Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika

Download (0)

Full text

(1)

Andrzej Rossa

Bibliografia prac prof. dr hab.

Tadeusza Kmiecika

Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

2007

(2)

BIBLIOGRAFIA PRAC

PROF. DR. HAB. TADEUSZA KMIECIKA

1974

– Problemy integracji korpusu oficerskiego sił powietrznych Republiki Federalnej

Niemiec, Warszawa 1974, ss. 47 1980

– M. Wrzosek, Polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej, Warszawa 1977 – recenzja: „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1980, nr 3, s. 255-259

1982

– J. Krasuski, Historia RFN, Warszawa 1977 – recenzja: „Wojskowy Przegląd Hi-storyczny” 1982, nr 4, s. 213-214

1984

– Wychowanie sił powietrznych RFN na militarystycznych tradycjach, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju” 1984, nr 2, s. 61-64 – Tradycja Luftwaffe w zachodnioniemieckich siłach powietrznych, „Przegląd

Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju” 1984, nr 6, s. 73-76

1987

– A. Michalak, Z przebytej drogi, Warszawa 1986 – recenzja: „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1987, nr 3, s. 177-179

1989

– I. Koliński, Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947, Warszawa 1987 – recenzja: „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, nr 2, s. 303-305

1990

– Rydz-Śmigły – osobowość dowódcy, [w:] Studia z metodologii i historiografii

(3)

– Działalność Wydziału Lotniczego KGAK w czasie drugiej wojny światowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1990, nr 3-4, s. 143-157

– Płk pil. Bernard Adamecki, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Po-wietrznej Kraju” 1990, nr 4, s. 70-75

– Płk pil. August Menczak, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1990, nr 11, s. 59-64

1991

– Ppłk pil. Roman Rypson, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1991, nr 10, s. 81-85

– Ppłk obs. Władysław Minakowski, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Po-wietrznej” 1991, s. 81-85

1992

– Kształcenie kadr techniczno-lotniczych w Wojskowej Akademii Technicznej, [w:]

Z dziejów szkolnictwa i rozwoju techniki w Wojsku Polskim, część I i II, pod red.

nauk. Jerzego Skowronka i Zenona Trejnisa, Warszawa 1992, s. 48-54

– Kształcenie kadr technicznych polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1918-

-1967, Warszawa 1992, ss. 610

– Szkolenie mechaników lotniczych w latach międzywojennych, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1992, nr 5, s. 74-81

– Ppłk pil. Tadeusz Rolski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 3, s. 284- -286

– Ppłk pil. Wacław Król, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 3, s. 287-289

1993

– Problemy kadrowe Wojsk Lotniczych w latach 1945-1949, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993, nr 1, s. 78-92

1994

– Techniczne szkolnictwo lotnicze w siłach powietrznych Republiki Federalnej

Niemiec oraz główne kierunki przygotowania kadr technicznych we Francji i ZSRR po drugiej wojnie światowej, Oleśnica 1994, ss. 29

1996

– Z dziejów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1996, nr 19, s. 48-93

– Polskie koncepcje dotyczące roli i zadań lotnictwa w przyszłej wojnie (wybrane

problemy), [w:] Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym. Materiały z sesji popularnonaukowej, Suwałki-Warszawa 1996, s. 43-60

(4)

– Represje polityczne w polskim lotnictwie wojskowym w latach powojennych, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 2, s. 123-138

– Radzieckie lotnictwo w Polsce w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 4, s. 198-204

– Działania lotnictwa w Polsce południowej, [w:] Działania militarne w górach.

Materiały z sesji popularnonaukowej, Rzeszów-Warszawa 1996, s. 43-60 1998

– Szkolenia lotnicze personelu latającego w jednostkach bojowych w latach 1945-

-1950, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1998, nr 8, s. 62-74 1999

– Szkolenie lotnicze w jednostkach wyposażonych w samoloty odrzutowe w latach

1950-1955, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1999, nr 3, s. 52-

-65

– Szkolenie lotnicze w jednostkach bojowych w latach 1956-1962, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1999, nr 11, s. 28-44

– Kształtowanie się podstaw sztuki wojennej lotnictwa polskiego w latach 1945-

-1949, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 1999, nr 3, s. 146-160

– Ewolucja sztuki wojennej lotnictwa polskiego w latach 1950-1955, „Zeszyty Na-ukowe Akademii Obrony Narodowej” 1999, nr 4, s. 224-236

2000

– Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, pierwszy szef Sztabu Generalnego

odro-dzonego Wojska Polskiego, Warszawa 2000, ss. 73

– Wybrane problemy odbudowy i rozwoju przemysłu zbrojeniowego w latach 1945-

-1955, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2000, nr 2, s. 29-42

– Poglądy na użycie lotnictwa w latach 1956-1962, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2000, nr 1, s. 261-274

2001

– Działania lotnictwa radzieckiego w Prusach Wschodnich w 1945 roku, „Słupskie Studia Historyczne” 2001, nr 9, s. 149-175

– Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962: organizacja szkolenie i problemy

kadro-we, Warszawa 2001, ss. 318

– Prace naukowo-badawcze w zakresie historii wojskowej w Pomorskiej Akademii

Pedagogicznej w latach 1995-2000, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2001,

(5)

– Generał Frey-Bielecki kontrowersyjny reformator polskiego lotnictwa

wojskowe-go, „Lotnictwo Wojskowe” 2001, nr 4, s. 32-36 (część 1)

– Generał Frey-Bielecki kontrowersyjny reformator polskiego lotnictwa

wojskowe-go, „Lotnictwo Wojskowe” 2001, nr 5, s. 39-42 (część 2) 2002

– Udział lotnictwa wojskowego w obronie wybrzeża w latach 1945-1989, [w:]

Poli-tyczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Mate-riały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Marynarki Wojen-nej w Gdyni 21-22 listopada 2001 r., pod red. Jerzego Przybylskiego i Bogdana

Zalewskiego, Gdynia 2002, s. 110-127

– Armia Czerwona w latach 1918-1920, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2002, nr 3, s. 120-128

– Stan badań nad polskim lotnictwem wojskowym, [w:] Polska historiografia

woj-skowa. Stan badań i perspektywy rozwoju, pod red. Henryka Stańczyka, Toruń

2002, s. 110-129

– Militarna rola Prus Wschodnich w II wojnie światowej, [w:] Problemy militarne

na Pomorzu w latach 1914-1989, red. nauk. Adolf Stachula, Słupsk 2002, s. 113-121

– Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej na przełomie lat pięćdziesiątych i

sześćdzie-siątych, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” 2002, nr 12, s. 78-91

– Problemy organizacji najwyższych władz wojskowych w okresie

międzywojen-nym, „Słupskie Studia Historyczne” 2002, nr 10, s. 283-292 2003

– Organizacja, struktura i funkcjonowanie Sztabu Generalnego WP w latach 1921-

-1928 (rozdz. 3); Rola Sztabu Naczelnego Wodza w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. (rozdz. 7), [w:] Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2003,

red. nauk. Tadeusz Panecki, Franciszek Puchała, Jan Szostak, Warszawa 2003 – Wyposażenie w sprzęt polskiego lotnictwa wojskowego na przełomie lat

pięćdzie-siątych i sześćdziepięćdzie-siątych, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”

2003, nr 1, s. 83-91

– Adolf Stachula, Obrona powietrzna II Rzeczypospolitej, Słupsk 2001 – recenzja: „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2003, nr 1, s. 233-238

– Zmiany kadrowe w polskim lotnictwie wojskowym na przełomie lat

pięćdziesią-tych i sześćdziesiąpięćdziesią-tych, „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej”

2003, nr 2, s. 78-83

– Memoriał o stanie Wojsk Lotniczych na dzień 20 marca 1946 r., „Lotnictwo Woj-skowe” 2003, nr 3, s. 40-45

– Polski przemysł lotniczy po II wojnie światowej, „Lotnictwo Wojskowe” 2003, nr 6, s. 58-59

(6)

– Spór o kształt i rolę naczelnych władz wojskowych w drugiej Rzeczypospolitej, „Myśl Wojskowa”. Wydanie specjalne. 85 lat Sztabu Generalnego Wojska Pol-skiego 1918-2003, konferencja naukowa, Warszawa-Rembertów, 20 marca 2003, s. 73-91

– Radzieckie lotnictwo wojskowe na Ziemiach Odzyskanych, [w:] Pamięci

history-ka polskich Kresów Tadeusza Gasztolda, pod red. Józefa Lindmajera, Słupsk

2003, s. 205-218

– Węzłowe problemy wykorzystania lotnictwa w polskiej myśli lotniczej lat 1919-

-1939, „Słupskie Studia Historyczne” 2003, nr 10, s. 129-148

– Udział jednostek polskich w kampanii francuskiej 1940 r., [w:] Polski wysiłek

zbrojny. Jesień 1939 – wiosna 1943, Atlas, Warszawa 2003, s. 10-11

– Formowanie dywizjonów Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, [w:]

Polski wysiłek zbrojny. Jesień 1939 – wiosna 1943, Atlas, Warszawa 2003, s. 30-31

– Lotnictwo polskie w bitwie o Anglię, [w:] Polski wysiłek zbrojny. Jesień 1939 –

wiosna 1943, Atlas, Warszawa 2003, s. 32-33 2004

– Wybrane problemy militarne Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1933, [w:]

Pomorze w systemie obrony Polski w okresie międzywojennym i po drugiej woj-nie światowej, red. nauk. Tadeusz Kmiecik, Słupsk 2004, s. 7-9

– Korpus oficerski polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1944-1949, [w:]

Funkcjonowanie dowódcy w siłach powietrznych – warunkowania i wymagania. Materiały z sympozjum w Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 5-11

– Stan armii litewskiej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (na

podstawie dokumentów polskiego wywiadu), „Słupskie Studia Historyczne”

2004, nr 11, s. 271-278

– Problemy demobilizacji i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w latach

1945-1947, „Słupskie Studia Historyczne” 2004, nr 11, s. 131-146 2005

– Organizacje cywilno-wojskowe na terenie Wolnego Miasta Gdańska na

przeło-mie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, [w:] Siły zbrojne – polityka. Stu-dia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Piotra Kurlendy, Jerzego Romanowicza, Andrzeja Rossy

i Bogdana Zalewskiego, Toruń 2005, s. 111-120

– Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Słupsk 2005, ss. 323

Figure

Updating...

References

Related subjects :