• Nie Znaleziono Wyników

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Nienartowicz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Nienartowicz"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A22 tel. 42 631 22 25, fax 42 631 24 89, www.abm.p.lodz.pl

Łódź, 21.04.2015 r.

1 2

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

3

Kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki

4

Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

5

ul. Stefanowskiego 1/15

6

90-924 Łódź

7 8

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Nienartowicz

9

pt. „Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów

10

kompozytowych termicznie optymalnych”

11 12 13

Podstawę do opracowania niniejszej recenzji stanowi pismo Dziekana Wydziału Budowy

14

Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, prof. dr. inż. inż. Olafa Ciszaka,

15

z dnia 31 marca 2015 r.

16

1. Omówienie pracy

17

Przedmiotem pracy jest modelowanie i analiza właściwości dynamicznych kompozytu

18

optymalnego termicznie przy zastosowaniu modeli 1D i 2D o różnych kształtach i różnych

19

warunkach brzegowych. Procesowi optymalizacji poddano średnią wartość temperatury

20

i energii termicznej oraz średnią wartość energii odkształcenia. Analizy numerycznej

21

dokonano wykorzystując program COMSOL Multiphysics poprzez połączenie algorytmu

22

Neldera-Meada (model 1D) i metody optymalizacyjnej SNOPT (model 2D) z metodą

23

elementów skończonych.

24

Recenzowana rozprawa obejmuje streszczenie w języku polski i angielskim, 10. rozdziałów,

25

literaturę oraz załącznik i liczy 175 stron.

26

Rozdział 1. wprowadza w problematykę pracy. Dokonano w nim przeglądu literatury oraz

27

scharakteryzowano motywację, cel i tezę pracy. W rozdziale 2. dokonano przeglądu

28

materiałów kompozytowych z ukierunkowaniem na przykłady nowoczesnych kompozytów

29

o specjalnych własnościach termicznych. W rozdziale 3. opisano metody optymalizacyjne,

30

a w szczególności metodę sympleksu Neldera-Meada oraz metodę SNOPT. Rozdział 4.

31

wyprowadza czytelnika w problematykę optymalizacji topologii i zagadnienia odwrotnego

32

oraz oszacowano w nim wpływ wyboru siatki elementów skończonych oraz metody

33

regularyzacji na wyniki procesu optymalizacyjnego. Teoretyczne podstawy modelowania

34

właściwości termicznych i dynamicznych w materiałach kompozytowych zostały opisane

35

w rozdziale 5 w oparciu o równanie Fouriera, warunki brzegowe, całkowitą energię

36

(2)

Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A22 tel. 42 631 22 25, fax 42 631 24 89, www.abm.p.lodz.pl

termiczną, związki konstytutywne, częstości własne i postacie drgań własnych. Wyniki

1

numeryczne uzyskanych obliczeń Autorka prezentuje w rozdziale 6 i dotyczą one

2

wyznaczania parametrów termicznych dla 1D odcinka o jednostkowej długości oraz modelu

3

2D osiowo-symetrycznego wykonanego z materiału FGM. Wyniki obliczeń dotyczących

4

optymalizacji średniej wartości temperatury, średniej wartości modułu gradientu

5

temperatury i średniej wartości energii termicznej w modelu 2D kompozytu przedstawiono

6

w rozdziale 7. Z kolei w rozdziale 8 Autorka przedstawia uzyskane wyniki dotyczące

7

minimalizacji energii termicznej i mechanicznej w płytach typu „sandwich”, przy czym

8

otrzymane wyniki zostały porównane z wynikami uzyskanymi dla laminatów. W rozdziale 9

9

dokonano analizy właściwości dynamicznych struktur termicznie optymalnych w oparciu

10

o dwa etapy. Najpierw wykonano optymalizację struktury 2D i uzyskano płytę

11

kompozytową „termicznie optymalną” , a następnie przeprowadzono analizę właściwości

12

dynamicznych otrzymanej płyty. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie uzyskanych

13

wyników i prezentuje wnioski z przeprowadzonych badań.

14 15

2. Ocena rozprawy

16

W mechanice i budowie maszyn oraz wielu zastosowaniach inżynierskich konstrukcje

17

budowlane i maszynowe zawierają jako podstawowe elementy konstrukcyjne belki, płyty

18

i powłoki, które poddane są oddziaływaniu wymuszeń mechanicznych jak i termicznych.

19

W celu podniesienia nośności konstrukcji i utrzymania jej wysokiej niezawodności pracy

20

nawet w ekstremalnych warunkach dynamicznych i w polu temperaturowym poszukuje się

21

nowych rozwiązań inżynierskich ze względu na dobór materiału elementów konstrukcji

22

oraz ich właściwości geometryczne i topologiczne. Rozprawa doktorska mgr. inż. Marii

23

Nienartowicz wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom inżynierskim jak i posiada nowe

24

elementy poznawcze naukowe, co w efekcie pozwoliło Jej na realizację jasno postawionych

25

i ambitnych trzech głównych celów pracy doktorskiej: (i) wykazanie przez symulacje

26

numeryczne, że zaproponowane przez Autorkę kompozyty mają lepsze charakterystyki

27

od powszechnie dotąd stosowanych laminatów; (ii) opracowanie metod analizy

28

numerycznej kompozytów optymalnych termicznie; (iii) zaprojektowanie struktury płyty

29

warstwowej z warstwą środkową wykonaną z kompozytu dwufazowego, która pozwala

30

utrzymać minimalną termiczną energię wewnętrzną przy zadanych warunkach brzegowych.

31

Rozprawa Kandydatki stanowi przyczynek do analizy optymalnych konstrukcji kompozytów,

32

które wymagają dużej uwagi przy projektowaniu przy zachowaniu konieczności spełnienia

33

wymogów dotyczących bezpieczeństwa i niezawodności pracy konstrukcji, a ponadto

34

zaproponowany wybór opcji analizy opartej na symulacjach numerycznych zmniejsza

35

kosztowność przeprowadzenia takich badań w porównaniu do badań eksperymentalnych

36

laboratoryjnych.

37

Uważam, że podjęta przez Doktorantkę tematyka stanowi ważne zagadnienie zarówno

38

z punktu widzenia inżynierskiego jak i poznawczego.

39

(3)

Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A22 tel. 42 631 22 25, fax 42 631 24 89, www.abm.p.lodz.pl

Mgr inż. Maria Nienartowicz posiada ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie mechaniki

1

ośrodków ciągłych, materiałów kompozytowych, metod optymalizacyjnych, termodynamiki

2

oraz modelowania własności termicznych i dynamicznych w materiałach kompozytowych

3

oraz potrafi wykorzystać możliwości jakie tworzą współczesne techniki obliczeniowe.

4

Autorka samodzielnie rozwiązała oryginalnie sformułowany problem naukowy w ramach

5

wcześniej postawionych jasnych celów pracy. Układ rozprawy jest logiczny, poprawny

6

i czytelny. Uważam, że Doktorantka wykazała się umiejętnością samodzielnego

7

prowadzenia pracy naukowej.

8 9

3. Uwagi krytyczne i spostrzeżenia

10

Podczas czytania rozprawy nasunęły mi się następujące uwagi i spostrzeżenia:

11

(i) Pierwsze 10 linijek „Streszczenia” (str. 4) ma charakter ogólny, a spodziewałbym się

12

raczej, że tutaj powinno być ujęte streszczenie uzyskanych wyników własnych

13

w rozprawie;

14

(ii) Na str. 4 6 pojawia się określenie „optymalnego termicznie”, które powinno być

15

zdefiniowane;

16

(iii) Praca jest zbyt obszerna i jej układ nie jest dobrze opracowany. Wyniki prac własnych

17

Autorki pojawiają się dopiero w rozdziałach 6-9. Wcześniejsze rozdziały, stanowiące

