• Nie Znaleziono Wyników

Spostrzeżenia nauczycieli i uczniów w zakresie dobrych praktyk Krzysztof Dmytrów

W dokumencie AS KOMPETENCJI (Stron 76-82)

2.4. Zastosowanie metod aktywizujących w projekcie „AS KOmPetencji”

2.4.2. Spostrzeżenia nauczycieli i uczniów w zakresie dobrych praktyk Krzysztof Dmytrów

2.4.2. Spostrzeżenia nauczycieli i uczniów w zakresie dobrych praktyk

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/77_P_G1 (Zespół Szkół Agrobiznesu im. Dezy- derego chłapowskiego w Rogoźnie Wielkopolskim):

W moim przekonaniu elementem wartym szerszej publikacji są lekcje e-learningowe. Są one wspaniałą pomocą do zajęć z podstaw przedsiębiorczości.

Wydaje się, że powyższe (wybrane) opinie stanowią bardzo pozytywną ocenę pracow- ników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego odnośnie do prowadzenia zajęć. Jednak najważniejszą i najbardziej rozwijającą uczniów aktywnością była praca zbio- rowa prowadzona za pomocą metody projektów. Dzięki niej uczniowie mogli rozwijać wszystkie albo zdecydowaną większość kompetencji kluczowych. Konieczność opisania za- gadnienia oraz wyszukiwania informacji źródłowych rozwijały kompetencje porozumie- wania się w języku polskim. Przy opisywaniu zagadnienia ważne było, aby zrobić to w sposób poprawny językowo, zrozumiały i wyczerpujący. Jeżeli przy przygotowywaniu projektu uczniowie wykorzystywali obcojęzyczne źródła dotyczące opracowywanego za- gadnienia, to rozwijali także kompetencje porozumiewania się w językach obcych.

Działania związane z przygotowywaniem prezentacji, strony internetowej, bloga, itp.

sprzyjały rozwijaniu kompetencji informatycznych. Mimo że obecnie sprawne posłu- giwanie się komputerem, tabletem czy smartfonem jest dla młodzieży sprawą natu- ralną, to sprawna obsługa edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego lub programu do przygotowywania prezentacji okazuje się trudniejsze. Dlatego praca nad projektem, która wymuszała użycie wspomnianych aplikacji, dała możliwość rozwijania ich zna- jomości, przez co rozwijała kompetencje informatyczne, tak przydatne w większości aspektów funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Konieczność szukania informacji źródłowych, łączenia ich ze sobą, interpretacji i opisywania rozwijała umiejętność samodzielnego uczenia się. Zawsze w trakcie prac nad projektami pojawiają się trudności, nowe wyzwania i braki. Pokonanie tych pro- blemów wymaga sięgnięcia do literatury, dzięki czemu zdobywa się pogłębioną i po- szerzoną wiedzę o  badanym zagadnieniu. Ma to niebagatelne znaczenie choćby w aspekcie przygotowywania się do sposobu uczenia się na studiach, które zapewne większość uczniów wybierze.

Praca zbiorowa w grupie projektowej, w tym międzyszkolnej, umiejętność dzielenia się obowiązkami rozwijały kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów. Każda grupa musi mieć swojego lidera (choćby nieformalnego), który rozdziela obowiązki i pilnuje ich wykonania. Oczywiście każda grupa projektowa ma nauczyciela-opiekuna, który kontroluje przebieg prac, rozdziela obowiązki i wymaga osiągnięcia rezultatów. Jednak sama opieka nauczyciela nie wystarczy. Uczniowie muszą się także sami oddolnie zor- ganizować, podzielić na zespoły realizujące poszczególne prace w projekcie. Praca gru- powa rodzi jeszcze jeden rodzaj trudności – opracowując jakieś zagadnienie, uczestnicy projektu często mają do tego różne podejście. Aby dojść do porozumienia, członkowie grupy muszą często zawierać kompromis, przyjąć inny punkt widzenia i zrezygnować ze swojego. Było to doskonałe przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, w której umiejętność grupowej pracy będzie niezbędna.

Konieczność kontaktów z otoczeniem, dążenia do zrealizowania projektu, wyszuki- wania metod rozwiązywania powstających problemów rozwijała kompetencje w za- kresie inicjatywności i przedsiębiorczości. Realizacja projektu była dla większości

uczniów nowym wyzwaniem. Przygotowywanie go wymagało często udania się do lo- kalnych władz czy przedsiębiorców. Spotkanie takie należało umówić, przygotować do niego pytania i je przeprowadzić. Innym problemem jest pokonywanie problemów po- jawiających się w trakcie realizacji projektu. Często wymagało to nieszablonowego, no- watorskiego podejścia do zagadnienia. Umiejętność poradzenia sobie z takimi problemami będzie wielce przydatna tak na studiach, jak i w przyszłej pracy zawodowej.

Wreszcie konieczność zaprezentowania projektu, przedstawienia go (w interesującej formie) rozwijała kompetencje w zakresie świadomości oraz ekspresji kulturalnej. O ile w aspekcie zasadniczych kompetencji rozwijanych przez projekt AS KOMPETENCJI świadomość oraz ekspresja kulturalna wydawała się mniej istotna (ponieważ projekt nie stawiał nacisku na kulturę jako taką), o tyle w wielu realizowanych projektach (szcze- gólnie tych pod nazwą „Poznaj region, w którym mieszkasz”) uczniowie prezentowali swoje miasto, okoliczne miejscowości oraz inne interesujące miejsca. Wiele tych miejsc było muzeami, pomnikami i innymi obiektami ściśle związanymi z kulturą i sztuką.

Opracowując informacje o tych miejscach, uczniowie musieli zdobyć i przedstawić in- formacje na temat na przykład okresu, z którego dany obiekt pochodzi, epoki kultu- ralnej, którą reprezentuje, jego historii na przestrzeni dziejów itp.

O ile zajęcia prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego miały za zadanie zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu przedsiębior- czości (kompetencja przedsiębiorczość) oraz z zakresu matematyki i fizyki (kompe- tencja matematyczno-fizyczna), o tyle metoda projektów była zasadniczym elementem pracy uczniów w projekcie. Wybrane spostrzeżenia uczestników dotyczące metody pro- jektów były następujące128:

• Fragment opinii opiekuna z grupy 97/nKP_AS_Sz_06 (ii Liceum Ogólnokształ- cące im. mieszka i w Szczecinie):

Gdy patrzę teraz z dystansu na mój udział w projekcie AS KOMPETENCJI, to myślę, że była to swego rodzaju przygoda i jedno z doświadczeń, które mnie rozwinęły. Przede wszystkim poznałam trudności, jakie niesie ze sobą praca w grupie. Dzięki ASOWI KOM- PETENCJI pojechałam do Paryża, o czym zawsze marzyłam i czego nigdy nie zapomnę.

Metoda projektowa z jednej strony motywowała, ponieważ silnie nastawiała na osiągnię- cie celu, z drugiej strony wymagała znacznego wkładu pracy własnej i samodzielności w nauce. Cieszę się, że wykonywaliśmy wiele doświadczeń, a zajęcia odbywały się na uni- wersytecie. Bardzo podobały mi się materiały e-learningowe – zostały opracowane cieka- wie i przystępnie. Uzupełniały te braki wiedzy, którym prowadzący nie mógł zapobiec ze względu na wymogi metody projektowej. Wygodną formą zajęć były wykłady online. Dzię- kuję ASOWI za te dwa lata!

• Fragment opinii ucznia z grupy 97/nKP_AS_mF_Sz_06 (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. tadeusza Kościuszki w Łobzie):

Metoda projektu była bardzo ciekawa, ponieważ pozwalała nam rozwijać predyspozy- cje do pracy w zespołach. Predyspozycje te będą bardzo przydatne w przyszłości. Dzięki ASOWI poznaliśmy wielu nowych ludzi. E-learning stanowił dobrą bazę do uzupełniania

128Tamże [dostęp: 4 maja 2013].

wiedzy w razie braków – każdy mógł powtórzyć w swoim domu to, czego dowiedział się na zajęciach. Wykłady z różnych dziedzin przyczyniały się bardzo do rozwoju naszych kom- petencji matematyczno-fizycznych, pozwalały zaspokajać ciekawość świata. Cały projekt wpłynął pozytywnie na nasz rozwój. Zdobyliśmy dużą wiedzę z nauk matematyczno-fi- zycznych, a także bardzo rozwinęliśmy nasze predyspozycje interpersonalne

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/8_mF_G2 (Zespół Szkół nr 1 im. Komisji edu- kacji narodowej w Szczecinku):

Metoda projektu, dobry nowoczesny sprzęt (tablica interaktywna) zainteresowały uczniów tematyką zajęć. Wielu uczestników bardzo dobrze radziło sobie z obsługiwaniem tablicy inte- raktywnej (radość pisania palcem po tablicy jest bezcenna!). Lekcje e-learningowe uczniowie określili jako dobre uzupełnienie i powtórzenie wiadomości przed sprawdzianami, klasówkami.

W Państwa propozycjach są bardzo ciekawie i dobrze zrobione lekcje z fizyki. Uczniowie rea- lizując kolejne tematy projektowe, nabierali więcej odwagi, śmiałości w stawianiu sobie coraz większych wymagań. Zyskali umiejętności badawcze, poszukiwania informacji, układania har- monogramu prac nad zadanym tematem, tworzenia prezentacji.

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/82_P_G1 (Zespół Szkół centrum Kształcenia Rolnicznego im. michała Drzymały w Brzostowie):

Uczniowie nauczyli się pracować metodą projektu. Realizacja zadań na zajęciach metodą projektu przynosiła pozytywny skutek i sprawdzała się. Projekt wpłynął na uczniów pozy- tywnie. Rozszerzyli swoją wiedzę dzięki wykorzystaniu lekcji e-learningowych. Uczniowie korzystali z zestawu multimedialnego i tablicy interaktywnej zarówno na zajęciach projek- towych, jak również na zajęciach lekcyjnych. Z ww. sprzętu będziemy korzystać nadal. Wy- korzystanie lekcji e‑learningowych pozytywnie wpłynęło na poszerzenie wiedzy u uczniów.

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/1_P_G1 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. czesława miłosza w Gryficach):

Po trzech latach pracy w ramach projektu stwierdzam, że pomysł wykorzystania metody projektów jest bardzo dobry. Poszerza wiedzę uczniów. Kształtuje umiejętności wyszuki- wania wiadomości, oceny przydatności pozyskanych informacji pod kątem opracowywa- nego tematu. Realizacja projektu wpłynęła też na doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem, a w szczególności programem PowerPoint. Uważam, że materiały e‑lear- ningowe były przygotowane rewelacyjnie. Jest to doskonałe narzędzie do pracy z uczniem.

Dlatego byłoby wspaniale, aby można było korzystać z tych lekcji również po zakończeniu projektu. Pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu urozmaicały zajęcia lekcyjne.

Będą dalej wykorzystywane przez nauczycieli. Metody pracy z uczniem już w chwili obec- nej wykorzystuję na swoich zajęciach lekcyjnych.

Kolejnym pozytywnym aspektem projektu AS KOMPETENCJI było zaopatrzenie szkół w sprzęt komputerowo-multimedialny (laptop, tablica multimedialna). Sprzęt ten, poza wykorzystaniem w ramach projektu, jest wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej szkoły, co pozwala na uatrakcyjnienie lekcji prowadzonych z uczniami.

Wybrane opinie dotyczące zastosowania sprzętu multimedialnego były następujące129:

129Tamże [dostęp: 4 maja 2013].

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/21_P_G1 (Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie):

Dostarczenie ww. sprzętu do szkół ma ogromne znaczenie dla poziomu i atrakcyjności nauczania. Uważam, że projekt powinien być wznowiony ze względu na jego przydatność.

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/5_P_G2 (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie):

Tablica multimedialna, projektor, laptop, aparat fotograficzny, drukarka, flipcharty, pi- saki, papier stanowiły dla nas wyposażenie, które pozwalało nam prowadzić zajęcia z wy- korzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych.

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/8_mF_G2 (Zespół Szkół nr 1 im. Komisji edu- kacji narodowej w Szczecinku):

Metoda projektu, dobry nowoczesny sprzęt (tablica interaktywna) zainteresowały uczniów tematyką zajęć. Wielu uczestników bardzo dobrze radziło sobie z obsługiwaniem tablicy interaktywnej (radość pisania palcem po tablicy jest bezcenna!).

• Fragment opinii opiekuna grupy 97/82_mF_G1 (Zespół Szkół centrum Kształce- nia Rolniczego im. michała Drzymały w Brzostowie):

Sprzęt, jaki otrzymaliśmy, przede wszystkim tablica interaktywna, sprawdzał się i spraw- dza nadal bardzo dobrze – nie tylko na projekcie, ale i na lekcjach z różnych przedmiotów.

Otrzymany sprzęt będzie w pełni wykorzystywany po zakończeniu projektu. Praca w gru- pach była dla uczniów czymś pozytywnym, potrafili dochodzić do porozumienia. Jeśli cho- dzi o moją grupę (matematyczno-fizyczną), to najbardziej podobały się lekcje e-learningowe z informatyki, matematyki i fizyki. Warto, aby taki projekt był kontynuowany. Przyniósł duże korzyści uczniom i szkole.

Poza omówionymi powyżej trzema aspektami projektu AS KOMPETENCJ wyni- kało z niego znacznie więcej korzyści. Uczestnicy projektu bardzo chwalili możliwość odbycia wycieczek krajowych i zagranicznych, festiwale nauki, konferencje, zdobycie nowych doświadczeń i zawarcie nowych znajomości. Uczniowie odbyli wycieczki mię- dzy innymi do następujących miast:

• Kraków (maj 2011): Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Obserwa- torium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowy Bank Polski;

• toruń (październik 2011): Planetarium Makrokosmos, Centrum Fizyki Kwanto- wej UMK;

• Genewa (październik 2011): CERN, Uniwersytet w Rawennie, Politechnika w Lo- zannie, Muzeum Historii Naturalnej, fontanna w Genewie, Muzeum Zegarów;

• cambridge (lipiec 2012): Cambridge Museum of Technology, kampus uniwersy- tecki w Cambridge, Fitzwilliam Museum;

• Londyn (lipiec 2012): London School of Economics and Political Science, Am- basada RP, Bank of England Museum, Science Museum.

Bardzo interesującą formą aktywizującą uczniów były festiwale naukowe. Były one organizowane przez Uniwersytet Szczeciński, a odbywały się w Szczecinie i Poznaniu.

Na festiwalach wręczane były nagrody dla dziesięciu najlepszych projektów z kompe- tencji matematyczno-fizycznej oraz przedsiębiorczości. Zostały na nich zaprezento- wane następujące wykłady130:

• Ciekłe kryształy – od Renitzera do sondy kosmicznej – dr Dorota Dardas;

• Energia jądrowa w nauce i technice – prof. Konrad Czerski;

• Skąd biorą się innowacje – dr Aleksandra Rudawska.

Festiwale cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich efekty były następujące131:

• duże zainteresowanie uczniów wygłoszonymi wykładami;

• zrozumienie wykładów prowadzonych w sposób akademicki przez uczniów;

• wzrost zainteresowania przedmiotami o profilu matematyczno-fizycznym oraz przedsiębiorczości;

• pozytywny wpływ na zgłębianie wiedzy z tematu po wykładzie;

• zawieranie znajomości z uczestnikami projektu z innych grup.

W ramach projektu AS KOMPETENCJI odbyły się dwie konferencje: 29 marca 2012 r. w Szczecinie, a druga w dniu 2 kwietnia 2012 r. w Poznaniu. Ich cele to132:

• przedstawienie założeń merytorycznych i metodycznych dla gości w zakresie spo- sobów, metodyk pracy z uczniami, aby w przyszłości można było wykorzystać nasze doświadczenia w bieżącej pracy na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów;

• zaprezentowanie wskazówek, jak pracować nowoczesnymi metodami i narzę- dziami, żeby rozwijać zdolności oraz zainteresowania uczniów w sposób ciekawy, aktywny oraz dostosowany do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych;

• upowszechnienie idei Szkolnego Ruchu Naukowego, metody projektu, pracy z wy- korzystaniem TIK, mentoringu, e-learningu, wielofunkcyjnego portalu edukacyj- nego w środowisku szkolnym, opracowywania przez uczniów/uczennice projektów edukacyjnych w oparciu o wybrany temat naukowo-badawczy.

Jak widać, zaprezentowane powyżej dobre praktyki wskazują na to, iż projekt AS KOMPETENCJI można uznać za bardzo potrzebny i przydatny, gdyż pomaga on kształtować i rozwijać kompetencje kluczowe uczniów, a dzięki temu przygotowywać ich do dalszego etapu edukacji, czyli studiów, oraz do późniejszej pracy zawodowej.

Takie aspekty jak kontakty z pracownikami naukowymi, konferencje, wycieczki nau- kowe, opracowywanie projektów czy nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z uczniami innych grup projektowych są dla uczniów nowym doświadczeniem i na pewno okażą się przydatne. Należy także zauważyć, że projekt AS KOMPETENCJI był korzystny także dla Uniwersytetu Szczecińskiego, gdyż mógł być traktowany jako element pro- mocji uczelni.

130Upload_PartnerProjektu_AS_konferencja_1.ppt [prezentacja] [online], 25 października 2012,

<http://askompetencji.eduportal.pl/Upload%5CPartner%20Projektu_AS_konferencja_1.ppt> [dostęp:

13 maja 2013].

131Tamże [dostęp: 13 maja 2013].

132Konferencje[online] [w:] AS KoMPEtENCJi, <http://askompetencji.eduportal.pl/Konferencje.aspx>

[dostęp: 13 maja 2013].

2.4.3. Aktywny rozwój kompetencji uczniów szkół ponadgimnaz-

W dokumencie AS KOMPETENCJI (Stron 76-82)