Ilustrowany Kurier Polski, 1946.10.20, R.2, nr 285

Pełen tekst

(1)

Rok II

Cena egzemplarze zł

Pobieranie wyższe) opłaty

jest nadużyciem

ILUSTROWANY

Wydanie B.Prenumerata

miesięczna wynosi zł

4- 10 zł za dorę- czenie zamlefsc.

Ol I + 5 za dorę- W czenie miejscowe

URIER POLSKI

Centrala telefonicznaIKP wBydgoszczy 33-41 I 33-42 Telefon międzymiastowy 36-00 Rozmównica dlapublicznoicl 19-07

Sekretariat redakcji przyjmuje codziennie od godziny 10 do12 Niedziela, dnia 20 października 1946 r. Wydawca) SPÓŁDZIELNIAWYDAWNICZA ..ZRYW"

Konta PKO ..ZRYW" Nr VI-13S PKO IKP Nr VI-14C

Kontobleiqcei Bank Związku SpółekZarobkowych w B/bgoszcz> Nr 285

Rozpada się koalicja trzech stronnictw ?

Kampania wyborcza we Francji mowce^lomowe IHOWC USt^pStWa

syku

rzecz Niemców

Komuniści

apelują o stworzenie

bloku lewi- cowego

Ruch republikańsko - ludowy

proponujesoc­

jalistom współpracęz pominięciem

komunistów

do uzyskania

bezwzględnej

Warszawa jutra

surowce

NOWY.

Meksyku podpisał dekret, mocą którego wszystkie minerały, zdolne do wytwarzania energii atomowej, zostały skonfiskowane na rzecz państwa.

Socjaliści

<Użą

większości

PARYŻ (dr). Partia postępowych katolików wystosowała apel do partii socjalistycznej i do wszyst­

kich — jak to nazwała — praw­

dziwych demokratów, by połą­

czyli swe siły w kierunku skoń­

czenia z koalicją 3 stronnictw w przyszłym rządzie.

PARYŻ (FA). W związku z ape­

lem wystosowanym do partii socja­

listycznej przez postępowych kato­

lików, partia komunistyczna we­

zwała socjalistów do utworzenia bloku lewicowego. Kampania wy­

borcza rozwinęła się już we Francji w całej pełni. Oczekuje się, że gen.

de Gaulle wygłosi wkrótce nowe przemówienie. W każdym bądź ra­

zie wiadomo już, te de Gaulle nie zamierza kandydować w wyborach na stanowisko prezydialne.

Wyglądało na to, że po przegłoso­

waniu projektu konstytucji w refe­

rendum, Francja ma przed sobą za­

pewnioną przynajmniej na krótki okres czasu wewnętrzną równowagę i współpracę trzech największych stronnictw. Ta współpraca wydawała się tymbardziej potrzebna w świetle ostatnich wydarzeń referendowyeh.

Tymczasem apel postępowych ka­

tolików przekreśla całkowicie te nar dzieje. MRP podjął inicjatywę roz­

bicia koalicji trzech stronnictw rzą­

dowych, oraz ehce zmontować nowy blok partyjny, który przejąłby rządy we Francji. Trzon tego nowego blo­

ku stanowiłby ruch republikańsko- lud.owy i socjaliści. Trudno ustalić, jakie elementy ma na myśli kierow­

nictwo MRP wzywając wszystkich

„prawdziwych" demokratów do stworzenia frontu antykomunistycz­

nego. Jak to zwykle bywa, określe­

nie to każdy może interpretować do­

wolnie, inaczej socjaliści, inaczej ka­

tolicy postępowi.

Jeżeli socjaliści przyj ęRby ofertę, na razie chociażby pod dyskusję, to rozszerzenie frontu o wszystkich .prawdziwych demokratów" będzie sprawą sporną między ewentualnymi sprzymierzeńcami przeciwko komu­

nistom.

Wydaje się jednak, że apel ten nie spotka się z całkowicie przychylnym przyjęciem socjalistów gdyż ostatni

kongres S. F. I. O. wyraźnie posta­

nowił, aby partia prowadziła poli­

tykę zupełnej samodzielności.

Pozycja socjalistów jest uprzy­

wilejowana, jedna 1 druga strona prowadzi politykę pozyskania tego stronnictwa dla utworzenia bloku.

Socjaliści zachowują pozycję neu­

tralną, a w hasłach wyborczych zwrócili się do narodu francuskie­

go o całkowite poparcie ich poll tyki, które zapewniłoby im bez­

względną większość w parlamencie i pozwoliło przejąć odpowiedział ność za rządy we Francji.

Dlaczego ruch republikańsko-ludo- wy zgotował Francji taHą niespo­

dziankę? Wy daje się, że zmusza go do tego wzrastający nacisk zwolen­

ników de Gaulle'a. Nadchodzą wybo­

ry. Kierownictwo MRP musi okre­

ślić swój stosunek do gen. de Gaulle'a i jego polityki, jeżeli ehce zachować jedność partii. Tak więc apel kie­

rownictwa jest asekuracją przed ewentualnym rozłamem i niejako do­

łączeniem do polityki degaullistów.

Wystąpienie M. R. P. będzie miało doniosłe konsekwencje dla Francji.

Handel, przemysł i rzemiosło Warszawy zadeklamowały 7 proc, podatku obrotowego za 7 pierwszych miesięcy rb. na budowę Instytutu Rzemiosł i Hali Rzemiosł. Zdjęcie przedstawia projektowaną Halę Rzemiosł przy zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej na wprost gmachu PKO

Po „incydencie44 z przemówieniem WaHace’a

wi

WASZYNGTON (PAP-is). W Ko­

M mupm

łach dziennikarzy amerykańskich szeroko omawiana jest sprawa e- wentualnego zniesienia konferen- cyj prasowych u prezydenta Sta-

Niezadowolenie wśród żołnierzy polskich w Anglii

SWny

LONDYN (PAP-is). Sytuacja żoł i

Inń Mitt

nierzy polskich w Anglii pogarsza' się coraz bardziej. Zdawałoby się, że ci, którzy liczą na żołnierzy poi skich jako na tanią siłę roboczą, odniosą się do nich lepiej, niestety okazało się inaczej. W połowie paź dziernika odbył się w Glasgow zjazd narodowego związku farmę rów, na którym omawiano sprawę zatrudnienia Polaków w rolnictwie.

Zebranie to zamieniło się w praw­

dziwą demonstrację przeciwko .żoł-

I

nierzom polskim. Niektórzy farmę rzy wyrażali się w sposób wprost obraźliwy o pracy żołnierzy poi • skich na roli. Sprawą tą — według zdania mówcy — powinien się za­

jąć rząd brytyjski.

Wobec takiego stanu rzeczy roś­

nie niezadowolenie wśród żołnierzy polskich w Anglii, w stosunku , do swego dowództwa, które dla za spokojenia swoich własnych ambi cyj sprowadziło tysiące rozbitków polskich na manowce.

5 tys. ofiar zaburzeń

w Bengali

LONDYN (PAP~is). Reuter do nosi, że przewodniczący bengal­

skiego komitetu wszechindyjskiej partii kongresowej Ghosh stwier­

dził, że od ubiegłego tygodnia zgi­

nęło w czasie zaburzeń w okręgach Noakhali i Tipperah około 5.000 o- sób, a przeszło 50.000 poniosło szko­

dy materialne. Oczywiście rząd bengalski nie ogłosił dotychczas żadnego oficjalnego komunikatu o ilości ofiar,

Wallace chory!

NOWY JORK (FA). Henry Wal­

lace, b. amerykański min. handlu, zachorował. Na skutek tego odwo­

łano w Stanach Zjedn. wszystkie odczyty, które zamierzał wygłosić w związku z zapowiedzianą przez!

Siebie wielką kampanią wyborczą.i

O niemieckich jeńcach wojennych w Anglii

LONDYN (dr). W Izbie Gmin jedna z posłanek konserwatywnych zwróciła się z zapytaniem czy nie jest możliwe, by niemieccy jeńcy wo­

jenni, którzy cheą pozostać w Anglii, zostali zatrudnieni jako robotnicy rolni na próbę, a następnie uzyskali obywatelstwo angielskie.

W imieniu rządu odpowiedział rzecznik ministerstwa spraw we­

wnętrznych. Przeprowadzenie tej

Wg. nowe-

Handel miedzy

strefą brytyjską i radziecką

HAMBURG (ZAP).

go układu handlowego w ostatnich 3 miesiącach br. strefa sowiecka do­

starczy strefie brytyjskiej 150 tys.

ton towarów żywnościowych, obej­

mujących głównie ziemniaki, zboże i cukier, 600 tys. m kb. drzewa oraz 100 tys. ton rudy żelaznej. Strefa brytyjska zapłaci za dostawę stałą, oponami i dętkami samochodowymi oraz końmi.

sprawy jest na razie niemożliwe, — powiedział ■— gdyż rząd ma do roz­

patrzenia 30,000 podań o naturali- zację i codziennie wpływa dalszych 40—50 wniosków i to nie od byłych jeńców wojennych, a obcokrajowców, walczących w brytyjskiej armii, któ­

rzy mają oczywiście prawo pierw­

szeństwa. Załatwienie jednak takiej wielkiej ilości podań wymagać bę­

dzie około 4 lat i dopiero po tym cza­

sie rząd angielski mógłby się zająć sprawą naturalizowania byłych jeń­

ców niemieckich, którzy nie mają za.

miaru powracać do swej ojczyzny.

Ukazał się komunikat Sojuszni­

czej Rady Kontroli w Berlinie o złagodzeniu przepisów ogranicza­

jących wolność przemówień oraz prasy niemieckiej Nie znamy bliższych szczegółów tej nowej u- chwały, ale wystarczy nam do wy­

dania opinii — sama intencja, któ­

ra dość wyraźnie wynika z komen­

tarzy. Niemcom będzie wolno od­

tąd krytykować politykę aliantów!

Będzie im wolno występować „w interesie Niemiec" nawet wbrew interesom międzynarodowym!

Bo cóż znaczą takie zastrzeżenia, jak że Niemcom nie wolno prowa­

dzić propagandy antysemityzmu i I nacjonalistycznej, propagować im­

perializmu — lub krytykować postanowień Sojuszniczej Rady Kontroli Te wszystkie ogranicze­

nia w praktyce zrównają się z nic nie znaczącymi i przez Niemców

! nierespektowanyml frazesami Przecież ostatnie miesiące wyka­

zały dobitnie, jak daleko zaszła niemiecka bezczelność w artyku­

łach dziennikarskich 1 przemówie­

niach politycznych Prawie każde oświadczenie przywódców chrze­

ścijańskich demokratów lub socjal­

demokratów jest jawnym atakiem na uzgodnioną przez aliantów po­

nów Zjednoczonych. W czasie ta Jlitykę. Niemcy w ostatnim cza- kich konferencyj dziennikarze ma-|s'e rozpoczęli gwałtowną kampa- ją prawo zadawać ustne pytania! antypolską, żądając rewizji prezydentowi w sprawach politycz-l 9ranic wschodnich, co jest napaścią nvch. Incydent z przemówieniem! na postanowienia poczdamskie b. min. handlu WaHace’a powstał! W momencie kiedy ta kampania właśnie w taki sposób. Rząd ame |“a8Ua^ Sojusznicza rykański zastanawia się nad prze —J* 5° , P° ecyzje, ' . . . iktóre mogą jeszcze podmurować prowadzeniem pewnych zrman w|niemiecką propagandę antypolską systemie konferencyj prasowych Ij utwierdzić naród niemiecki w

Całkowicie nie zostaną one ziikwi-I przekonaniu, że walka zapowiada—

dowane, jednak przypuszczalnie! na przez Schumacherów i Neuman- wprowadzi się zwyczaj zadawania I nów jest słuszna i znajduje apro- pytań na piśmie na kilka dni przed I batS sojuszników.

konferencją. I Nie mamy zamiaru podrywać

I autorytetu Sojuszniczej Rady Kon­

in. . . j • • |troll 1 wyrażamy przecież fcry-

lajcninicza RrauZlCZ

[tyki wszystkich jej zarządzeń, ale

biżuterii ks. Windsor [dobrze zrozumiany interes Pań-

I stwa Polskiego uprawnia nas do PARYŻ (PAP-is), France Pressel wyrażenia wątpliwości, czy ta de- donosi z Londynu, że do mieszka I cyzja Jest słuszna. Rozumiemy, te nia księstwa Windsor zakradli się! Niemcy muszą otrzymywać odpo- złodzieje, zabierając cenną biżu-| wiednią ilość kaloryj dziennie, aby

terię. a żyć i przetrwać najtrudniejszy o-

f nnrta Ikres P°w°ienny. Rozumiemy, że

uOIlya I po kilkunastu latach ich życie mu-

rozmawia z Achesonem I

organizacyjnych niż obecnie. Ro- Ambasador polski w Stanach Zjed. | zumiemy, że na terenie Niemiec noczonych Lange, odbył konferencję I mofl4 działać partie polityczne, z amerykańskim podsekretarzem sta- B które powoli w iornue samorządu nu Achesonem. Tematem rozmów [ Przajmą odpowiedzialność za sy- było położenie gospodarcze Polski, zet*ttaci^ gospodarczą tego kraju, szczególnym uwzględnieniem odbudo.! błędem nie do wybaczenia wy kraju. | lost ułatwianie Niemcom wejścia

Ina pozycję, która winna być dla nich .na długie lata jeszcze niedo­

stępna. Jeżeli alianci zgodni są leo do tego, że nie można Niemcom pozwolić na odrodzenie armii, na

| natychmiastowe zlikwidowanie o- kupacjl i na przyłączenie Austrii, to z równą słusznością nie powin­

no być dyskusji nad tym, czy wol­

no Niemcom uprawiać rewizjo- nizm antypolski, czy też pod groź­

bą więzienia należy tego zakazać.

My nie możemy obojętnie pa­

trzeć na to, gdy Niemcy rzucają błotem oszczerstw i iałszu na na­

szą pracę na Ziemiach Zachodnich, że poruszy on również inne zagad- B Tolerowanie ich intryg przez cen- nienia, a m. in. przyszłe losy Nie-Bzurę Anglosasów jest rażącą nie- miec. Z manienia nądu peuemówie-1 sprawiedliwością godzącą w nasze nia wygłoszą ponadto premier Atdee! inJeresy Pewnym sensie jest Ijednocześnie rozgrzeszeniem burzy i min. Mac Ned. Głównym mówcą jcieli poczaanjn Niektórzy polity- z opoąpcji będzie Winston Churchill. |Cy wyobrażają sobie mylnie, te

Pożyczka brazylijska

dla Czechosłowacji

RIO DE JANEIRO (dr). Brazy­

lia udzieliła Czechosłowacji po życzkę w wysokości 20 milionów dolarów oraz zwolniła zablokowa­

ne 500.000 dolarów na zakup towa-l rów w Brazylii.

Przed debatą w ang. Izbie Gmin

Min. Bevin złoży sprawozdanie z konferencji

LONDYN (FA). We wtorek roz- pocznie się w brytyjskiej Izbie Gmin dwudniowa debata na temat polity­

ki zagranicznej przy czym min. Be­

vin zapewne nie ograniczy się wy­

łącznie do sprawozdania z obrad konferencji paryskiej. Oczekuje się,

(2)

ILUSTROWANY KURIER POLSKI

Truman będzie znów przemawiał

■prawa polsko niemiecka jest tyl- te sporem sąsiedzkim. Przekona­

oni się kiedyś może, że jest ona decydującą sprawą o pokoju w Eu- ropie, a konsekwencje uregulowa­

nia jej przesądzą o rozwoju wy­

padków na przyszłość.

Niemcy prowadzą perfidną poli­

tykę wbijania klina między alian­

tów. Ich pisma w strefach angiel­

skiej, francuskiej i amerykańskiej, nie krytykują władz okupacyj­

nych. Nie dlatego, żeby powodów i spraw do krytyki nie było. Ro­

zumują oni, że należy pozyskać atlantów za wszelką cenę po to,

■by później zdobyć ich zgodę na

^drobne ustępstwa" na wschodzie, które jednak dla Niemiec drobny­

mi ustępstwami nie są, a dla nas stanowią kwestię żyda lub śmierci.

Niektórzy przedstawiciele party]

mówią otwarcie o tym, że nie za- R

szkodziłoby, gdyby Niemcy stały się tfalizowania

kolonią angielską lub amerykańską.’* •-—1 - I rzadkie są głosy oburzenia Niem

ców na tak wyrażone propozycje.

Ale nikt z nas nie wierzy, żeby oni to mówili z przekonania. To jest chwilowa taktyka „pokornych"

Niemców, którzy chcą przechy­

trzyć Anglosasów i na obłudzie u- Mć dla siebie „wschodni interes"

Jak dalece niektórzy politycy anglosascy ulegają urokowi nie­

mieckiej obłudnej służalczości świadczy przemówienie Ryrnesa, który nakreślił Niemcom nową in­

terpretację Poczdamu, i niejako zachęcił ich swoim wystąpieniem do antypolskiej kampanii.

Nie chcemy być „czarnymi kru kami" własnej sprawy. A bliższa przyszłość pokaźe, Niemcy wyzyskają ten nowy przy wile], udzielony im na posiedzeniu Sojuszniczej Rady Kontrolnej w Berlinie. Przecież uczniowie Goeb­

belsa nie otruli się cjankiem potasu 1 czekają na okazję pokazania swo­

ich zdolności. Machina propagan­

dy niemieckiej, ubrana w szaty

„demokracji i sprawiedliwości dla

■krzywdzonych Niemiec" ruszy

przed w Polsce. Oczywiśde, że na- Major Fryderyk Teich, komendant terde to nam zaszkodzi, ale jedno ■ u c* W W i Y dziś wiemy: skóńezy się ono nape- norymberskim oświadczył, że wno niepowodzeniem, bo przeciw

nurtowi dziejowego rozwoju — nikt polityki nie jest w stanie pro­

wadzić na dłuższą metę!

o syluatii BiieflzynaruflBwgj

Wielkie zaciekawienie opinii światowej

WASZYNGTON (FA). W zw>ąz-j ku z otwarciem ogólnego Zgroma­

dzenia ONZ w Nowym Jorku w dniu|

23 bm. duże zaciekawienie budzi za­

powiedziane przemówienie prez.

Trumana, który wypowe się na te-

naj- jak

Prezydent Bierut i Marsz. Rola-Żymierski/

Imat sytuacji ogólnoświatowej. Jak podkreśla się w kołach zbliżonych do Białego Domu, do tego kroku skło­

niło prezydenta sprawozdanie z kon­

ferencji paryskiej, złożone przez min.

Byroesa.

Mil

1 Min. Hynde

slolitg

przedłożył

okugatii mit hlitl

plan w Izbie Gmin scen-

" i admini­ stracji brytyjskiej

LONDYN (FA). Brytyjski min.

pełnomocny dla spraw Niemiec i Austrii — Hynde, przedstawił w parlamencie plan scentralizowania administracji brytyjskiej w Niem­

czech, przez utworzenie w Hamburgu siedziby brytyjskiego rządu wojsko­

wego, i głównej kwatery wojsk. Jak stwierdził min. Hynde, władze nie­

mieckie zostały już o planie tym po­

wiadomione. Ludność Hamburga nie będzie zmuszona do ewakuacji do­

mów, zanim nie znajdą się dla niej odpowiednie pomieszczenia gdziein­

dziej. Dlatego też wykonanie planu odłożono do wiosny przyszłego roku.

Do tego czasu, dla przewidzianych do ewakuacji mieszkań 13.000 Niem­

ców znajdą się odpowiednie po­

mieszczenia.

Komisja w poszukiwaniu

Zmniejsza się grono podejrzanych

o współudział w samobójstwie Goeringa

Komendant więzienia rozgrzesza swoich podwładnych

NORYMBERGA (FA). Ciała 10 straceńców łącznie z ciałem samo­

bójcy — Goeringa zostały spalone, a popioły rozrzucone. Poza tym w kre- matorium spalono również szubienice i wszystkie stryczki.

Specjalna komisja badająca spra­

wę samobójstwa Goeringa nie ogło­

siła jeszcze żadnego sprawozdania.

Dotychczas też nikt nie został aresztowany.

Poświęcenie

nowej siedziby Fundacji K. DŚciuszkowskiej w Nowym Jorku

NOWY JORK (dr). W Nowym Jorku odbyło się poświęcenie no woj siedziby Fundacji Kościusz­

kowskiej. Nowy gmach znanej tej organizacji znajduje się w pobliżu reprezentacyjnej 5 Avenue.

Kongres demograficzny Prof. Szulc przedstawicielem

Polski

WARSZAWA (PAP-is). W końcu października i początek listopada odbędą się w Stanach Zjednoczo­

nych kongresy demograficzne zorga­

nizowane przez „Population Asso­

ciation of America". Z ramienia Polski odleciał prezes Głównego Urzę­

du Statystycznego w Warszawie prof. Szulc, który ma przedstawić na tych kongresach obecną sytuację demograficzną w Polsce.

Apel sir Boyd Orfo

WASZYNGTON (FA). Si* Boyd Orr podkreślił w Waszyngtonie ko.

nieczność porozumienia w sprawie utworzenia Międzynarodowej Rady Żywnościowej. Plany organizacji spraw wyżywienia i rolnictwa mu*

siałyby być oparte na zdrowych pod­

stawach gospodarczych, a nie na fi­

lantropii, jak to ma miejsce w uNrra.

Słynny matematyk

nie chce wrócić do Niemiec

JEROZOLIMA (PAP). Profesor Adolf Frenkel, dziekan instytutu matematycznego im. Eisteina na hebrajskim uniwersytecie w Jerozo­

limie odpowiedział odmownie na za­

proszenie do powrotu do Niemiec,' gdzie do 1988 roku wykładał na ka­

tedrze uniwersytetu kgeńskiego. Wy­

bitny matematyk pisze, że me może opuścić swego narodu, swego kraju swego uniwersytetu dla katedry na obcej ziemi, której mieszkańcy po­

noszą odpowiedzialność za zagładę 5

■demów Żydów.

straży bezpieczeństwa w więzieniu s nie uważa za prawdopodobne, aby tru­

cizna została doręczona Goeringowi przez jego żonę. Podczas widzenia się skazanych z żonami dzieliły ieh grube szyby. Również wykluczona jest możliwość, aby truciznę doręczył

obrońca Goeringa dr Stahmer, po­

nieważ mógł on doręczać swemu klientowi dokumenty jedynie za po­

średnictwem urzędnika amerykań­

skiego. Co się" tyczy strażników wię­

ziennych, którzy mogli być przeku­

pieni przez Goeringa, to mjr. Teieh stwierdza, że jest to dlatego wyklu­

czone, iż Goeringowi odebrano wszystkie jego kosztowności. Nie­

miecki fryzjer, dentysta i lekarz nie są, jak dotąd, podejrzani o dostar­

czenie Goeringowi ampułki z tru­

cizną. Mjr. Teich wyraził przy­

puszczenie, że trucizna mogła dojść do rąk Goeringa w Chlebie podczas podawania posiłków. Jednakże i to wydaje mu się mało prawdopodobne.

Sądzi on raczej, że Goering posiadał ampułkę przy sobie od czasu areszto­

wania.

poświęcony Wybrzeżu ■■■■■■

Redakcja wydaje w dniu 27 października w zwięk­

szone/ objętości — o zasięgu ogólnopolskim — specjalny numer

„Ilustrowanego Kuriera Polskiego", pofwięcony Wybrzeżu.

W bogatej i obfitej treści ujęte zostaną najważniejsze dziedziny żyełd koiturałnego, gospodarczego 1 społecznego Wybrzeża.

W numerze poruszone zostaną najaktualniejsze zagadnienia, potrzeby i bolączki przemysłu,hand!u oraz rzemiosła Wybrzeża.

Numer stanowi wyjątkową okazję skutecznej reklamy

iiiniiiiiiimtntiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiitiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiimiiiiniimiiiiiimiitiim dla wszystkich instytucyj, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.

Przemysłowcy, kupcy, rzemieślnicy llfD|

ogłaszajcie się w morskim numerze llxi

Wizyta premiera Egiptu w Londynie

Delegacja egipska nie aprobuje polityki Sidki Paszy

LONDYN (FA). Do Londynu przybył premier rządu egipskiego Sidki Pasza, celem przeprowadzenia rozmów na temat stosunków brytyj- sko-egipskich z angielskim min.

spraw zagr. Bevmem. Rozmowy te

•nie mogą być jednak uważane za

wznowienie pertraktacji, jakie w sprawie rewizji traktatu egipsko- brytyjskiego toczyły się niedawno w Kairze. Delegacja egipska do ro­

kowań z W. Bytanią absolutnie nie aprobuje wizyty premiera Sidki Pa­

szy w Londynie.

Rząd angielski opracowuje

wielki plan zatrudnienia

370.000 bezrobotnych w Anglii LONDYN (FA). Zdaniem angiel­

skiego min. bez teki Morrisona, W.

Brytania opracowuje wielki plan zatrudnienia. Przygotowano już projekty do rozbudowy sieci kole­

jowych, dróg i mostów. Jak pod­

kreślił min. Morrison, wykonanie planu będzie niekompletne, jeśli jednocześnie nie będzie się dążyło do podniesienia poziomu kultural­

nego i stopy życiowej robotników, w Czechosłowacji.

Śwatj*(uliku uńe.ryzack^

rzed trybunałem ludowym w

w Belgradzie° jzu koncentracyjnego dla żydów w,Pradze stan.ąl b' obo_

BELGRAD (PAP-dr). Do Belflra-| Czechach Jockl.

du przybyli z rąwizytą prezydent^ FA wigth Eisenhower przybył w KRN Bolesław Bierut, marsz. Pol środę rano do Triestu. Generał skd Rola-Żymierski, min. kultury 1^ Eisenhower dokonywuje inspekcji sztuki Kowalski i min. sprawiedll- amerykańskich sił zbrojnych w Kra- wości Świątkowski. Dostojnikom^inie Julijskiej.

państwowym towarzyszą wyżsi u-^ r>. 0 Warszawy przybył chargó rzędnicy ministerstwa spraw za d’affaires Węgier p. Paul For- granicznych i przedstawiciele woj ^stner wraz z personelem poselstwa,

śka. ^p. Forstner jest zawodowym dy-

Jak wiadomo, marsz. Tito odwie-^pi°matą. Od r. 1933 był chargó dzil Polską w marcu br. — Wizyta 4 ń’affaires V> ęgier w Egipcie. W7 r.

delegacji polskiej w Jugosławii ^1938 został mianowany sekreta- przyczyni się do zacieśnienia wą-^rzein ministerialnym.

złów przyjaźni między obydwoma^ rtz/ czwartą rocznicę bohaterskiej narodami słowiańskimi. ? śmierci 50 bojowników nie-

- ^podległości straconych przez Nienr-

Zomach bombowy

^ców w dniu 16 października 42 r.

• U 7 3 w Warszawie odbyła się na cmen- na pociąg W Hallie gtarzu wojskowym uroczystość po- LONDYN (FA). Z Palestyny do-płożenia kamienia węgielnego pod noszą, że w Jerozolimie grupa mło-J pomnik poległych.

dych ludzi, najprawdopodobniej ty- ? ryj Berlinie podano do wiadomości, dów, ciężko raniła inspektora po-J W płace górników we wszyst- licji. W pobliżu Haify dokonano za-^fcich czterech strefach okupacyjnych machu bombowego na pociąg. ^podniesione zostaną o 20 proe.

W związku z przypadającą na „ Bagdadn donosy że samolot dzień 2 listopada br. 29-tą rocznicą g Z, brytyjskich linii lotniczych po ogłoszenia deklaracja Balfoura, w ierw Mekki jel, całej Palestynie zapowaedziany muzułmańskich. Do trans- sta strajk generalny. . portu pielgrzymów używane będą od.

1 «■ regularnie 3 samoloty .

La buaraia KrytykUie

Z rry^dlug France Presse z Aten,

prezydenta Trumana /

parlament grecki zwołany zo- _ . Ostanie przed 1 listopada, by timoż- WASZYNGTON (^A). Naczelny i iiwj^ opozycji krytykę stanowiska dyrektor UNRRA określił prezyd. rządu w sprawie obrony greckich Trumana jako człowieka niebezpie- ginteresów narodowych na konie­

cznego, w związku z zajętym Prz®z>rencji paryskiej. Większość parla- niego stanowiskiem w sprawieg mentarna ma nadzieję, że zdoła kontroli cen. Stanowisko to — zda przeprowadzić rekonstrukcję rządu nlem La Guardia doprowadzi Z kez rozwiązywania parlamentu.

dSJu K Stet Światowej

“* gbiet w Moskwie, zakończył swe

Województwo Warszawskie| obJa^.

dało pół miliona ludzi Ziemiom Zachodnim

WARiSZAWA (PAP-is). 1

wódzki Oddział Państwowego Urzęduj Nauk w ZSRR postanowiło wybudo- Repatriacyjnego poda je, że około polewać nowe gmachy naukowe w Mo- miliona osób przesiedlonych zostało | skwie, Leningradzie i innych mia- z terenu woj. warszawskiego na Zie.^stheh,

mie Odzyskane. W akcji przesiedleń.^ p rzez Frankfurt n. Odrą przesu- czej przoduje Warszawa, a następnie^/ nęło do dnia 15 bm. 131 tys.

powiat błoński, mławski, Sochaczew-^jeńców wojennych oraz 12.800 inter-

śki. ^nowanych cywilnych, którzy zwolnię-

WmIM .irT.lni zastaIi z <*<®ów w Rosji

WalKl PCI!tyZUUCK16 esaT3 js^rofan Hirohito złożył

W okolicy Larrissy W Grecji^ Wizytę głównodowodzącemu ar- LONDYN (PAP). Jak donoszą zgmii amerykańskiej na Dalekim Aten, w pobliżu Larissy w Tessalii jt, Wschodzie — Mac Arthurowi, partyzanci -wysadzili w powietrze 2^ A mbasada brytyjska we Włoszech

zdementowała pogłoski, jakoby

a kademia Nauk ZSRR otacza

^■*1 specjalną opieką wioskę, w któ-

^rej urodził się Puszkin, zamieniając Woje-ją w muzeum. Prezydium Akademii

W każdym bądź razie liczba bez­

robotnych w Anglii uległa już o- statnio znacznemu zmniejszeniu i wynosi obecnie 370,000. W ostat­

nim czasie wzrosła znacznie liczba

■zatrudnionych w wytwórczości przeznaczonej na eksport.

Tjy zamku Dobrzysz koło Pragi W odbył się wieczór literacki na cześć pisarzy polskich, bawiących

partyzanci wysadzili w powietrze 2^ A mbasada brytyjska we Włoszech mosty. Brygada górska, prowadzącazdementowała pogłoski, jakoby operacje przeciwko partyzantom, za. / książę Windsoru mianowany mwi jęła 10 wiosek, które znajdowały się <być wkrótce ambasadorem angieł- we władzy partyzantów. skini w Rzymie.

ATENY (dr). Greckie partie de-^ T7 ról egipski Farufc wysłał do mokratyczne, skupione w EAM, wy-/j-*'• emira Transjordanii pismo w stosowały skargę do Rady Bezpie- a sprawie Palestyny, proponując dla czeństwa przeciwko wtrącaniu się ^obrony interesów arabskich w Pale- Anglików w wewnętrzne sprawy / stynie, udział wszystkich państw

Grecji. ^arabskich w konferencjach i akcji

Korespondent BBC donosi, iż | dotyczącej tiego kraju.

greckie wojska rządowe stoczyły "D ząd Czechosłowacji uchwalił bitwy.. Oddziały, które walczyły o^*'- po 16-godzinnyćh obradach na- wolność i demokrację, korespondent wy 2-letni plan gospodarczy. Plan nazwał bandami, ^przejdzie obecnie z kolei do parla-

mantu.

Tylko 5 lat Wiezienia

|rF/Moslrw’e w dalszym ciągu obra*

dla korsarza niemieckiego /J Dyskusje dotyczyły spraw prelmn- dawała Rada Najwyższa ZSRR BERLIN (PAP). Trybunał w^narza budżetowego.

Hamburgu skazał na 5 lat wiezienia 3 , . . ...

kapitana korwety Heinza Noeblego, F X7ka piiiat archf^7*

dowódcę V flotylli niemieckich łodzi , jv . XT ,. . .. , 3 miasto, liczące 3000 lat. Poszukiwaćw p

podwodnych. Noehle, który występo-S . . ’ . „ . . . , . . , % ma trwały 3 miesiące. Odkryto wiele, wał na procesie norymberskim jako«dro e'h

świadek odwodowy Doenitza, został T ■

uznany za winnego zatapiania stat- (^2 en- Eisenhower udał się z Frank- ków handlowych bez uprzedzenia i 3 furtu . w podróż powrotną do systematycznego mordowania załóg. £ Stanów Zjednoczonych.

Mołotow „sternikiem"^

" , „ / 1-pędzynarodowy Związek Stu-

n& »jl<Ue®n JLIISnbetn ij^rłdentów z siedzibą w Pradze po LONDYN (dr). „Queen Elisabeth" | wierzył polskim organizacjom aka- pruje fale Atlantyku z szybkością? demickim stworzenie Biura Wymia- 56 km na godzinę i oczekiwany jesl^W ’ podróży przy Komitecie Wyko w Nowym Jorku w poniedziałek. 6 niczym IUC. W związku z tym Z powodu zapowiedzianego strajku wyjechali do Pragi z ramienia pol- robotników portowych USA jesfźskich organizacji akademickich pp.

możliwe, że statek zawinie do jedne-^Pieniążek i Wittlin.

' go z portów kanadyjskich. Kapitan T) ociąg sanitarny PCK zawiózł do tatku poprosił Mołotowa i Wyszyń-jjl Francji grupę dzieci polskich skiego na mostek kapitański oraz od. emigrantów, którzy opuścili Polskę dal Molotowowi na kilka minut sterana krótko przed wybuchem wojny statku, Mołotow wziął się do tego z ^1939 r. Dzieci te przebywały przez takim entuzjamem, że wyprowadził /czas wojny w Polsce i udały się te- dtatek z laurtu o i stopnia. raz do swoich rodziców.

(3)

■M Nr 285 ILUSTROWANY KURIER POLSKI Str. 3 ERM

Berlin przed wyborami Nie tylko bomby niszczą

Berlin to obecne Niemcy w minia-i turze. Jest on podzielony na sektory mocarstw okupujących których prze, jawy życia na polu gospodarczym, politycznym i społecznym mają mniej więcej ten sam charakter, jak w poszczególnych strefach, śródmie­

ście jest jednym zbiornikiem gruzów, ale i tu odczuwa się żywe tętno ży­

cia. W pozostałych częściach miasta życie kursuje w pełni.

Berlin jest siedzibą Sojuszniczej Rady Kontrolnej i stanowi politycz­

ne i duchowe pole magnetyczne dla całych Niemiec. Niewiele stracił on z opinii najlepiej informującego mia­

sta świata. Dziennie wychodzą tu 3 miliony egzemplarzy gazet. Ich za­

barwienie polityczne 'idzie po linii ro_ lityki tego z mocarstw, od którego uzyskały one licencję. Poza sprawa, mi bieżącymi głównym tematem prasy berlińskiej były w ostatnim czasie dwa zagadnienia: przyszłości Niemiec — Niemcy federalne, coy jednolite oraz nóżne interpretowanie terminu „de­

mokracja".

Przeciętny Berlinczyk czyta za.

zwyczaj dwie gazety: jedną o ten­

dencjach takiej partii, której jest uwoiennikiesn oraz jedną neutralną.

Wielkie teatry Berlina, które prze­

trwały wojnę, są stałe zapełnione, natomiast mniejsze nie cieszą się tak wielką frekwencją. Największe po­

wodzenie miał ostatnio „Natan"

Lessinga. Również — jeżeli chodzi o imprezy sportowe — Berlin staje się ośrodkiem w skali światowej. Sta­

dion olimpijski na igrzyskach woj­

skowych z udziałem reprezentacji duńskich, francuskich, czeskich i Luksemburg* zgromadził prawie 85.000 widzów.

W dziedzinie odbudowy gospodar­

czej Berfhi zrobił wielkie postępy.

Przeciętnie eo drugi dom był zniszczo­

ny. Dziś poważny procent mieszkań już odbudowano. Zakłady przemysło­

we podwoiły awą liczbę w stosunku do roku uprzedniego. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynności, Ber­

lin ma szanse, by się znów stać miastem światowym.

Jeżeli chodzi o stosunki społeczne, te i tu można zanotować znamienną poprawę. Podczas gdy w przeszłym roku liczba wnierających sześcio­

krotnie przewyższała licżbę urodzeń, te dziś nastąpiło już wyrównanie tych cyfr. Przewaga kobiet jest jed­

nak przygniatająca — w Berlinie na 3 dziewczęta przypada 1 mężczyzna.

Berlin toczą dwie choroby: prosty­

tucja i przestępczość kryminalna.

Szereg krajowych pism zobrazowało już w swoich reportażach, jak dale­

ko posunął się upadek moralności niemieckich kobiet. Gdy zapadnie zmrok „czekoladowe dziwczęta" za­

pełniają trotuary najruchliwszych ulic.

Przestępców różnego autoramentu namnożyło się w tym mieście bardzo dużo. Policja niemiecka nie może na­

dążyć odbierać telefonów, zawiada­

miających ją o dokonanych pospolitych rabunkach i morderstwach. Ostatnio bandyci nie omijają nawet urzędni­

ków alianckich. Walkę z tą plagą

== czyli Niemcy w miniaturze ■ ==

Niemcy jednolite, czy federacja.

Imprezy SpOF- towe na wielką skalą.

Szybka odbudowa l miasta. Dwie choroby. Ożywiona kampania wybór- cza. Apel Grotfewohlado kobiet. Schumacher przybył

utrudnia podział Berlina na strefy.

Złoczyńcy przenoszą się niby lotne ptaki z jednego sektora do drugiego.

Berlin stoi pod znakiem wyborów, mających sję odbyć 20 bm. Wszyst­

kie partie polityczne wykazują oży­

wioną działalność. Masowe wiece oraz przemówienia przywódców par­

tii są na porządku dziennym.

W wyborach municypalnych w dn.

20 bm. w Berlinie weźmie udział nie­

całe 2 i pół mil. ludzi, w tym 900 tys. w sowieckim, 700 tys. w amery­

kańskim, 450 tys. w brytyjskim i 300 tys. w francuskim sektorze miasta.

Jeżeli chodzi o rozmach i nasilenie propagandy to dominuje tu Partia Jedności. Nie ogranicza się ona bo­

wiem do licznych zebrań i maso­

wych wieców, ale organizuje również imprezy artystyczne.

Przywódca Partii Jedności Gro- tewohł, biorąc pod uwagę kobiety, omówił w przemówieniu stanowisko

i rolę kobiet. Stwierdził on całkowitą wolność i równouprawnienie kobiet i podkreślając ich decydujący wpływ na bieg spraw, nawołuje do udziału w życiu politycznym, aby w przy­

szłości mogły łagodzić wrodzoną mężczyznom skłonność do wojen.

Na okres wyborów przybył rów­

nież do Berlina przywódca socjali­

stów niemieckich dr Schumacher, który określił je nie jako zagadnie­

nie lokalne, ale jako zagadnienie ca­

łych Niemiec, a nawet Europy.

Polityka socjal-demokratów jest ostro krytykowana przez Partię Jed­

ności. 15 socjal-demokratów, którzy przeszli do Partii Jedności motywu­

ją swój krok tym, że Socjal-Demo- kratyczna Partia (SPD) oddala się coraz te więcej od marksizmu. Or­

gan SED (Neues Deutschland) po­

dejmując tę tematykę pisze, że kurs polityki socjal-demokratów prowa­

dzi do obozu reakcji.

Jeszcze jedno zdjęcie z huraganu, jaki przeszedł nad południową Anglią.

W Plymouth orkan wywrócił drzewo, które ciężarem swoim zdruzgotało nowowykoriczony dom, do którego miała się właśnie wprowadzić jedna z bezdomnych rodzin angielskich. Nieszczęśliwi biedacy zmuszeni są nadal

cierpliwie czekać na locum.

O „Listach spod morwy cc — Morcinka

Słońce nad granią

f^eslorea JK ossitromstta Zakopane, w październiku

W słoneczne popołudnie zako­

piańskie z książką „Listy spod morwy" w ręku„.

Miniona wojna w życiu każdego z nas pisała swe mniej, lub więcej żałobne, * nieraz krwawe, stron­

nice. I te się wydawały najczar­

niejsze, najtragiczniejsze. Zebrani w-granicach nowej Polski, dziś lu­

strujemy wzajemnie szeregi swe, podsumowujemy przeżycia cudze i swoje. I jakże często blednie prze - żyta męka własna, zaś grozą przej muje ujawniony krzyż innych. I rodzi się pytanie: Gdzie jest kres wytrzymałości ludzkiej? Pawiak, Dachau, komory gazowe, tortury...

Czytając książkę Morcinka — idę śladami jego Golgoty, jednej z wie­

lu, jednej z tysięcy.

W błękitny dzień pisane u pod nóża Alp, w błękitny dzień czyta ne w obliczu Tatr, bezpośredniością tchnące słowa.

I tam, w Sachsenhausen, Dachau bywały złote, lazurowe dnie. Gdy działo się to, co maluje autor i wtedy było piękne lato, zmieniała je dojrzała jesień, srebrzyła się zima, zapachem kwietnia porywa­

ła wiosna. Przeżycia ludzkie są znikome, chwila bólu mija, a świat dalej trwa w niezmiennym swym pięknie. Lecz są i inne wartości stałe, walory nieprzemijające, świadomość tego nadaje sens cier­

pieniu, rozwiązując owe zagadnie nie w płaszczyznach wieczności.

Dziwi się Morcinek swym własnym przeżyciom. Przygląda się ludziom, którzy razem z nim przeszli owe piekło. Bada ich psychikę, widzi skrzywienia i . rany duchowe.

— A ja jakim wyszedłem z tej otchłani1? — zapytuje siebie.

Mimo woli i czytelnik powtarza za nim to pytanie: a ja jakim wy szedłem z tego dantejskiego kręgu

przeżytej wojny? I jakie refleksje nasuwają mi cudze przeżycia?

Może niejeden wtedy ehciałby spytać Morcinka, jak ów towarzysz autora w obozie:

— Słuchaj, czy jest Bóg?

— Nie wiem — odpowiedział wte dy pisarz, gdyż duszę miał pełną zgryzoty, z.aś w oczach grozę oglą-

danych scen. Jednak w końcu książki dodaje, że niepotrzebne mu były argumentacje przygodnie po­

znanego księdza. Nim skończył swój‘bolesny stage, dowiedział się, że jest Bóg. Przekonało go nie apo­

stolstwo słów, lecz apostolstwo mę­

ki, chrystusowo znoszonej przez współwięźniów. I przekonali go tacy kapłani, którzy dobrowolnie ofiarowywali się na śmierć za in­

nych.

Zniekształcone, pokurczone tru­

py wiezione, na taczkach... Trupy zamordowanych przez „płowe be­

stie niemieckie" — jak za Niet- schem powtarza Morcinek. A otwar te usta ofiar taiły zastygły krzyk, syntezę krzyku całej, sponiewiera nej ludzkości: „Eli, Eli, lamma sa->

bach tani!"

„W. Buviers, jakby zagubiony wśród Alp, stałem aię oto świad­

kiem radosnych narodzin innego, nowego czasu pod starą morwą".

„I wydaje mi się, że to nie wiatr szumi nade mną, lecz że to inny, nowy czas szumi, że się przelewa ogromną falą, a ja zatopiony w nim, pozwalam się .nieść jemu bez­

wolnie. I wiem jeszcze, że zapo­

minam w nim o wszystkim, co już Na marginesie zjazdu we Wrocławiu

Dodatnia

osiągnięć

ocena

polskich na Ziemiach Zachodnich

„New York Times*'

NOWY JORK (PAP). W korę- spondencji ze zjazdu przedstawicieli przemysłu Ziem Odzyskanych we Wrocławiu korespondent dziennika

„New York Times" Sidney Gruspn pisze, że osiągnięcia polskie na Zie­

miach Odzyskanych wzbudzają po­

dziw w oczach przedstawicieli prasy zagranicznej. Wykonane dotychczas prace przez Polaków na zachodzie ściśle związały Ziemie Odzyskane z resztą kraju zarówno pod względem

gospodarczym, jak i kulturalnym.

Opisując trądhóści życia powojenne­

go nad Odrą, Gruson stwierdza, że Polacy pokonują wszystkie przeszko­

dy z całkowitym samozaparciem się, i że sprawa ziem zachod­

nich jest jednym z punktów, w którym nie ma żadnych różnic po­

glądów w społeczeństwie polskim.

Poza tym Ziemie Odzyskane są spe­

cjalnie troskliwie traktowane przez rząd, a zwał szcza przez resorty gosp.

jest poza nami.

Zapominam przede wszystkim • pragnieniu zemsty".

A więc wśród ofiar obozu, wśród tych, którzy mają za sobą powyż­

sze obrazy i przeżycia — nie wszyscy pragną zemsty. I to, że wśród torturowanych przez opraw­

cę byli tacy, którzy mogli wymo­

dlić: — „Panie, daruj im, bo nie wiedzą, co czynią"---- to był cud.

