• Nie Znaleziono Wyników

GYMNÁZIUM ŠTERNBERK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "GYMNÁZIUM ŠTERNBERK"

Copied!
156
0
0

Pełen tekst

J AZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Předmět Konverzace v německém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro střední školy. Oral Speaking, Written Speaking Srozumitelně reprodukuje autentický čtený nebo slyšený text, méně náročný se slovní zásobou na společné téma.

Konverzace v ruském jazyce (KRj)

Možnost zavedení integrálního výpočtu pro výpočet momentu setrvačnosti. při řešení problémových úloh využívá zákonů zachování některých důležitých fyzikálních veličin. uvede základní rozdíly mezi ideální a skutečnou tekutinou. používá poměr k výpočtu tlaku a tlakové síly. STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK platí některé zákony zachování. důležitých fyzikálních veličin při řešení úloh.

Latina (LA)

M ATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Seminář z matematiky (SM)

Charakteristika volitelného předmětu seminář z matematiky

Seminář z deskriptivní geometrie (Dg)

Seminář deskriptivní geometrie jako volitelný předmět zařazený do 3. a 4. ročníku, sestává z 2 hodin týdně (tedy dvouletého)/ alternativně jako jednoročního předmětu zařazeného do 4. ročníku popř. s obsahem učiva třetího ročníku. Volitelný seminář z deskriptivní geometrie je určen studentům, kteří uvažují o studiu na technických fakultách.

Č LOVĚK A PŘÍRODA

Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie (CvPB)

Granule uchovávají škrob v hlízách brambor a dalších plodinách. objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy eukaryotických buněk. popište tvar plastidů, pojmenujte barvu, typ pigmentu. popište dané ovoce, vyjmenujte další ovoce s přítomností karotenu. Pozorování chloroplastů v buňkách listu hortenzie. objasní stavbu a funkci strukturních složek a životní projevy eukaryotických buněk. popsat stavbu a umístění svěračových buněk, vysvětlit význam chloroplastů.

Cvičení z přírodovědných předmětů - chemie (CvPCH)

"Cvičení z přírodovědných předmětů" umožňuje studentům, kteří si zvolili tento předmět, prohloubit základní pojmy, veličiny a typy výpočtů z chemie, systematizovat poznatky z obecné a anorganické chemie a poskytuje studentům doplnění a rozšíření praktických dovedností v chemické laboratoři. . Témata 'Cvičení z přírodovědných předmětů' jsou v souladu s probíraným učivem povinného předmětu Chemie a vycházejí ze znalostí, které studenti v tomto předmětu získali.

Cvičení z přírodovědných předmětů - fyzika (CvPF)

Koncepce výuky fyziky přechází od informativní k formativní stránce výuky, od nadbytku faktů k metodám učení, k aktivnímu využívání poznatků v praxi a řešení fyzikálních problémů.

Cvičení z přírodovědných předmětů - biologie (CvBi)

ZÁKLADNÍ POJMY OPTIKA Laboratorní práce: Měření indexu lomu. zná pravidla první pomoci při různých nehodách. aplikovat teoretické poznatky při nácviku umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže na resuscitačním modelu. Mediální výchova - Zohlednění nových informací. z dostupných zdrojů, formulování vlastních názorů. vysvětluje význam buněčné diferenciace a specializace pro mnohobuněčné organismy, využívá znalosti orgánových systémů k pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle. popíše stavbu, typy a vlastnosti tkání. pozorování buněk z epitelu dutiny ústní. uvede stavbu a funkci kostí a svalů. popisuje základní znaky lidské kostry a její funkce. určit polohu důležitých kosterních svalů. LP - Pohybový systém - kosterní systém - svalový systém - izotonické cvičení svalů. objasní složení tělesných tekutin a jejich funkci. vysvětlí vztahy mezi krví, tkáňovým mokem a tekutinou. popisuje stavbu srdce a princip jeho činnosti. vysvětlí funkční organizaci malého plicního krevního oběhu a velkého těla. popíše rozdíly ve stavbě a funkci krevních cév. vysvětlit rozdíl mezi nespecifickými a specifickými imunitními mechanismy. prokázat znalost základů první pomoci při zástavě srdce a krvácení.

LP - Řídící a řídicí systémy organismu - test koncentrace - buňky hmatu - buňky chuťových smyslů - optické klamy - otisky prstů.

Cvičení z přírodovědných předmětů - chemie (CvCh)

LP – příprava sloučenin s jednoduchou vazbou LP – příprava sloučenin s násobnou vazbou a její validace LP – Hallovy deriváty uhlovodíků LP – Kyslíkové deriváty. Osobnostní a sociální výchova - odpovědnost za své zdraví při práci s chemickými látkami Environmentální výchova - znečišťování životního prostředí Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech - čistota životního prostředí jako globální lidský problém, dotace EU na obranné projekty a čištění vody a vzduchu.

Seminář z fyziky (SF)

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI MOLEKULÁRNÍ FYZY A TERMIKY. při řešení problémových úloh využívá zákonů zachování některých důležitých fyzikálních veličin. sestrojí kalorimetrickou rovnici a pomocí ní řeší úlohy. řešit praktické úlohy pomocí 1. termodynamického zákona. uvede příklady vedení tepla, tepelného toku a tepelného záření. používá stavovou rovnici pro ideální plyn konstantní hmotnosti k předpovědi změn stavu plynu. používá stavovou rovnici ideálního plynu k řešení problémů spojených s jeho změnami skupenství.

Seminář z biologie (SB)

Biologie – zdravý životní styl. anorganických a organických sloučenin .. provádí chemické výpočty a aplikuje je při řešení úloh - předpovídá vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech - učí se samostatně pracovat s odbornou literaturou .. provádí samostatnou experimentální činnost. - systematizuje poznatky z obecné, anorganické a organické chemie - používá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů... předpovídá průběh typických reakcí anorganických a organických sloučenin... provádí chemické výpočty a aplikuje je na řešení problémů - předpovídá průběh vlastnosti prvků a jejich chování v chemických procesech - naučí se samostatně pracovat s odbornou literaturou... určí řešení, uvede příklady. - určuje složení roztoků - využívá pH k odhadu kyselosti roztoků, prakticky ji měří - provádí výpočty pH pomocí kalkulačky pro silné a slabé kyseliny a hydroxidy. - zdůvodňuje a předpovídá chování látek v daném prostředí. - definuje základní typy reakcí používaných v analytické chemii. - doplňte stechiometrické koeficienty v chemických rovnicích - určete charakteristické veličiny daných typů chemických reakcí. - popíše význam chemické analýzy..vysvětlí kvalitativní metodu dokazování iontů danými činidly -vysvětlí podstatu kvantitativní analýzy..vysvětlí podstatu nejdůležitějších instrumentálních metod -vychází z pravidel pro stanovení oxidačních čísel, píše vzorce. a názvy anorganických, komplexních a organických sloučenin, rozlišuje sloučeniny podle symbolických zápisů. - vysvětlí průběh reakce zápisem chemické rovnice a naopak chemický děj označí pomocí chemické rovnice - upraví chemickou rovnici s pochopením zákona zachování hmoty. - vyjadřuje složení látek - pro výpočty s látkami využívá množství hmoty, hmotnostní zlomek, molární hmotnost, relativní atomovou a molekulovou hmotnost. frakce, molární koncentrace, reciproční konverze). Rozlišujte mezi pravidelnými a nepravidelnými příjmy a výdaji a na základě toho sestavte rozpočet domácnosti - Navrhněte, jak zvolit schodek rozpočtu a účtovat jej. Mediální produkty a jejich význam - student se naučí vytvářet si na základě informací svůj názor a umět jej obhájit v argumentech a diskusích o politických, ekonomických a společenských problémech v kontextu evropských a světových vývojových trendů.

Student trénuje své dovednosti v kritickém myšlení, trénuje schopnost třídit a třídit informace do různých kategorií, na základě kterých je schopen vytvářet vlastní úsudky a názory. Na základě získaných znalostí si žák utváří svůj názor a náhled na existenci člověka, tzn. o sobě a svých vztazích k sobě samému a ostatním. Na základě rozšiřování znalostí se žák stává schopnějším jednat a záměrně reagovat na daný podnět z okolí; stává se vytrvalejší; je schopen posoudit situaci z více úhlů pohledu.

Student určuje funkce jednotlivých smyslových orgánů a umí nastínit jejich význam pro komunikaci jedince s jeho okolím na základě smyslového vnímání. Student je schopen porovnávat různé techniky učení a na základě těchto znalostí je aktivně používat v reálných situacích.

Seminář z chemie (SCh)

Seminář ze zeměpisu (SZ)

Č LOVĚK A SPOLEČNOST

Společenskovědní seminář (SVS)

Student objasní, proč a jak se lidé ve svém chování liší, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka. Student rozlišuje činnost základních orgánů právní ochrany, uvádí příklady právních problémů, na které se mohou občané obracet, pozná, které případy se řeší v civilním řízení a které v trestním řízení. Na konkrétních příkladech student rozliší hlavní typy pojmenovaných smluv a uvede, které konkrétní závazky z nich vyplývají.

Student umí identifikovat nejdůležitější charakteristiky sociologie jako vědní disciplíny (vznik a vývoj) a orientovat se v základních sociologických teoriích. Student objasní podstatu některých současných společenských problémů a popíše možné dopady sociálně patologického chování na jedince i společnost. Pojmenovává a definuje sociální problémy. současnosti. národnostní problémy, extremismus, kriminalita, nezaměstnanost. základní problémy sociokulturních rozdílů. svobody).

Student vysvětlí právní význam manželství a rodiny; vyhodnotí v konkrétním případě, zda lze uzavřít manželství či nikoliv; na příkladech vysvětlí, jaký je rozdíl mezi osvojením, opatrovnictvím a opatrovnictvím;. Student ví, která problematika se řeší v občanském soudním řízení a která v trestním řízení; rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezuje podmínky trestní odpovědnosti občanů a uvádí příklady trestů za trestnou činnost.

Společenskovědní seminář projektový (SVS)

Žák volí bezpečné pracovní postupy pro plnění zadaných úkolů. Na konkrétních příkladech mezilidských vztahů je schopen definovat a rozpoznat problémy mezi jednotlivými členy určité sociální skupiny.

Seminář ekonomie (EK)

Společenskovědní seminář – filozofie a religionistika (Fil)

Volitelný předmět Společenskovědní seminář – filozofie a religionistika vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a společnost vzdělávacího oboru Občanská a společenskovědní nadace RVP GV. Volitelný seminář navazuje na společenskovědní znalosti získané v základním a středním vzdělávání, rozšiřuje a obohacuje je o odbornější znalosti, podmíněné rozvinutějším abstraktním myšlením, zájmem o danou problematiku, kritickou reflexí získaných poznatků, schopností respektovat vlastní názor a prostřednictvím dialogu a diskuse i názory a postoje ostatních. Žáci jsou vedeni k toleranci a respektu, což je nezbytnou součástí zodpovědného občanského přístupu v dnešní multikulturní demokratické společnosti.

Média a mediální produkce - student je schopen chápat a porovnávat rozdíly a podobnosti náboženského, sociálního, kulturního a životního stylu lidí v Evropě a ve světě s využitím vlastních zkušeností, znalostí, informovanosti veřejnosti a umění daného předmětu. Morálka všedního dne – žák se učí dbát na mravní chování a interpretaci etických jevů ve vlastním chování – žák si uvědomuje, že téměř každý společenský a komunikační akt má.

Společenskovědní seminář – Psychologický seminář (Psy)

Student se snaží vyjádřit svůj názor na prezentovaný problém formou třídních debat, prezentací úkolů a písemných úvah. Na základě získaných informací se vzdělává a může se tedy aktivně podílet na zlepšování společnosti, jejímž je členem; formou dobrovolné pomoci sociálně slabším osobám. Student je schopen porovnat a odlišit vliv biologického základu člověka v reálném životě, ve vztahu k němu samému a jeho okolí, od sociálních vlivů.

Student si vytváří ucelenou představu o roli, kterou v jeho životě hraje dědičnost, biologický základ jeho bytí. Na základě získaných znalostí žák lépe porozumí procesům, které mu umožňují vnímat a reagovat na vnější svět a z něj plynoucí podněty. Student si dále prohlubuje znalosti o jednotlivých mechanismech, které jsou nezbytnou součástí našeho bytí, na fyziologické i psychické úrovni.

Student umí vysvětlit účinek meditace a hypnózy jako součásti léčebného postupu v rámci psychoterapie a demonstrovat její účinnost na příkladech. Student interpretuje a definuje různé typy vzpomínek, jejich zásadní význam v každodenním fungování jedince a v jeho vztahu k druhým.

Seminář z dějepisu (SD)

U MĚNÍ A KULTURA

Seminář z estetiky-Vv (Est-Vv)

Studenti se učí vnímat kulturně-historické souvislosti vzniku a vývoje architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku až po současnost.

I NFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Seminář z informatiky a výpočetní techniky (S-IVT)

Roční seminář bude více zaměřen na rozšíření a zopakování znalostí ze vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie za účelem úspěšného splnění požadavků na ukončení studia. Podpůrné učební materiály (texty, úkoly, vzorová řešení apod.) jsou k dispozici ve formě WWW stránek předmětu. Vzdělávání a obsah tohoto předmětu vede studenty k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí porozuměním a využíváním znalostí ovládání jednotlivých skupin aplikačního software, k vhodné aplikaci jejich nástrojů, metod a vazeb k efektivnímu řešení úloh.

Mediální výchova - média a mediální produkce - příprava vlastních materiálů s využitím pokročilých funkcí aplikačního software a multimediálních technologií KP tem.9. Kurz Základy CAD rozvíjí vzdělávací oblast Informatika a Informační a komunikační technologie a Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Vzdělávací obsah bude zaměřen na procvičování a šíření znalostí CAD pro zájemce o studium a vysoké školy technického charakteru.

Učivo navazuje na vzdělávací obsah předmětu Informatika a informační a komunikační technologie, který je vyučován v 1. a 5. ročníku SŠ Matematika a její aplikace ve všech ročnících. Vzdělávací a vzdělávací obsah tohoto předmětu vede studenty k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí porozuměním a využíváním znalostí ovládání jednotlivých skupin aplikace.

I NFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A M ATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Základy CAD (CAD)

Cytaty

Powiązane dokumenty

In a similar study involving microplots isolated from for- est litter pine chips were colonized by oribatid mites at a much slower pace: in the first year their abundance was

Czy film Pacho parodiuje Janosika, postać historyczną, która stała się synonimem zbójnika nie tylko dla Słowaków.. Na to nie poważyliby się zapewne twórcy filmu i nikt by tego

(Bergbau, Hüttenwesen, Gewerbe, Industrie, Handel und Verkehr.)..

Ilpn coxepxaHHH ero CBHme 0,01# xoppo3HH npHOÖpeTaex MeacxpHCxaxxHTHHfi xapaxxep.. OxHaxo peaxH3anaa sxhx oboBcxb HaxaxxHBaxacb,

All other characteristic screw dimensions, such as diameter D, number of blades z, blade area ratio Fa/F, blade outline, shape of the blade sections, blade thicknesses, and

Als voor dit profiel de stabiliteit wordt berekend, kan door de stabielere "randen" de berekende veiligheidscoëfficiënt tegen afschuiven, in werkelijkheid groter zijn. We

Values represent the mean ± SE (standard error); Figure S2: The functional classification based on (A) Gene Ontology Cellular Compartment (B) Gene Ontology Biological Process

Також використані інструменти та сервіси відображення, валідації, сервісу та відкладки сайтів з RDFa наповненням (Validator.ru, Structured Data Linter,

Z hlediska normativnosti popisu slovní zásoby lze vycházet při koncipová- ní slovníku ze dvou přístupů, jež lze popsat rozdílem v charakteristice slovníků, jež se