• Nie Znaleziono Wyników

Pokazać, że iloczyn rR jest stały

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pokazać, że iloczyn rR jest stały"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Potega punktu,

1. Dany jest odcinek AB. Obieramy dowolny punkt X na symetralnej AB, wpisujemy okrag, w trójkat ABX oraz dopisujemy doń okr, ag styczny do odcinka AB. Okr, egi te maj, a promienie, r i R. Pokazać, że iloczyn rR jest stały.

2. Na prostej k dany jest odcinek AB oraz punkt X na nim. Rysujemy dowolny okrag ω, styczny do k w X i obieramy na nim punkty P i R, takie, że ∠AP B = ∠ARB. Pokazać, że przeciecie prostej P R z prost, a k jest niezależne od wyboru okr, egów i punktów P i R na nich.,

3. Trzy różne punkty A, B, C leża na okr, egu o. Proste styczne do okr, egu o w punktach A i, B przecinaja si, e w punkcie P . Prosta styczna do okr, egu o w punkcie C przecina prost, a AB w, punkcie Q. Udowodnić, że P Q2 = P B2+ QC2.

4. Niech o1, o2 bed, a okr, egami rozł, acznymi. Proste k, l, m, n s, a ich wspólnymi stycznymi., Niech X1, X2, X3, X4bed, a środkami odcinków pomi, edzy punktami styczności k, l, m, n z okr, egami., Pokazać, że punkty te leża na jednej prostej.,

5. Okręgi o1, o2 przecinaja si, e w punktach A i B. Prosta k jest styczna do obu okr, egów w, punktach odpowiednio C i D. Niech M bedzie środkiem odcinka CD. Niech E b, edzie punktem, symetrycznym do B wzgledem M. Niech o, 3, o4 bed, a okr, egami maj, acymi za średnice odpowied-, nio odcinki AE i CD, przecinajace si, e w punktach X, 1, X2. Udowodnić, że X1X2 jest średnica, okregu o, 4.

6. Okrag ω styczny jest do prostej k w punkcie A. Punkty B i C leż, a na ω oraz BCkk., Punkt P jest dowolnym punktem prostej k różnym od A. Prosta BP przecina ponownie ω w K, zaś prosta CP w L. Pokazać, że prosta KL połowi odcinek AP .

7. Dany jest sześciokat wypukły ABCDEF w którym AB = BC, CD = DE, EF = F A., Pokazać, że przedłużenia wysokości trójkatów F AB,BCD,DEF poprowadzone odpowiednio z, punktów A, C, E przecinaja si, e w jednym punkcie.,

8. Okregi o, 1 i o2 przecinaja si, e w punktach X, Y , zaś ich wspólna styczna to k. Okr, ag o, 3 jest styczny zewnetrznie do o, 1,o2 i leży w całości po tej samej stronie k co o1 i o2. Prosta l różna od k jest styczna do o3 w Z i równoległa do k, zaś o1, o2, o3 leża w całości po tej samej, jej stronie. Pokazać, że punkty X, Y, Z sa współliniowe.,

9. Okregi ω, 1 i ω2 przecinaja si, e w punktach A i B zaś M jest środkiem odcinka AB. Prosta, k jest styczna do ω1 w P i do ω2 w R, zaś N jest środkiem odcinka P R. Pokazać, że zachodzi 2MN ­ P R.

10. Pokazać, że punkt P leży na wysokości spuszcoznej z wierzchołka A trójkata ABC lub, na jej przedłużeniu wtedy i tylko wtedy, gdy jego rzuty na proste AB i AC oraz punkty B i C leża na jednym okr, egu.,

11. Okrag wpisany w trójk, at ABC jest styczny do boków AC i BC odpowiednio w punktach, D i E. Punkt F jest rzutem prostokatnym punktu A na prosta BC. Punkt K jest symetryczny, do punktu F wzgledem prostej DE. Dowieść, ze punkt K leży na dwusiecznej k, ata BAC.,

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadanie domowe: zadania 7, 10 i 11 należy rozwiązać na

Znaleźć przestrzeń ideałów maksymalnych algebry dyskowej A złożonej z funkcji ciągłych w domkniętym kole jednostkowym i holomorficznych wewnątrz tego

Λ jest ciągłym funkcjonałem liniowym nad R na przestrzeni funkcji C[0, 1] o wartościach zespolo- nych.. Zauważyć, że Φ

Pokazać, że jeśli A nie jest samosprzężony na H, to równość kAk =

Pokazać, że każdy operator śladowy jest iloczynem dwu operatorów

Pokazać, że iloczyn skalarny na przestrzeni z iloczynem skalarnym jest ograniczoną formą pół- toraliniową.. 2.. ), dla ustalonego ograniczonego ciągu

Pokazać, że również w wyjściowym prostokącie długość jednego z boków musi być liczbą całkowitą.. Wyrazić współczynniki Fouriera funkcji h za pomocą

Zestaw zadań 1: