• Nie Znaleziono Wyników

3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "3"

Copied!
163
0
0

Pełen tekst

Ústní projev, písemný projev Reprodukovat srozumitelně čtený nebo slyšený, méně náročný autentický text se slovní zásobou na obecné téma. Ústní projev, písemný projev Reprodukovat srozumitelně čtený nebo slyšený, méně náročný autentický text se slovní zásobou na obecné téma.

Časové vymezení

Hodinová dotace – dvouletý seminář

Organizační vymezení

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

3. (VII.)

Jazyk a jazyková komunikace

Příprava na FCE

VII.-VIII.) Očekávané výstupy

RVP-G

Jazyk a jazyková komunikace .4 konverzace v německém jazyce (KN).4 konverzace v německém jazyce (KN)

 • Charakteristika volitelného předmětu konverzace v německém jazyce .1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Předmět Konverzace v německém jazyce vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze Základního vzdělávacího programu pro střední školy. Jeho obsahem je naplnění očekávaných výsledků oboru cizojazyčného vzdělávání RVP.

Konverzace v německém jazyce – 1. letý seminář

4. (VIII.)

Konverzace v německém jazyce – 2. letý seminář

Jazyk a jazyková komunikace .5 Konverzace v ruském jazyce (KRj).5 Konverzace v ruském jazyce (KRj)

 • Charakteristika volitelného předmětu konverzace v ruském jazyce

Předmět Konverzace v ruském jazyce vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Volitelný předmět „Konverzace v ruském jazyce“ mají žáci možnost zvolit si od 3. ročníku studia ve dvouletém semináři nebo od 4.

Konverzace v ruském jazyce 2-letý seminář

Očekávané výstupy RVP-G

Předmět latina vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro střední školy. Dále jsou vedeni zájmem o společné kořeny evropské civilizace, mravní hodnoty antické společnosti a jejich odraz v současnosti.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Latina

Výstupy ŠVP - žák

Matematika a její aplikace

 • Seminář z matematiky (SM)

Matematický seminář jako volitelný předmět, který je zařazen ve třetím a čtvrtém ročníku, má časovou dotaci 2 hodiny týdně (dva roky, jeden rok).

Obsahové vymezení

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Matematika a její aplikace

Seminář z matematiky - jednoletý

Seminář z matematiky - dvouletý

Seminář z deskriptivní geometrie (Dg)

 • Charakteristika volitelného předmětu seminář z deskriptivní geometrie
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Předmět semináře deskriptivní geometrie vychází ze vzdělávací oblasti a vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámcovém vzdělávání pro základní vzdělávání. Volitelný seminář z deskriptivní geometrie je určen pro studenty uvažující o studiu na technických vysokých školách.

Seminář z deskriptivní geometrie - dvouletý

Člověk a příroda

 • Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie (CvPB)
  • Charakteristika volitelného předmětu cvičení z přírodovědných předmětů-biologie

Výukový předmět Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie vychází ze vzdělávacího oboru Biologie, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP GV. Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie je realizováno jako volitelný předmět pro studenty 1. ročníku čtyřletého studia (výuka zaměřená na živé jazyky) s dotací 2 hodiny týdně na biologii a chemii, poměrné dotace na hodiny B i. :Ch: 1:1. Předmět biologie obsahuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP GV a dále integruje části vzdělávacích oblastí Informatika a Informační a komunikační technologie a Výchova ke zdraví.

Předmět Biologie navíc poskytuje obsah vybraným tematickým okruhům průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova z RVP GV. Cílem výuky předmětu Cvičení z přírodovědných předmětů - Biologie je osvojení odborných termínů, zvládnutí základních laboratorních technik a příprava vlastních mikroskopických preparátů.

Viz. Povinný předmět Biologie

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

BUŃKÁCH Laboratorní cvičení

Člověk a příroda

Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie

1.ročník Očekávané výstupy

Člověk a příroda

 • Cvičení z přírodovědných předmětů - chemie (CvPCH)
  • Charakteristika volitelného předmětu cvičení z přírodovědných předmětů-biologie

Tato cvičení jsou doporučena pro studenty, kteří nemají laboratorní cvičení z chemie v rámci povinných předmětů v hodinách rozšířené jazykové výuky. "Cvičení z přírodovědných předmětů" umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, prohloubit základní pojmy, veličiny a typy výpočtů z chemie, systematizovat poznatky z obecné a anorganické chemie a poskytuje studentům doplnění a rozšíření praktických dovedností v chemické laboratoři. . Témata 'Cvičení z přírodovědných předmětů' jsou v souladu s probíraným učivem povinného předmětu Chemie a vycházejí ze znalostí, které studenti v tomto předmětu získali.

Viz. Povinný předmět Chemie

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Cvičení z přírodovědných předmětů - chemie

Obecná a anorganická chemie

Cvičení z přírodovědných předmětů - fyzika (CvPF)

 • Charakteristika volitelného předmětu cvičení z přírodovědných předmětů-fyzika
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Koncepce výuky fyziky přechází od informativní k formativní stránce výuky, od přebytku faktů k metodám učení, k aktivnímu využívání poznatků v praxi a řešení fyzikálních problémů. Cílem předmětu Cvičení z přírodovědných předmětů - ve fyzice je osvojit si základní fyzikální pojmy a zákony, rozvíjet přirozenou touhu poznávat svět, ve kterém žijeme, porozumět nejobecnějším zákonům přírodních věd, které jsou základem přírodních, technických a lékařských věd.

Cvičení z přírodovědných předmětů - fyzika

Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie (CvBi)

 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

RVP-G témata, vazby

3 (VII.)

LP - Bezpečnost práce, laboratorní řád, základy první

LP – Tkáně

LP - Pohybová soustava - kosterní soustava

LP - Oběhová soustava - měření krevního tlaku

LP - Imunitní systém - krevní skupiny

LP - Dýchací soustava - důkaz oxidu uhličitého a

Volitelný seminář– dvouletá cvičení z přírodovědných předmětů – část biologie

 • LP - Trávicí soustava a metabolismus, vitamíny
 • LP - Kontrolní a řídicí systémy organismu
 • LP - Vylučování a vylučovací soustava,
 • LP - Rozmnožovací soustava a vývoj člověka
  • Cvičení z přírodovědných předmětů - chemie (CvCh)

LP - Řídící a řídicí systémy organismu systémy organismu - test koncentrace - smyslové buňky hmatu - smyslové buňky chuti - optické klamy - daktyloskopie. LP - Vylučovací a vylučovací systém, vylučovací systém, homeostáza, kůže - vylučování vody kůží - průkaz chloridu sodného v potu.

Organická chemie LP – Bezpečnost práce,

Biochemie

Volitelný seminář– dvouletá cvičení z přírodovědných předmětů – část chemie

Člověk a příroda 1.2.5 Seminář z fyziky (SF)1.2.5 Seminář z fyziky (SF)

 • Charakteristika volitelného předmětu seminář z fyziky

Viz. Povinný předmět Fyzika

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Seminář z fyziky

Člověk a příroda 1.2.6 Seminář z biologie (SB)1.2.6 Seminář z biologie (SB)

 • Charakteristika volitelného předmětu seminář z biologie
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Předmět Biologický seminář vychází ze vzdělávacího oboru biologie, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP GV. Předmět Biologie navíc realizuje vybrané tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova RVP GV. Úkolem je především prohloubení a procvičení učiva, zejména s ohledem na ty části, které v minulých letech působily studentům problémy a s ohledem na požadavky vysoké školy.

Seminář z biologie

Člověk a příroda 1.2.7 Seminář z chemie (SCh)1.2.7 Seminář z chemie (SCh)

 • Charakteristika volitelného předmětu seminář z chemie
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Pro studenty, kteří neabsolvují dvouletý chemický seminář, je ve čtvrtém ročníku připraven jednoletý „Chemický seminář“ s dotovanou hodinou 2 hodiny týdně. "Seminář z chemie" umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, prohloubit základní pojmy, veličiny a typy výpočtů v chemii, systematizovat znalosti z obecné, anorganické a organické chemie a zaměřit se na některá obecná chemická témata. Struktura předmětu umožňuje zájemcům o chemii prohloubit si znalosti a zároveň se připravit na maturitní a přijímací zkoušky z chemie.

Během semináře je práce převážně teoretická; studentům může být předložena řada témat pro samostatnou přípravu referátů nebo seminárních prací.

Stavba atomu

Chemická vazba a vlastnosti látek

Výchova k myšlení

Mediální výchova –

Mediální výchova – zisk

Volitelný seminář z chemie – jednoletý

Chemická rovnováha - vlastnosti rovnovážného stavu

Chemická kinetika

Osobnostní a sociální výchova

Základy analytické chemie

Roztoky

Chemické reakce v analytické chemii

Základy chemické analýzy

Metabolismus živin

Volitelný seminář z chemie – dvouletý

VII,VIII.)

Člověk a příroda 1.2.8 Seminář ze zeměpisu (SZ)1.2.8 Seminář ze zeměpisu (SZ)

 • Charakteristika volitelného předmětu seminář ze zeměpisu .1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Učební předmět Geografický seminář vychází ze vzdělávacího oboru zeměpis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP GV. Žák poznává a hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, sociální, politické a ekonomické podmínky, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a překážky jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. Úkolem je procvičit učivo zejména s ohledem na ty části, které v minulých letech působily studentům problémy a s ohledem na požadavky vysoké školy.

Viz. Povinný předmět Zeměpis

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Seminář ze zeměpisu

VIII.) Očekávané

Člověk a společnost

 • Společenskovědní seminář (SVS)
  • Charakteristika volitelného předmětu společenskovědní seminář

Předmět Seminář společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost vzdělávací oblasti Společenská studia a Základy společenských věd RVP GV. Část vzdělávacího oboru Člověk a svět práce ze stejnojmenného vzdělávacího oboru definovaného v RVP GV je integrována do předmětu Sociálně naučný seminář. Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty zpracovávat je do širšího systému myšlení.

Studenti se učí kriticky uvažovat o sociální realitě, hodnotit různé přístupy k řešení problémů v každodenní praxi a využívat poznatky v současnosti.

Vzdělávání v daném předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k

Viz. Výše a povinný předmět Základy společenských věd

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Žák může vědomě reflektovat své jednání i jednání druhých lidí; respektovat různé hodnotové systémy a motivace jiných lidí. Žák vysvětlí, proč a jak se lidé ve svém chování mění, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka. Člověk v mezilidských vztazích: sociální interakce, vnímání a komunikace, psychologické charakteristiky sociální skupiny; psychologie v běžném životě (systém psychologického poradenství, zásady duševní hygieny).

Člověk a společnost

Společenskovědní seminář (jednoletý)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Společenskovědní seminář (dvouletý)

Člověk a společnost

 • Společenskovědní seminář projektový (SVS)
  • Charakteristika volitelného předmětu společenskovědní seminář
  • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
  • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Student rozlišuje působnost základních orgánů právní ochrany, uvádí příklady právních problémů, se kterými se na ně mohou občané obrátit, identifikuje, které případy jsou řešeny v civilním a které v trestním řízení. Student na konkrétních příkladech rozliší hlavní typy pojmenovaných smluv a uvede, které konkrétní závazky z nich vyplývají. Student uvede hlavní charakteristiky sociologie jako vědní disciplíny (vznik a vývoj), orientuje se v základních sociologických teoriích.

Student ví, která problematika se řeší v občanském soudním řízení a která v trestním řízení; rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezuje podmínky trestní odpovědnosti občanů a uvádí příklady trestů za trestnou činnost. Tržní ekonomika: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, tvorba cen, ekonomické otázky. makroekonomické ukazatele a jejich vliv na životní úroveň. ekonomický růst, míra inflace, nezaměstnanost, platební a obchodní bilance, vn. dluh); státní zásahy do ekonomiky; státní rozpočet; daňový systém; sociální a zdravotní pojištění; sociální dávky.

Člověk a společnost .3 Seminář ekonomie (EK).3 Seminář ekonomie (EK)

 • Charakteristika volitelného předmětu Seminář ekonomie
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Oblast

Do předmětu Ekonomický seminář byla integrována část základů občanských a společenských věd definovaných v RVP GV. Vzdělávací obor Člověk a svět práce využívá znalostí získaných během předchozího studia zejména v oboru Občanské a společenské vědy, rozvíjí je a specializuje a zároveň učí studenty vnímat je v širším smyslu slova. a v kontextu společenských věd. Studenti se učí reflektovat sociální realitu, integrovat jednotlivé poznatky do širších souvislostí, dedukovat, logicky uvažovat, využívat metodu dedukce a indukce.

Výuka probíhá v učebně nebo formou besed a externích přednášek (z městského úřadu, Eurocentra Olomouc, úřadu práce)¨ a různé didaktické techniky (PC, dataprojektor). PEDAGOGICKÁ KOMPETENCE - součástí práce studentů v S.EK je zpracování Projektu pro mládež a další samostatná práce na různých menších praktických úkolech, které vyžadují využití získaných znalostí a dovedností při výuce a tím je vedou k systematickému pojetí proces zpracování a vyhodnocování informací, k uvědomění si sémantického jádra sdělení a informací.

Seminář ekonomie (jednoletý)

Student uvede postup při uzavírání pracovní smlouvy a způsob podání výpovědi z konkrétně zvoleného zaměstnání - Student vysvětlí funkci odborů ve známé organizaci (např. ČD). Stanovuje cenu jako součet nákladů, vysvětluje, jak se liší podle zákazníků, místa nebo období, vysvětluje důvody kolísání cen zboží nebo práce na trhu podle vývoje nabídky a poptávky. Spočítat daně a zdravotní a sociální pojištění pro zaměstnance a OSVČ - Zhodnotit aktuální vliv ekonomických ukazatelů na život občanů v ČR a Evropě - Vysvětlit podstatu inflace a její aktuální dopad na příjmy, úvěry a vklady.

Na příkladu vysvětlí, jak uplatnit spotřebitelská práva (navrhne, jak využít volné peníze (spoření, nemovitosti, CP atd.)), vybrat nejvhodnější produkt a vysvětlit proč. Student si umí spočítat směnu peněz v různých měnách podle aktuálního kurzu - Student sestaví rozpočet pro konkrétní domácnosti se stanovenými reálnými příjmy - Student navrhne, jak by řešil schodek rozpočtu své domácnosti a jak by přebytek použil na vypořádat se s.

 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzhledem k obsahu semináře je zvláštní důraz kladen na respekt k druhým lidem, jejich názorům a životním zvyklostem a jejich právo svobodně vyznávat svou víru, tradici a kulturu. Rozšiřují si také obzory o základní přehled o čínské a japonské náboženské tradici a kultuře a informativní vhled do tzv. filozofie, etiky, sportu, podnikání a umění.

Společenskovědní seminář – filozofie a religionistika

Religionistika

Etika

Logika

 • Společenskovědní seminář – Psychologický seminář (Psy)
  • Charakteristika volitelného předmětu Společenskovědní seminář – Psychologický seminář .1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu
  • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Student trénuje své kritické myšlení, trénuje schopnost třídit a třídit informace do různých kategorií, na základě kterých si může vytvářet vlastní úsudky a názory. Student se snaží vyjádřit svůj názor na prezentovanou problematiku formou třídních debat, prezentace referátů a písemných úvah. Žák si na základě získaných znalostí vytváří vlastní názor a náhled na lidskou existenci, tzn. sebe a své vztahy k sobě a ostatním.

Na základě obdržených informací se vzdělává, a proto se může aktivně podílet na zlepšování společnosti, jejímž je členem; formou dobrovolné pomoci sociálně slabším jedincům. Na základě rozšiřování znalostí se žák stává schopnějším jednat a záměrně reagovat na daný podnět z okolí; stává se vytrvalejší; je schopen posoudit situaci z více úhlů pohledu.

Společenskovědní seminář – Psychologického semináře

Člověk a společnost 1.3.2 Seminář z dějepisu (SD)1.3.2 Seminář z dějepisu (SD)

 • Charakteristika volitelného předmětu seminář z dějepisu
 • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Volitelný předmět Seminář z historie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Historie ve vzdělávacím oboru Člověk a společnost z RVP GV.

Seminář z dějepisu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Umění a kultura

Seminář z estetiky (dvouletý)

 • Informatika a informační a komunikační technologie .1 Seminář z informatiky a výpočetní techniky (S-IVT).1 Seminář z informatiky a výpočetní techniky (S-IVT)
  • Charakteristika volitelného předmětu seminář z informatiky a výpočetní techniky

Předmět Seminář informatiky a výpočetní techniky je dán ve dvou variantách, které se liší časovou náročností. Předmět Seminář IVT je zařazen ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého studia s dotací dvě hodiny týdně (dvouletý seminář) a v ročním semináři s dotací 2 hodiny týdně. Roční seminář bude více zaměřen na rozšíření a zopakování znalostí ze vzdělávacího oboru Výpočetní technika a Informační a komunikační technologie pro úspěšné splnění požadavků absolvování.

Podpůrné učební materiály (texty, úkoly, vzorová řešení apod.) jsou k dispozici ve formě WWW stránek předmětu. Vzdělávání a obsah tohoto předmětu vede studenty k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí porozuměním a využíváním znalostí z ovládání jednotlivých skupin aplikačního software, k vhodné aplikaci jejich nástrojů, metod a vazeb k efektivnímu řešení úloh.

Viz. povinný předmět Informatika a výpočetní technika

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Naučí se porozumět základním pojmům informační a komunikační technologie a základním pojmům a metodám informatiky jako vědního oboru. Studenti pochopí, co je databáze - vytvoří si jednoduchou databázi, vidí obsah této databáze, umí upravovat pole tabulky, zadávat a měnit data v tabulce, třídit a filtrovat data tabulky, pracovat s databázovými dotazy.

Informatika a informační a

Seminář z Informatiky a výpočetní techniky (S IVT)

Informatika a informační a komunikační technologie a Matematika a její aplikaceaplikace

 • Základy CAD (CAD)
  • Charakteristika volitelného předmětu Základy CAD
  • Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah bude zaměřen na procvičování a šíření znalostí CAD pro zájemce o studium a vysoké školy technického charakteru. Bude vycházet z učiva prvního (V.) ročníku kurzu IVT, do hloubky bude probrán vybraný obsah z oblasti technického kreslení. Učivo navazuje na učební obsah předmětu Informatika a informační a komunikační technologie v 1. a 5. ročníku SŠ Matematika a její aplikace ve všech ročnících.

Vzdělávání a obsah tohoto předmětu vede studenty k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí porozuměním a využíváním znalostí ovládání jednotlivých skupin aplikačního software vhodného pro počítačově podporovanou konstrukci. Cílové zaměření volitelného předmětu vzdělávacího předmětu Základy CAD je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

In the study by Scabini et al., who compared polyethylene glycol with a group without mechanical bowel preparation, the authors concluded that colon and rectal surgery may be

Obecnie na rynku farmaceutycznym jest dostępnych wiele preparatów złożonych z kom- ponentą diuretyku tiazydowego, jed- nak już w 2011 roku w wytycznych PTNT eksperci

Needless to say, IF-mania associating the value of research with the journal where the work is published, may distort the way science is conducted.. Moreover, JIFs are

Celem badań była ocena wpływu 8-tygodniowego treningu nordic walking o intensywności odpowiadającej maksymalnemu utlenianiu tłuszczów, na zmiany składu ciała i

Uczestnicy debaty wymienili opinie na tematy dotyczące: korzystania przez osoby niepełnosprawne z czynnego prawa wyborczego, obywatelskich kampanii na rzecz zwiększenia frekwencji

To determine a mass spectrum with help from a magnetically scanned mass spectrometer m/e ratio and corresponding its ion current should be measured. We applied ion-implanted Hall

W planie tym tereny na cele wyłącznie letniskowe sa niedostatecznie wydzielone z pośród innych funkcji osiedla, co spowoduje ciągłą kolizję między ruchem

[r]

myšlenkám autentického ústního projevu i psaného textu na běžné a známé téma odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu využívá různé druhy