I to, że Są tacy, którzy piszą c wspomnienia, podliczając chwile swej męki — nie pragną zemsty, to kreśli słoneczną odpowiedź — Jest Bóg!

„Po czarnej, strzaskanej srani Ro.cher de fflomme wędrują chmu­

ry...'*. „Skrzy się lodowiec, a po­

nad nimi wgłębia się błękit tak bardzo czysty, tak bardzo nieskoń­

czony, jak myśl o Bogu. W ich obliczu wszystkie sprawy świata maleją do niepoznaki, serce zaś o- garnia zbożne wzruszenie i dziwnie radosna pokora".

— Z błękitu spływa nieskpńczo- ność — mówię 'Słowami Morcinka.

Ze stoku Skosistej, jednej z ta­

trzańskich grani, spada drobny wiatr i trzepoce w gałęziach świer­

ków — przeinaczam określenia au­

tora „Listów spod morwy". — Słońcem zalana szosa do Kuźnie.

Wycieczki, kolorowy, radosny tłum, harcerze... Tędy wiedzie dro­

ga do stacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Na prawo du­

ży, drewniany krzyż. A na nim tablica i sterta wieńców. Z tabli­

cy na świat wołają słowa: „Tu zgi­

nęli ci, którzy sięgnęli po zaszczyt­

ne miand obrońców Ojczyzny.

Tutaj, 30 maja 1944 r. Niemcy zamordowali 20 Polaków.

„Cześć męczennikom. Zdrowaś Maria"— czytamy dalej.

Powyżej tablicy umieszczono Be- kanntmachung, wycinek drukowa­

ny który głosi, że za zabicie oby- Ciąg dalszy na stronie 5-ej.

Reportaż z podróży

Z lekarzamiPCK

wzdłuż i wszerz Dolnego Śląska

wJKP“ zwiedza sanatoria i domy wypoczynkowe

, Czerwonego Krzyża

IV

W dole mamy małe jezioro Bły­

szczy i nęci swą taflą. Nikt z nas jednak nie korzysta z zaproszenia...

Nie zimnej kąpieli w tej chwili nam trzeba Tuż przy jeziorze stoi willa, zwana .samotną' Przed nami szczyt Śnieżki. Mamy do niej 3000 metrów.

Budzi w nas ambicja turystów. Roz­

sądek jednak przemawia. Jesteśmy zbyt zmarznięci Na drogowskazie odnajdujemy kawałek miejsca i zo­

stawiamy napis .PCK — IKP" Byd­

goszcz

Zziębnięci, szczękając zębami, śpiewamy do marszu. Robi się nam coraz cieplej i radośniej. Echo pio­

senki. .Idzie noc... słońce już, zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz" rozlega się po lasach i góraeh.

DOM WYPOCZYNKOWY PCK Najeżdżamy do Domu Wypoczynko-

wego PCK. Ponieważ nie jest je­

szcze zbyt późno, zwiedzamy jego wnętrze. Jest 45 pokoi urządzonych komfortowo Są wanny, prysznice, elektryczna pralnia, piękna kuchnia, sala opatrunkowa, bogato zaopatrzo­

na apteczka i werandy dla gości chcą­

cych korzystać z leżakowania. Sa­

natorium PCK ma również swoje go­

spodarstwo Dom Wypoczynkowy przyjmuje wszystkich przysłanych przez kierownictwo PCK. Przyjmu­

je młodzież akademicką, dzieci i po­

wracających z obozów niemieckich.

Urządzenia Domu Wypoczynkowego PCK są szczytem ostatniej techniki.

Dzień dzisiejszy dał nam dużo wra­

żeń. Zmęczeni, wtulamy się w bia- łośnieżną pościel.

406 ODMIAN KOLIBRÓW Rano pędzimy do Cieplic. Nie za- stajemy dyrektora, idziemy więc do mucem, które zajmuje drugie miej­

sce w Europie- Ma ono najbogatszy zbiór kolibrów. Jest ich 406 na 500 znanych dotąd odmian. Posiada pię­

kne skrzyżowania ptaków, zacząw-

rętsze w Polsce cieplice, których sków Nie zatrzymujemy się już m- temperatura dochodzi do 44 stopni' gdzie. Tymczasem zapada noc. Prze- C. leczy reumatyzm, schorzenia ko- kraczamy Odrę. . Dojeżdżamy- do Ra­

bi ece i atretyzm. Jak nas informu- wieża, jemy poznańską .golonkę* i

Piękno Karkonoszy szy od szpaków, strusi a skończyw­

szy na sępach... a co za piękne oka­

zy motyli, różnych barw i rozpięto­

ści .. Mamy ta dalej kunsztownie zdobione zbroje i szable, ciężkie ka­

rabiny z murów zamku Chojnastego, a nawet suknie bojowników szczepów afrykańskich.

Wracamy do .uadrowiak* N*jgo-

ją, w ezasie sezonu przewijało się dziennie 3000 kuracjuszy.

WRACAMY — -CYRK NR F Zwiedziliśmy umiej więcej wszyst­

ko. Siadamy na swoje miejsca i ru­

szamy w drogę powrotną. Syci, peł-

znów pędzimy dalej. Mijamy Śrem, środę, Szubin i wpadamy do Gniez­

na.Musieliśmy pięknie wyglądać, bo przywitano nas okrzykami zachwy­

tu i zadowolenia .niech żyje cyrk nr 2 — nareszcie przybył".

Dumni z tak wysokiego awansu zaczęliśmy natychmiast oceniać nasze możliwości akrobatyczne. Okazało się jednak, że skutkiem zmęczenia są one tak znikome, że raczej-..

warto zjeść kolację.

Zadowoleni ..bjerzemy' resztę tra­

sy Jakiś złośliwy ognik myli nam drogę. Ciemności utrudniają orien­

tację Kręcimy się ciągle wokoło sławnych wykopalisk Biskupina.

Zwiedzamy je mimo woli, przy bla­

skach księżyca. Dużo czasu minęło, zanim wybrnęliśmy z błędnego ko­

ła Jedziemy teraz prosto na Byd­

goszcz. Jest 3-ej a rano Stajemy wreszcie w naszym mieście.

Wróciliśmy z naszych ziem nad Odrą i Nysą. Wróciliśmy, by dać świadectwo, że budowane przed wie- ... , . kami miasta, wsie i zamki, mimo

~’JITraZ. 9t&łe*nT »ię małomówni, germanizacyjnej polityki niemieckiej Oj™* 4-dniowej pod- zostały jako żywe pomniki naszM róży Słońc* ifcąpi nam swyA bta-lpmtarąj stówteń^ej przeszłości. j

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :