INDEKS OSÓB Indeks zaw iera nazwy autorów i osób w ym ienionych w tytule lub adno­ tacji. N um ery pozycji dotyczące osób stanow iących przedm iot publikacji wyróżniono kursywą. Ablew'icz Jerzy bp

Pełen tekst

(1)

IN D E K S OSÓB

In d ek s za w iera n azw y au torów i osób w y m ien io n y ch w ty tu le lu b adno­

tacji. N u m ery p ozycji d otyczące osób sta n o w ią cy ch przedm iot p u b lik acji w yróżn ion o ku rsyw ą.

A blew 'icz Jerzy bp 438 A braham W ła d y sła w 435 A a a m iu k A n ton i bp 440

A lb ert (Brat A lbert) zob. C h m ielo w ­ ski A dam

A lb ertran d i Jan C hrzciciel bp 266, 326

A lek sa n d ro w icz M arian ks. 188 A ndrzej A p o sto ł św . 144

A ndrzej Ł askarz, bp. pozn ań sk i 373 A n to siew icz K lara s. 285

A ra szk iew icz F elik s 214 A rcab Jan ks. 211—213 A rtym iak A n to n i 247 A u g u st II, k ró l p olsk i 326a B a ciń sk i A n to n i ks. 242 B a c k v is C laude 208 B an aszak M arian ks. 91

B a n a ś M aria B e a tr ix s. 312— 313 B ań k a J ó zef ks. 333, 403;

oprać. 40, 437

B ar Jo a ch im o. 307; w yd . 129, 274 B aran C zesła w C ezary o. 287 B aran iak A n to n i abp 429, 433;

przedm . 23

B arbara od N ajśw . Sakr. zob. Z adzi- kow a T eofila

B areła S te fa n bp 435 Baron J ó zef ks. 429

B a rtel W ojciech M., rec. 29, 182 B a rto szew sk i G abriel o., w y d . 316 B arycz H en ryk 178, 202, 375; w y d . 169 B a strzy k o w sk i A lek san d er ks. 32, 327

B atko E dw ard, oprać. 439 B autro E u gen iu sz 75

B aziak E u gen iu sz abp 6, 12, 13, 431, 438

B a zielich A n to n i o. 144 B a zielich . W iktor 218, 259—260 Bąk W ojciech 436

B ednarz M ieczy sła w ks. 291

B ełch S ta n isła w F ran ciszek ks. 54, 165

B en ed y k t P olak 61

B en ed yk t S to jsła w św ., p u steln ik 126 B ern ack i Z b ign iew , red. 166

B ie la w sk i Z ygm unt ks. 328 B ien ia sz J ó zef 436

B ien iasz W iktor ks. 436 B ień k o w sk i L udom ir 330

B isk u p iec Jan, bp ch ełm sk i 329— 330 B lech arczyk M ichał bp 430

B łach n io Jan, oprać. 439 B łaszak Z ygm unt, ilu str. 1 B ła szk iew icz T ad eu sz bp 440

B ła żk iew icz A lfo n s H en ryk o. 308 B ochnak A dam 226— 227

B ogdan F ran ciszek ks. 276 B ogd an ow icz P iotr 67, 69— 70 B o ja n o w sk i E dm und 1, 210, 331— 332 B o jn o w sk i L ucjan ks. 434

B o lesła w C hrobry 70. 91 B olz B ogdan ks., w y d . 110 B ork ow sk a W anda 306

B o rk o w sk i A u reliu sz L u d w ik o. 440 B racha F ran ciszek ks. 199, 390;

oprać. 430; rec. 30, 142

B rom boszcz T eofil, bp k a to w ick i 333, 437

B ro n isła w a bł. 432

B ru n o z K w erfu rtu św . 119 B rzozow sk i P rzem y sła w 439 B rzozow sk i S ta n isła w 201 B uba Jan In n ocen ty ks. 304,

oprać. 175

B u d k ow a Zofia zob. K o zło w sk a -B u d - ikowa Z.

B yrsk a Irena 215

C h m ielo w sk i A dam (Brat A lbert) 1, 314, 334— 336

C hociej S ta n isła w a 210

— N a sz a p rz e sz ło ść

(2)

Chorzępa Michał ks. 117, 253;

oprać. 434

Ciechanowski Stefan ks. 103 C iecholewski Roman ks. 222 C iesielski Augustyn o. 137, 409 Corsz Andrzej Jakub zob.

Korsch A. J.

Cyndlówna Ewa 151

Czacka Elżbieta Róża m. 436 Czapiewski P aw eł ks. 168, 433 Czaplicka M ieczysław a 185 Czerniak Jan bp 431 Czerwień Henryk o. 140 Czuj Jan ks. 429

D am alewicz Stefan, paulin 273 Darowska Marcelina, niepokalanka

184

Dąbrowski Bronisław bp 437 Dąbrowski Jan Kanty bp 337 Dąbrowski Kazim ierz ks. 256

Dem bowski Antoni Sebastian bp 338 Deptuła Benignus, oprać. 439

D ettloff Szczęsny ks. 437 Długosz Jan kan. 54—56 Długosz Teofil ks. 438 Dola Kazimierz ks. 255 Domin Czesław bp 440 Dominik Jan 39 Dorota z Mątaw bł. 152 Dowiat Jerzy 66

Drużbicki Kasper ks. 339 Drzazga Józef bp 430 Drzewicka Anna, tłum. 148

Drzymała Kazim ierz ks. 120, 339, 422 D uchniewski Florian o., w yd. 316 D ulska Zofia, benedyktynka 278 D unajew ski A lbin kard. 315 Dunin Marcin abp 85 Dw ernicki Józef 340

D zierzgowski Mikołaj abp 341 Dzierżoń Jan ks. 435

Eborowicz W acław ks. 367, oprać. 34 Elter Edmund ks. 361

Engelbert Kurt, red. 50 Etter Tadeusz bp 432

Falkow ski Czesław bp 7, 13, 33, 342, 432; rec. 52

Feicht Hieronim ks. 237 Fiałkow ski Józef ks., rec. 338 Fijałkow ski Antoni M elchior abp

433

Fijaś Jerzy 201

Fischer Stanisław , rec. 227 Folwarski Henryk ks. 294

Fondaliński Jan bp 429 Frontczyk Marian ks. 373

Gadacz Kornel o. 407 Gall Anonim 277 Gawęda Stanisław 81 G aw likow ski Alojzy ks. 305 Gawroński Andrzej Rawa, bp kra­

kow ski 105

Gertruda, córka Mieszka II, w . księżna kijow ska 127 G ierczyński Edmund ks. 366 Gieysztor A leksander 252

Glemma Tadeusz ks. 100, 105, 343, 365, 430; rec. 50, 60, 269

Glinka A leksander o. 420

Gocłow ski Tadeusz ks., oprać. 432—

__4 3 3

G odlewski Michał bp 326a, 344 Gołaszewski Filip Nereusz ks. 345 Gołąb Kazimierz 99, 406

Gołębiowski Piotr bp 429

Gorczycki Grzegorz Gerwazy ks. 436 Gorgon Czesława zob. Lew andow -

ska-G orgoń Cz.

G orzkiewicz Mateusz, misjonarz 346 Gostyński Tadeusz 368

G otkiew icz Marian 176, 419 Góral Joachim ks. 432 Górska Paulina 347 Górski Artur 410, 433

Górski Karol 132, 135, 154, 157, 159, 278, 381; rec. 65, 195. 423; wyd. 126, 128, 270, 324

Grabowski Wojciech, m isjonarz 348 Grabski Andrzej Feliks 79; rec. 61,

125, 163; w yd 63 Groblicki Julian bp 434 Grochowski Leonard ks. 244 G ryglewicz Feliks ks. 193 Grzondziel Henryk bp 432 G ulbinowicz Henryk bp 440 Gustaw Romuald o., rec. 410

Hahn Wiktor 209, 433 Hain Stefan ks. 258 Hartleb Kazim ierz 80 Hlond Antoni ks. 432 Hlond A ugust kard. 431, 437 Hołyński Otton ks. 349

Hozjusz S tfn isław kard. 197, 350 Hrapkowicz Zygmunt, oprać. 34;

uzup. 48

H yla A ugustyna s. 437

Isakowicz Izak Mikołaj abp 351 Iw o Odrowąż, bp krakowski 165

Jabłońska Ewa 184

Jabłońska Maria (siostra Bernardy­

na), albertynka 352 Jachim ow ski Jakub ks. 353 Jadwiga, królowa polska 79-— 80 Jadwiga św., księżna śląska 439 Jagiełło zob. W ładysław Jagiełło Jakiel Stanisław bp 429

Jakim ow icz K onstanty 432

Jakub Świnka, abp gnieźnieński 406 Jakub z Sącza 223

Jakubowski Zbigniew ks. 342; oprać.

