• Nie Znaleziono Wyników

LICZBY NATURALNE ZESTAW I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LICZBY NATURALNE ZESTAW I"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

1

ZESTAW I

LICZBY NATURALNE

1. W dziesiątkowym systemie pozycyjnym liczby zapisujemy za pomocą:

A. 2 cyfr B. 100 cyfr

C. 10 cyfr D. 9 cyfr

2. Wskaż prawidłowy zapis liczby: trzy miliony trzynaście tysięcy trzy.

A. 3133 B. 301303

C. 300013003 D. 3013003

3. Liczba o 1 mniejsza od 10000 to:

A. 9000 B. 10000

C. 9999 D. 10999

4. W klasie Va jest 16 dziewczynek. Chłopców jest dwa razy mniej niż dziewczynek.

Ilu uczniów jest w tej klasie?

A. nie można obliczyć B. 24

C. 18 D. 30

5. Kasia ma 9 kredek. Ola ma dwa razy więcej kredek. Ile kredek mają razem Kasia i Ola?

A. 27 B. 18 C. 20

D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

6. Suma cyfr liczby 2429 wynosi:

A. 611 B. 8

C. 2429 D. 17

7. W liczbie dwucyfrowej dopisano na końcu zero. Jak zmienia się wartość tej liczby?

A. liczba zwiększyła się 10 razy B. liczba zmniejszyła się 10 razy C. liczba nie zmieniła swojej wartości D. liczba zmniejszy się o 10

8. Jaki system liczenia wykorzystuje się w systemach komputerowych?

A. dziesiętny B. zero-jedynkowy

C. dwójkowy D. trójkowy

(2)

2 9. Znakami jakiego systemu liczenia są znaki: L, V, C?

A. greckiego B. rzymskiego

C. arabskiego D. beduińskiego 10. Wskaż liczbę trzycyfrową, której cyfra setek wynosi 5.

A. 345 B. 576

C. 250 D. 5040 11. Liczba 7001 zapisana słowami to:

A. siedemset jeden B. siedemdziesiąt jeden

C. siedemset tysięcy jeden D. siedem tysięcy jeden 12. Należność za zakupy: dwa pęczki szczypiorku po 1zł, trzy kilogramy bananów po 4 zł

i pięć kiwi po 2 zł, można zapisać:

A. (2+1+3+4+5+2) zł B. (2+3+5)⋅(1+4+2) zł

C. (2⋅1+3⋅4+5⋅2) zł D. nie można tego zapisać

13. W liczbie 856379 cyfra 6 oznacza liczbę:

A. dziesiątek B. tysięcy

C. setek D. jedności 14. Liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nazywamy:

A. liczbami całkowitymi B. liczbami naturalnymi

C. liczbami dowolnymi D. cyframi

15. Liczba XIV zapisana w systemie rzymskim ma wartość:

A. 115 B. 14

C. 16 D. 95 16. Kwartał to:

A. 3 miesiące B. 4 miesiące

C. 5 miesięcy D. 6 miesięcy

17. Piętnaście minut to:

A. dekada B. kwadrans

C. pół godziny D. doba

18. Zapisz cyframi liczbę: cztery miliony trzydzieści tysięcy jeden.

19. Zapisz w systemie dziesiętnym liczbę CXLIV.

20. Podaj największą liczbę czterocyfrową.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

-Przepisz do zeszytu podane wypowiedzenia i podkreśl zieloną linią podmiot, niebieską orzeczenie.. Wzór: Dziecko

Instrukcje do pracy własnej: Dzisiejsza Twoja praca będzie polegać na zapoznaniu się z nowym słownictwem oraz utrwaleniu wcześniej poznanych słów i wyrażeń w zakresie

Oblicz

... W okienku należy wpisać taką liczbę, aby nierówność > 91 była prawdziwa. a) Zapisz cyframi liczbę dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześć.. Każdą z

Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn jest 100 razy większy od największej liczby czterocyfrowej..

dr Krzysztof Żyjewski MiBM; S-I 0 .inż.. 30

Jak usuwa się z roztworu badanego jony azotanowe(III) przed wykrywaniem jonów azotanowych(V) – zapisz odpowiednie równania reakcji.. Jakie aniony powodują odbarwienie roztworu jodu

Wartość bezwzględna liczby dodatniej to ta sama liczba dodatnia, a ujemnej to liczba do niej przeciwna (czyli dodatnia)4. wartość bezwzględna liczby dodatniej oraz wartość

Po prawej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie większą, a po lewej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie mniejszą.. Po prawej stronie liczby zapisz

Po prawej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie większą, a po lewej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie mniejszą.. Po prawej stronie liczby zapisz

[r]

c) dziewięćset dziewięć tysięcy cztery d) osiem milionów trzy tysiące sześćset e) trzy miliony sześć tysięcy pięć. f) dwieście trzydzieści

Zapisz liczby cyframi. a) dwadzieścia pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy pięć. b) czterysta tysięcy

Jarosław Wróblewski Koronaliza Matematyczna 2, lato

Wyznaczyć cztery liczby, z których 3 pierwsze tworzą ciąg geometryczny, 3 ostatnie ciąg arytme- tyczny oraz suma wyrazów skrajnych wynosi 14, zaś środkowych

[r]

Zadanie 2 – Wejdź na stronę: https://learningapps.org/1724733 i rozwiąż test dotyczący obliczania procentu danej liczby – jedna prawidłowa odpowiedź.. Kolejny

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia udostępnia bezpłatne konsultacje dietetyczne na stronie www.poradnia.ncez.pl Bez wychodzenia z domu

 Poznasz doświadczenie pozwalające wykryć obecność skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych. Sacharoza - należy

Zapisz temat lekcji: Tłuszcze – estry gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych..

Uzupełnione zadania wraz z notatką proszę przesłać na adres stachuraa.zsstaszkowka@gmail.com czas do 31.05.2020 godzina 15:00 W poniedziałek będzie kartkówka z tłuszczów