• Nie Znaleziono Wyników

Nie ma „tak” dla człowieka bez „tak” dla jego życia. O właściwe rozumienie praw człowieka.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nie ma „tak” dla człowieka bez „tak” dla jego życia. O właściwe rozumienie praw człowieka."

Copied!
3
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Mieczysław A. KRĄPIEC OP

NIE MA „TAK” DLA CZŁOWIEKA BEZ „TAK” DLA JEGO ŻYCIA

O właściwe rozumienie praw człowieka

Przyporządkowanie dobru jako celowi działania jest powodem zaistnienia pra­

wa. Gdyby nie istniał celf dobro, które spełnia człowieka - mnie i tego, wobec którego działam - wszelkie prawo byłoby nierealne. Niestety, od czasów średnio­

wiecza zapomniano o celowości. Od tego czasu filozofia popełnia szalone błędy zarówno w rozumieniu człowieka, gdyż nie uwzględnia się już celu jako motywu działania, jak i w koncepcji prawa.

Ekscelencjo!

Magnificencjo!

Szanowni goście!

Temat, który mi zaproponowano do przygotowania, składa się z dwóch części. Część pierwsza dotyczy rozumienia człowieka, natomiast część druga

rozumienia prawa.

W jednym ze swoich przemówień papież Jan Paweł II powiedział, że wszystkie błędy i zawirowania współczesnej kultury płyną z błędu antropolo­

gicznego, z nieznajomości tego, kim jest człowiek. Gdy dzisiaj przyglądamy się tym zawirowaniom, to dostrzegamy, że istnieje hiatus pomiędzy rozumieniem człowieka jako boga i rozumieniem człowieka jako zwierzęcia. Oczywiście oba te rozumienia człowieka mają swoje uzasadnienie historyczne: z jednej strony w filozofii Platona i w religii orfickiej, pitagorejskiej, z drugiej strony natomiast w filozofii Arystotelesa, którego koncepcję człowieka zrozumiano jednak do­

syć jednostronnie jako zoon logicon. To rozumienie filozofii Stagiryty właści­

wie nie przetrwało do naszych czasów. Znamy je głównie z przekazów Alek­

sandra z Afrodyzji czy filozofów arabskich. Różni się ono natomiast od rozu­

mienia wypracowanego przez średniowiecze, zwłaszcza przez Tomasza z Akwi­

nu. Otóż właśnie przede wszystkim chrześcijaństwo zaproponowało zupełnie nowy obraz człowieka, który znalazł swoje rozwiązanie, przedstawienie i uza­

sadnienie w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Człowieka zrozumiano jako byt osobowy.

Koncepcja bytu osobowego jest specyficznie chrześcijańska, sformułowana

została na Soborze Chalcedońskim przeciwko tezom Nestoriusza, przeciwko

(2)

Nie ma „tak” dla człowieka beztak” dla jego życia 55

tym wszystkim ówczesnym tendencjom, w ramach których Chrystusa Pana chciano sprowadzić do jednej natury: albo boskiej, albo ludzkiej. Sobór stanął wówczas na stanowisku, że Chrystus Pan jest bytem osobowym, Bogiem, który przywdział na siebie ludzką naturę, z duszą i ciałem. Od tej chwili człowieka zaczęto również nazywać bytem osobowym - osobą. Byt osobowy jest bytem zdolnym do istnienia w sobie jako w podmiocie i istniejąc w sobie, jest zdolny wyzwalać myśl, poznanie i wolność. Poznanie i wolność natomiast splatają się w akcie decyzyjnym. Dzieje się to, gdy człowiekowi, który poznaje świat, siebie, swoje zdolności, jawią się różnorodne możliwości ludzkiego działania w postaci sądów praktycznych: rób tak, rób inaczej. Człowiek wówczas wybiera jeden sąd praktyczny spośród całego szeregu innych i poprzez ten sąd się autodetermi- nuje do działania. Wszelkie osobowe działania człowieka są następstwem de­

cyzji. Nie istnieją żadne niedecyzyjne działania ludzkie: są decyzje uprzednio podjęte przeze mnie albo decyzje w pewien sposób przejęte wraz z całą kulturą.

Wszelkie działania jednak są działaniami decyzyjnymi i to jest cecha charakte­

rystyczna bytu osobowego.

Człowiek, będąc bytem osobowym, nie jest jednak doskonały, jest bytem potencjalnym, dynamicznym, który ma się doskonalić. Środowiskiem właści­

wym dla tego doskonalenia jest społeczeństwo, a więc rodzina, gmina, naród, państwo i cała ludzkość. Doskonalenie się bytu osobowego jest procesem po­

wolnym, stopniowym, a zachodzi po to, by osoba ludzka doszła do tego, co było zamierzone w akcie stworzenia. Każdy bowiem ludzki byt osobowy, każdy z nas, jest stworzony przez Boga; także dusza ludzka, która jest źródłem na­

szego działania. Źródło to dane jest człowiekowi od pierwszego momentu jego istnienia, od poczęcia. Wskazuje na to między innymi fakt, że człowiek już w momencie poczęcia otrzymuje pełny kod genetyczny, pełną informację ge­

netyczną, która będzie się realizować w ciągu jego całgo życia. Człowiek więc od pierwszego momentu stworzenia przez Boga - jak mówi Pismo Święte, na obraz i podobieństwo Boga - żyje, aby już odtąd nie umrzeć. Żyje najpierw w łonie matki, by formować swoje ciało, żyje w łonie ziemi, aby formować ducha, i żyje, aby ostatecznie zaistnieć w pełni w łonie Boga, po przekroczeniu tak zwanej bramy śmierci.

Tak pojęty człowiek nie żyje nigdy sam, nikt z nas przecież nie jest samotną wyspą, zawsze żyjemy w kontekście osób drugich - istniejących tak jak my sami - z którymi łączą nas konieczne relacje. Strukturę rzeczywistości bowiem, czyli

tego, co istnieje, stanowią jakby cztery rzędy, cztery wielkie hierarchie: istnie­

nie samo przez siebie - to Bóg; istnienie w sobie, w podmiocie - to substancja;

istnienie w formie zapodmiotowania - to właściwości człowieka; czwarty typ istnienia - to relacje międzyosobowe. O czwartym typie istnienia zapomina się dzisiaj i to jest podstawą mylnego formowania prawa. Człowiek ciągle pozo­

staje w międzyosobowych relacjach, a prawo nie jest niczym innym, jak właśnie

relacjami międzyosobowymi nacechowanymi powinnością działania lub za­

(3)

56 Mieczysław A. KRĄPIEC OP

przestania działania ze względu na osobę drugą. Mam obowiązek działania dlatego, że nie jest spełnione pewne dobro i drugi człowiek oczekuje ode mnie tego działania jako dobra.

Przyporządkowanie dobru jako celowi działania jest powodem zaistnienia prawa. Gdyby nie istniał cel, dobro, które spełnia człowieka - mnie i tego, wobec którego działam - wszelkie prawo byłoby nierealne. Niestety, od czasów średniowiecza, od Wilhelma Ockhama, zapomniano o celowości. To on pojął celowość jedynie jako zjawisko metaforyczne, kwalifikując je raczej do porząd­

ku myślowego niż realnego. Od tego czasu filozofia - czy to scholastyka hisz­

pańska, czy później Descartes i cała nowożytna oraz współczesna filozofia, a szczególnie postmodernizm - popełnia szalone błędy zarówno w rozumieniu człowieka, gdyż nie uwzględnia się już celu jako motywu działania, jak i w kon­

cepcji prawa.

Żyjemy dzisiaj w chaosie prawa. Prawo przestało być realną międzyosobo­

wą relacją, w ramach której mamy spełniać nasze działania ze względu na drugą osobę albo zaprzestać działania ze względu na nią. A to właśnie dzięki prawu jako realnej międzyosobowej relacji można powiedzieć: należy mi się, abyś mnie szanował, abyś mnie podniósł, gdy upadnę, ale też należy mi się, abyś mnie nie otruł. Pewne czyny są więc zakazane, a pewne nakazane. Najprost­

szym zaś i najbardziej oczywistym wyrazem prawa i tak rozumianego prawa

społecznego jest polskie „przepraszam”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zasada  sprawiedliwości,  w  doniosłym  dla  jurysprudencji  języku  łacińskim  sprawiedliwość  to  iustitia,  jakkolwiek  od  wieków  poszukuje  istoty  prawa, 

Zaś do kasan- drycznych wieści, zwłaszcza z krajów tropikalnych (str. Z uwagi na słaby stopień zbadania szeregu ga- tunków prezentowane w literaturze herpetologicznej

Zgodnie z tymi aktami prawnymi Centrum Dokumentacji Sądowej wdraża system rozpowszechniania wyroków i innych orzeczeń sądów w drodze oficjalnej publikacji wyroków i innych

In this study we determined the species composition and densities of Coccinellidae overwintering in the patches of two forest types: oak-linden-hornbeam forest (Tilio-Carpinetum)

2) Umowa międzynarodowa o charakterze szczegółowym – dotyczy pewnego katalogu, kategorii praw jednostki oraz zasad ich ochrony(konwencja).. Źródła

prawa podstawowe wyrażają pewien system wartości nie są to już prawa podmiotowe, lecz obiektywne. wolność jest rozumiana nie, jako emancypacja, lecz jako obywatelska podstawa

Koncepcja faszystowska integracja jednostki z narodem(wspólnota narodowa) negacja osobowości jednostki i jej indywidualności zakres praw zależy od przydatności dla

Dzięki temu możemy poznać jej mocne i słabe strony i spróbować zmienić coś w niej na lepsze.. Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt nie

Szczególnie istotne jest wskazanie funkcji zasady pomocniczości dla ochrony praw człowieka w prawie wewnętrznym. Wskazuje się tam

Niniejszy suplement jest uzupełnieniem materiałów przygotowanych dla nauczycieli, doty- czących problematyki praw człowieka oraz obywatelstwa Unii Europejskiej. Przeznaczony jest

Czym jest zatem nowy porz dek moralny w płaszczy nie działania.. Wydaje si , i mo na okre li go jako system społeczny, który nakłada na jednostk sposoby

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej

Natomiast przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów i naruszający przepisy ustawy, zostaje wezwany przez or- gany wydający zezwolenie (starostę) do

kich, dlaczego bieg³y mia³by decydo- waæ, jakie wyniki jego postêpowania badawczego s¹ lub nie s¹ czêœci¹ opinii? Chyba zahaczyliœmy o szcze- gó³ wart interesuj¹cej dyskusji.

Ilustracją zagrożenia, jakie niesie z sobą przypisyw anie praw om człow ieka w łaściw ości charakteryzujących praw o pozytyw ne chroniące te prawa, m oże być

ważmy przy okazji, że w tym ostatnim tekście pojawia się pojęcie „realizmu naturalnego”, które ma zastąpić starsze pojęcie „realizmu wewnętrznego”, co, jak się

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej

Specyfika europejska spotyka się z całkowitym niezrozu- mieniem innych regionalnych systemów ochrony praw czło- wieka i państw azjatyckich, w których korzystanie z praw

Wojciecha, wyróżnił: oso- bowość i liczne itineraria Wojciecha, powiększające grono jego przyjaciół i znajomych, męczeństwo poniesione w sposób „niemal spektakularny",

Franciszek Ksawery Grochowalski, doktor obojga praw, kanonik włocławski, kanonik katedralny chełmiński, archidiakon uniejowski, dziekan kapituły wolborskiej, proboszcz

Editor: Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland Editorial address: 89A Umultowska Street, 61-614 Poznań, Poland, tel./fax +4861

nego. 8 konwencji polegało w tym przypadku na braku procedury zapewniającej wydanie ostatecznej decyzji przez niezależny organ co do zgody na udostępnienie określonych

Rozstrzygnięcie powyższej spornej kwestii jest tym bardziej istotne, że opowie- dzenie się za jednym bądź drugim rozwiązaniem wskaże jednocześnie, który z czynników uznamy