Test 6 pkt………../42, ..............% 1. Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Test 6 pkt………../42, ...%

1. Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Obok zdań dopisz prawda lub fałsz. (0-4 p.)

Antropogeneza to nauka o powstaniu gatunku ludzkiego. ………

Pionizacja ciała, w odróżnieniu od dwunożnego chodu, uważana

jest za jedno z kryteriów człowieczeństwa. ………

Określenie „habilis” oznacza „zręczny”. ………

W jaskini Szanidar w Iraku odkryto słynny pochówek

Neandertalczyka . ………

2. Technikę hartowania żelaza opanowali (0- 1 p.) a. Hetyci

b. Babilończycy c. Fenicjanie d. Egipcjanie

3. Pierwszym gatunkiem ludzkim, który wywędrował z Afryki i zasiedlił wielkie obszary Europy i Azji, był: (0-1 p.)

a.Homo Neandertalis b. Homo Habilis c. Homo Sapiens d. Homo Erectus

4. Jak nazywało się pierwsze miasto na Bliskim Wschodzie? (0-1 p.) a. Babilon

b. Tyr c. Aszur d. Jerycho

5. Faraonem, który zjednoczył ok 2850 r. p.n.e. Egipt Górny i Dolny był: (0-1 p.) a. Menes

b. Amenhotep IV c. Ramzes II d. Tutenchamon

6. Najwyższy urzędnik w starożytnym Egipcie, kierujący administracją państwową nosił tytuł: (0-1 p.)

a. Pisarz b. Kapłana c. Wezyra d. Architekta

(2)

7. Gdzie najwcześniej zaczęło rozwijać się rolnictwo? (0-1 p.) a. w Ameryce Południowej

b. w Europie c. w Afryce

d. na Bliskim Wchodzie

8. Na jakich terenach znajdowała się starożytna Mezopotamia? (0-1 p.) a.między Eufratem a Tygrysem

b. na Dalekim Wschodzie c.na Bliskim Wschodzie d. w dolinie Indusu

9. Kiedy w Mezopotamii pojawili się Sumerowie? (0-1 p.) a. w V tysiącleciu p.n.e.

b. w połowie IV tysiąclecia p.n.e.

c. w III tysiącleciu n.e.

d. w III tysiącleciu p.n.e.

10. Jak nazywano wielopiętrowe świątynie ściętej piramidy schodowej, budowane przez Sumerów? (0-1 p.)

a. zikkuraty b. nekropolie c. cykardany d. metropolie

11. Jakie miasto opuścił Abraham? (0-1 p.)

………..

12. Ile lat Mojżesz prowadził Żydów do Ziemi Obiecanej? (0-1 p.) a. 10

b. 20 c. 30 d. 40

13. Kto był pierwszym królem Izraela. (0-1 p.)

………

14. Kto wybudował Świątynie Jerozolimską? (0-1 p.) a. Saul

b. Dawid c. Salomon d. Mojżesz

15. Największe terytorialnie państwo greckie to: (0-1 p.) a. Korynt

b. Ateny c. Sparta d. Argos

(3)

16. . Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Obok zdań dopisz prawda lub fałsz. (0-4 p.)

Najwyższą władzą w Atenach po reformie Klejstenesa

były eklezja i Rada Pięciuset ………..

Reforma Klejstenesa oznaczała likwidację niewolnictwa

za długi ……….

Reforma Peryklesa oznaczała rozkwit demokracji ………..

Rada w Sparcie nazywana była geruzją ……….

17. Uzupełnij tabelkę: (0- 6 p.)

Bitwa Strony walczące Strona zwycięska Rok

Plateje 479 p.n.e.

Persja- Macedonia 333 p.n.e.

Akcjum Rzym

Termopile 480 p.n.e.

Macedonia- Persja 331 p.n.e.

Kanny 216 p.n.e.

18. Kim był Aleksander III Wielki? (0-1 p.)

………

19. Co to jest kultura hellenistyczna? (0-1 p.)

………

………

20. Jaka jest legendarna data powstania Rzymu? (0-1 p.) a. 753r p.n.e.

b. 776r p.n.e.

c. 759r p.n.e.

d. 796r p.n.e.

21. Rozstrzygnij czy podana niżej informacja prawidłowo określa podział Rzymu. (0-1 p.)

– Rzym Królewski od 753 r p. n. e.

– Republika od 508 r p. n. e.

(4)

– Rzym Cesarski od 27 r p. n. e.

………

22. Połącz terminy z ich objaśnieniami wpisując odpowiednią cyfrę w wykropkowane miejsca. (0-4 p.)

a) dyktator ………..

b) imperator ………..

c) trybun ludowy ………..

d) konsul ………..

1. W okresie republiki był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych na roczną kadencję. Był odpowiedzialny za politykę zagraniczną.

2. Urzędnik nadzwyczajny, któremu przyznawano władzę absolutną na okres maksymalnie sześciu miesięcy, aby zapobiegł nadzwyczajnym kryzysom 3. Tytuł, który w czasach republiki przyznawano w Rzymie zwycięskim wodzom 4. Urząd w republice rzymskiej utworzony w 494 roku p.n.e., którego

podstawowym zadaniem była ochrona interesów obywateli, 23. Jak nazywały się wojny z Kartaginą? Ile ich stworzono? (0-1 p.)

………

24. Jak nazywały się jednostki, na które była podzielona armia rzymska? (0-1 p.)

………

25. Jak Rzymianie nazywali obszary podbite? (0-1 p.)

………

26. Kto stał na czele największego powstania niewolników w Rzymie? (0-1 p.)

………

27. Poniższy obraz Vinzenzo Camucciego przedstawia pewne wydarzenia z historii Rzymu.

Napisz jakie wydarzenie przedstawia i w którym roku miało ono miejsce. (0-2 p.)

………

………

………

Figure

Updating...

References

Related subjects :