LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2020 – poziom podstawowy

838  Download (0)

Pełen tekst

(1)

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2020 – poziom podstawowy

1 Schemat oceniania

Zadania zamknięte

Wersja A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C D B D B D B A D C B B C B C A A D D B C D C A A

Wersja B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C C D C B D C A B C C B A D B B C C A B A D C B

Przykładowy schemat oceniania zadań otwartych

Zadanie 26. (0−2)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów

- wyznacza pierwiastki równania: 1, 21

2 −2, 11

2 1

- podaje zbiór rozwiązań nierówności: −∞; 1⟩ ∪ 21

2, +∞) −∞; −2⟩ ∪ 11

2, +∞) 2

Zadanie 27. (0−2)

Etap rozwiązywania/postęp Liczba

punktów Uwaga!

W wersji B zamieniono miejscami literki:

= 2 −

- korzysta z założenia i doprowadza równanie = 2 − do postaci wygodnej

do wnioskowania: ( − ) = 0

1

- na podstawie równania ( − ) = 0 wnioskuje o prawdziwości tezy:

− = 0, = c.n.d

2

Zadanie 28. (0−2)

Etap rozwiązywania/postęp Liczba

punktów

- zauważy, że: ą = ą − ą = 90

°

− 60

°

= 30°

i na tej podstawie wyznaczy miarę kąta KBC:

ą = 180

°

− ą − ą = 180

°

− 30

°

− 75

°

= 75

° 1

- na podstawie powyższego zauważy, że trójkąt CKB jest równoramienny,

zatem punkt K jest środkiem odcinka CE. c.n.d

2

(2)

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2020 – poziom podstawowy

2

Zadanie 29. (0−2)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów - podaje ilość liczb podzielnych

oraz ilość liczb podzielnych

przez 15: 6 przez 20: 4

przez 12: 8

przez 9: 10 1 - uwzględnia liczby powtarzające się i udziela poprawnej

odpowiedzi: 9 16 2

Zadanie 30. (0−2)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów - z zależności = + 3 wyznacza wartość liczbową r:

4 4 1

- korzysta ze wzoru na sumę n wyrazów ciągu arytmetycznego

i wyznacza sumę sześciu początkowych wyrazów ciągu: 78 72 2

Zadanie 31. (0−2)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów

- oblicza długości dwóch dowolnych boków trójkąta:

| | = √65 i

| | = 2√13 lub

| | = √65 i

| | = √65

| | = 3√10 i

| | = 3√10 lub

| | = 3√10 i

| | = 6√2

1

- oblicza długość trzeciego boku i na tej podstawie podaje długość ramienia lub podaje wynik na podstawie dwóch wcześniejszych obliczeń

(dwie pierwsze obliczone długości są równe)

| | = | | = √65 | | = | | = 3√10 2

Zadanie 32. (0−4)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów -zapisuje wzór funkcji w postaci

kanonicznej: ( ) = ( − 1) + 4 ( ) = ( + 1) + 4 1

- wyznacza pierwszą współrzędną

środka odcinka AB: = 1 = −1 2

-znajduje jedno z miejsc zerowych

funkcji f: = −1 = 3 = −3 = 1 3

- wyznacz wartość współczynnika a,

i podaje wzór funkcji f: ( ) = −( − 1) + 4 ( ) = −( + 1) + 4 4

(3)

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2020 – poziom podstawowy

3

Zadanie 33. (0−4)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów - określa liczbę wszystkich zdarzeń

elementarnych lub wypisze wszystkie zdarzenia elementarne:

54 54 1

- wypisze zdarzenia spełniające warunki zadania (zdarzenia sprzyjające):

( , ) − 2 ∙ 4 = 8 ( , ) − 3 ∙ 3 = 9 ( , ) − 1 ∙ 2 = 2

( , ) − 2 ∙ 3 = 6 ( , ) − 5 ∙ 1 = 5 ( , ) − 2 ∙ 2 = 4

2

- określi liczbę wszystkich zdarzeń

sprzyjających: 19 15 3

- obliczy prawdopodobieństwo: =19

54 =15

54 4

Zadanie 34. (0−5)

Etap rozwiązywania/postęp A B Liczba

punktów

- wykona poprawny rysunek: 1

- zapisze równanie i poprawnie obliczy wysokość:

| | = 7 − 4

| | = √33

| | = 8 − 3

| | = √55 2

- obliczy wysokość podstawy: | | =8√3

2 = 4√3 | | =6√3

2 = 3√3 3

- zapisze równanie i poprawnie podstawi wartości liczbowe:

| | = | | + | |

| | = √33 + 4√3

| | = | | + | |

| | = √55 + 3√3 4

- wykona poprawne obliczenia

i poda odpowiedź: | | = 9 | | = √82 5

Uwaga!

Należy ocenić każdą inną poprawnie zastosowaną metodę rozwiązywania zadań.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :