• Nie Znaleziono Wyników

JP8/4A Klasa 8 Test 4 Wersja A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP8/4A Klasa 8 Test 4 Wersja A"

Copied!
24
42
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko. . . . Numer ucznia w dzienniku. . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

 Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowanych 18 zadań.

 Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

 Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z polece- niami.

 Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

 Pisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.

 Na wykonanie wszystkich zadań masz 90 minut.

Powodzenia!

Lektury obowiązkowe dla klasy VII i VIII 1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2) Aleksander Fredro, Zemsta

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII 4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

5) Ignacy Krasicki, Żona modna

6) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)

7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 8) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 9) Juliusz Słowacki, Balladyna

10) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace 11) Sławomir Mrożek, Artysta

12) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany re- portaż)

Klasa 8

Test 4

Wersja A

(2)

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 9.

Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztuki życia, równo- cześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym in- nym właściwie nie traktuje. Klasyczny przykład tematu, do którego wszystko się odnosi, a dotknąć go prawie niepodobna. Powietrze. I nieomalże jak powietrze daje się badać;

najłatwiej zauważyć jego brak lub nadmiar: duszny, przepełniony pokój albo wichura.

A rzecz także i w tym, że nie istnieje jeden tylko wzorzec, jeden sposób życia, o którym wolno by powiedzieć, że jest sztuką. Sztuka życia, podobnie jak sztuka w ogóle, jest sprawą epoki, zwyczaju i wyobrażeń. Równie dobrze, jak z całkiem odwrotnej strony – przekonań, możliwości i charakteru. Sztukę życia uprawiamy bowiem zawsze, wszędzie i wszyscy. Nie wszyscy jednak i nie zawsze uprawiamy ją dobrze. Po chwili zastanowie- nia zrozumiemy, że to naturalne. […]

Sztuka życia jest wprawdzie bardzo trudna do zdefiniowania, jakoś jednak ogólnie opisać ją umiemy. A więc na ogół uważamy, że sztukę życia posiadł ten, kto w bardzo różnych, niekiedy przeciwstawnych okolicznościach potrafił zachować swoją pozycję. […]

Ale też sztuka życia lub jej brak objawia się najpełniej nie w pomyślności, ale właśnie w klęsce. Co prawda możemy powiedzieć, że sztuka życia nie powinna do klęski dopusz- czać, ale to, niestety, zupełna utopia. Jesteśmy po prostu w ogromnej większości naszych poczynań zdani na przypadek całkiem od nas niezależny. To i owo możemy przewidzieć, ale jest to część bardzo mizerna. […] Nie możemy tak opanować sztuki życia, aby mogła nas zabezpieczyć przed niespodziankami losu, ale możemy w sobie wykształcić postawę, która pomoże nam znieść jego okrutne kaprysy.

Piotr Kuncewicz, Sztuka życia, [w:] … i Ty bądź artystą, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982, s. 51–58.

Zadanie 1. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Sztukę życia uprawiamy wszyscy, ale – według autora – nie wszyscy robimy

to dobrze. P F

Autor uważa, że właściwie uprawiana sztuka życia pozwala unikać życio-

wych niepowodzeń. P F

Zadanie 2. (0–1)

Oceń, które z podanych zdań jest prawdziwe. Wybierz P przy zdaniu prawdziwym.

(3)

Zadanie 3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tekst Piotra Kuncewicza porusza zagadnienia związane z problematyką A. egzystencjalną.

B. artystyczną.

C. polityczną.

D. religijną.

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C.

W wypowiedzeniu Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztu- ki życia, równocześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym innym właściwie nie traktuje podkre- ślone sformułowanie oznacza, że autor

A. jest głęboko przekonany o słuszności swojej opinii.

B. ma absolutną pewność co do prawdziwości wyrażonego sądu.

C. chce zaznaczyć pewną ostroż- ność w formułowaniu swoje- go przekonania.

Zadanie 5. (0–1)

Podkreśl wyraz, który różni się od pozostałych słów w ramce sposobem akcento- wania.

uprawia

uprawianie

uprawiamy

uprawialiśmy

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C.

Wszystkie wyrazy rozpoczynające się

głoską dźwięczną to A. epoka, sztuka, definicja.

B. klęska, utopia, powodzenie.

C. okoliczności, życie, wichura.

(4)

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wypowiedzeniu Po chwili zastanowienia zrozumiemy, że to naturalne podkreślone czę- ści mowy to w kolejności

A. przyimek, czasownik, partykuła, spójnik.

B. przyimek, rzeczownik, spójnik, zaimek.

C. zaimek, czasownik, partykuła, zaimek.

D. zaimek, rzeczownik, spójnik, partykuła.

Zadanie 8. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Rzeczownik będący wyrazem pochodnym od czasownika chodzić to

A. chodzący. B. chodzenie. C. wychodzić. D. przechodzić.

Zadanie 9. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wypowiedzenie Sztukę życia posiadł ten, kto potrafił zachować swoją pozycję jest zda- niem złożonym z podrzędnym

A. dopełnieniowym. B. okolicznikowym. C. przydawkowym. D. podmiotowym.

Zadanie 10. (0–2)

Na życie niektórych bohaterów literackich wpłynął świat fantastyczny. Uzupeł- nij tabelę w taki sposób, aby każdemu bohaterowi z lektury obowiązkowej został przypisany odpowiedni przykład ingerencji świata fantastycznego.

Bohater Przykład ingerencji świata fantastycznego a) Zwabiony przez nimfę wodną uległ jej urokowi, dopuś-

cił się zdrady i został za to srogo ukarany.

b) hrabia Kirkor

(5)

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 11. do 13.

Leopold Staff Most Nie wierzyłem

Stojąc nad brzegiem rzeki, Która była szeroka i rwista1, Że przejdę ten most,

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny Powiązanej łykiem2.

Szedłem lekko jak motyl I ciężko jak słoń,

Szedłem pewnie jak tancerz I chwiejnie jak ślepiec.

Nie wierzyłem, że przejdę ten most, I gdy stoję już na drugim brzegu, Nie wierzę, że go przeszedłem.

Barbara Kryda, Krajobraz poezji polskiej. Antologia, WSiP, Warszawa 1989, s. 242.

1 rwisty – rwący, wartki

2 łyko – tkanka roślinna drzew i krzewów przewodząca wodę i inne substancje organiczne

Zadanie 11. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W wierszu Leopolda Staffa Most podmiot liryczny snuje refleksję na temat

własnego życia. P F

Podmiot liryczny ocenia swoje życie z perspektywy wielu

przeżytych lat. P F

Zadanie 12. (0–1)

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wiersz Leopolda Staffa jest przykładem liryki A/B, ponieważ podmiot liryczny C/D.

A. pośredniej C. mówi wprost o swoich rozterkach, uczuciach i myślach B. bezpośredniej D. wyraża swoje uczucia przez opis pewnego zjawiska

(6)

Zadanie 13. (0–1)

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji środków stylistycznych zasto- sowanych w wierszu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Środek stylistyczny Funkcja

porównania

Szedłem lekko jak motyl I ciężko jak słoń,

Szedłem pewnie jak tancerz I chwiejnie jak ślepiec

obrazują postawę człowieka wobec

zmienności i niepewności losu P F

symbol most,

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny Powiązanej łykiem

pokazuje, że człowiek w swoim ży- ciu przechodzi przez wiele niesta- bilnych mostów, co wiąże się z du- żym niebezpieczeństwem

P F

Zadanie 14. (0–2)

Przeczytaj poniższe teksty, a następnie odpowiedz na pytanie.

Jan Kochanowski O żywocie ludzkim

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.

Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, Wszystko to minie jako polna trawa […].

Jan Kochanowski, Fraszki. Pieśni. Treny, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 7.

Jan Sztaudynger W chwili upadku ducha I na co mi jakaś tam wieczność,

Już życie przeżyć to smutna konieczność!

Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 517.

