• Nie Znaleziono Wyników

BIULETYN PROJEKTU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "BIULETYN PROJEKTU"

Copied!
38
0
0

Pełen tekst

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Główny cel projektu – rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ramach kształcenia dualnego, co umożliwi wprowadzenie zmian w organizacji kształcenia zawodowego przez członków konsorcjum oraz wykorzystanie doświadczenia zawodowego przez uczestników ich przyszła praca. Pracownicy zaangażowani w proces szkolenia zawodowego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania i wdrażania dualnego systemu edukacji w rzeczywistości postindustrialnej.

FRANCUSKI PARTNER PROJEKTU

MIASTO SAINT-ÉTIENNE

Na początku XX wieku gospodarka Saint-Étienne skupiała się na 5 głównych obszarach: przemyśle tekstylnym, metalurgii, górnictwie, przemyśle rowerowym i przemyśle zbrojeniowym. Po zamknięciu kopalń miasto zmuszone było szukać nowych rozwiązań ze względu na rosnącą stopę bezrobocia oraz fakt, że mieszczanie zaczęli opuszczać teren i przenosić się do pobliskich mniejszych miejscowości. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na branżach: inżynieryjnej, obróbki metali, gospodarce wodnej, technologii medycznej – materiały medyczne, implanty i narzędzia chirurgiczne oraz przemyśle optycznym – produkcja soczewek dla NASA i studiów telewizyjnych na całym świecie.

Saint-Étienne skupiło się na wspieraniu innowacyjności i kreatywności oraz wzmacnianiu nowoczesnych technologii, szczególnie na działaniach zmieniających wizerunek miasta w europejskie centrum designu. Jean Monnet, Narodowy Uniwersytet Górniczy, Krajowa Szkoła Inżynierów, Wyższa Szkoła Handlowa, Szkoła Zarządzania i Regionalna Szkoła Sztuk Pięknych.

SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE FRANCJI

Drugim pozytywnym aspektem dualnego systemu edukacji jest ciągła wymiana i przenikanie się sieci przedsiębiorstw z warsztatami instytucji edukacyjnych, co umożliwia efektywny transfer technologii. Pomimo pozytywnego nastawienia programu Erasmus+ do idei dualnego kształcenia, otwarta pozostaje kwestia uznawania dyplomów określających kompetencje specjalistów. Kluczem do dualnego kształcenia zawodowego jest przekonanie przedsiębiorców, że szkoła dostosuje program kształcenia zawodowego do ich potrzeb kadrowych.

Student może rozwiązać umowę na każdym etapie kształcenia i podpisać nową z innym przedsiębiorcą, jednak rozwiązanie umowy oznacza rezygnację z projektu edukacyjnego. Zmieniło się sceptyczne podejście Ministerstwa Edukacji Narodowej do możliwości wpływania przedsiębiorców na program kształcenia zawodowego w systemie dualnym. Dlatego uczniowie wybierający tę ścieżkę edukacyjną muszą mieć świadomość, że nabywają nie tylko przywileje, ale także obowiązki związane z funkcjonowaniem na rynku pracy.

Status tutora w systemie dualnym zależy od zawodu i może dotyczyć zarówno części teoretycznej kształcenia zawodowego lub administracyjnego, jak i kształcenia praktycznego realizowanego w przedsiębiorstwie. Tradycyjne kształcenie zawodowe odbywa się bez udziału firm, natomiast w kształceniu dualnym uczeń jest związany z firmą od momentu rozpoczęcia kształcenia zawodowego. Otwarcie kształcenia w konkretnym zawodzie uzależnione jest od liczby kandydatów oraz potrzeb przedsiębiorstwa i może być poparte opinią regionów.

KSZTAŁCENIE PODWÓJNE NA POZIOMIE ZAWODOWYM I ŚREDNIM - CFA BTP LOIRE CFA BTP (Centrum Szkolenia Zawodowego dla Budownictwa) powstało w 1964 roku. BTS (2 lata) - kształcenie zapewniające wyższe kompetencje, ale poniżej poziomu inżyniera (matura +2) - w 2 zawodach zakończone dyplomem ukończenia szkoły policealnej. Modelowym przykładem realizacji kształcenia dualnego na poziomie wyższym jest Kampus Przemysłowy ISTP, do którego rozwoju przyczynił się dr hab. Alicja Tardy – prezes stowarzyszenia ASEMKA.

Kampus cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów, jednak nie każdy jest zainteresowany podwójnym dyplomem. Ważnym udogodnieniem jest to, że przyszli studenci nie muszą szukać firm gwarantujących odbycie modułu stażowego. Na końcową ocenę efektów uczenia się składają się oba elementy (ocena kształcenia teoretycznego w szkole i ocena kształcenia praktycznego w firmie) w stosunku 50/50%.

Każdy profil kształcenia ma określony program i profil absolwenta, a końcowym efektem kształcenia jest przygotowanie tematu dyplomowego i jego obrona w obecności przedstawicieli firmy. W ciągu dwóch lat studiów studenci studiują matematykę i fizykę oraz zajęcia z wychowania fizycznego.

PRZEBIEG I REZULTATY PROJEKTU

40 studentów kierunków: technik informatyk, technik budownictwa, technik usług turystycznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbyło staże zawodowe we Francji. Uczestnicząc w mobilnościach, nabyli umiejętności zawodowe w zagranicznym środowisku pracy, w tym kompetencje z zakresu pracy w zawodach usługowych, wzmocniona została ich motywacja do wykonywania zadań zawodowych, wzrosła ich innowacyjność i przedsiębiorcza postawa, rozbudziły się ich zainteresowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawił się nacisk na kształtowanie postaw tolerancji, kreatywności, otwartości na inne kultury europejskie i pewności siebie. Studenci biorący udział w pierwszej turze mobilności, przeszkoleni na techników informatyków, założyli stronę internetową projektu (zakładka na stronie www.ckp.zabrze.pl), na której zamieszczamy najważniejsze informacje o projekcie, przygotowane przez uczestników, w tym bogatą dokumentację fotograficzną działań realizowanych w ramach staży i praktyk zawodowych, a także wizyt kulturalnych, spotkań integracyjnych i zajęć sportowych.

Te trendy na rynku pracy znajdują odzwierciedlenie w nowych, postindustrialnych obszarach edukacji, które rozwijają się równie dynamicznie w Polsce, jak i we Francji. Uczestnicy drugiej rundy mobilności przedstawili swoje wrażenia z pobytu w miejscu praktyk zawodowych w Saint-Étienne w formie prezentacji multimedialnej na konferencji podsumowującej projekt (dostępnej również na stronie projektu). W dualnym systemie Job Shadowing wzięło udział 24 pracowników zajmujących się szkoleniem zawodowym, w tym nauczyciele z różnych branż, doradcy zawodowi oraz osoby organizujące szkolenia praktyczne.

Przyjrzeli się organizacji kształcenia dualnego we francuskich placówkach kształcenia zawodowego, zasadom współpracy szkoły z przedsiębiorstwem oraz wykorzystaniu zasobów firmy do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach, a także poznali nowe metody kształcenia zawodowego. Wzrosła świadomość dyrekcji szkół w zakresie wdrażania nowoczesnego kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym. Pobyt nauczycieli szkół zawodowych z Zabrza w placówkach kształcenia zawodowego w Saint-Étienne, który umożliwił zapoznanie się z różnymi strukturami szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dualnego, od kształcenia podstawowego (w zawodach budowlanych) do edukacja do poziomu matury +5 (MA), była możliwa dzięki współpracy prezesa stowarzyszenia ASEMKA – pani Alicji Tardy oraz dyrektora Domu Saint-Étienne w Katowicach – pana A. Roberta Pyke’a.

Podczas wizyty w Saint-Étienne nauczyciele zapoznali się z rozwiązaniami edukacyjnymi opracowanymi we Francji, co pozwoliło im przeanalizować możliwości ich dostosowania do polskich realiów szkolnictwa zawodowego. Nauczyciele przyjrzeli się dwoistym metodom nauczania i zapleczu dydaktycznemu francuskich instytucji edukacyjnych: kampusowi przemysłowemu ISTP-IRUP, centrum szkoleniowemu CFA BTP Loire, szkole średniej Etienne Mimard i centrum szkoleniowemu CFAI. Udział w projekcie umożliwił uczestnikom podniesienie kompetencji zawodowych oraz poprawę jakości i efektywności kształcenia w swoich placówkach.

Przed rozpoczęciem kształcenia praktycznego studenci muszą odbyć bardzo rozbudowany moduł szkolenia teoretycznego, zakończony egzaminem. W CAP BTP uczniowie płacą jedynie za pobyt w szkole z internatem, nauka jest bezpłatna, chociaż we Francji istnieją także placówki kształcenia dualnego, w których studenci płacą za naukę. CFAI kształci młodych ludzi w cyklu trzyletnim, którzy uczęszczają na przemian przez dwa tygodnie w Centrum i dwa tygodnie u przedsiębiorcy.

Ten sam park maszynowy służy zarówno do szkolenia młodzieży, jak i dokształcania osób dorosłych, które mają możliwość przeznaczyć jeden tydzień w miesiącu na dokształcanie się na koszt pracodawcy.

EWALUACJA

Jego celem będzie przedstawienie informacji na temat długoterminowych skutków zmian, jakie zaszły po wprowadzeniu elementów kształcenia dualnego w placówkach uczestniczących w projekcie.

PODSUMOWANIE

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele poznali nowe metody nauczania zawodu oraz rozwinęli współpracę w ramach dualnego kształcenia zawodowego, w tym jego organizację i funkcjonowanie. Nauczyciele przeniosą wiedzę zdobytą dzięki obserwacjom na własny rynek edukacyjny i będą lepiej przygotowani do wdrażania dobrych praktyk w zakresie organizacji i wdrażania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. Dodatkowo udział w projekcie przyczynił się do wzrostu kompetencji osobistych nauczycieli: umiejętności językowych (zawodowy angielski i francuski) oraz umiejętności związanych z tworzeniem projektów unijnych, pozwalających na długoterminową współpracę z partnerami zagranicznymi po zakończeniu projektu, odnoszące się do: m.in.:

Ponadto nabyte nowe umiejętności i kompetencje zawodowe wzmocnią pozycję nauczyciela jako lidera zespołu przedmiotowego i znacząco podniosą prestiż nauczycieli w środowisku lokalnym, a także ich pozycję zawodową i społeczną. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na członków konsorcjum poprzez rozwój organizacyjny instytucji, dzięki wdrożeniu rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych wyniesionych z instytucji zagranicznych – zwłaszcza w zakresie nauczania dualnego. Zwiększy to świadomość kadry kierowniczej szkół w zakresie wpływu mobilności nauczycieli i uczniów na wyniki nauczania, co ułatwi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy szkołami a instytucjami zagranicznymi.

Oczekujemy wzrostu zainteresowania uczniów nauką przedmiotów zawodowych poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod i technik kształcenia dualnego, które podniosą poziom i jakość kształcenia oraz sprawią, że szkoły będą bardziej szanowane w okolicy. Integracja działań edukacyjnych nastawionych na umiejętności praktyczne w ramach kontaktów z pracodawcami zaowocuje większą integracją obu środowisk. Dzięki możliwości poznania kultury i zwyczajów innych krajów młodzież naszych szkół będzie bardziej otwarta i tolerancyjna wobec innych społeczności.

Wszyscy uczestnicy projektu, nawiązując współpracę z partnerami francuskimi, zwiększą europejski wymiar członków konsorcjum, co dodatkowo podniesie prestiż i konkurencyjność instytucji oraz wpłynie na rekrutację do szkół i ich odbiór w środowisku lokalnym. Partnerzy zagraniczni poznają polski system edukacji, specyfikę polskiej szkoły, problemy z jakimi się spotykamy, metody, narzędzia i efekty nauczania przedmiotów zawodowych. CKPiU jest obecnie partnerem francuskiego projektu (program Erasmus+), w którym uczestniczą studenci kierunków budowlanych CFA BTP.

Studenci z Zabrza, przygotowujący się do zawodu technika obsługi turystycznej, mogą odwdzięczyć się swoim francuskim kolegom i zaplanować dla nich trasę turystyczną po naszym poprzemysłowym mieście i regionie. Po powrocie do Montbrison francuscy nauczyciele również zaprosili nas do udziału w swoim projekcie w ramach programu Erasmus+. Szczególne podziękowania składamy naszemu francuskiemu partnerowi – Vereniging Saint-Étienne Métropole Katowice (ASEMKA) w osobie Pani A. Alicja Tarda i p. Roberta Pyki, który przyczynił się do niewątpliwego sukcesu realizacji projektu „Dualne kształcenie zawodowe w rzeczywistości postindustrialnej” w ramach programu Erasmus+.

Cytaty

Powiązane dokumenty