33, 440

Jan Muskata, bp krakowski 382, 406 Jan X X III papież 12, 17, 147, 150,

354, 433, 437— 438 Jan z Dukli bł. 153 Jan z Głogowa 196 Jan z K widzyna 152 Janczak Łukasz kan. 355 Jankow ski Marian bp 438 Janów Jan, wyd. 112

Janssens Jan Chrzciciel ks. 293 Janusz, abp gnieźnieński 356 Jański Bogdan 128, 154 Jaromin Henryk ks. 286 Jarosz Szym on g. 436 Jaroszewicz Jan bp 430 Jasiński Kazimierz, rec. 92 Jelonek Eugeniusz 273 Jełow icki Aleksander ks. 357 Jezierski Stanisław ks. 85 Jeż Ignacy bp 434

Jobert Ambroise 9, 195, 197, 423, 430 Jop Franciszek bp 344

Jordan bp 91

Józef II, cesarz rzym -niem . 105 Józef K alasanty św. 145, 305

Judyta Salicka, księżna polska, 358 Juta bł. 155

Kaczmarek Czesław bp 430 Kaczmarek Lech bp 431 Kaczmarzyk Magdalena s. 336 Kadłubek W incenty bł. zob. Win­

centy Kadłubek bł.

K akowski Aleksander kard. 359 Kałw a Piotr bp 78

K apiszew ski Henryk 119, 160—162, 167; wyd. 130

Karasiewicz W ładysław ks. 382, 393, 414; rec. i polem. 406

Karczewski Antoni 217

Karwasińska Jadwiga, wyd. 125 Kasznica Stanisław 431

Kazimierz św. (Jagiellończyk) 156

Kazimierz Konradowie, książę ku- jaw sko-łęczycki 356

Kętrzyński Stanisław 93 K iełtyka Stanisław o. 164

K law itter Efrem Stan isław o. 440 Klepacz Michał bp 439

Kłoczowski Jerzy 65, 284; rec. 383—

—384; red. 65

Kobielski Stanisław , ilustr. 1 Koceniak Jan ks. 338 Kochanowski W acław 300 Kochański Adam, jezuita 361 Komender Teresa zob. K ujaw ska-

-Komender T.

Kominek Bolesław abp 13, 268 Konarski Stanisław ks. 83, 180 K onarzewscy 362

Konieczny Franciszek ks. 436

Konopacki Jan Karol, bp warm iński 363

Konopczyński W ładysław 83 Kopernik Mikołaj 206

Kordecki Augustyn, paulin 273 Korewa Jan ks. 289

Kornacka Maria Manfreda s. 331—

—332

Korsch (Korsz, Corsz) Andrzej Ja­

kub, misjonarz 364

Korszyński Franciszek bp 438 Kosm owski Michał K ościesza bp 366 Kostka Piotr, bp chełm iński 365 Kościałkowski Stanisław 438 K ościesza-K osm ow ski Michał zob.

Kosm owski M. K ościesza Kotula Franciszek 139, 228 Kow alkow ski Alojzy ks., rec. 208 Kowalski Kazimierz Józef bp 1, 34,

367

Kowalski Zygfryd bp 438 Kownacki Michał, misjonarz 299 Kozieł Stanisław 264

K ozłow ska-Budkow a Zofia 165;

rec. 127

Koźmiński Honorat (Wacław) o. 1, 35, 316

Kras Modesta s., wyd. 320 Krasiński Franciszek bp 368 Kraszewski Zbigniew bp 440 Krause Ignacy bp 13, 431 Król Jan Józef abp 435 Kruszyński Tadeusz ks. 432 Kryska Józef ks. 429 Kryszak Franciszek ks. 243 Krzyw icki Michał ks. 439

Krzyżanowski Stanisław Kostka, m i­

sjonarz 369

Kubina Teodor bp 436

(3)

K u ja w sk a -K o m en d er T eresa 152 K u lik Jan W a w rzyn iec bp 432 K um or B o le sła w ks. 106, 136, 263;

polem . 263; w y d . 323

K uraś S ta n isła w , rec. 236, w yd . 272 K uś Jan ks. 249

K w ad ran tyn (Q uadrantinus) Fabian, jezu ita 421

K w o łek Jan ks. 430 Labuda G erard 68 Lagosz K azim ierz ks. 436 L atu sek P a w e ł bp 437 L echidki C zesław 349, 351

L ed óch ow sk i M iec zy sła w kard. 370 L ed óch ow sk i W łodzim ierz ks. 371 L eh r-S p ła w iń sk i T ad eu sz 113, 437 L en czow sk i F ran ciszek 73, 186, 281 L em en e J., oprać. 102

L eszczyń sk a Z ofia, w y d . 89 L eszek B ia ły 76

L eśn o w o lsk i J a ro sła w zob. Sitarz E ugeniusz

L ew a n d o w sk a -G o rg o ń C zesław a, ilu str. 1

L ew ick i K arol 379; oprać. 42, 426—

—430; rec. 51, 143; w y d . 170 I.ib ro w sk i S ta n isła w ks. 241

L ied tk e A n ton i ks. 155, 189, 248, 350, 432; rec. 57, 408

L iso w sk i Jan ks. 98 Lohn W ła d y sła w ks. 437 L orek Jan K a n ty bp 436, 439 L ubańska A n n a s. 372

L u d w ik a de M arillac św . 1, 147 Łaskarz A ndrzej zob. A ndrzej Ł a s-

karz

Ł em p ick i S ta n isła w 36, 374 Ł ęga W ła d y sła w ks. 434 Ł ęto w sk i L u d w ik kan. 375 Ł u b ień sk i B ernard o. 317

Ł u b ień sk i K o n sta n ty Iren eu sz bp 376 Ł u k om sk i S ta n isła w K ostka bp 431 M achay F erd yn an d ks. 438

M achejek M ichał o. 107 M ajk ow sk i E dm und ks. 37, 318 M ałecki Jan zob. S a n d eck i-M a leck i J.

M alej W itold 142, 359 M ałysiak A lb in bp 440

M ań k ow sk i P iotr, bp k a m ien ieck i 377

M ark iew icz B ro n isła w ks. 157, 378 M ark iew icz C yryl o. 435

M arston T. E. 61 M azur Jan bp 436

M azurek E m ilian, oprać. 439 M azurek M aria, oprać. 35, 316 M etz R ene 60

M eysztow icz W alerian, red. i w yd.

49, 52, 127

M ich alsk i K arol ks., rec. 118

M ich alsk i K o n sta n ty ks. 334, 379, 428 M ich alsk i W ilh elm W in cen ty ks. 38,

380

M ichułka W alen ty ks. 378

M ikołaj T rąba, abp g n ieźn ień sk i 408 M ikołaj z W ilk ow ieck a 207

M ilik J ó zef T adeusz ks. 163 M itk ow sk i Józef, rec. 287 M izgalsk i G erard ks. 230 M od zelew sk i J erzy bp 431 M oraw ski K rzysztof 377

M ortęska M agdalena, b en ed yk tyn k a 278, 381

M row ieć K arol ks. 116, 430 M uskata Jan zob. Jan M uskata M u szyń sk i E dw ard bp 436 M y cie lscy 362

N anker, bp k rak ow sk i i w ro cła w sk i 383— 384

N a to ń sk i B ro n isła w ks. 220, 396; rec.

93, 361

N ędza J u lita M aria s. 309 N ew m a n Joh n H en ry 201

N ied zia łk o w sk i K arol A n ton i bp 385 N iew iero F lorian ks. 156

N orw id C yprian K a m il 211— 213 N ow ack i J ó zef ks., w y d . 62 N o w o w ie jsk i A n ton i J u lian bp 386,

436

N o w o w ie jsk i F elik s 433 N o w o w ie jsc y (z W ołynia) 357 O b ertyński Z d zisław ks. 371;

rec. 298, 335

Obizo, leg a t p a p iesk i 99

Obłąk J a n bp. 87, 141, 265, 301, 363, 437; oprać. 28; w y d . 322

O kęcka R óża s. 387

O kęcki A n to n i O nufry bp 319, 388 O k on iew sk i S ta n isła w bp 235 O koń E u gen iu sz ks. 389 O leśn ick i Z b ign iew kard. 373 O lsza m o w sk a -S k o w ro ń sk a Zofia,

w y d . 64

O p atow sk i A dam kan. 390 O rzech ow sk i J ó z e f kan. 391 P acu szk a C zesław ks. 435 P adacz W ła d y sła w ks. 107, 108;

oprać. 48

P a g a czew sk i J u lian 227 P a in ter G. D. 61

P a łu ck i W ład ysław , oprać. 102 P an zram B ernhard 97

P a siecz n ik M odest Jan o. 151 P a stern a k F erdynand o. 302 P aszen d a Jerzy ks., ilu str. 220 P a w e ł VI p ap ież 24, 392 P a w e ł P u steln ik św . 225 P a w e ł W łod k ow ic 54

P a w e ł z P rzem an k ow a, bp k ra k o w ­ sk i 393

P a w la k Iren eu sz ks. 231 P a w lik S zczep an o., oprać. 440 P a w lik o w sk i W itold, przedm . 31 P a w ło w s k i A n ton i bp 17, 437 P elczar J ó zef S eb astian bp 1, 320 P e łe sz o w a S ła w o m ira 203, 357 P ełk a , abp g n ieźn ień sk i 356 P erza n o w sk i Z b ign iew 277 P erzy n a L u d w ik br. 394

P etra n i A le k sy ks. 283, 360, 376; rec.

64, 153

P etrzy k L eopold ks. 434 P ę c k o w sk i Z b ign iew 254

P iech n ik L u d w ik ks. 172— 174, 181, 187; rec. 378

Pieradzika K ry sty n a 55

P ięciu B raci M ęczen n ików 125, 215, 433

P ilch Z ygm u n t ks. 437 P io tro w ic z L u d w ik 429 P iszcz E dm und ks. 138 P ita la A dam ks. 177 P iu s X II p ap ież 145, 395 P iw o ck a M aria 221

P iw o ń sk i H en ry k ks., w y d . 111; rec.

254

P iw o w a rczy k Jan ks. 433 P lezia M arian 180 P lu ciń sk i Jan k s., rec. 437 P lu ta W ilh elm bp 430 P łod zień S ta n isła w ks. 437 P o ciech a W ła d y sła w 341 P oh osk a H an n a 182— 183

P o p ła tek Jan ks. 290, 396, 399; rec.

166, 325

P orossa S tefa n , oprać. 22, 439 P o w o d o w sk i H ieronim ks. 420 P oźn iak W łodzim ierz 115

P rąd zyń sk i W iktor ks. 179; oprać. 430 Prohor bp 397

P ro k u lf bp 397 P rus B o le sła w 214

P rzem y sł O ttokar II, król czesk i 77 P u tia ty ck i A n ton i ks. 398

R adoński K arol M iec zy sła w bp 436 R atu siń sk i B o g u sła w , rec. 66 R aw a G aw roński A ndrzej zob.

G aw roński A. R aw a R a w sk i J ó zef 96 Rąb Jan ks. 190, 239

R ech ow icz M arian ks. 194, 425, 432;

rec. 84 R ek T adeusz 389

R ew sk i Z b ign iew , rec. 418 R eych m an Jan 71, 121, 238, 280 R ogalsk i A lek sa n d er 262

R ospond S ta n isła w 204—205; w yd . 321

R ospond S ta n isła w bp 321 R oss Ju liu sz 224

R ozanow Z ofia 225

R ud n ick i W ojciech kan. 322 R ym ar S ta n isła w 402 R y ster J u lian ks. 434

R zadka In n ocen ta (K atarzyna), an to- n in k a 438

R zepa Jan ks. 104 R zym ełk a Jan ks. 434

Sadok bł. i 48 T ow arzyszy (m ęczen­

n icy sandom ierscy) 434 S a la w a A n iela 129

S alom ea bł. k ró lo w a h a lick a 158 S a n d eck i-M a leck i Jan 112 S ap ieh a A dam S tefa n kard. 436 S a sin o w sk i M ikołaj bp 440

S a w ick i Jakub T eodor 101, 102, 329;

oprać. 29

S a w ick i W itold 98; rec. 39, 98 S ch letz A lfon s ks. 7, 11, 15, 17, 24,

27, 122, 146, 192, 296, 298— 299, 310, 326, 328, 337, 345— 348, 353, 355, 364, 369— 370, 374, 387, 391, 394, 398, 405, 411, 415, 416, 437; oprać. 9, 36, 41, 43, 46—47, 417, 430; przedm . 2—4, 8, 417; rec. 193, 230, 247; red. 1;

w y d . 131, 237, 314, 317 S chram m G ottfried 418 S cza n ieck i P a w e ł o. 114, 421 S em en eń k o P iotr ks. 323 S id orow icz Z ofia, w yd . 90 S ied leck i Jan ks. 118

S iera k o w sk i S eb a stia n A lo jzy ks. 399 S ik ora F ran ciszek 356

S iln ick i T adeusz 383, 406, 408; 383, 406, 408

S itarz E ugeniusz ks. 380, 401; oprać.

38

S k arga Piotr ks. 438 S k elton R. A. 61 S k iersk i Zenon 436

(4)

Skowron Czesław ks. 250; rec. 263 Skowrońska Zofia zob. Olszamow-

ska-Skow rońska Z.

S latterv W illiam (Wilhelm) M. ks. 13, 147

Słuszkiew icz Edmund 206 Smereka W ładysław ks., rec. 112 Smoleński Stanisław bp 440 Sm olikow ski P aw eł ks. 439

Sm otrzyski (Smotrycki) Melecjusz abp 424

Sm ulikowska Ewa 225 Sobalkowski Szczepan bp 430 Sokołowski Stanisław ks. 198— 199 Solikow ski Jan Dym itr abp 400 S ossalla Jan ks. 295

Spław iński Tadeusz zob. Lehr-Spła- w iński T.

Stablew ski Florian Oksza abp 401 Stach Piotr ks. 436

Stam irski Henryk 340; rec. 102, 330 Stanisław św., bp krakowski 39, 93,

159

Stanisław August Poniatow ski, król polski 326a

Stark Marian ks. 395; tłum. 150 Stasiew ski Bernhard 88

Stawinoga W ładysław ks., rec. 78, 107 Stelm ach Ambrozja s. 352, 372 Stępa Jan bp 432

Stępek Wojciech ks. 402

Stępnik Augustyn ks.,. oprać. 175 Strąkowski Henryk bp 430 Strepa Jakub bł., abp halicki 432 Strzelecka Anna 56; rec. 49, 54 Styś Stanisław ks. 432

Sułow ski Zygmunt 65 Sułkow ski Adam 111 Svatek Josef 288; rec. 282 Szczerbińska Krystyna, ilustr. 1 Szkiłłądź Bolesław ks. 431 Szmidt Małgorzata s. 207 Szołdrski W ładysław o., w yd. 271 Szostkiew icz Zbigniew ks., oprać. 30 Szramek Emil ks. 40, 403, 437 Szteinke A nzelm o., oprać. 16, 18,

434—438, 440

Szydelski Szczepan ks. 434 Szym ański Józef 65, 133 Ściegienny Piotr ks. 404 Slaski Stanisław 362

Smidoda Franciszek ks. 41, 405 Sm iglecki Marcin ks. 422

Sw iątecka Maria 297, 354, 392, 417 Swierczek Leon ks. 413; oprać. 45 Świerk Alfred ks. 171

Świnka Jakub zob. Jakub Świnka Swirad (Świerad) Andrzej św. 119,

130, 160— 163

Sw iszczow ski Stefan, polem. 236;

wyd. 236

Targ A lojzy 124; rec. 88 Telus Jan ks. 412; oprać. 44 Teodorowicz Józef Teofil abp 431 Thietmar, bp merseburski 70 Tobiasz M ieczysław 216, 279 Tomaka W ojciech bp 439 Tom ziński Jerzy o., przedm. 25 Topolski Florian o. 407

Trajdos Ewa 223

Trąba Mikołaj zob. Mikołaj Trąba Trebnic Adam, cysters 409

Truszkowska A ngela, felicjanka 410 Tryzna Mikołaj 203

Trzeciakowski Lech 86 Tymczak A dolf ks. 436 Tync Stanisław 82

Tyrowicz Marian, wyd. 315 Ujda Jan, w yd. 235, 318 U lew icz Tadeusz, rec. 214

Um iński Józef ks. 1, 3, 42, 43, 53, 76, 92, 358, 386, 411; rec. 368

Unger, bp poznański 91

Urban W incenty bp 58, 72, 77, 123, 234, 246, 261, 267, 311, 384, 424, 432, 440; polem . 72; rec. 262

U sow icz Aleksander ks. 44, 196, 198, 200, 412, 435

Y etulani Adam 60, 343, 433 Wallek W alewski Bolesław 45, 413 W alter M ieczysław 282

W arszawski Józef ks., wyd. 269 W aśkiewicz Hanna, rec. 180 W awrzyniak Piotr ks. 414 Weinreich Franciszek ks. 415 W esoły Szczepan ks., oprać. 30 W etm ański Leon bp 436 Wicher W ładysław ks. 191, 438 W idajewicz Józef 240, 397 W ieczorkowski Stanisław 200 Wierzbicka Franciszka m. 440 W ilhelm Habsburg 79

W illieh Antoni 131

W incenty a Paulo św. 1, 14614'), 297, 433— 434

W incenty Kadłubek bł., bp krakow ­ ski 75, 164— 165, 436

W inowska Maria 335 W inter Eduard 105

W iśniewski Sew eryn ks. 385 W iśniowski Eugeniusz 65 W itkowska Maria Helena s. 65 Witold, w. książę lit. 63

W ładysław Jagiełło, król polski 63, 79, 80

W łodarski Bronisław 74, 158 W łodkowic P aw eł zob. P aw eł W łod­

kowic

W ojasówna Hanna, oprać. 10, 431 Wojciech św. 119, 125, 166— 168 W ojnowski Jan o. 134

Wojtas M aksym ilian ks. 438 Wojtczak Albert o., wyd. 129 W ojtyła Karol kard. 1, 21, 46, 416,

430

W oliński Janusz, red. 51 Woronicz Jan P aw eł abp 388 Woroniecki Jacek o. 432 W osiński Jan bp 437

Wójcik Stefan ks., oprać. 59, 439 Wójcik W alenty bp 94—95, 327, 435;

oprać. 32

Wronka Andrzej bp 242, 429

W ycisk W acław bp 431

W yczawski Hieronim Eugeniusz o.

57, 143, 153 W ysocki Jan ks. 266

W yszyński Stefan kard. 1, 8, 10, 13, 20, 47— 48, 149, 417, 428, 431, 434—

435; przedm. 5

Zadzikowa Teofila (m. Barbara) 324 Zagórowski Olgierd 219

Zakrzewski Tadeusz P aw eł bp 437 Zalewski Jan ks. 400

Zamoyska Jadwiga 185

Zbiniowska Janina 388; w yd. 319 Zbudniewek Janusz H enryk o. 303 Zdanowski Józef ks. 251

Zieliński Józef 292; rec. 389 Zieliński Zygmunt ks. 245; rec. 86 Zientarski W ładysław ks. 232—233 Żulińska Barbara s. 437

Żynda Bolesław , oprać. 31

Żywczyński M ieczysław ks. 404, 437;

rec. 85

INDEKS GEOGRAFICZNY Baków (Mołdawia), diecezja 238

Bałkański Półw ysep 425

B ałtyckie Morze, dominikanie 284 Bnin k. Kórnika, parafia 235 Bosfor, cieśnina 121

Braniewo (Warmia), gimnazjum 172 Brazylia 431

Brodnica, diec. chełmińska, reform a­

ci 436

Brzesko N ow e — Hebdów, premon- stratensi 273

Brzozów, diec. przemyska, parafia 239

Budzisław, archidiec. gnieźnieńska 126

Buszcz, archidiec. lw ow ska 240 Byteń k. Słonim a 203

Bytom, siostry m iłosierdzia 311 Bytow ska Ziemia 241

Chełm, diecezja (chełmska) 102, 330 chełm ińska diecezja zob. Chełmno,

Pelplin

Chełmno, diecezja 248; semin. duch.

189; Akad. Chełmińska 179. Zob.

też Pelplin

Czechy, m etropolia 77 Czersk, archidiakonat 92

Czerwińsk, kanonicy regularni 294 Częstochowa, Jasna Góra, paulini 225,

273

Dachau (Bawaria) 440 Francja 197

Galicja, Semin. Generalne 194 Gdańsk, diecezja 242; m isjonarze 299 Gniezno 231, 232; archidiecezja 1, 103, 110, 243—245, 438; semin. duch.

188

Gostyń 233; Św ięta Góra, oratorianie 332, 362

Gościęcin (Opolszczyzna), parafia 246 Grodno 140

Halicz, jezuici 292

Hebdów zob. Brzesko Nowe Jasna Góra zob. Częstochowa Jędrzejów 247

Kalisz, semin. duch. 187 K alwaria Zebrzydowska 143

Kam ieniec Ząbkowicki, cystersi 281 Karpaty (ziemie przykarpackie) 119

(5)

Kartuzy, kościół 222 Katowice, diecezja 333 Kielce, diecezja 106, 430 Kłodzko, franciszkanie 288 Konstancja 63, 373

Kraków, diecezja 74, 81, 89, 100, 105;

W awel 223, 431; kolegiata św. Flo­

riana 90; kościoły 249—250; uni­

w ersytet 169—170, 195, 200, 290;

Inst. Teol. Księży Misjonarzy 1, 412, 430, 432, 434, 436; szkoły 177—

178; siostry m iłosierdzia 433 Krzyżanowice k. Pińczowa 251 Lendak (Spisz), bożogrobcy 280 Lęborska Ziemia 241

