4

tys.zl.

zi/a 82S58 68538 83,0

7fr 87 114,7 Dywany i chodniki /bez słoala-

tye.z». 90978 88383 97,1 Wyro^y ażurowe /firanki/ ... tye.zł. 57038 36830 64,6 wyroby orzeayełu odzieżowego .. tys.zł. 2503836 1227562 49,0 w ty»:

tys.zl. 92Z777 565910 61,3 tye.zł. 1062211 448969 42,3 tys.zł. 1678008 518527 30,9 wyroby poAczocrolcze ... tye.zł. 165703 78635 4T,b w tym*

tye.p. 1153.4 599 .O 51,9 tys.zł.

zi/P.

88096 47745 54,2

76 80 104,3

Obuwie

z cholewką skórzaną, z two­ tys.p. 1913,^ 220,0 11.5 rz' ~w sztucznych 1 syntetycz­ tye.zł.

zi/p 1032874 152640 14,8

nych 540 694 128,6

tye.p. i 27.2 12.3 9,7

tys.zł. 17736 2766 15,6

zł/p 139 225 161.3

tys.p. 459.2 35.8 7,8

tye.zł.

zł/p 39987 8005 20,0

87 224 256,8 Wyroby futrzarskie 1 odzież ske

tys.zł. 214112 217671 101,7 Meble z d.-ewna. wikliny oraz w

ble z innych aaterlałów ... tys.zł. 228142 519642 227,8 Naczynia kuchenne 1 gospodarcze tys.ezt 394 114 28,9

aluminiowe tys.zł.

zł/szt 30185 15862 52.5

77 139 181,6

(15)

I

13 Tablfc 8. ZAPASY TOWARÓW MI£ZY'VN02CI0riYCH * PRZEDSIĘBIORSTWA*! HAND­

LU RYNKOWEGO /baż zapasów nadoiernych/ ORAZ ŚREDNIE CENY /cd./

¿tan w d n u 30 VI

1981

WYSZCZEGÓLNIENIE

Naczynia kuchenna i jospodarcze.

z blachy stalowej

Kuchnia gazowa z plakarnlklaa . .

Pralki 1 wiró-łki elekt rycz»« ...

w tym outo*oty pralnicze, bębno we dooowe

Chłodziarki 1 zaaraiarkl domowo

Odkurzacza elektryczne .

Froterki elektryczna ...

Maszyny do azycla ...

Odbiorniki radiofoniczne

w ty«

stereofoniczna ...

w ty*

turystyczne ...

telewizyjne ...

w ty«:

odbiorniki telewizji kolorową

Jednost­

ka

«lary

tys.szt tys.zł.

zl/ezt.

szt.

tys.zł.

zł/szt szt.

tys.zł.

zł/azt.

szt.

tys.zł.

zł/szt.

szt.

tya.zł.

zł/szt.

szt.

tys.zł.

zł/szt.

ezt.

tye.zł.

zk/szt.

szt.

tys.zł.

z</azt.

szt.

tys.zł zł/szt.

szt.

tys.zł.

z</szt.

s zt.

tys.zł.

zł/szt.

szt.tys.zł.

zł/szt.

szt.

ty«.zł.

zł/szt.

1982 ogół««

wykonani«

stan w dniu 30 VI 1981

ICO 131

9143 70 253067207 3511 ICO'' 11496 7144 954 10484 10989 1416 97036852 1004 1586 1579 1402 . 2335 1665 1055 6283 5955 75543 148671 1968

135206»

196 4436*512 8664 6902 78699 11402 2546 60034 23579 2787 44438 15944 5150 19178 3723

2120676 4015 1309 19649 15010 46902 201952 4305 3339 1634 23579 26640 7061 16303 74246 46421 1049 13845 225321 16274 1722706612 26054

24778 75548 3049 8022 243174 30313 1014991479 68*26

52,7 147.9 280,8

7.1 266,817,5 429.0 684.6 159.6 266.9 572.6 214.6 196.8 458.0 232.7 512.9 12,lrazy

235.8 48,2 133.6 277.2 124.1 312.7 252.1 62,1 135.8 218.8 48.9 113,0 230.9 56,0 162.7 290.7 57.9 107.9 186.3 58.922,4 263.4

(16)

14

Tebl. 8. ZAPASY TOWARÓW NIE2YWNOScIOWYCH ■ PRZEDSIĘBIORSTWACH HAND­

LU RYUCOWEGO /bez zapeoów nadmiernych/ ORAZ ŚREDNIE CENY /dok./

Stan n dniu 30 VI

WYSZCZEGÓLNIENIE

1981 1982

Jednost­ ogółem

ka miary

wykonanie

itan w iniu 30 /I 1*81

■100

$ * . z ł zł/azt.

13172 53172 4036

8303 88316 10t>36

63,0 166.1 263,5 a zt. r

tys.zł.

zł/azt.

1600 13371 8356

531 11585 21817

33,2 86,6 261,1 azt.

tys.zł.

zł/azt.

14911 35542 2383

3571 20047 . 5613

23,9 56,4 235,6 tys.zł. 187168 157612 84;2 tys.zł. 112984 101747 90,1 tys.zł. 20578 32661 158,7 tys.zł. 29474 15412 52,3 tony

tya.zł.

z łA g

645.0 24178 37

3215,6

•222294 69

498,5 919.4 184.4 tony

tye.zł.

z ł A a

358,0 24261 68

2232,2 361331 162

623,5 14,9razy

238,9 S*t.

tys.zł.

zł/kg

108593 11666

742 32297

43526

797,8 29,Brązy

373,1 azt.

tys.zł.

zł/azt.

610 4785 7844

9742408 23877

66,9 203,6 304,4 azt.

tya.zł.

zł/azt.

8484 10249 1208

2356 14118 5992

27,8 137,8, 496,1 azt.

tys.zł.

z V a z t .

4777 8529 1785

9193 21984 2391

192,4 257,8 134,0 eln szt.

tys.zł.

zł/azt.

187 ,0 92328

0,5

1704,1 1963930

1

911,3 21,3razy 234,7 tys.zł. 1F833 140133 885,1 Magnetofony i dyktafony powezed-

niabo użytku

■ tym

etersofonlozna

Craaofony elektryczna w obudowie

Szkło stołowe 1 galanteryjna ...

Porcelana stołowa i galanteryjna porcelanowe

Porcelit stołowy 1 galanteria porcelitowa

Farby 1 lakiery ...

Proszki i granulki do pranie ...

Mydło toelatc kawałkach ...

1 specjalne w

Motocykle

Motorowery

Rowery normalna młodzie*c dziecięce

Aparaty fotograficzne

Papierosy

Zapałki

(17)

15 Tabl. 9. ZAOPATRZENIE WOOFutóOZTV'*. W NIEKTÓPE TOWARY W I

1982 ROKU PÓŁROCZU

Oedn. 1982

WYSZCZEGÓLNIENIE w* ary

’/ liczbach

>ezwz<jlęd- nych

I - VI 1981-100 TOWARY ŻYWNOŚCIOWE

Mięso, oodrjby i przetwory mięsne / łącznie z pot rawami kulinarny»!

1 gar»ażaryjny»i/ t.

tya.zł. 93» 63

19112056 85,2 297,5

w tym ’

■ięso surowa /bez wyrobów garmaże­

ryjnych/

t.

tys.zł. 38303

7345517 79,Z 297,5 Tłuszcz* zwierzęce surowe i topione

konsumpcyjne t.

tys.zł. 99487

819446 115.2 338.2 Drób bity, podroby i przatwory z dro­

biu

t tys.zł.

12280 1757046

50,8 , 133,5 tys.szt.

tys.zł. 262460

2728044 - 79,1 186,9

~yby i przetwory rybna spożywcze .... t •

rys.ezt, 14361

1283528 9J.6 257,4 tys.l.

tys.zł. 161968

1585766 95,1 310,4 t.tys.zł. 12732

3087867 83,3 263,0 t.

tys.zi. 50514

1025927 118.2 340,2 t.

tys.zł. 12166

329650 63,0 187,3 t.

tys.zł.

4488

229259 92,4 266,6 tys.zł. 48263

2135064 130,7 206,3 tys.l.1C

tys.zł.

O 0 4823 179,6 8111972 386,2 tva.1.100° 2571 45,6 tys.zł. 5002811 94,1

■Vina i »lody pitne krajowe i i»porto- nan*

tys.l.

tys.zł.

9918

1527436 85,3 160,4

t. 13033 99,0

tys.zł. 1245632 300,3 TOWARY HIEZYWK)SCIOWE

ozt • 9913 100,9

tys.zł. 77004 270,6

8Zt * 62249 129,4

tys.zł. Łi 5137 320,9 w ty*

(Utoasty pralnicze bąbnowa doaowe.. szt.

tys.zł.

31036

662233 162.C 321,9

(18)

Tabl. 9. ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY W I PÓŁROCZU 1982 ICKU /dok/

1982 WYSZCZEGÓLNIENIE Oedn.

miary w liczbach bezwzglę d-

nych

i-VI 1981>100 Chic Jz lorki 1 zamrażarki domowe . ...

t ,

szt.

tya.zł. 36179

531139 86.4

150,5 Odbiorniki radioioniczne /bez zasta­

wów radiowo-aagnetofooowych/ . szt.

tya.zł. 137348

624350 «18,4 193,1 azt.

tya.zł.

47129

1307705 75,4 143,4 w tym

z ekranta do odbioru kolorowego •• szt.

tys.zł. 14850

749331 67,8

124,6 t.

tya.zł. 17276

1126504 156,-1 295,7 Mydia toaletowa 1 specjalna r kawał­

kach t.

tys.zł S113

896700 222,0 428,1 tya.zł. 423515 211,4 Porcelana stołowa 1 galanetrla porce-

tys.zł. 339044 182,8 Porcallt stołowy 1 galanteria porceli

towa ... ty* .zł.

tys.zł.

114691 253,6 Meble z drewna, wikliny oraz meble z

częściowym zastosowanie* inn/ch mate-

4140971 196,7 Tkanlny 1 dzianiny:

tys.m.

tya.zł. ">795 60,1 617973 123,6 tys.m.

tys.zł. 2429 69,5

342634 104,0 lniane 1 konopne »...i....»u,*• «.i tys.m.

tys.zł.

2047

234481 81,1

143,6 tys zł.

tya.zł.

tys.zł.

2545867 120.4 4 I'367$8

491762

127,2 83,2 Obuwie z cholewką skórzaną, z tworzyi

sztucznych i syntetycznych /na podess

wie skórzanej 1 nieskórzanej/ ...-tys.par

tys.zł. 2814

1730890 72,9 110,9

tys.par

tys.zł. >884

442882 123,1 257,6

(19)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :