• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy 1998 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy 1998 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
361
0
0

Pełen tekst

(1)

UM K Toruń

oma m%

k KOPERNIKA

(2)
(3)

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 62-14- 010, telex 0552412, fax 48 56 /65-42-948, 65-42-944

SKŁAD OSOBOWY UMK

Stan z 1 stycznia 1998 r.

(4)

Zdjęcie na okładce:

Portret Mikołaja Kopernika

ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu Opracował Dział Organizacji

przy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i Działu Spraw Pracowniczych

Mapki wykonali:

mgr Krystyna Czetwertyńska mgr Krzystof Lankauf Fot.: Andrzej Skowroński

ISBN 83-231-0916-8

Wydruk komputerowy:

mgr Krzysztof Wiśniewski

Indeks nazwisk przekazano do druku w dniu 15 grudnia 1997 r.

Druk i opracowanie:

Zakład Poligrafii UMK ZP UMK, zam. 46/98, nakł. 850 egz.

(5)

Spis treści

Władze Uniwersytetu

Władze Rektorskie...”13

Władze Administracyjne...14

Władze Dziekańskie...15

Senat Uniwersytetu...18

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie...20

Doktorzy Honoris Causa UM K... 23

Rektorzy UMK w latach 1945 -1996 ...25

Byli i obecni profesorowie UMK - członkowie PAU i PAN... 26

Wydziały

Wydział Biologii i Nauk o Ziem i...29

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 31

Rada Wydziału... 31

Emerytowani Profesorowie i Docenci...32

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...33

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej... 34

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska... 38

Instytut Geografii...42

Muzeum Przyrodnicze... 48

Wydział Chemii...47

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 49

Rada Wydziału... 49

Emerytowani Profesorowie i Docenci...50

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...50

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Chemii i Fizyki... 50

Zakład Chemii Analitycznej...51

Zakład Chemii Fizycznej... 51

Zakład Chemii Jądrowej... 51

(6)

4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zakład Chemii Kwantowej...51

Zakład Chemii Ogólnej... 52

Zakład Chemii Organicznej...52

Zakład Chemii Nieorganicznej... 53

Zakład Chemii Teoretycznej...53

Zakład Chemii Środowiska...53

Zakład Podstaw Chemii... 53

Zakład Technologii Chemicznej... 54

Pracownia Dydaktyki Chemii... 54

Pracownia Krystalochemii...54

Pracownia Analiz Instrumentalnych... 54

Pracownia Toksykologiczna...55

Wydział Fizyki i Astronom ii... 57

Rada Wydziału... 59

Emerytowani Profesorowie i Docenci...60

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...61

Wyższe Zawodowe Studium Nauczycielskie Fizyki i Matematyki... 61

Instytut Fizyki... 62

Centrum Astronomiczne UMK... 69

Katedra Metod Komputerowych... 71

Międzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej...71

Wydział Humanistyczny... 73

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 75

Rada Wydziału... 75

Emerytowani Profesorowie i Docenci...76

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...77

Instytut Filologii Polskiej...79

Instytut Filologii Słowiańskiej... 81

Instytut Filozofii...82

Instytut Pedagogiki...84

Instytut Socjologii...87

Katedra Filologii Angielskiej...89

i

i

(7)

Katedra Filologii Germańskiej... 90

Katedra Filologii Klasycznej... 91

Katedra Filologii Romańskiej... 91

Katedra Logiki...92

Katedra Psychologii... 92

Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców... 92

Pracownia Badań nad Literaturą Rosyjską... 92

Pracownia Języka i Kultury Japońskiej... 93

Wyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne... 93

W ydział Matematyki i Inform atyki...95

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 97

Rada Wydziału...97

Studia Zaoczne i Podyplomowe... 98

Zakład Algebry i Topologii...99

Zakład Algebry Uniwersalnej i Informatyki... 99

Zakład Analizy Matematycznej... 99

Zakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii... 100

Zakład Matematycznych Podstaw Informatyki...100

Zakład Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych... 100

Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej ..100

Pracownia Metodyki Nauczania Matematyki... 101

Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego... 101

W ydział Nauk Ekonom icznych i Zarządzania... 103

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 105

Rada Wydziału...106

Emerytowani Profesorowie i Docenci...106

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...107

Katedra Ekonometrii i Statystyki... 108

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy... 108

Katedra Marketingu...109

Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania... 109

Katedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem... 109

Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego... 109

(8)

6 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Katedra Teorii Ekonomii... 109

Katedra Zarządzania Finansami... 110

Katedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno - Innowacyjnymi ..110

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej... 111

W ydział Nauk H istorycznych...113

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat... 115

Rada Wydziału...115

Emerytowani Profesorowie i Docenci...116

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...116

Instytut Archeologii i Etnologii... 118

Instytut Historii i Archiwistyki... 120

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej... 123

W ydział Prawa i A d m inistracji... 125

Rada Wydziału... 128

Emerytowani Profesorowie i Docenci...129

Studia Zaoczne, Podyplomowe i Doktoranckie...129

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego... 130

Katedra Historii Doktryn Polityczno - Prawnych...130

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego... 130

Katedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce...130

Katedra Kryminalistyki... 130

Katedra Postępowania Cywilnego... 130

Katedra Postępowania Karnego... 130

Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa...131

Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego... 131

Katedra Prawa Administracyjnego... 131

Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego...131

Katedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego... 132

Katedra Prawa Finansów Publicznych... -...132

Katedra Prawa Handlowego...132

Katedra Prawa Kanonicznego... 132

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii...132

(9)

Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej...

Katedra Prawa Konstytucyjnego...

Katedra Prawa Międzynarodowego...

Katedra Prawa Ochrony Środowiska...

Katedra Prawa Pracy...

Katedra Prawa Rolnego...

Katedra Prawa Rzymskiego...

Katedra Teorii Prawa i Państwa...

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego...

Wydział Sztuk Pięknych...

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat...

Rada Wydziału...

Emerytowani Profesorowie i Docenci...

Studia Zaoczne...

Instytut Artystyczny...

Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa...

Jednostki Ogólnouczelniane

Archiwum U M K ...

Biblioteka Uniwersytecka...

Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych...

Uniwersyteckie Centrum Komputeryzacji...

Środowiskowe Laboratorium Systemów

Wieloprocesorowych...

Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Jeanna Monneta...

Jednostki Międzywydziałowe

Studium Pedagogiczne...

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych...

Studium Wychowania Fizycznego i S p o rtu ...

132 133 .133 .133 .133 .133 .133 .133

.134 135 .137 ..137 ..138 ..138 ..139 ..142

149 149 156 157

157

157

161 161 163

(10)

8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance

Française... 164

Biblioteka Brytyjska UM K... 164

Centra Uniwersyteckie i Inne Jednostki Organizacyjne

Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności...167

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera... 167

Interdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Bezwzględnego... 168

Interdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska... 168

Interdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów... 169

Administracja Uniwersytetu

Dyrektor Administracyjny, Zastępcy Dyrektora Administracyjknego...173

Biuro Rektora...173

Radca Praw ny... 173

Ośrodek Informacji i Promocji UMK...173

Dział Dydaktyki... 174

Dział Nauki... 174

Dział Aparatury Naukowej... 174

Dział Współpracy z Zagranicą... 174

Dział Spraw Pracowniczych... 174

Dział Komputeryzacji Administracji...175

Dział Organizacji... 175

Dział Spraw Obronnych...175

Dział Socjalno - Bytowy...175

(11)

Inspektorat Bhp i Ochrony Ppoż...176

, Dział Zaopatrzenia i Transportu...176

Dział Remontów, Energetyki i Inwestycji...176

Dział Wydawnictw...176

Zakład Poligrafii... 177

Dział Administracyjno - Gospodarczy... 177

Sekretariat O gólny...178

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej...178

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Szkolenia i Instrukcji BHP p Ppoż...178

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Wynalazczości, Ochrony Patentowej i Promocji Osiągnięć Technicznych U M K ... 178

Dział Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich... 178

Dział Zbiorowego Żywienia... 180

Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji...180

Samodzielna Sekcja ds. Współpracy Z Regionem ... 180

Samodzielna Sekcja ds. Auli I Klubów Studenckich...181

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK.... 181

Uniwersytecka Księgarnia Naukowa...181

Kasa Zapomogowo - pożyczkowa... 181

Kwestura Dział Księgowości...182

Dział Finansowy... 182

Dział Płac... 183

Jednostki Doświadczalne i Usługowe

Rolniczy Zakład Doświadczalny...

Akademicka Przychodnia Lekarska

184 184

(12)

10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Organizacje Związkowe

Zarząd Z N P ...186

Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność... 187

Chór Kameralny U M K ... 187

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego... 188

Zrzeszenie Studentów Polskich... 189

Portiernie - numery telefonów... 190

Informacje dodatkowe

Umowy i Porozumienia o Współpracy Naukowej z Uczelniami i Instytucjami Zagranicznymi... 195

Profesorowie i docenci i zmarli w latach 1994 -1 9 9 7 ... 197

Pracownicy UMK zmarli w roku akademickim 1996/1997... 198

Indeks nazwisk 199

(13)

KOPERNIKA

87-100 Toruń ul. Gagarina 11

tel. centr.: 62-14-010, telex 0552412, fax 48 56 /65-42-948, 65-42-944

(14)

Tradycyjnie, inauguracja kolejnego już pięćdziesiątego trzeciego roku akademickiego - odbyła się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniu 1 października 1997 r. Rok ten zainaugurowało ponad 27.000 studentów, którzy studiują na 27 kierunkach i ponad 60 specjalnościach w systemie studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych, podyplomowych i doktoranckich oraz na studiach specjalnych na 9-ciu Wydziałach.

Uniwersytet zatrudnia obecnie 2.670 pracowników w tym 1.200 nauczycieli akademickich. Z tego grona 358 nauczycieli akademickich posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

W minionym roku przeprowadzono 17 przewodów habilitacyjnych i 58 doktorskich, a 14 osób uzyskało tytuł profesora.

Nie bez satysfakcji można stwierdzić, że toruński Uniwersytet jest najbardziej prężną i najsilniejszą kadrowo instytucją naukową w Polsce Północnej.

W minionym roku - 29 października został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Wydziału Prawa i Administracji. Okres realizacji tej budowy został wyznaczony na trzy lata. Jest to największa na UMK inwestycja realizowana w 25-ciu latach.

Toruń, 31 stycznia 1998 r.

(15)

WŁADZE UNIWERSYTETU

WŁADZE REKTORSKIE JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

Kierownik Biura Rektora - Asystent Rektora

mgr Justyna Morzy 62-14-240

Sekretariat Rektora - ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń tel. centr.: 62-14-010, telex: 0552412, fax: 65-42-944

sam. ref. : Joanna Zwierzchowska 62-14-242, 65-42-951

PROREKTORZY

PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNI prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

Sekretariat - st. ref.: Beata Kubik 62-14-730

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. Stanisław Chwirot

Sekretariat - ref.: Małgorzata Janiszewska 62-14-228 PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA

prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz

Sekretariat - sam. ref.: mgr Hanna Kwiatkowska 62-14-710 PROREKTOR DS. STUDENTÓW

prof. dr hab. Wojciech Popławski

Sekretariat - sam. ref.: mgr Hanna Osial 62-14-230, 65-42-940

(16)

14 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY dr Stefan Nielek

65-42-946 62-14-232

Z-CA DYR. ADM. - KWESTOR mgr Henryk Heldt

65-42-881 62-14-218

Z-CA DYR. ADM. DS. EKON. - SOCJ.

mgr Henryk Pańka 62-14-232

Z-CA DYR. ADM. DS. TECH.

mgr Jan Kachniarz 62-14-233

Sekretariat Dyr. Adm. i Jego Z-ców Iwona Tlałka

65-42-946, tel./fax: 65-42-948 62-14-233, 62-14-232

(17)

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

87-100 Toruń ul. Gagarina 9, tel. 62-14-441, 62-14-442 dziekan: prof. dr hab. Jan Kopcewicz

prodziekani: prof. dr hab. Daniela Szymańska dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor

62-14-441 62-14-755 62-14-755 kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Baranowska 62-14-441

Wydział Chemii

87-100 Toruń, ul. Gagarina 7, tel.: 65-42-938, fax : 65-42-477 dziekan: prof dr hab. Marek Zaidlewicz 62-14-302 prodziekani: prof dr hab. Józef Ceynowa 62-14-517

prof dr hab. Ludwik Kreja 62-14-579

kierownik dziekanatu: mgr Małgorzata Grudzińska 65-42-938, 62-14-577

Wydział Fizyki i Astronomii

87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7, tel. 210-65, 223-67, 230-84 dziekan: prof dr hab. Franciszek Rozpłoch 210-65 prodziekani: prof. dr hab. Jan Wasilewski 210-65

dr hab. Grażyna Staszewska 210-65

kierownik dziekanatu: Lidia Słowińska 210-65

(18)

16 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Humanistyczny

87-100 Toruń, Coli. Malus, ul. Fosa Staromiejska 3, centr.: 260-21 fax: 266-59

dziekan: prof, dr hab. Ryszard Borowicz 260-21 prodziekani: prof, dr hab. Witold Wojdyło 260-21

dr hab Adam Bednarek 260-21

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Szymeczko 242-55, 260-21

Wydział Matematyki i Informatyki

87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, centr.: 260-17, fax: 289-79

dziekan: prof, dr hab. Daniel Simson 220-92

prodziekani: prof, dr hab. Adam Jakubowski 220-92 prof, dr hab. Grzegorz Jarzembski 220-92 kierownik dziekanatu: Małgorzata Drozdowska 260-17, 220-92

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel.: 62-14-608, 62-14-609 tel./fax: 65-542-450

dziekan: prof, dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski 65-42-493, 62-14-608 prodziekani: dr Włodzimierz Karaszewski 65-42-953,62-14-714

dr Marek Zarębski 62-14-765

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna Zawadzka 62-14-608, tel./fax: 65-42-493

(19)

Wydział Nauk Historycznych

87-100 Toruń, ul. PI. Teatralny 2a, tel.: 262-03, 277-95, fax: 262-03

dziekan: prof. dr hab. Janusz Małłek 262-03

prodziekani: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski 277-95 prof. dr hab. Ryszard Sudziński 277-95 kierownik dziekanatu: mgr Alicja Tomaszewska 262-03

Wydział Prawa i Administracji

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 1a, centr.: 260-28 (20,29), 243-15 fax: 253-03

dziekan: prof. dr hab. Grzegorz Gozdziewicz prodziekani: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

dr hab. Ewa Kustra

kierownik dziekanatu: mgr Krystyna J. Geras

Wydział Sztuk Pięknych

87-100 Toruń, ul.Sienkiewicza 30/32, centr.: 270-51, 259-71

dziekan: prof. art. piast. Romuald Drzewiecki 259-71 prodziekani: prof. art. mai. Mieczysław Ziomek 259-71

art. mai. Lech Kubiak 259-71

kierownik dziekanatu, mgr Ewa Stuchlik 259-71

244-09 260-28 260-28 260-28, 244-09

(20)

18 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

SENAT UNIWERSYTETU PRZEWODNICZĄCY SENATU - JM REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

CZŁONKOWIE SENATU Prorektorzy:

prof. dr hab. Stanisław Chwirot prof. dr hab. Ryszard Łaszewski prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz prof. dr hab. Wojciech Popławski Dziekani Wydziałów:

prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Marek Zaidlewicz prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. dr hab. Ryszard Borowicz prof. dr hab. Daniel Simson

prof dr hab. Jerzy Witold Wiśniewski prof. dr hab. Janusz Małłek

prof. dr hab. Grzegorz Gozdziewicz prof. art. piast. Romuald Drzewiecki

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

prof. dr hab. Jan Falkowski prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass prof. dr hab. Antoni Grodzicki prof. dr hab. Przemysław Kita prof. dr hab. Andrzej Kus prof. dr hab. Józef Szudy prof. dr hab. Marian Grabowski prof. dr hab. Stefan Grzybowski prof. dr hab. Lech Górniewicz prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. dr hab. Stanisław Sudoł prof. dr hab. Zenon Wiśniewski prof. dr hab. Jadwiga Chudziak prof. dr hab. Kazimierz Wajda prof. dr hab. Władysław Bojarski prof. dr hab. Andrzej Marek prof. art. graf. Sławomir Janiak prof. dr hab. Marian Arszyński

(21)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia nauko­

wego doktora habilitowanego:

dr Edmund Kartanas dr Stanisław Biniak dr Wiesław Nowak dr Tomasz Komendziński dr Andrzej Rozkosz dr Jerzy Romański dr Krzysztof Mikulski dr Henryk Nowicki dr Tomasz F. de Rosset mgr Narcyza Zaborska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

Gabriel Bodek Sylwester Kaszliński Krzysztof Rumiński Krzysztof Manthey Robert Śledź Michał Jurdziński Katarzyna Majkowska Marek Zajko

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Włodzimierz Gołębiewski mgr Eleonora Ławniczak Wojciech Piątkowski

Dyrektor Administracyjny: dr Stefan Nielek Dyrektor Biblioteki U niw.: mgr Stefan Czaja

UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIACH SENATU Z GŁOSEM DORADCZYM:

Kwestor: mgr Henryk Heldt

Przedstawiciel NSZZ Solidarność: dr Janusz Szatkowski

Przedstawiciel ZNP: dr Zbigniew Seredyn

(22)

20 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Komisje Uniwersyteckie i Komisje Senackie

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Przewodniczący:

Wiceprzewodniczący:

Członkowie:

Sekretarz:

prof. dr hab. Eugeniusz Ochendowski prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński prof. dr hab. Aleksander Balter prof. dr hab Antoni Grodzicki prof. dr hab. Jan Kwiatkowski prof. dr hab. Roman Schulz prof. dr hab Andrzej Tretyn

prof dr hab Mieczysłąw Wojciechowski art. mai. Michał Träger

dr Alicja Kościelecka Wojciech Piątkowski Agnieszka Jarzębska dr Mikołaj Święcki

Komisja Budżetowa Uniwersytetu Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Szudy Członkowie: prof. dr hab. Antoni Grodzicki

prof. dr hab. Marian Grabowski prof. dr hab. Adam Jakubowski prof. art. graf. Sławomir Janiak prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Andrzej Marek prof. dr hab. Stanisław Sudoł prof dr hab. Kazimierz Wajda

Komisja d/s Nagród dla Nauczycieli Akademickich Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Chwirot Członkowie: prof. dr hab. Ryszard Borowicz

prof. art. mai. Romuald Drzewiecki prof. dr hab. Grzegorz Gozdziewicz prof. dr hab. Jan Kopcewicz prof. dr hab. Janusz Małłek prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch prof. dr hab. Daniel Simson prof. dr hab Jerzy W. Wiśniewski prof dr hab Marek Zaidlewicz Komisja Oceniająca Uniwersytetu Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Łaszewski Członkowie stali: prof. dr hab. Marian Arszyński

prof. dr hab Bogusław Buszewski prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński

(23)

prof. dr hab. Stanisław Dembiński prof. dr hab. Ryszard Jadczak prof. dr hab Brunon Kamiński prof dr hab. Eugeniusz Ochendowski prod. dr hab. Andrzej Tretyn

prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski Członkowie niestali komisji: dr Ryszard Michalski

mgr Stefan Czaja

mgr Mieczysława Gawrych mgr Wojciech Grześkiewicz mgr Bożena Lubińska Odwoławcza Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk prof. dr hab. Jan Głuchowski prof. dr hab. Sławomir Kalembka prof. dr hab. Krystyna Kallas prof. dr hab. Jacek Karwowski prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz prof. dr hab. Michał Rozwadowski prof. art. graf. Józef Słobosz prof. dr hab. Edward Wiśniewski

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Filar

Z-ca przewodniczącego: prof. dr Bogumiła Rouba

Członkowie: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz prof. dr hab Andrzej Bączyński

prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdoń prof. dr hab. Andrzej Drożyner

prof. dr hab. Piotr Hubner prof. dr hab. Piotr Jaworowski prof. dr hab Alicja Kamińska prof. dr hab. Józef Półturzycki prof. dr hab Henryk Rochnowski prof. dr hab Janusz Siedlewski prof. dr hab. Andrzej Tyc

prof. art. mai. Mieczysław Ziomek dr hab. Anna Gryniuk

dr hab. Grażyna Gzella dr Bolesław Wojdyło Przewodniczący:

Członkowie:

(24)

22 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Rzecznicy Dyscyplinarni Uniwersytetu dla Nauczycieli:

prof. dr hab. Władysław Bojarski prof. dr hab. Andrzej Marek

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodniczący: prof dr hab. Aleksander Nalaskowski Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

dr hab. Wojciech Czerwiński prof. dr hab. Leon Andrzejewski prof. dr hab Krystyna Kamińska prof dr hab Andrzej Raczyński prof. dr hab. Waldemar Rezmer dr hab. Andrzej Nowicki dr Kazimierz Skrzydlewski art. mai. Jan Pręgowski Katarzyna Borlik Łukasz M. Dziągwa Krzysztof Kamiński Krzysztof Manthey Robert Pietrzak Marlena Wichowska Joanna Wnorowska Krzysztof Zieliński Adam Zielonka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu dla Studentów Przewodniczący: prof. dr hab. Władysław Bojarski

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

prof. dr hab. Tadeusz Marszałek prof. dr hab. Guido Kriesel prof. dr hab. Mariusz Mielczarek prof. dr hab. Leszek Nieżurawski prof. dr hab Leszek Słomiński art. rzezb. Zofia Dąbrowska dr Ewa Kita

dr Mirosław Strzyżewski

Alicja Borowska Anna Maniakowska Maciej Jabłoński Marta Linowska Tomasz Jałowiecki Przemysław Roszek Sylwester Kaszliński Piotr Waśkiewicz Ryszard Kazimierczak

Rzecznicy Dyscyplinarni Uniwerystetu dla Studentów:

mgr Dariusz Kala

mgr Sławomir Maciejewski mgr Tomasz Oczkowski mgr Paweł Przybysz

(25)

DOKTORZY HONORIS CAUSA UMK

Prof, dr hab. Ludwik Kolankowski - historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r. o nadaniu tytułu doktora honoris causa nie zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty z przyczyn pozanaukowych.

1. Prof, dr Bertil Lindblad - astronom, Szwecja, 10.06.1959 r.

2. Prof, dr hab. Władysław Dziewulski - astronom, Polska, 29.04.1961 r.

3. Prof, dr hab. Zygmunt Grodziński - zoolog, Polska, 11.07.1962 r.

4. Prof, dr Raluca Ripan - chemik, Rumunia, 29.10.1963 r.

5. Prof, dr Jan Pieter Bakker - geograf, Holandia, 16.05.1964 r.

6. Prof, dr Dymitr Sergiejewicz Lichaczew - slawista, z byłego ZSRR, 24.03.1965 r.

7. Prof, dr Wiktor Amazaspowicz Ambarcumian - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

8. Prof, dr Georgij Nikołajewicz Duboszin - astronom, z byłego ZSRR, 7.09.1973 r.

9. Prof, dr Sir Martin Ryle - radioastronom, Wlk. Brytania, 7.09.1973 r.

10. Prof, dr Harlan J. Smith - astronom, USA, 7.09.1973 r.

11. Prof, dr Pol Swings - astrofizyk, Belgia, 7.09.1973 r.

12. Prof, dr Kenneth O. Wright - astronom, Kanada, 7.09.1973 r.

13. Prof, dr Antoni Zygmund - matematyk, USA, 7.09.1973 r.

14. Prof, dr Vittorio Carassiti - chemik, Włochy, 2.10.1973 r.

15. Prof, dr Peter Colotka - prawnik, z byłej Czechosłowacji, 2.10.1973 r.

16. Prof, dr hab. Wilhelmina Iwanowska - astronom, Polska, 2.10.1973 r.

17. Prof, dr hab. Aleksander Jabłoński - fizyk, Polska, 2.10.1973 r.

18. Prof, dr Jan Hendrik Oort- astronom, Holandia, 2.10.1973 r.

19. Prof, dr Daniel Voigt - chemik, Francja, 2.10.1973 r.

20. Prof, dr hab. Alfons Klafkowski - prawnik, Polska, 25.06.1974 r.

21. Prof, dr hab. Karol Górski - historyk, Polska, 24.04.1979 r.

22. Prof, dr hab. Tadeusz Czeżowski - filozof, Polska, 2.10.1979 r.

23. Prof, dr hab. Antoni Basiński - chemik, Polska, 2.10.1980 r.

24. Prof, dr Olavi Grano - geograf, Finlandia, 2.10.1980 r.

(26)

24 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

25. Witold Lutosławski - kompozytor, Polska, 2.10.1980 r.

26. Prof, dr hab. Konrad Górski - historyk literatury, Polska, 5.05.1981 r.

27. Prof, dr hab. Rajmund Galon - geograf, Polska, 31.05.1983 r.

28. Prof, dr Victor Gutmann - chemik, Austria, 31.05.1983 r.

29. Prof, dr Lucjan Krause - fizyk, Kanada, 31.05.1983 r.

30. Prof, dr Björn E. Berglund - biolog, Szwecja, 3.10.1983 r.

31. Dr Giulio Andreotti - historyk, prawnik, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej, 21.12.1984 r.

32. Prof, dr Franco Sartori - historyk, Włochy, 19.02.1985 r.

33. Prof, dr hab. Henryk Szarski - biolog, Polska, 19.02.1985 r.

34. Prof, dr Robert Bandurski - biolog, USA, 13.10 1987 r.

35. Prof, dr Wieńczysław Wagner - prawnik, USA, 27.02.1990 r.

36. Prof, dr Stanisław Mrozowski - fizyk, USA, 29.06.1990 r.

37. Lech Wałęsa - Przewodn. KKW NSZZ „Solidarność", Polska, 1.10.1990 r.

38. Prof, dr hab. Wacław Szyszkowski - prawnik, Polska, 19.02.1991 39. Dr Marion grafin Dönhoff- publicystka, Niemcy, 21.06.1991 r 40. Prof, dr William O. Morris - prawnik, USA, 19.02.1992 r.

41. Prof, dr hab. Jerzy Rayski - fizyk, Polska, 21.05.1992 r.

42. Prof, dr Roys Booth - radioastronom, Szwecja, 19.02.1993 r.

43. Prof, dr hab. Gerard Labuda - historyk, Polska, 19.02.1993 r.

44. Prof, dr Richard Wielebiński - radioastronom, Niemcy, 19.02.1993 45. Dr Yitzhak Arad - historyk, Izrael, 7.06.1993 r.

46. Prof, dr Giovanni Spadolini - historyk, Włochy, 18.06.1993 r.

47. Prof, dr Luigi Labruna - prawnik, Włochy, 25.11.1993 r.

48. Dr Karl Dedecius - tłumacz literatury polskiej, Niemcy, 18.02.1995 r.

49. Prof, dr hab. Peter Friedrich - ekonomista, Niemcy, 18.02. 1996 r.

50. Prof. art. rzeźb. Stanisław Horno-Popławski - rzeźbiarz, Polska, 2.05. 1996 51. Prof, dr Roman Stanisław Ingarden - fizyk, Polska, 30.09. 1996 r.

(27)

REKTORZY UMK W LATACH 1 94 5-1 99 6

prof. dr hab. Ludwik Kolankowski 1945-1948

prof. dr hab. Karol Koranyi 1948-1951

prof. dr Leon Kurowski 1951-1952

prof. dr hab. Antoni Basiński 1952-1956

prof dr hab. Henryk Szarski 1956-1959

prof dr hab. Stanisław Jaśkowski 1959-1962 prof dr inż. dr h.c. Antoni Swinarski 1962-1965 prof dr dr h.c. Witold Łukaszewicz 1965-1975 prof dr hab. Wiesław Woźnicki 1975-1978

prof dr hab Ryszard Bohr 1978-1981

prof dr hab. Stanisław Dembiński 1981-1982

prof. dr hab Jan Kopcewicz 1982-1984

prof dr hab. Stanisław Łęgowski 1984-1987

prof dr hab. Jan Kopcewicz 1987-1990

prof dr hab. Sławomir Kalembka 1990-1993 prof dr hab. Andrzej Jamiołkowski 1993-1996

(28)

26 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

BYLI I OBECNI PROFESOROWIE U M K - CZŁONKOWIE PAU I PAN

1. Prof. Antoni Basiński - czł. koresp. PAN (1967.Wydz.lll) czł.

rzecz. PAN 1977Wydz.III) prac.

UMK (1945-1976), zm. 1990 2. Prof. Marian Biskup - czł. czynny PAU (1991 ,Wydz. II)

czł. koresp. PAN (1991 ,Wydz. I) prac. UMK (1957- 1962) 3. Prof. Władysław Dziewulski - czł. koresp. PAU (1932)

czł. tytularny PAN (1952) czł. rzecz. PAN (1957,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1960), zm. 1962

4. Prof Rajmund Galon - czł. koresp. PAN (1969,Wydz.lll) historyk, Polska, uchwała Senatu UMK z dnia 16.09.1948 r.

czł. rzecz. PAN (1980,Wydz. III) prac. UMK (1946-1976), zm. 1986 5. Prof Władysław Gorczyński - czł. koresp. PAU (1923)

prac. UMK (1947-1953), zm. 1953 6. Prof Karol Górski - czł. koresp. PAU (1950)

prac. UMK (1945-1973), zm. 1988 7. Prof Konrad Górski - czł. koresp. PAU (1947)

czł. rzecz. PAN (1969,Wydz. I) prac. UMK (1945-1970), zm. 1990 8. Prof Kazimierz Hartleb - czł. koresp. PAU (1951)

prac. UMK (1945-1951), zm. 1951 9. Prof Artur Hutnikiewicz - czł. czynny PAU (1993, Wydz. II)

prac. UMK (1946-1986) 10. Prof. Janina Hurynowicz - czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1945-1965), zm. 1967 11. Prof Wilhelmina Iwanowska - czł. koresp. PAN (1956,Wydz.lll)

czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1945- 1976) 12. Prof Aleksander Jabłoński - czł. koresp. PAU (1951)

czł. koresp. PAN (1956,Wydz.lll) czł. rzecz. PAN (1961 ,Wydz. III) prac. UMK (1946-1968), zm. 1980 13. Prof Kazimierz Jasiński - czł. koresp. PAU (1993, Wydz. II)

prac. UMK (1947-1991), zm. 1997 14. Prof Ludwik Kolankowski - czł. tytularny PAU (1934)

czł. czynny PAU (1947)

prac. UMK (1945-1955), zm. 1956

(29)

15. Prof. Marian Kryszewski - czł. koresp. PAN (1976,Wydz.lll) prac. UMK (1946- 1958)

16. Prof. Eugeniusz Kucharski - czł. koresp. PAU (1927) prac. UMK (1946-1952), zm. 1952 17. Prof. Jerzy Łoś - czł. koresp. PAN (1964,Wydz.ll!)

prac. UMK (1952- 1961)

18. Prof Janusz Małłek - czł. koresp. PAU (1996, Wydz. II) prac. UMK (1961)

19. Prof Marian Michniewicz - czł. koresp. PAN (1971,Wydz. II) czł. rzecz. PAN (1986,Wydz. II) prac. UMK (1953-1993)

20. Prof Edward Passendorfer - czł. koresp. PAN (1960,Wydz.lll) prac. UMK (1945-1952), zm. 1984 21. Prof Jan Rzewuski - czł. koresp. PAN (1965,Wydz.lll)

czł. rzecz. PAN (1976,Wydz. III) prac. UMK (1948- 1952)

22. Prof Stanisław Salmonowicz - czł. czynny PAU (1995,Wydz. II) prac. UMK (od 1966)

23. Prof Irena Sławińska - czł. koresp. PAU (1951) prac. UMK (1945- 1949) 24. Prof Henryk Szarski - czł. koresp. PAN (1965,Wydz. II)

czł. rzecz. PAN (1971,Wydz. II) prac. UMK (1948- 1967)

25. Prof. Andrzej Tomczak - czł. koresp. PAU (1991,Wydz. II) prac. UMK (1946-1950,1957-1992) 26. Prof. Bronisław Włodarski -czł. koresp. PAU (1949)

prac. UMK (1945-1966), zm. 1974 27. Prof. Franciszek Wokroj - czł. koresp. PAU (1946)

prac. UMK (1955- 1961)

28. Prof. Aleksander Wolszczan - czł. koresp. PAN (1994, Wydz. III) prac. UMK (1968-1977, 1994)

(30)

28 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

(31)

I NAUK O ZIEMI

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9

tel.: 62-14-441, 62-14-442, 62-14-444, 62-14-755

(32)

Studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie prowadzone na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w roku akademickim 1997/98.

I. Studia dzienne

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna, środowiskowa, molekularna,

gleboznawstwo ekologiczne.

Kierunek:

Specjalności:

Kierunek:

Specjalności:

II. Studia zaoczne

ochrona środowiska - magisterskie, ochrona wód,

ochrona i kształtowanie krajobrazu, geografia - magisterskie,

gleboznawstwo ekologiczne, gospodarka przestrzenna,

geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu.

Kierunek: biologia - magisterskie.

Specjalności: ogólna.

Kierunek: geografia - magisterskie.

Specjalność: ogólna.

III. Studia Podyplomowe:

• Biologii,

• Ochrony i Kształtowania Środowiska,

• Geografii,

• Geografii dla Nauczycieli.

IV. Studia doktoranckie biologii

V. Liczba studentów i słuchaczy na studiach:

dziennych: 1.430

zaocznych: 625

podyplomowych: 62

doktoranckich: 34

(33)

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat centr.: 62-14-

DZIEKAN

prof dr hab Jan Kopcewicz w. 441

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Daniela Szymańska w. 755

dr hab Wanda Gugnacka-Fiedor w. 755

DZIEKANAT

Kierownik: mgr Krystyna Baranowska w. 441

Specjalista: mgr Maria Wroniecka w. 444

Sam. referenci: mgr inż. Danuta Kudlińska-Woźnlak w. 442

Aleksandra Ułanowska w. 442

Ewa Wolska w. 444

RADA WYDZIAŁU PRZEWODNICZĄCY DZIEKAN

prof. dr hab. Jan Kopcewicz

CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

prof. dr hab. Daniela Szymańska dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor

Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale:

prof. dr hab. Leon Andrzejewski, prof. dr hab. Zofia Bargiel, prof. dr hab.

Renata Bednarek, prof. dr hab. Elżbieta Bednarska, prof. dr hab. Jarosław Buszko, prof. dr hab. Michał Caputa, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa- Giełdon, prof. dr hab. Zygmunt Churski, prof. dr hab. Barbara Wiesława Chwirot, prof. dr hab. Adam Czarnecki, prof. dr hab. Wojciech Donderski, prof. dr hab. Helena Dziadowiec, prof. dr hab. Jan Falkowski, prof. dr hab!

Andrzej Giziński, prof. dr hab. JadwigaGniotSzulżycka, prof. dr hab.

AlicjaGórskaBrylass, prof. dr hab. Marek Grześ, prof. dr. hab. Lech Jacuński, prof. dr hab. Wojciech Kądziela, prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, prof. dr hab. Guido Kriesel, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab. Tadeusz Pawlikowski, prof. dr hab. Witold Plichta, prof. dr hab. Jan A.

Piotrowski, prof. dr hab. Andrzej Przystalski, prof. dr hab. Marian Rejewski, prof. dr hab. Henryk Rochnowski, prof. dr hab. Andrzej Sadurski, prof. dr hab. Edmund Strzelczyk, prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prof. dr hab. Edward Wiśniewski,

(34)

32 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

prof. dr hab. Gabriel Wójcik, dr hab. Adam Barcikowski, dr hab. Hanna Dahm, dr hab. Michał Komoszyński, dr hab. Andrzej Nienartowicz, dr hab.

Urszula Pokojska, dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Ryszard Wiśniewski, dr hab. Tomasz Załuski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Anna Goc, dr Barbara Grajpel, dr Zbigniew Podgórski, dr Wojciech Wysota

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Jolanta Janiszewska Przedstawiciele studentów:

Dagmara Boińska, Zbigniew Czerebiej, Agnieszka Kropp, Anna Sienkiewicz

Uczestniczący w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ „Solidarność” dr Bogdana Wilczyńska

ZNP prof. dr hab. Eugenia Tęgowska

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI prof. dr hab. Arnold Drozdowski

prof. dr Melityna Gromadska prof. dr hab. Piotr Masłowski prof. dr Marian Michniewicz

prof. dr hab. Władysław Niewiarowski prof. dr hab. Zbigniew Prusinkiewicz prof. dr hab. Jadwiga Wilkoń-Michalska doc. dr Eugenia Kwiatkowska

doc. dr Władysław Mrózek doc. dr Ludmiła Roszko doc. dr hab. Sabina Wąsowska

(35)

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE

Kierownik:

ZAOCZNE STUDIUM BIOLOGII

prof. dr hab. Lech Jacuński tel: 62-14-444

Kierownik:

ZAOCZNE STUDIUM GEOGRAFII

prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 62-14-444

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM BIOLOGII

prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 62-14-444

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM OCHRONY 1 KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

prof. dr hab. Wojciech Donderski tel: 62-14-444

Kierownik:

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII

prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 62-14-444

PODYPLOMOWE STUDIUM GEOGRAFII DLA NAUCZYCIELI Kierownik: prof. dr hab. Henryk Rochnowski tel: 62-14-444

Kierownik:

STUDIUM DOKTORANCKIE BIOLOGII

prof. dr hab. Michał Caputa tel: 62-14-383tel: 62-14-383

(36)

34 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi INSTYTUT BIOLOGII OGÓLNEJ I MOLEKULARNEJ

ul. Gagarina 9 centr.: 62-14

DYREKTOR

prof, dr hab. Andrzej Tretyn w. 559

Sekretariat fax: 62-14-478

Specjalista: mgr Barbara Rożej w. 772

ZAKŁAD BIOCHEMII w. 520

ul. Gagarina 7

Kierownik: prof, nadzw.: prof, dr hab. Jadwiga Gniot-Szulżycka w. 501, 540

Prof. nadzw dr hab. Stanisław Kowalczyk w. 542

Adiunkci: dr hab. Michał Komoszyński w. 520

dr Anna Jakubowska w. 542

Asystenci: dr Barbara Wojczuk w. 540

mgr Iwo Bohr w. 540

mgr Anna Stefańska w. 542

mgr Bożena Wieczorek w. 540

St. wykładowca: dr Antoni Leźnicki w. 540

Prac. inż. -tech.: mgr Maria Różańska w. 540

Iwona Kruszewska w. 540

Hanna Pater w. 520

Anna Ślot w. 542

ZAKŁAD BIOFIZYKI

ul. Gagarina 9 w. 451

Kierownik: prof. nadzw.:dr hab. Wojciech Kądziela w. 464 Adiunkt: dr Maria Stankiewicz

Asystent: mgr Andrzej Zienkiewicz Prac. inż. -tech.: Roman Tomaszewski

ZAKŁAD CYTOLOGII 1 EMBRIOLOGII ROŚLIN w. 454

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Alicja GórskaBrylass w. 467

Prof, nadzw.: dr hab. Elżbieta Bednarska w. 655

Adiunkci: dr Bogdan Wróbel Asystenkt: dr Dariusz Smoliński

mgr Janusz Niedojadło

w. 381 Prac. inż. -tech. : mgr Jolanta Janiszewska

mgr Maria Lewandowska mgr Agnieszka Narbutt Iwona Wiśniewska

(37)

ZAKŁAD FIZJOLOGII I MORFOGENEZY ROŚLIN w. 456, 446, 438

ul. Gagarina 9 centr.: 62-14

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431 Prof. nadzw. prof. dr hab. Andrzej Tretyn w. 559

Adiunkci: dr Elżbieta Galoch w. 446

dr Krystyna Herzog-Kriesel w. 446

dr Halina KulikowskaGulewska w. 456

Asystenci: dr Hanna Rutkowska w. 446

mgr Beata Maciejewska

mgr Justyna Wiśniewska w. 455

mgr Alina Trejgell w. 446

mgr Marlena Zielińska w. 446

St. wykładowca: dr Joanna Czapiewska w. 446

Prac. nauk.-tech. .mgr Elżbieta Burkacka-Łaukajtys w. 446

mgr Barbara Rożej w. 446

mgr Teresa Szczęśniak w. 446

Prac. inż. -tech.: mgr Grażyna Załuska w. 446

Barbara Jezierny w. 456

Edward Orczykowski w. 456

PRACOWNIA FOTOBIOLOGII

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Jan Kopcewicz w. 431 Adiunkci: dr Mariusz Cymerski

dr Jacek Kęsy

Asystenci: mgr Krzysztof Jaworski mgr Adriana Szmidt-Jaworska

ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT Kierownik:

Prof, nadzw.:

Adiunkci:

Asystenci:

Prac. nauk.-tech Prac. inż. -tech.:

prof. nadzw.: prof. dr hab. Zofia Bargiel prof. dr hab. Michał Caputa

dr hab. Eugenia Tęgowska dr Barbara Grajpel

dr Maria Katkowska dr Jadwiga Szymczak dr Elżbieta Święcka dr Marek Tyczyński dr Beata Beszczyńska dr Karol Dokładny dr Małgorzata Jefimow mgr Przemysław Grodzicki dr inż. Elżbieta Wasilewska Danuta Dworznikowska

w. 451, 463 w. 713 w. 383

(38)

36 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII centr.: 62-14

ul. Gagarina 9 w. 447

Kierownik:

Adiunkci:

Asystent:

Prac. inż. -tech.:

prof. zw.: prof. dr hab. Edmund Strzelczyk dr hab. Hanna Dahm

dr Aleksandra Pokojska-Burdziej dr Henryk Różycki

mgr Agnieszka Ciesielska mgr Łucja Lewicka mgr Anna Walkowska

w. 436

ZAKŁAD ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW Kierownik:

Adiunkci:

Asystenci:

St. wykładowca:

Prac. inż. -tech.:

prof. nadzw.: dr hab. Lech Jacuński dr hab. Ryszard Wiśniewski

dr Maryla Szczepanik dr Elżbieta Zbikowska mgr Teresa Napiórkowska mgr Julita Templin mgr Lidia Tesznar mgr Leszek Wasielewski

dr Barbara Grygon-Franckiewicz mgr Krystyna Jacuńska

Barbara Kobak

w. 452, 468 w. 472 w. 468

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Barbara Chwirot PRACOWNIA GENETYKI

Kierownik: adiunkt: dr Anna Goc Asystenci: mgr Grażyna Dąbrowska

mgr Grzegorz Ira St.wykładowca: dr Barbara Piątkowska

PRACOWNIA IZOTOPOWA I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ Kierownik: prof. nadzw.: prof dr hab. Andrzej Tretyn Prac. inż. -tech.: mgr Paweł Zieliński

Irena Ceranowicz

w. 725 w. 599

w. 576

w. 455 w. 559

PRACOWNIA DYDAKTYKI BIOLOGII

Kierownik: st. wykładowca: dr Andrzej Noryśkiewicz w. 572 Asystent: mgr Bożena Kmiecik

St. wykładowca: dr Danuta Bronisz-Wolnomiejska

(39)

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ centr.: 62-14-

ul. Gagarina 9 w. 555

K ie ro w n ik : prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Przystalski P rac. inż. -te c h .: Maria Kowalczyk

w. 457 Piotr Lewandowski

(40)

38 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

INSTYTUT EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Gagarina 9 centr.: 62-14

DYREKTOR

prof. dr hab. Wojciech Donderski w. 571

Sekretariat

Sam. referent: Małgorzata Sobczak

fax:62-14-478 w. 443

ZAKŁAD ANTROPOLOGII

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Guido Kriesel Adiunkci: dr Wiesław Buchwald

dr Andrzej Florkowski

Asystenci: mgr Małgorzata Kamińska-Czakłosz mgr Tomasz Kozłowski

St. wykładowca: dr Gizela Sobczak Prac. inż. -tech.: Krystyna Jaworska

w. 466 w. 448

ZAKŁAD EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY ul. Gagarina 9

centr.: 62-14 w. 453, 437 Kierownik: adiunkt: dr hab. Adam Barcikowski

Adiunkci: dr hab. Andrzej Nienartowicz dr Marian Boiński

dr Wiesław Cyzman Asystenci: dr Anna Filbrandt-Czaja

mgr Miłosz Deptuła mgr Agnieszka Piernik mgr Rafał Soska St. wykładowca: dr Marta Luścińska Prac. inż. -tech.: Łucja Okryńska STACJA EKOLOGII ROŚLIN W OLKU Olek, 87-14-8 Łysomice

tel.: 78-33-85

ZAKŁAD EKOLOGII ZWIERZĄT centr : 62-14

ul. Gagarina 9 w. 449

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Jarosław Buszko w. 469

Prof. nadzw.: dr hab. Tadeusz Pawlikowski w. 449

dr hab. Adam Czarnecki w. 449

Adiunkt: dr Edmund Kartanas w. 449

Prac. inż. -tech.: mgr Ewa Jurkiewicz mgr Anna Kozłowska

(41)

ZAKŁAD GLEBOZNAWSTWA centr.: 270-51(52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w. 8,12

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Renata Bednarek Prof. nadzw.: dr hab. Witold Plichta

dr hab. Helena Dziadowiec Adiunkci: dr hab. Urszula Pokojska

dr Kazimierz Biały Asystent: mgr Michał Jankowski Prac. nauk.-tech.:dr Aleksandra Kwiatkowska Prac. inż. -tech.: mgr Jadwiga Józefkowicz-Kotlarz

Marianna Amroziewicz Liliana Magiera

232-43

ZAKŁAD HYDROBIOLOGII ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Andrzej Giziński Adiunkt: dr Andrzej Kentzer

Asystenci: dr Tomasz Mieszczankin dr Janusz Żbikowski mgr Ewa Dembowska mgr Paweł Napiórkowski Prac. inż. -tech.: dr Barbara Głogowska

Jan Mielczarek Izabela Oczki STACJA LIMNOLOGICZNA W IŁAWIE ul. Chodkiewicza 10, 14-200 Iława Prac. nauk.-tech.:dr Wojciech Zawiślak

centr.: 62-14 w. 450 w. 300

tel.: 48-25-57

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII WÓD I BIOTECHNOLOGII centr.: 62-14

ul. Gagarina 9 w. 433

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Wojciech Donderski w. 571 Asystenci: mgr Małgorzata Głuchowska

mgr Marek Kobyliński mgr Elżbieta Lalke-Porczyk mgr Maria Trzebiatowska mgr Maciej Walczak mgr Iwona Wilk Prac. inż.-tech.: mgr Sławomir Hinc

mgr Barbara Nowacka Anna Janisz

(42)

4 0 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

ZAKŁAD TAKSONOMII I GEOGRAFII ROŚLIN w. 453

ul. Gagarina 9 w. 433

Kierownik: adiunkt: dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor w. 724 Prof. nadzw.: prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon w. 519 prof. dr hab. Marian Rejewski w. 458 Adiunkt: dr Andrzej Zielski

St. wykładowca: dr Urszula Boińska Prac. inż. -tech.: mgr Maria Żytkowicz

Wojciech Kniat

PRACOWNIA GEOBOTANIKI W. 453

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Marian Rejewski w. 458 Adiunkci: dr hab. Tomasz Załuski

dr Lucjan Rutkowski

ZAKŁAD ZOOLOGII KRĘGOWCÓW centr.: 62-14

ul. Gagarina 9

Kierownik: prof. nadzw : dr hab. Andrzej Przystalski w. 457 Adiunkci: dr Anna Demicka

dr Alicja Francois-Krassowska w. 465 dr Bogdana Wilczyńska

dr Krzysztof Wołk Asystent: mgr Krzysztof Kasprzyk

St. wykładowca: dr Henryk Andrzejewski w. 465

Prac. inż.-tech.: mgr Joanna Kujawska w. 457

OŚRODEK BADAWCZY BIOLOGII STOSOWANEJ W KONICZYNCE

Koniczynka, 87-148 Łysomice 645-90-34

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Adam Czarnecki w. 469

OGRÓD BOTANICZNY centr.: 270-51 (52)

ul. Sienkiewicza 30/32 w. 50

Kierownik: adiunkt: dr Lucjan Rutkowski w. 453

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Instytutów BOiM oraz EiOS centr.: 62-14

ul. Gagarina 9

Kierownik: mgr Aldona Kalińska-Pudło w. 460

Specjalista: mgr Alina Dauksza-Wiśniewska w. 452

Sam. referenci: Krystyna Janisz w. 470

Maria Krojniewska w. 470

Włodzimierz Piątkowski w. 720

(43)

Krystyna Wiorowska Włodzimierz Żuk P rac. inż. -te c h .: Andrzej Karlewski

Jacek Trzeciak WARSZTATY

M istrz: Marek Kurkowski

St. rz e m ie ś ln ic y : Stanisław Lemański Jerzy Milanowski Edmund Ossowski BIBLIOTEKA INSTYTUTÓW BOiM ORAZ EiOS ul. Gagarina 9

K ie ro w n ik : kustosz: mgr Elżbieta Pawlikowska

Ml. b ib lio te k a rz : mgr Joanna Szwarc-Kozłowska mgr Iwona Olińska

w. 445 w. 445 w. 566 w. 566

w. 580

centr.: 62-14

w. 434

(44)

42 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

ui. Fredry 6/8

INSTYTUT GEOGRAFII

centr./fax: 273-07(08) DYREKTOR

prof. dr hab. Jan Falkowski ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Wojciech Wysota KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

mgr Krzysztof R. Lankauf

239-36 243-05 243-05, 275-11 242-45 273-07(08), 239-36

w. 41 Sekretariat

Referent: Iwona Politowska

273-07(08),239-36 w. 12,41

ZAKŁAD GEOGRAFII EKONOMICZNEJ I BADAŃ REGIONALNYCH

ul. Danielewskiego 6 centr.: 243-05, 275-11

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Henryk Rochnowski w. 22

Asystenci: mgr Wiesława Gierańczyk w. 34

mgr Hubert Rabant w. 16

mgr Arkadiusz Stańczyk w. 21

ZAKŁAD GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

ul. Danielewskiego 6 centr.: 243-05, 275-11

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Jan Falkowski w. 15

Adiunkci: dr Roman Rudnicki w. 16

dr Mieczysław Kluba w. 30

Asystent: mgr Aleksandra Jezierska w. 15

Prac. inż.-tech.: mgr Leszek Kozłowski w. 16

ZAKŁAD GEOGRAFII FIZYCZNEJ I PALEOGEOGRAFII

CZWARTORZĘDU centr.: 273-07(08)

ul. Fredry 6/8

Kierownik: prof nadzw.: dr hab. Leon Andrzejewski w. 14

Adiunkci: dr Michał Pasierbski w. 21

Asystent: mgr Tomasz Jaworski w. 33

mgr Rafał Kot w. 32

(45)

ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI cent.:62-14-

ul. Gagarina 5 w. 690

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Wiesław Maik w. 691

Adiunkci: dr Zdzisław Preisner w. 693

dr Dariusz Sokołowski w. 692

Asystenci: mgr Robert Brudnicki w. 694

mgr Renata Jaroszewska-Brudnicka w. 694

Prac. inż.-tech.: Wieńczysław Gierańczyk w. 695

ZAKŁAD GEOLOGII I HYDROGEOLOGII centr.: 242-45 ul. Sienkiewicza 4

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Andrzej Sadurski w. 7 Adiunkt: dr Wojciech Wysota

Asystenci: mgr Barbara Goździewska w. 3

mgr inż. Jolanta Grdeń w. 8

mgr inż. Marek Kachnic w. 6

mgr inż. Arkadiusz Krawiec w. 4

mgr Halina Pomianowska w. 5

ZAKŁAD GEOMORFOLOGII

ul. Fredry 6/8 centr.: 273-07(08)

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Edward Wiśniewski w. 18

Adiunkci: dr Paweł Molewski w. 23

dr Antoni Olszewski w. 20

Asystenci: mgr Mirosław Karasiewicz w. 14

mgr Piotr Weckwerth w. 15

ZAKŁAD HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

ul. Fredry 6/8 centr.: 273-07(08)

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab Marek Grześ w. 29

Prof. zw.: prof. dr hab. Zygmunt Churski w. 19

Adiunkt: dr Włodzimierz Marszelewski w. 27

Asystenci: mgr Katarzyna Kubiak

mgr Bogusław Pawłowski w. 22

mgr Rajmund Skowron w. 28

mgr Ireneusz Sobota w. 30

(46)

44 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

ZAKŁAD KLIMATOLOGII centr.:

ul. Danielewskiego 6

243-05, 275-11 Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Gabriel Wójcik w. 17

Adiunkci: dr hab. Rajmund Przybylak w. 31

dr Marek Kejna w. 33

Asystenci: mgr Joanna Uscka w. 33

mgr Iwona Zwolska w. 33

St.wykładowca: dr Kazimierz Marciniak w. 12

Prac. inż. -tech.: mgrZsuzsanna Vizi-Borkowska w. 32 PRACOWNIA BADAŃ GEOGRAFICZNO - OSADNICZYCH centr.: 243-05

ul.Danielewskiego 6 275-11

Prof, nadzw.: dr hab Daniela Szymańska w. 14

Asystenci: mgr Elżbieta Grzelak-Kostulska w. 14

mgr Marcin Hołowiecki w. 14

PRACOWNIA TELEDETEKCJI I KARTOGRAFII 62-14-690

ul. Gagarina 5

Kierownik: vacat

Adiunkci: dr inż. Ryszard Dorożyński w. 696

dr Zenon Kozieł w. 697

Asystenci: mgr Mieczysław Kunz w. 698

mgr Małgorzata Luc w. 698

mgr Anna Świercz

PRACOWNIA DYDAKTYKI GEOGRAFII centr.: 243-05, 275-11 ul. Danielewskiego 6

Kierownik: st. wykładowca: dr Edward Świtalski w. 18

Adiunkt: dr Zbigniew Podgórski w. 18

ZESPÓŁ PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH centr.: 273-07(08) ul. Fredry 6/8

Kierownik: st. specj. nauk. -tech.: mgr Krzysztof Lankauf w. 41 PRACOWNIA HYDROCHEMICZNA

Prac. inż.-tech.: mgr Elżbieta Pilecka-Chmurzyńska w. 42

PRACOWNIA PALINOLOGICZNA

Adiunkt: dr Bożena Noryśkiewicz w. 31

(47)

PRACOWNIA SEDYMENTOLOGII I DATOWANIA TERMOLUMINESCENCYJNEGO Prac. nauk. -tech.: mgr Krzysztof Lankauf w. 41

mgr Jacek Szmańda w. 40

ZESPÓŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY ul. Fredry 6/8

Kierownik: mgr Krzysztof Lankauf Prac. inż. -tech.: Andrzej Breński

Iwona Skowrońska Robotnik: Jan Zlmliński KREŚLARNIA I

ul. Fredry 6/8

Prac. inż. -tech.: mgr Krystyna Czetwertyńska KREŚLARNIA II

ul. Danielewskiego 6

Prac. inż. -tech.: mgr Anna Rochnowska GABINET MAP centr.: 273-07(08) ul. Fredry 6/8

Prac. inż. -tech.: mgr Lucyna Pietruszewska

centr.: 273-07(08)

w. 41 w. 35 w. 40 w. 35 centr.: 273-07(08)

w. 37

centr.: 243-05, 275-11 w. 19

w. 39 PRACOWNIA REPROGRAFICZNA

Prac. inż. -tech.: Jerzy Przytarski w. 36

BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOGRAFII centr.: 273-07(08) ul. Fredry 6/8

Kierownik: kustosz: mgr Małgorzata Kozieł w. 34 Bibliotekarz: Daria Cichocka

STACJE BADAWCZE

Stacja Polarna Instytutu Geografii na Spitsbergenie Stacja Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Bachotku

MUZEUM PRZYRODNICZE

ul. Gagarina 9 centr.: 62-14

Kierownik: asystent: mgr Adam Adamski w. 432

Prac. inż. -tech.: mgr Edyta Adamska mgr Roman Pawlak

(48)

4 6 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

(49)
(50)

Studia dzienne, zaoczne, podyplomowe i doktoranckie prowadzone na W yd zia le C hem ii w roku akademickim 1997/98.

I. Studia dzienne Kierunek:

Specjalności:

Kierunek:

Specjalności:

chemia - 3-letnie studia zawodowe ogólnochemiczna,

chemia z elementami marketingu i zarządzania, chemia i fizyka (nauczycielska).

chemia - 2-letnie uzupełniające studia magisterskie ogólnochemiczna,

chemia polimerów, chemia środowiska.

Kierunek: chemia - 5-letnie studia magisterskie (ll-V r.) Specjalności: chemia podstawowa,

chemia polimerów, chemia środowiska.

Kierunek: chemia i fizyka - 3-letnie Wyższe Zawodowe Studia Nauczycielskie (II i III r.)

Kierunek: chemia - 2-letnie uzupełniające Magisterskie Studia Nauczycielskie

II. Studia zaoczne

Kierunek: chemia - 5-letnie studia magisterskie.

Specjalność: ogólnochemiczna.

III. Studia Podyplomowe:

Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska, Podyplomowe Studium Chemii.

IV. Studia doktoranckie chemii

V. Liczba studentów i słuchaczy na studiach:

dziennych: 716

zaocznych: 62

podyplomowych: 26 doktoranckich: 34

(51)

Dziekan, Prodziekani, Dziekanat centr: 62-14- DZIEKAN

prof dr hab Marek Zaidlewicz w. 302

PRODZIEKANI

prof. dr hab. Józef Ceynowa w. 517

prof. dr hab. Ludwik Kreja w. 579

DZIEKANAT

K ie ro w n ik: mgr Małgorzata Grudzińska w. 577,65-42-938

S p e cja lista : mgr Krystyna Osińska-Piszczek w. 327

Sam . re fe re n ci: Wiesława Beszczyńska w. 302, 577

Alicja Welniak w. 303

Barbara Wiencek w. 327

St. m a s z y n is tk a : Elżbieta Chachowska w. 303

RADA WYDZIAŁU PRZEWODNICZĄCY DZIEKAN

prof. dr hab. Marek Zaidlewicz

CZŁONKOWIE PRODZIEKANI

prof. dr hab. Józef Ceynowa prof. dr hab. Ludwik Kreja

Profesorowie I doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale:

prof. dr hab Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Brunon Dembiński, prof. dr hab. Antoni Grodzicki, prof. dr hab. Alina Kamińska, prof. dr hab.

Przemysław Kita, prof. dr hab. Piotr Malinowski, prof. dr hab. Anna Narębska, prof dr hab. Michał Rozwadowski, prof. dr hab. Andrzej Sadlej, prof. dr hab. Janusz Siedlewski, prof. dr hab. Wojciech Szymański, prof. dr hab. Mieczysław Trypuć, prof. dr hab. Arkadiusz Uzarewicz, doc. dr hab.

Gerard Rychlicki, doc dr hab. Jerzy Zawadzki, dr hab. Roman Buczkowski, dr hab Wojciech Czerwiński, dr hab Eleonora Danilczuk,, doc. dr Karol Karpiński, dr hab Danuta Staszewska, dr hab. Edward Szłyk, dr hab. Roman Wojsz, dr hab Romuald Wódzki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

dr Krzysztof Aleksandrzak, dr Ryszard Sojecki, dr Andrzej Wojtczak Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

mgr Włodzimierz Gołębiewski

(52)

50 Wydział Chemii Przedstawiciele studentów:

Sylwester Kaszliński, Mirosław Nowakowski, Krzysztof Zieliński Uczestniczący w posiedzeniach rady wydziału z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych:

NSZZ „Solidarność" dr Tomasz Polakiewicz ZNP

prof dr hab.

prof dr hab.

prof dr hab.

prof dr hab.

prof dr hab.

prof dr hab.

prof dr hab.

prof dr hab.

doc. dr hab.

EMERYTOWANI PROFESOROWIE I DOCENCI Lucjan Borowiecki

Marian Czerniawski Lesław Huppenthal Henryk Koneczny Tadeusz Lesiak Alicja Łodzińska Jerzy Tomaszewski Zbigniew Wojtczak Wiesław Dzierżą

STUDIA ZAOCZNE, PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE

ZAOCZNE STUDIUM CHEMII centr.: 62-14-

Kierownik: prof. dr hab. Ludwik Kreja w. 579

PODYPLOMOWE STUDIUM CHEMII

Kierownik: prof. dr hab. Ludwik Kreja w. 579

PODYPLOMOWE STUDIUM ANALITYKI W OCHRONIE ŚRODOWISKA Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Buszewski w. 308

STUDIUM DOKTORANCKIE CHEMII

Kierownik: prof. dr hab. Antoni Grodzicki w. 592

WYŻSZE ZAWODOWE STUDIUM NAUCZYCIELSKIE CHEMII I FIZYKI

ul. Gagarina 7 centr.: 62-14

Kierownik: dr hab. Wojciech Czerwiński w. 518

(53)

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ centr.: 62-14 ul. Gagarina 7

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Brunon Dembiński w. 541 Adiunkci: dr Marzanna Kurzawa

dr Ryszard Mikulski w. 317

Asystenci: mgr Małgorzata Kurantowicz w. 317

mgr Aleksandra Szydłowska-Czerniak mgr Joanna Zielińska

Prac. inż.-tech.: mgr Tomasz Czubachowski w. 553

ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ w. 525

Kierownik: prof. nadzw.: dr hab. Józef Ceynowa w. 517

Prof. zw.: prof. dr hab. Anna Narębska w. 306

Prof. nadzw.: dr hab. Ludwik Kreja w. 579

Adiunkci: dr hab. Wojciech Czerwiński w. 518

dr hab. Romuald Wódzki w. 513

dr Stanisław Koter

dr Wojciech Kujawski w. 315

dr Jadwiga Ostrowska-Czubenko dr Barbara Ostrowska-Gumkowska

dr Andrzej Warszawski w. 548

Asystenci: mgr Piotr Adamczak mgr Izabela Koter mgr Grzegorz Sionkowski

mgr Marek Staniszewski w. 527

Prac. nauk.-tech..dr Anna Czerniak w. 307

mgr Stefan Kowalski w. 527

Prac. inż.-tech.: mgr Barbara Bering w. 328

Izabela Dobrzyńska

Krzysztof Reszkowski w. 527

ZAKŁAD CHEMII JĄDROWEJ

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Wojciech Szymański . w. 523

Adiunkt: dr Stanisław Truszkowski w. 529

Prac. inż. -tech.: mgr inż. Mieczysław Kowal w. 528

ZAKŁAD CHEMII KWANTOWEJ

Kierownik: prof. zw : prof dr hab. Andrzej Sadlej w. 760

Adiunkt: dr Maria Barysz w. 761

(54)

52 Wydział Chemii

ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ centr.: 62-14

ul. Gagarina 7

Kierownik: prof. zw.: prof. dr hab. Alina Kamińska w. 502

Adiunkci: dr hab Danuta Staszewska w. 547

dr Tadeusz Czerniawski w. 551

dr Halina Kaczmarek w. 312

dr Alicja Kościelecka w. 552

dr Ryszard Sojecki w. 551

dr Kazimiera Suchocka-Gałaś dr Maria Żeliazkow

Asystenci: dr Samir Sanyal w. 314

dr Alina Sionkowska mgr Jolanta Kowalonek mgr Jarosław Pieczątkiewicz mgr Małgorzata Świątek mgr Aleksandra Szalla

Prac. nauk.-tech. :mgr Zdzisława Mieczkowska w. 314

Prac. inż. -tech.: mgr Astrid Gotowt w. 314

Jadwiga Bruzdowska w. 574

Jerzy Łukaszewski w. 574

ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ w. 534

Kierownik: prof. nadzw.: prof. dr hab. Marek Zaidlewicz w. 522 Prof. zw.: prof dr hab. Arkadiusz Uzarewicz w. 318

Adiunkci: dr Krzysztof Aleksandrzak w. 530

dr Adam Dzieleńdziak w. 530

dr Jan Rumiński w. 538

dr Jerzy Nowakowski w. 533

dr Andrzej Prewysz-Kwinto w. 544

dr Mirosław Wełniak w. 521

Asystenci: dr Marek Krzemiński w. 531

mgr Jacek Binkul w. 323

mgr Jerzy Meller w. 531

mgr Jacek Ścianowski w. 532

Prac. nauk.-tech.: dr Ryszard Sarnowski w. 531

Prac. inż. -tech.: mgr inż. Włodzimierz Dąbrowski w. 538 mgr Barbara Hrycz

Ryszard Zakurzewski w. 329

Wiesława Zak w. 329

Cytaty

Powiązane dokumenty

z dn. Janina Gronowska otrzymała z dn. Juliusz Narębski otrzymał z dn. Stanisław Salmonowicz otrzymał z dn. Zbigniew Wierzbicki otrzymał z dn. Stanisław

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,

bibliotekarz: Mgr Adam

Eugenia Samsel Helena Skrobacka Halina Sulecka Gertruda Szamot Krystyna Tomaszewska Eugenia Wagner Elżbieta Winiarska Irena Wissman Maria Witkowska Teresa 'Witkowska

4 Inauguracjaroku akademickiego1968/69 Złożeniekwiatów

4® Katedra Teorii Państwa i Prawa P«o® kierownik« Prof® nadzw® dr Kazimierz Biskupski Doc® dr Wiktor Komatowski. Adiunkt mgr

w arzystw a Filologicznego, Stow arzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Tow arzystw a Bibliofilów, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Ludowej. Zarządu O kręgu Stow arzyszenia

Prodziekan: Zast. astronomii, kierownik Katedry Astronomii, b. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, członek ty tu ­ larny P.A.N., b. Polskiej Akademii Umiejęt­..