• Nie Znaleziono Wyników

1-1 A x+ B y+ C =0 W X + W X +b=0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1-1 A x+ B y+ C =0 W X + W X +b=0"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ax+By+C=0

[A,B]

A B b x

y

A = w1 B = w2 C = b x = x1 y = x2 1 = x3

Funkcja

aktywacji OUT

NET f (NET)

[-B,A]

1 -1

Binarna Unipolarna

Binarna Bipolarna

Dyskretne

Sigmoidalna -

Tangensoidalna -

Ciągłe

Funkcje Aktywacji:

W 1 X 1 +W 2 X 2 +b=0

TO PRZECIEŻ PROSTE !!

OUT

W 1 X 1 +W 2 X 2

<-- UWAGA: tu miała byd ironia

θ

= Próg

b

= Odchylenie

b

=

1

Jak odczytad parametry neuronu z prostej ??

Znajdujemy wektorana prostej 1)

a = [3,2]

By TeWu

Neuron

11 marca 2010 21:44

Narzędzia Sztucznej Inteligencji Strona 1

(2)

Znajdujemy wektorana prostej 1)

a = [3,2]

Twożymy wektor nnormalny doa 2)

a = [3,2]

n = [-a.y,a.x] = [-2,3]

Twożymy neuron z wagami odpowiadającymi współżędnym wektora

n

oraz wejściami x, y i 1 3)

Brakuje jeszcze odchylenia b oraz funkcji aktywacji

-2

3

out

x y 1

-2

3

out

x y 1

Wybieramy dowolny punkt

p

na prostej, którego współrzędne da się prosto odczytad 4)

Tworzymy równanie perceptronowe neuronu.

5)

Podstawiamy na wejście współrzędne punktu

p

i z tego wyliczaby odchylenie b 6)

-2

3

out

x y

1 b

b

a = [3,2]

n = [-a.y,a.x] = [-2,3]

p = [3,4]

Wystarczy jeszcze dobrad funkcje aktywacji i GOTOWE! :}

7)

-6

W tym momencie można wybrad jeden z dwóch wektorów normalnych:

n = [-2,3] lub n2 = [-n.x, -n.y] = [2,-3]

Różnica jest taka, że neuron będzie dawał 1 na wyjściu z tej strony prostej w którą wskazuje wektor normalny.

1

0 lub -1

0 lub -1

1

UWAGA!

Jak znając parametry neuronu

Narzędzia Sztucznej Inteligencji Strona 2

(3)

Jak znając parametry neuronu narysowad prostą decyzyjną ??

1

out

x y

1 -2

5

Tworzymy równanie perceptronowe neuronu 1)

Można to zrobid wyznaczając dwa punkty z równania i w oparciu o nie narysowad prostą.

a.

Warto jednak skożystad z faktu, że wektor stworzony z wag neuronu, czyli wektor [5,1] jest wektorem normalnym do prostej decyzyjnej, a więc wektor [-1,5] normalny do [5,1] leży na prostej. Wiedząc to wystarczy wyznaczyd z równania jeden punkt, i potraktowac go jako punkt zaczepienia dla wektora [-1,5] i w oparciu o punkt i wektor narysowad prostą.

b.

Teraz wystarczy narysowad prostą mając jej równanie w postaci ogólnej 2)

p1 = [0,2]

p2 = p1 + [-1,5]= [-1,7]

p1 = [0,?]

Narzędzia Sztucznej Inteligencji Strona 3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pole powierzchni bocznej walca, którego podstawa ma rednic 4 jest równe 8.. prostok t ma tylko 4 wierzchołki, ponadto ze współrz dnych wynika, e to nie jest prostok t boki maj

[r]

oznaczaj¡c¡ liczb¦ klientów sklepu

• dla wygenerowanych danych trójwymiarowych dwóch klas z rozkładów normal- nych zaznacz na wykresie trójwymiarowym dane treningowe i klasyfikator qda (z macierzą kowariancji

Wykaż (używając rachunku wektorowego), że jeżeli punkty A, B, C, D są wierzchołkami takiego czworką- ta na płaszczyźnie, że przekątne AC i BD dzielą się na połowy,

Suppose the pulley is 25f t above ground, the rope is 45f t long, and the worker is walking rapidly away from the vertical line P W at the rate of

Zaªó»my, »e X

[r]

[r]

Prze±led¹ ewolu j stanu w powy»szym ukªadzie i powiedz jaki wynik pomiaru na.. ko« u algorytmu pozwoli wnioskowa¢, »e funk ja jest staªa

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

In order to prove the existence of fixed points, we shall rely on a fixed point theorem of Ma [19], which is an extension of Schaefer’s theorem [21] to multivalued maps between

jest funk j¡ Lips hitza lokalnie, je»eli speªnia warunek Lips hitza w ka»dym punk ie

Przerabianie zada« z tej listy na ¢wi zenia h jest

1/2w nierówności nawet jeśli delta jest ujemna to i tak robimy wykres z którego