• Nie Znaleziono Wyników

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka łemkowskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka łemkowskiego"

Copied!
120
0
0

Pełen tekst

Matura z języka łemkowskiego w części ustnej i pisemnej sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania stawiane językowi łemkowskiemu jako językowi narodowemu, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół średnich1. Egzamin maturalny odzwierciedla powyższe założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego języka łemkowskiego jako języka mniejszości etnicznej. Informacje o maturze z języka łemkowskiego jako języka mniejszości narodowej z roku szkolnego 2022/2023 podzielono na dwie części.

Nie ilustrują także wszystkich wymagań stawianych w podstawie programowej języka łemkowskiego jako języka mniejszości etnicznej. Dopiero spełnienie wszystkich wymagań podstawy programowej, zarówno ogólnej, jak i szczegółowej, może zapewnić wszechstronną edukację uczniów w języku łemkowskim, w tym właściwe przygotowanie ich do egzaminu maturalnego. Elementy egzaminu 1. Monologi zdającego dotyczące zadań z wybranego zestawu egzaminacyjnego b) różnorodność języka łemkowskiego tj. wymagania II.2.1)–6).

Egzamin ustny z języka łemkowskiego sprawdza umiejętność formułowania wypowiedzi na określony temat oraz prowadzenia rozmowy zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Podczas części ustnej egzaminu maturalnego kandydaci nie otrzymują żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Opis zestawu zadań egzaminacyjnych

Wybranym utworem literackim, będącym drugim tekstem, do którego odwołuje się badany w swojej wypowiedzi, może być:

Przebieg egzaminu

Zadanie 2

Kompozycja wypowiedzi jest spójna, jeżeli zawiera ona wstęp, część. główny i końcowy, a elementy te tworzą logiczną i uporządkowaną całość. Zaburzenia w szczegółowości wypowiedzi wynikają z używania przez zdającego w rozmowie ogólników, braku precyzji w wyjaśnianiu omawianych zagadnień/pytań/pojęć itp. W wypowiedziach zachowano poprawność językową właściwą dla języka mówionego (z (uwzględniając fleksję, leksykę, frazeologię, składnię i fonetykę) oraz płynność (dopuszczalne są sporadyczne błędy językowe i/lub płynnościowe).

W wypowiedziach zachowana została częściowo poprawność językowa typowa dla języka mówionego (w zakresie fleksji, leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność (wypowiedzi zawierały liczne błędy językowe i/lub braki płynnościowe). W wypowiedziach zachowano poprawność językową typową dla języka mówionego (w zakresie fleksji,... 2. słownictwa, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność (dopuszczalne są sporadyczne błędy językowe i/lub braki w płynności). W wypowiedziach zachowana została częściowo poprawność językowa charakterystyczna dla języka mówionego (w zakresie fleksji, słownictwa, frazeologii, składni i fonetyki) oraz płynność (wypowiedzi zawierały liczne błędy językowe i/lub wady płynnościowe).

Wypowiedź nie zachowała typowej dla języka mówionego poprawności językowej (w zakresie fleksji, leksyki, frazeologii, składni i fonetyki) oraz. Zadowalający dobór środków językowych oznacza, że ​​środki językowe, jakimi posługuje się zdający, zwłaszcza leksykalne, umożliwiają dyskusję na temat zagadnienia i ułatwiają odbiór wypowiedzi; zdający używa słów/wyrażeń synonimicznych oraz posługuje się precyzyjnym słownictwem, w tym terminologicznym.

Test

Wypracowanie

 • Przykładowe zadania z rozwiązaniami. Część ustna

Za każdy błąd rzeczywisty należy odliczyć od łącznej liczby punktów KLiK 1 punkt (od 0 do 16; brak punktów ujemnych). Jeżeli w głównej części pracy jako argumenty/przykłady posługuje się elementami fabuły lub znaczenia dzieła, które nie są zgodne np. z punktem widzenia zdającego wyrażonym we wstępie pracy – wówczas niespójność jest brana pod uwagę. przy ocenie funkcjonalności. Kontekst używany częściowo funkcjonalnie jest odwoływany tylko na poziomie wywołania, np. informacja, wydarzenie; kontekst jest prawidłowy, jednak ogranicza się jedynie do funkcji informacyjnej i nie pogłębia ani nie rozwija rozpatrywanego zagadnienia.

Ten sam błąd merytoryczny (np. konsekwentne używanie nieprawidłowego imienia postaci, które można jednoznacznie zidentyfikować, a fakty opisane w eseju świadczą o biegłości w czytaniu) powtórzony więcej niż jeden raz, liczy się jako jeden błąd. Twierdzenie jest w pełni spójne, tj. nie występują więcej niż 2 braki w zakresie spójności (tj. logiki, porządku) na poziomie poszczególnych akapitów LUB całego żądania. W pracy esejowej jest to składnia rozgałęziona, jeśli zdający poprawnie użył co najmniej 4 różnych struktur składniowych, np.: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdanie wielozłożone, ekwiwalent zdania, imiesłów odpowiednik zdania, strona bierna, paralele składniowe, prawidłowe wprowadzanie cudzysłowów, zdań pytających.

0 punktów Uwaga: To samo słowo, które zostało błędnie napisane i powtórzone w całym eseju, liczy się jako jeden błąd ortograficzny. Jeżeli stwierdzenie nie zawiera wyjaśnienia (np. egzaminator napisał jedynie wstęp), za każde kryterium egzaminator otrzyma 0 punktów.

Lektura obowiązkowa Przykład 1

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

Kultura: literatura, sztuka, język Przykład 1

Wymagania ogólne II. Kształcenie językowe

Wymagania szczegółowe II. Kształcenie językowe

Przykładowe zadania z rozwiązaniami. Część pisemna na poziomie rozszerzonym na poziomie rozszerzonym

Zasady oceniania

Przykładowe rozwiązanie

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Wymaganie szczegółowe IІ. Kształcenie językowe

Wymaganie szczegółowe II. Kształcenie językowe

Rozwiązanie Шыбеничний Верх

Przykładowe rozwiązanie Нарратор шанувал в Єфремі

Rozwiązanie В

0–2) Посмотр на ґрафіку

Przykładowe rozwiązanie 1. Коротка істория Фейсбука

Wymaganie ogólne II. Kształcenie językowe

Przykładowe rozwiązanie Корысти

Przykładowe rozwiązanie В

Поясний, якє спільне пресланя до люди мают Демко Трохановскій і Янко Фейса. Сформулуй спільну обом текстам тезу

Вымін два лемківскы творы з листы лектур з подібным пресланьом. Напиш наголовок і назвиско автора

Rozwiązanie

Przykładowe rozwiązanie синонім: ставляти/ творити

Вкаж, в чым сут до себе подібны переказы текстів Богдана Ґамбаля і Олены Дуць-Файфер

Напиш, ци Олена Дуць-Файфер, подібні як Богдан Ґамбаль, достерігат загорожыня сучасного світа для лемківской культуры, ци видит тото дакус

W swoich rozważaniach przedstaw swoje argumenty, odwołując się do wskazanych w temacie dzieł literackich oraz innych wybranych dzieł literackich z literatury łemkowskiej.

Wymagania ogólne i szczegółowe

 • Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu – analiza porównawcza; pojawia się odwołanie do obu
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 16 pkt – dwa teksty wykorzystane (porównane) w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest bogata – rzeczowa, pogłębiona, zawiera elementy
 • Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 2 pkt – kompozycja wypowiedzi jest funkcjonalna, pojawiają się usterki w zakresie podziału na akapity – brak jasno
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 15 pkt – dwa teksty wykorzystane (porównane) w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest zadowalająca – rzeczowa, pogłębiona, poparta
 • Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 3 pkt – kompozycja wypowiedzi jest funkcjonalna; spójność wypowiedzi – 3 pkt – pojawiają się trzy zaburzenia w spójności
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 14 pkt – dwa teksty wykorzystane (porównane) w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest powierzchowna, oparta na uogólnieniach;
 • Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 2 pkt – kompozycja wypowiedzi jest funkcjonalna, pojawiają się usterki w zakresie podziału na akapity, brak jasno
 • Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 3 pkt – kompozycja wypowiedzi jest funkcjonalna; spójność wypowiedzi – 3 pkt – wypowiedź tworzy logiczną i uporządkowaną
 • Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 2 pkt – kompozycja wypowiedzi jest funkcjonalna, pojawiają się usterki w zakresie podziału na akapity; spójność wypowiedzi –
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 14 pkt – dwa teksty wykorzystane (porównane) w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest zadowalająca – rzeczowa, pogłębiona, poparta
 • Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu – wypowiedź argumentacyjna; pojawia się odwołanie
 • Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu – wypowiedź argumentacyjna; pojawia się odwołanie
 • Spełnienie formalnych warunków polecenia: 1 pkt – forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu – wypowiedź argumentacyjna; pojawia się odwołanie
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 11 pkt – jeden tekst wykorzystany w pełni funkcjonalnie, a drugi częściowo funkcjonalnie (streszczenie bez analizy); argumentacja
 • Kompozycja wypowiedzi: struktura wypowiedzi – 2 pkt – pojawiają się usterki
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 16 pkt – dwa teksty wykorzystane w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest bogata – rzeczowa, pogłębiona, zawiera elementy
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 14 pkt – dwa teksty wykorzystane w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest zadowalająca
 • Kompetencje literackie i kulturowe: 13 pkt – dwa teksty wykorzystane w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest powierzchowna

Kompetencje literackie i kulturowe: 16 punktów – dwa teksty użyte (porównane) w pełni funkcjonalne; argumentacja jest bogata – merytoryczna, pogłębiona, zawiera elementy w pełni funkcjonalne; argumentacja jest bogata – merytoryczna, pogłębiona, zawierająca elementy głębszej refleksji nad zagadnieniem i analizy dzieł; użyto kontekstów. Skład oświadczenia: struktura oświadczenia – 2 punkty – skład oświadczenia jest funkcjonalny, występują braki w zakresie podziału na sekcje – brak wyraźnie funkcjonalny, występują braki w zakresie podziału na sekcje – niejasny. Kompetencje literacko-kulturowe: 15 punktów – dwa teksty wykorzystane (porównane) w sposób w pełni funkcjonalny; argumentacja jest zadowalająca – merytoryczna, dogłębna, w pełni uzasadniona funkcjonalnie; argumentacja jest zadowalająca – merytoryczna, dogłębna, poparta precyzyjnymi przykładami; wykorzystano korelacje funkcjonalne.

Skład oświadczenia: struktura oświadczenia – 3 punkty – skład oświadczenia jest funkcjonalny; spójność wypowiedzi – 3 punkty – występują trzy zaburzenia spójności funkcjonalnej; spójność wypowiedzi – 3 punkty – występują trzy zaburzenia spójności (w kolejności tekstu); styl – 1 punkt – w większości odpowiedni. Język wypowiedzi: zakres i poprawność narzędzi językowych - 6 punktów - zadowalający zakres narzędzi językowych, ortografia - 2 punkty - praca bez błędów ortograficznych; zakres zasobów językowych, ortografia – 2 punkty – praca bez błędów ortograficznych; Kompetencje literacko-kulturowe: 14 punktów – dwa teksty wykorzystane (porównane) w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest powierzchowna, oparta na uogólnieniach; w pełni funkcjonalny; argumentacja jest powierzchowna, oparta na uogólnieniach;

Skład oświadczenia: struktura oświadczenia - 2 punkty - skład oświadczenia jest funkcjonalny, są błędy w zakresie podziału na akapity, nie jest wyraźnie funkcjonalny, są błędy w zakresie podziału na akapity, to nie to jasne. Skład oświadczenia: struktura oświadczenia – 3 punkty – skład oświadczenia jest funkcjonalny; spójność wypowiedzi – 3 punkty – wypowiedź jest uporządkowana logicznie i funkcjonalnie; spójność wypowiedzi – 3 punkty – wypowiedź tworzy logiczną i przejrzystą całość; styl – 1 punkt – adekwatny do całej wypowiedzi. Skład oświadczenia: struktura oświadczenia – 2 punkty – skład oświadczenia jest funkcjonalny, występują błędy w podziale na akapity; spójność wypowiedzi – funkcjonalna, występują błędy w podziale na akapity; spójność wypowiedzi – 2 punkty – występują trzy zaburzenia spójności (w kolejności tekstu); styl – 1 punkt – zazwyczaj odpowiedni.

Kompetencje literackie i kulturowe: 14 punktów – dwa teksty użyte (porównane) w pełni funkcjonalne; argumentacja jest zadowalająca – merytoryczna, dogłębna, w pełni uzasadniona funkcjonalnie; argumentacja jest zadowalająca – merytoryczna, dogłębna, poparta trafnymi przykładami; zastosowano konteksty funkcjonalne. Kompetencje literackie i kulturowe: 16 punktów – dwa teksty wykorzystane w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest bogata – merytoryczna, pogłębiona, zawiera elementy głębszej refleksji nad problemem i analizy dzieł; zastosowano konteksty funkcjonalne. Skład oświadczenia: struktura oświadczenia – 3 punkty – skład oświadczenia jest funkcjonalny; spójność wypowiedzi – 3 punkty – wypowiedź jest uporządkowana logicznie i funkcjonalnie; spójność wypowiedzi – 3 punkty – wypowiedź tworzy logiczną i uporządkowaną całość; styl – 1 punkt – w większości odpowiedni.

Kompetencje literacko-kulturowe: 11 punktów – jeden tekst wykorzystany w pełni funkcjonalny, drugi częściowo funkcjonalny (streszczenie bez analizy); argumentacja funkcjonalna, druga częściowo funkcjonalna (podsumowanie bez analizy); argument jest zadowalający. Kompetencje literackie i kulturowe: 16 punktów – dwa teksty wykorzystane w pełni funkcjonalnie; argumentacja jest bogata – merytoryczna, pogłębiona, zawiera elementy funkcjonalne; argumentacja jest bogata – merytoryczna, pogłębiona i zawiera elementy głębszej refleksji nad problemem i analizy dzieł; zastosowano konteksty funkcjonalne. Język ekspresyjny: zakres i poprawność zasobów językowych – 5 punktów – ograniczony zakres zasobów językowych, ortografia – 2 punkty – praca bez błędów ortograficznych; interpunkcja – zasoby językowe, ortografia – 2 punkty – praca bez błędów ortograficznych; interpunkcja – 2 punkty – praca bez błędów interpunkcyjnych.

Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Cytaty

Powiązane dokumenty

Она нас робить не тілько меншими і слабшими, як ми є на ділі, але она сама собою обезсилює нас, затрачує нашу народність і доводить до того, що