Lipowiec, pow. Chrzanów 219 Litwa 100; pijarzy 175 Lourdes 31

Lubin, archidiec. poznańska, bene­

dyktyni 440

Lublin, katedra 220; semin. duch. 193;

KUL 426—427, 430 Lubuska Ziemia 253 Lubusz, diecezja 252 Ludźmierz 137

Łąki Bratjańskie, diec. chełmińska 138

Łomża 432

Małopolska, reformaci 308

M iechów 254; bożogrobcy 279—280 Niem cy 78

Nowy Sącz, archidiakonat 136; kole­

giata 236 Oliwa 409 Opolszczyzna 255

Olsztyn, diecezja zob. Warmia, die­

cezja

Orchard Lake (USA), Polskie Sem i­

narium 432

Ormianie (Kościół ormiański) 436 Panonia 161

Pelplin, diecezja 1, 248. Zob. też Chełmno

Pieniężno (Warmia) 440 Płock, semin. duch. 434

Podoliniec (Spisz), kolegium 176 Pomorze Wschodnie 256

Pomorze Zachodnie 253

Poznań, archidiecezja 1, 23, 59, 92, 229, 257—258; okręg 88; szkoły 173;

Księg. Św. Wojciecha 440; bernar­

dyni 431

Prusy 85; zabór pruski 86; pijarzy 306

Przem yśl, diecezja 101; semin. duch.

190; kościół franciszkanów 226 Rodezja, jezuici 431

Rosja 64 Ruś 252

Rzym 202; kolegium poi. 323

Sandomierz, archidiakonat 73; ka­

tedra 434 Sejny 376

Skalnik k. Jasła, kościół 224 Słow ianie 55

Spisz 419

Stary Sącz 259, 260; klaryski 218 Syców, diec. w rocław ska 261 Śląsk 50, 72—73, 97, 234, 437; fran­

ciszkanie 287—288 Śląsk Górny 124 Św ięta Góra zob. Gostyń Tarnów 136; diecezja 104, 263 Tatarzy 61

Tropie n. Dunajcem, kościół 264 Trzebnica, cysterki 282

Tykocin, diec. łom żyńska, m isjonarze 192, 300

Tyniec 437

Warmia 28, 87; diecezja 141, 265, 436;

m isjonarze 301; siostry m iłosier­

dzia 301

Warszawa 134, 418, 428; Coli. Nobi- lium (jezuitów) 181; archidiecezja 142, 268, 438; felicjanki 283; sakra- m entki 275

Warthegau zob. Poznań, okręg W ęgry 71

W ielkopolska 233 W iślica 434

Wojnicz 133; archidiakonat 136 Wrocław 58; Oporów 237; diecezja

123, 262, 267, 438; szkoły 171 Zakopane-Kuźnice, szkoła 185 Ziemie Zachodnie i Północne 1, 268,

426, 440

Żukowo k. Gdańska, diec. chełm iń­

ska, norbertanki 271, 435

INDEKS ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH albertyni 314

albertynki 314, 372, 435 bazylianie 203

benedyktyni 216, 276—277, 440 benedyktynki 278

bernardyni 431 bonifratrzy 394 bożogrobcy 279 cystersi 281, 438 cysterki 282

dominikanie 284, 434 dominikanki 436

duchacy zob. Zakon Ducha Św. de Saxia

felicjanki 283, 410 filip in i zob. oratorianie franciszkanie 226, 287—288

jezuici 1, 19, 120, 173, 181, 187, 269, 289—293, 431

kanonicy regularni 294 klaryski 158, 218, 231

krzyżowcy z czerw, gwiazdą 295 m arianie 433

m ariaw itki 270

misjonarze 1, 116, 147, 190—192, 296—

—301, 434

norbertanie zob. prem onstratensi norbertanki 271, 435

oblaci 440

oratorianie 1, 233, 286, 362 pallotyni 429

paulini 1, 25, 225, 302—303

pijarzy 1, 82, 145, 175—177, 180, 183, 205, 209, 217, 250, 304—306, 437 prem onstratensi 273

prezentki 178, 274, 307 redem ptoryści 433 reform aci 308, 436 sakram entki 275

sercanki zob. Zgrom. Służebnic Najśw. Serca Jezusowego

siostry m iłosierdzia 1, 301, 310—311, 433

szarytki zob. siostry miłosierdzia urszulanki 312—313

w erbiści 440 w izytki 434

Zakon Ducha Św. de Saxia 285 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia 438

Zgromadzenie Służebnic Najśw. Ser­

ca Jezusowego 309, 320

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :