• Nie Znaleziono Wyników

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 NR ……….. CRU ………

zwana dalej „Umową” zawarta w Szczecinie w dniu ... r. pomiędzy:

Gminą Miasto Szczecin,

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez:

………..,

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a

………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego nr …… prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron oraz zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą związane z udzieleniem i realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej Umowy.

2. W ramach niniejszej Umowy Strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołoŜyć naleŜytej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.

3. Zamawiającego reprezentuje na podstawie Uchwały nr 1037/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 22.11.2000 r. w sprawie udzielenia upowaŜnienia Pani Marii Niewęgłowskiej brokerowi ubezpieczeniowemu oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1562/09 POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy („Broker”) w zakresie określonym niniejszą Umową, z wyłączeniem składania oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań i wierzytelności Gminy Miasto Szczecin wynikających z niniejszej Umowy.

4. Zamawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę o kaŜdorazowej zmianie Brokera oraz o kaŜdorazowym cofnięciu upowaŜnienia udzielonego Brokerowi Uchwałą nr 1037/2000 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 22.11.2000 r.

§ 2 Definicje Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

1. SIWZ – naleŜy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014;

(2)

2. Zamawiającym – naleŜy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin, działającą w imieniu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych;

3. OWU – naleŜy przez to rozumieć Ogólne Warunki Ubezpieczeń, stosowane przez Wykonawcę dla danego ryzyka ubezpieczeniowego w dniu zawarcia niniejszej Umowy;

4. Ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

§ 3

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego, zgodnym z zapisami niniejszej Umowy oraz w zakresie nie mniejszym, niŜ określony w Części II Opisu przedmiocie zamówienia SIWZ.

2. W zakresie niniejszej Umowy przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są w szczególności pojazdy określone w załączniku A/Część II do SIWZ w zakresie niŜej wymienionych ryzyk:

1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC);

2) Ubezpieczenie dobrowolne Autocasco (AC);

3) Ubezpieczenie dobrowolne Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasaŜerów (NW);

4) Ubezpieczenie dobrowolne Assistance (As).

3. Szczegółowy wykaz pojazdów, okres ubezpieczenia oraz zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej znajduje się w załączniku A/Część II do SIWZ.

§ 4

Warunki ubezpieczenia

1. Poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień:

1) niniejszej Umowy, 2) SIWZ oraz

3) OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego.

2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 5

Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia

1. Niniejsza Umowa jest zawierana przez Gminę Miasto Szczecin na rzecz Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych.

2. Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie poszczególnych rodzajów ubezpieczenia polisami lub innymi dokumentami ubezpieczeniowymi, wystawionymi zgodnie z terminami określonymi w załączniku A/Część II do SIWZ.

3. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe podpisuje Dyrektor Biura Prezydenta Miasta lub jego Zastępca lub inna wskazana osoba na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 6

Okres trwania Umowy

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. oraz

(3)

1) pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2) drugi okres rozliczeniowy - od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Na kaŜdy okres rozliczeniowy zostaną wystawione polisy ubezpieczeniowe do niniejszej Umowy uwzględniające aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy, a takŜe terminy płatności poszczególnych rat składki i rachunek bankowy, na który będzie płacona naleŜna składka.

§ 7

Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz składka ubezpieczeniowa

1. Sumy gwarancyjne oraz sumy ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk ustala się zgodnie z załącznikiem A/Część II do SIWZ.

2. Składki za ubezpieczenie płacone w ramach niniejszej Umowy kalkulowane będą według stawek określonych szczegółowo w Załączniku Nr 1b do Umowy.

3. Nowo zawierane ubezpieczenia (zamówienia uzupełniające) w trakcie trwania Umowy będą kalkulowane na bazie stawek jak w ust. 2., a naleŜna z tego tytułu składka będzie opłacana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis.

4. W przypadku wycofania z ubezpieczenia określonych ryzyk – przedmiotów, Wykonawca zwróci na konto wskazane przez Zamawiającego wartość składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o wycofaniu ryzyka – przedmiotu ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje, jeŜeli w danym rocznym okresie rozliczeniowym zaistniało zdarzenie w związku, z którym Wykonawca wypłacił odszkodowanie lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania dotyczącego danej lokalizacji, czy danego przedmiotu ubezpieczenia.

5. Składki płatne będą w kolejnych kwartałach okresu ubezpieczenia, przelewem na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy w banku……….………

nr rachunku ……….………..

6. Zamawiający, z tytułu ubezpieczeń określonych w Części II Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ opłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ……….. PLN (słownie: ………), stanowiącą wartość Umowy.

LP Raty Wysokość składki w PLN i słownie Termin płatności

1. I rata 20.01.2011

2. II rata 10.04.2011

3. III rata 10.07.2011

4. IV rata 10.10.2011

5. V rata 10.01.2012

6. VI rata 10.04.2012

7. VII rata 10.07.2012

8. VIII rata 10.10.2012

RAZEM ……….……..,00 PLN x

7. Szczegółowo wysokość sum gwarancyjnych, sum ubezpieczenia, stawek oraz składek ubezpieczeniowych płatnych przez Zamawiającego określa załącznik 1b do Umowy.

8. Wskazane w ust. 6 wysokości rat oraz terminy ich płatności mogę ulec zmianie na wniosek Zamawiającego, po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy. W sytuacji takiej strony Umowy sporządzą stosowny aneks do niniejszej Umowy.

(4)

9. Na polisach oraz innych dokumentach ubezpieczeniowych Ubezpieczającym będzie Gmina Miasto Szczecin, natomiast Ubezpieczonym Gmina Miasto Szczecin wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

§ 8

Inne postanowienia dotyczące ubezpieczenia

1. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe określone zostały w załączniku A/Część II do SIWZ.

Wykonawca nie moŜe odmówić wypłaty odszkodowania lub wyłączyć swej odpowiedzialności z tytułu kradzieŜy z włamaniem lub rabunku, jeŜeli zabezpieczenia są zgodne przynajmniej z jednym z następujących warunków:

1) zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe nie spełniają wymagań OWU, ale są zgodne z SIWZ lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

2) zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe są zgodne z OWU.

§ 9

Franszyza, udział własny

1. Franszyza integralna, redukcyjna i udział własny zostają zniesione dla wszystkich ryzyk.

§ 10

Likwidacja szkód

1. Odszkodowanie jest wypłacane przez Wykonawcę na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia wymienionych w § 4 niniejszej Umowy.

2. Odszkodowanie będzie wypłacane podmiotom bezpośrednio poszkodowanym.

3. Naprawa powypadkowa w wytypowanych przez strony warsztatach, w systemie bezgotówkowym, z zastrzeŜeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy konieczna jest naprawa w stacji autoryzowanej postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania.

5. Oględziny są dokonywane w warsztatach naprawczych lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie.

6. Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje stanowisko dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy.

§ 11

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy

1. Wykonawca złoŜy zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wartości Umowy, określonej w § 7 ust. 6.

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………. .

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z warunkami określonymi w art. 151 Ustawy oraz odpowiednich postanowień SIWZ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, jednak nie później niŜ do dnia 30.01.2015 r.

§ 12

Odsetki za opóźnienie

1. W razie nienaleŜytego wykonania lub niewykonania Umowy Wykonawca zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie naleŜnego odszkodowania za kaŜdy dzień zwłoki.

(5)

§ 13

Wypowiedzenie umowy

1. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia na warunkach określonych w art. 812 § 4 i 5 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2. Dla skuteczności złoŜonego wypowiedzenia wymaga się zachowania formy pisemnej.

3. Rozwiązanie niniejszej Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań z niniejszej Umowy powstałych w trakcie jej obowiązywania.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Zapisy SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią ofertę zawarcia ubezpieczenia w rozumieniu art. 811 Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca potwierdza, ze znane są mu wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, i z wyjątkiem sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych środków trwałych, nie będzie naliczał dodatkowej składki, o której mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części Umowy.

4. Stosownie do przepisu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeŜeli:

1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia;

2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie będzie wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego;

3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia (np. zmiana w zakresie działalności, liczbie osób, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagroŜeń, okoliczności pociągających za sobą moŜliwość powstania wypadku, sprzedaŜ, likwidacja lub zakup pojazdu mechanicznego);

4) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ (np. zakup, sprzedaŜ, rozbudowa, wyłączenie z uŜytkowania, zmiana wartości rynkowej lub odtworzeniowej);

5) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 816 Kodeksu Cywilnego;

6) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w niniejszej umowie.

5. NiezaleŜnie od powyŜszego, Strony dopuszczają moŜliwość zmian redakcyjnych Umowy, zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją Umowy, a takŜe zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniŜających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub uŜytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających uŜyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany

(6)

weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo teŜ kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

6. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

7. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

759 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

9. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy oraz aneksy stanowią integralną część Umowy i powinny być interpretowane zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z treścią SIWZ.

10. Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach, ………….. dla Zamawiającego oraz ………….. dla Wykonawcy.

11. Spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

……… ………..

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Cytaty

Powiązane dokumenty

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50.. Kosztorys Strona 2/6 Wiejski

Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). W takim przypadku ubezpieczający zobowiązany jest do uzyskania zgody

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa

Strony mogą postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, szkody ujawnione lub szkody zgłoszone w okresie

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa

do likwidacji szkód - pracownika (imi i nazwisko oraz adres Towarzystwa Ubezpiecze )... Towarzystwo Ubezpiecze zobowi zane jest do dokonania ogl dzin w terminie nie d szym ni

3. oraz zezwolenia nr 383/98 wydanego przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Pani Maria Niewęgłowska - Broker ubezpieczeniowy, z wyłączeniem składania oświadczeń woli w

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez

Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). W takim przypadku ubezpieczający zobowiązany jest do uzyskania zgody

W okresie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do rozszerzenia umowy ubezpieczenia w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia opisane w §2 umowy, w ten sposób, że obok

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony może żądać by 4Life Direct, działający w imieniu ubezpieczyciela, udzielił mu informacji

a. inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych, z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkobiercy i Skarbu Państwa. Jeżeli nie

Godzina Prowadzący Przedmiot Rodzaj zajęć Sala.. 8.15

Skrom na szlachcianka Elżbieta młodość spędziła na dworze kaszte­ lanowej krakow skiej Elżbiety z Lubom irskich S ieniaw skiej13, spadko­ bierczyni ogromnej fortuny,

Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). W takim przypadku ubezpieczający zobowiązany jest do uzyskania zgody

Umowa zawarta została na czas nieokreślony i dotyczyła ruchomości domowych znajdujących się w domu jednorodzinnym należącym do Sebastiana, położonym przy

Ubezpieczyciel wskazał, że Anna B nie dopełniła obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o fakcie kradzieży pojazdu niezwłocznie, jednak nie później niż kolejnego

Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania i zachowania w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas

1. Ubezpieczyciel pokryje koszty wynajęcia zawodowego kierowcy lub innej osoby posiadającej prawo jazdy, która przewiezie Ubezpieczonego jego samochodem do kraju zamieszkania

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony może żądać by 4Life Direct, działający w imieniu ubezpieczyciela, udzielił mu informacji

16) zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek

Ogólnie rzecz biorąc przebieg procesu sylifikacji w piaskowcach z rejonu Wiś­ niówki jest bardzo podobny do , opisanego wcześniej (Sikorska, 1998), procesu cementacji

16. Obowiązek wypłaty świadczenia nie zachodzi, jeśli śmierć lub hospitalizacja ubezpieczonego nastąpi w bezpośredniej konsekwencji następujących zdarzeń: a)