Spis treści Contents T E O R E T Y C Z N A A N A L I Z A T U R Y S T Y K I I R E K R E A C J I

Download (0)

Full text

(1)

Spis treści Contents

T E O R E T Y C Z N A A N A L I Z A T U R Y S T Y K I I   R E K R E A C J I Edward Karczewski

Turystyka a wykraczanie poza granice indywidualnych dokonań ...       5 Tourism vs. exceeding the borders of individual achievements

Ewald Korba, Bolesław Iwan

Nurkowanie jako rodzaj turystyki kwalifikowanej ... 21 Diving as a type of qualified tourism

T U R Y S T Y K A B I Z N E S O W A Bolesław Iwan

Turystyka biznesowa w regionie świętokrzyskim ... 45 Business tourism in the Świętokrzyski Region

Joanna Wyleżałek, Marharyta Puzyreuskaya

Oczekiwania turystów biznesowych wobec oferty hoteli warszawskich ... 75 Business tourists’ expectations towards the offer of Warsaw hotels

Arkadiusz Weremczuk

Ubezpieczenie jako forma ograniczania ryzyka w turystyce ... 87 Insurance as a form of risk limitation in tourism

P R O B L E M Y U S Ł U G T U R Y S T Y C Z N Y C H Katarzyna Gralak, Marzena Kacprzak

Formy uczestnictwa młodzieży licealnej w ruchu turystycznym (przykład

Włodawy i Lublina) ... 101 Forms of involvement of secondary school pupils in tourism attendance

– Włodawa and Lublin case studies Paulina Gajewska

Metoda Kano w ocenie jakości usług gastronomicznych ... 113 Kano method in the assessment of the quality of catering services

(2)

Mariusz Grębowiec

Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa

narodowego ...   129 Regional and traditional products and their role in creation of the national heritage V A R I A

Jacek Cieślewicz, Daria Jankowiak

Turystyka seksualna w Ciechocinku – próba weryfikacji miejskiej legendy ...      149 Sex-tourism in Ciechocinek – an attempt of verifying an urban legend

Prace licencjackie obronione pod kierunkiem

dr Marzeny Kacprzak (wybór) ... 163 BA papers defended under the tuition of Marzena Kacprzak PhD (choice)

Figure

Updating...

References

Related subjects :