18

ok. 50% całości pracy powinny zostać znacznie skrócone z odwołaniami do literatury

19

monograficznej czy podręcznikowej dotyczącej tych klasycznych zagadnień;

20

(iv) Na str. 26 6 błędnie podano nazwisko pierwszego autora, a ponadto na tym tle

21

pojawia się uwaga ogólna, że powszechnie używany zwrot w całej rozprawie

22

polegający na wymienianiu jedynie nazwiska pierwszego autora prac wspólnych

23

i używania wyrazu dodatkowego „współautora” nie wnosi spodziewanej informacji,

24

która można byłoby otrzymać przez wymienienie nazwiska drugiego współautora;

25

(v) Nie powinny być podawane rysunki zaczerpnięte z innych źródeł jak np. rys. 2.2.4

26

czy rys. 2.2.5, które są bardzo złożone i pozbawiane komentarza w treści pracy.

27

(vi) Dlaczego pominięto tłumienie (str. 80 4 )?

28

(vii) Proszę o wyprowadzenie równania (5.2.2.10) w oparciu o wcześniejsze równania,

29

jak również równań (5.2.3.1).

30

(viii) Czy rzeczywiście różnice pomiędzy oczekiwanym i otrzymanym rozkładem

31

temperatury są tak duże jak na rys. 6.1.2.1?

32

(ix) Czym uzasadnione jest stosowanie numeracji 5. cyfrowej rysunków?

33

(x) W pracy nie znalazłem pogłębionych analiz w postaci różnego rodzaju wykresów

34

pozwalających na walidację przeprowadzonych obliczeń numerycznych ze względu

35

na wybór siatki oraz optymalnej metody obliczeniowej ze względu na szybkość

36

obliczeń.

37

38

39

(4)

Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, budynek A22 tel. 42 631 22 25, fax 42 631 24 89, www.abm.p.lodz.pl

1

4. Wniosek końcowy

2 3

Uważam, ze rozprawa doktorska mgr inż. Marii Nienartowicz pt. „Modelowanie i analiza

4

MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych”

5

odpowiada warunkom stawianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

6

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

7

(DZ.U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 i Dz. U. z 2011 r.

8

nr 84, poz. 455) w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie Mechanika. Na tej podstawie

9

stawiam wniosek o przyjęcie i dopuszczenie pracy mgr inż. M. Nienartowicz do obrony

10

publicznej.

11

12

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sformułowany cel pracy – praktyczne wykorzystanie symulacji ruchu drogowego do oceny przewidywanego wpływu modyfikacji infrastruktury drogowej na poziom emisji zanieczyszczeń

Ten temat jest przedmiotem rozdziału piątego, w którym autor wymienia podzespoły, które spowodowały co najmniej 80% awarii maszyn odstawczych.. Jest to cenna informacja dla

Przyjęto, że ogólny algorytm doboru tłumienia będzie się składał z czterech algorytmów cząstkowych: szacowania masy nadwozia, szacowania typu nawierzchni drogi, algorytmu

W pracy autor podjął próbę budowy relacji diagnostycznych typu stan techniczny – cechy badane przekładników ciśnienia układów hamulcowych pojazdów szynowych, czyli

Mariusza Grajka uważam, że postawiony przez Autora rozprawy problem badawczy ma charakter dysertabilny i w pełni nawiązuje do współczesnych osiągnięć oraz

Ze względu na usankcjonowanie, już obecnie, emisji cząstek stałych (masy i liczby) w przepisach dotyczących badań homologacyjnych, a w przyszłości także podczas badań

Podjęta przez Autora rozprawy próba teoretycznej i doświadczalnej oceny nowego systemu zasilania silnika, mimo, że zakres pracy obejmuje tylko etap podstawowych

Andrzej Ziółkowski podjął w pracy właśnie taki temat, stawiając sobie za jej cel, zwiększenie sprawności układu napędowego przy wykorzystaniu termo- generatora pomocą