Jak poeci przedstawiają życie? Odpowiedz na podstawie wybranej fraszki. Nie cytuj.

(7)

Zadanie 15. (0–1)

Spośród podanych sformułowań zaznacz wszystkie te, które są cechami gatunko- wymi fraszki.

krótki utwór prozatorski różnorodna tematyka obecność didaskaliów często żartobliwa tonacja utwór wierszowany gatunek poezji żałobnej

utwór o charakterze moralizatorskim wielowątkowa fabuła

często kończy się puentą

realizm łączy się z treściami fantastycznymi

Zadanie 16. (0–2)

a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment.

[…] stał na balkonie, tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku. […] Czuł on coś takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub w pieczarze. Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu, dawnym nieszczęściom i niepo- wodzeniom. Był on naprawdę jak okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny, żagle, którym rzucała od chmur na dno morza, w który biła falą, pluła pianą – a który jednak zawinął do portu. […] Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła…

Autor: . . . . Tytuł: . . . . b) Czy wspomniane w tekście zawinięcie do portu okazało się dla bohatera defini- tywnym końcem jego życiowej tułaczki? Uzasadnij swoją odpowiedź.

. . . . . . . . . . . .

(8)

Obejrzyj ilustrację i wykonaj zadanie 17.

Pieter Bruegel Starszy, Żniwa, olej na desce, 1565 r.

Zadanie 17. (0–1)

Uzasadnij, że poniższa opinia jest odpowiednim komentarzem do obrazu Żniwa.

Pieter Bruegel Starszy przedstawił na obrazie żniwiarzy, wskazując na harmonię mię- dzy obowiązkiem a wytchnieniem, koniecznością a przyjemnością.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fot. Shutterstock

(9)

Zadanie 18. (0–20)

Napisz recenzję wybranej lektury obowiązkowej, którą – według Ciebie – każdy powinien przeczytać. Twoja praca powinna liczyć przynajmniej 200 słów.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(11)

Brudnopis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(12)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13)

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko. . . . Numer ucznia w dzienniku. . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

 Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowanych 18 zadań.

 Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

 Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z polece- niami.

 Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

 Pisz czytelnie i starannie. Pomyłki przekreślaj.

 Na wykonanie wszystkich zadań masz 90 minut.

Powodzenia!

Lektury obowiązkowe dla klasy VII i VIII 1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2) Aleksander Fredro, Zemsta

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII 4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

5) Ignacy Krasicki, Żona modna

6) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)

7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę 8) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik 9) Juliusz Słowacki, Balladyna

10) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace 11) Sławomir Mrożek, Artysta

12) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany re- portaż)

Klasa 8

Test 4

Wersja B

(14)

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 9.

Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztuki życia, równo- cześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym in- nym właściwie nie traktuje. Klasyczny przykład tematu, do którego wszystko się odnosi, a dotknąć go prawie niepodobna. Powietrze. I nieomalże jak powietrze daje się badać;

najłatwiej zauważyć jego brak lub nadmiar: duszny, przepełniony pokój albo wichura.

A rzecz także i w tym, że nie istnieje jeden tylko wzorzec, jeden sposób życia, o którym wolno by powiedzieć, że jest sztuką. Sztuka życia, podobnie jak sztuka w ogóle, jest sprawą epoki, zwyczaju i wyobrażeń. Równie dobrze, jak z całkiem odwrotnej strony – przekonań, możliwości i charakteru. Sztukę życia uprawiamy bowiem zawsze, wszędzie i wszyscy. Nie wszyscy jednak i nie zawsze uprawiamy ją dobrze. Po chwili zastanowie- nia zrozumiemy, że to naturalne. […]

Sztuka życia jest wprawdzie bardzo trudna do zdefiniowania, jakoś jednak ogólnie opisać ją umiemy. A więc na ogół uważamy, że sztukę życia posiadł ten, kto w bardzo różnych, niekiedy przeciwstawnych okolicznościach potrafił zachować swoją pozycję. […]

Ale też sztuka życia lub jej brak objawia się najpełniej nie w pomyślności, ale właśnie w klęsce. Co prawda możemy powiedzieć, że sztuka życia nie powinna do klęski dopusz- czać, ale to, niestety, zupełna utopia. Jesteśmy po prostu w ogromnej większości naszych poczynań zdani na przypadek całkiem od nas niezależny. To i owo możemy przewidzieć, ale jest to część bardzo mizerna. […] Nie możemy tak opanować sztuki życia, aby mogła nas zabezpieczyć przed niespodziankami losu, ale możemy w sobie wykształcić postawę, która pomoże nam znieść jego okrutne kaprysy.

Piotr Kuncewicz, Sztuka życia, [w:] … i Ty bądź artystą, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982, s. 51–58.

Zadanie 1. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Autor uważa, że właściwie uprawiana sztuka życia pozwala unikać życio-

wych niepowodzeń. P F

Sztukę życia uprawiamy wszyscy, ale – według autora – nie wszyscy robimy

to dobrze. P F

Zadanie 2. (0–1)

Oceń, które z podanych zdań jest prawdziwe. Wybierz P przy zdaniu prawdziwym.

(15)

Zadanie 3. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tekst Piotra Kuncewicza porusza zagadnienia związane z problematyką A. religijną.

B. polityczną.

C. artystyczną.

D. egzystencjalną.

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C.

W wypowiedzeniu Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztu- ki życia, równocześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym innym właściwie nie traktuje podkre- ślone sformułowanie oznacza, że autor

A. chce zaznaczyć pewną ostroż- ność w formułowaniu swoje- go przekonania.

B. ma absolutną pewność co do prawdziwości wyrażonego sądu.

C. jest głęboko przekonany o słuszności swojej opinii.

Zadanie 5. (0–1)

Podkreśl wyraz, który różni się od pozostałych słów w ramce sposobem akcento- wania.

uprawia

uprawianie

uprawiamy

uprawialiśmy

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A, B lub C.

Wszystkie wyrazy rozpoczynające się

głoską dźwięczną to A. klęska, utopia, powodzenie.

B. okoliczności, życie, wichura.

C. epoka, sztuka, definicja.

(16)

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wypowiedzeniu Po chwili zastanowienia zrozumiemy, że to naturalne podkreślone czę- ści mowy to w kolejności

A. zaimek, rzeczownik, spójnik, partykuła.

B. zaimek, czasownik, partykuła, zaimek.

C. przyimek, rzeczownik, spójnik, zaimek.

D. przyimek, czasownik, partykuła, spójnik.

Zadanie 8. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Rzeczownik będący wyrazem pochodnym od czasownika chodzić to

A. przechodzić. B. wychodzić. C. chodzenie. D. chodzący.

Zadanie 9. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wypowiedzenie Sztukę życia posiadł ten, kto potrafił zachować swoją pozycję jest zda- niem złożonym z podrzędnym

A. podmiotowym. B. przydawkowym. C. okolicznikowym. D. dopełnieniowym.

Zadanie 10. (0–2)

Na życie niektórych bohaterów literackich wpłynął świat fantastyczny. Uzupeł- nij tabelę w taki sposób, aby każdemu bohaterowi z lektury obowiązkowej został przypisany odpowiedni przykład ingerencji świata fantastycznego.

Bohater Przykład ingerencji świata fantastycznego a) Zwabiony przez nimfę wodną uległ jej urokowi, dopuś-

cił się zdrady i został za to srogo ukarany.

b) hrabia Kirkor

(17)

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 11. do 13.

Leopold Staff Most Nie wierzyłem

Stojąc nad brzegiem rzeki, Która była szeroka i rwista1, Że przejdę ten most,

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny Powiązanej łykiem2.

Szedłem lekko jak motyl I ciężko jak słoń,

Szedłem pewnie jak tancerz I chwiejnie jak ślepiec.

Nie wierzyłem, że przejdę ten most, I gdy stoję już na drugim brzegu, Nie wierzę, że go przeszedłem.

Barbara Kryda, Krajobraz poezji polskiej. Antologia, WSiP, Warszawa 1989, s. 242.

1 rwisty – rwący, wartki

2 łyko – tkanka roślinna drzew i krzewów przewodząca wodę i inne substancje organiczne

Zadanie 11. (0–1)

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

W wierszu Leopolda Staffa Most podmiot liryczny snuje refleksję na temat

własnego życia. P F

Podmiot liryczny ocenia swoje życie z perspektywy wielu

przeżytych lat. P F

Zadanie 12. (0–1)

Uzupełnij zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Wiersz Leopolda Staffa jest przykładem liryki A/B, ponieważ podmiot liryczny C/D.

A. bezpośredniej C. wyraża swoje uczucia przez opis pewnego zjawiska B. pośredniej D. mówi wprost o swoich rozterkach, uczuciach i myślach

(18)

Zadanie 13. (0–1)

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji środków stylistycznych zasto- sowanych w wierszu są prawdziwe. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

Środek stylistyczny Funkcja

symbol most,

Spleciony z cienkiej, kruchej trzciny Powiązanej łykiem

pokazuje, że człowiek w swoim ży- ciu przechodzi przez wiele niesta- bilnych mostów, co wiąże się z du- żym niebezpieczeństwem

P F

porównania

Szedłem lekko jak motyl I ciężko jak słoń,

Szedłem pewnie jak tancerz I chwiejnie jak ślepiec

obrazują postawę człowieka wobec

zmienności i niepewności losu P F

Zadanie 14. (0–2)

Przeczytaj poniższe teksty, a następnie odpowiedz na pytanie.

Jan Kochanowski O żywocie ludzkim

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;

Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.

Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, Wszystko to minie jako polna trawa […].

Jan Kochanowski, Fraszki. Pieśni. Treny, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 7.

Jan Sztaudynger W chwili upadku ducha I na co mi jakaś tam wieczność,

Już życie przeżyć to smutna konieczność!

Jan Sztaudynger, Piórka prawie wszystkie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 517.

Jak poeci przedstawiają życie? Odpowiedz na podstawie wybranej fraszki. Nie cytuj.

(19)

Zadanie 15. (0–1)

Spośród podanych sformułowań zaznacz wszystkie te, które są cechami gatunko- wymi fraszki.

krótki utwór prozatorski różnorodna tematyka obecność didaskaliów często żartobliwa tonacja utwór wierszowany gatunek poezji żałobnej

utwór o charakterze moralizatorskim wielowątkowa fabuła

często kończy się puentą

realizm łączy się z treściami fantastycznymi

Zadanie 16. (0–2)

a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment.

[…] stał na balkonie, tuż koło olbrzymich ognisk, podobny z dołu do małego, czarnego punkciku. […] Czuł on coś takiego, co czuje szczuty zwierz, gdy wreszcie schroni się przed pogonią na jakiejś niedostępnej skale lub w pieczarze. Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną rozkoszą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu, dawnym nieszczęściom i niepo- wodzeniom. Był on naprawdę jak okręt, któremu burza łamała maszty, rwała liny, żagle, którym rzucała od chmur na dno morza, w który biła falą, pluła pianą – a który jednak zawinął do portu. […] Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła…

Autor: . . . . Tytuł: . . . . b) Czy wspomniane w tekście zawinięcie do portu okazało się dla bohatera defini- tywnym końcem jego życiowej tułaczki? Uzasadnij swoją odpowiedź.

. . . . . . . . . . . .

(20)

Obejrzyj ilustrację i wykonaj zadanie 17.

Pieter Bruegel Starszy, Żniwa, olej na desce, 1565 r.

Zadanie 17. (0–1)

Uzasadnij, że poniższa opinia jest odpowiednim komentarzem do obrazu Żniwa.

Pieter Bruegel Starszy przedstawił na obrazie żniwiarzy, wskazując na harmonię mię- dzy obowiązkiem a wytchnieniem, koniecznością a przyjemnością.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fot. Shutterstock

(21)

Zadanie 18. (0–20)

Napisz recenzję wybranej lektury obowiązkowej, którą – według Ciebie – każdy powinien przeczytać. Twoja praca powinna liczyć przynajmniej 200 słów.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(23)

Brudnopis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(24)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

2. Zauważalna jest koncentracja na zagadnie ­ niu znaczenia wyrażeń, nie rozwaza się zaś wcale kwestii użycia wyrażeń ani kontekstu takiego użycia 3. Jest to, rzecz

Tak więc zarówno pojedyncze stany psychiczne, jak i całe ich zespoły mogą kojarzyć się z pewnymi czysto materialnymi zjawiskami, zupełnie tak samo jak kojarzą się

Otóż zdania Wszyscy ludzie są dobrzy oraz Niektórzy lub wszyscy ludzie nie są dobrzy, jak również zdania Żaden człowiek nie jest dobry oraz Niektórzy lub wszyscy

Przeniesienie siedziby biblioteki centralnej z ul. Dąbrowskiego w Wirku jest konieczne z powodu złego stanu technicznego dotychcza- sowego budynku, który niszczony

Leży ono zaledwie kilkanaście kilometrów od Nazaretu, a po drodze można sobie zobaczyć z okien samochodu (taksówki lub autobusu) słynną Górę Tabor, będącą dość

Celem badań była ocena zróżnicowania i określenie wartości hodowlanej linii wsobnych żyta ozimego pod względem sześciu cech użytkowych oraz ich pogrupowanie na genetycznie

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja IV poświęcona małżeństwu w pra- wie Kościoła w Polsce, sesji przewodniczył ks.. Wykład otwierający

1) Są składnikami niezbędnymi w żywieniu człowieka dla normalnego przebiegu szeregu procesów zachodzących w jego tkankach. 2) Nie mogą być wytwarzane przez organizm i muszą

Zarazem skoro świat stworzony niejako znajduje się, jego losy, w tym rozwój przebiegają, jak to ujmuje papież Franciszek, w transcendencji sa‑ mego Boga (LS, nr 79), oprócz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Zacytuj fragment tekstu potwierdzający Twój wybór... a) Matt z

Zamiast rozbić się o twardą skałę, chłopiec poczuł, że zanurza się w coś miękkiego, gęstego, a zarazem obrzydliwie lepkiego... Przerażony, wykonywał równocześnie

We wspomnieniach swych wychowanków i pracowników na zawsze zostawiasz obraz pełnej energii, ciągle gdzieś pędzącej, pani dyrektor, która jednak zawsze znajdowała czas,

Oblicz, na ile sposobów można zapisać w jednym rzędzie cyfry 0,

Jest to raczej sensotwórczy Duch, który aktualizuje się w samym procesie objawiania się naszym umysłom, albo też w sens wyposażony Byt, „co staje się, czym jest” dzięki

Ale jeśli lista czynów, za które należy przenieść swoje matki i żony przez rzekę wydaje się zbyt krótka, to powiem wam: jest to powinnością już za to, że prasują koszule

Porównywanie sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami osób z róČnym poziomem troski o siebie i samooceny wskazuj­, Če ci z wysokim self-compassion i nisk­ samoocen­, s­

„Społeczno-ekonomiczny rozwój obszarów wiejskich”, zorganizowana dzięki współpracy Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żyw- nościowej Akademii Rolniczej w

Ale zdaje się, że celem tego pisarza, nie było jedynie zapytać się publicznie, dla czego są tacy w Emigracji, którzy należenie swojo do wytoczonego sporo,

Inne związki (kofeina) mogą powodować wzrost czułości na Ca2+, z jedno­ czesnym obniżeniem maksymalnej siły skur­ czu. Przykłady te sugerują, że możliwe jest

Olsza, Katowice, tel./fax: 2527662, http://www.studio-noa.com.pl Druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice, ul. Wita

Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Wiek XVI–XVIII w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s... 1 prawo sankcji – prawo do zatwierdzania