Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Download (0)

Full text

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA KANDYDATA DO PROJEKTU

KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy

dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM nr POWR.03.01.00-00-S164/15

DANE OSOBOWE IMIĘ I NAZWISKO

PŁEĆ KOBIETA/MĘŻCZYZNA

PESEL

DATA URODZENIA

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO ADRES ZAMELDOWANIA

E-MAIL

TELEFON KONTAKTOWY STATUS NA RYNKU PRACY

1

WSKAŹNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU ŚREDNIA OCEN ZE STUDIÓW (OSTATNI ROK)

2

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ UCZELNI (KOŁA NAUKOWE, SAMORZĄD STUDENCKI, ORGANIZACJE STUDENCKIE)

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

3

TAK/NIE ŚREDNIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

4

STAŻ

POZIOM WYBÓR STUDENTA

5

MIEJSCE STAŻU

6

POZIOM LOKALNY UMP

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ

KANCELARIA URBANISTYCZNA KACZOROWSKI

INNE ………..

POZIOM REGIONALNY UMWW

INNE……….

POZIOM EUROPEJSKI BRUKSELA

1

Bezrobotny, osoba pracująca na umowę zlecenie/dzieło, osoba pracująca na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą.

2

Pole proszę zostawić puste; średnia zostanie uzupełniona przez koordynatora na podstawie listy dostępnej w Dziekanacie WNGiG.

3

Proszę dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

4

Wyłącznie dla aplikujących o staż na poziomie europejskim. Pole proszę zostawić puste; średnia zostanie uzupełniona przez koordynatora na podstawie listy dostępnej w Dziekanacie WNGiG.

5

Proszę wskazać poziom pierwszego wyboru – wpisać 1, oraz poziom drugiego wyboru – wpisać 2.

6

Proszę wybrać preferowane miejsce stażu. W przypadku chęci odbycia stażu w innym miejscu

(np. w urzędzie/instytucji w rodzinnym mieście) proszę wpisać je w miejscu INNE.

(2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Ja, niżej podpisany/a ________________________________________(imię i nazwisko) zgłaszam swoje uczestnictwo w Projekcie KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM nr POWR.03.01.00-00-S164/15, zwanym dalej Projektem realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Osi Priorytetowej III, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu i spełniam określone w nim kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.

3. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am uczestnikiem stażu w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Priorytecie III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

4. Oświadczam, że zostałem/ampoinformany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Poznań, ……….

(data i podpis kandydata)

Figure

Updating...

References

Related subjects :