• Nie Znaleziono Wyników

Jaworzno, 5 sierpnia 2005 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Jaworzno, 5 sierpnia 2005 r."

Copied!
90
0
0

Pełen tekst

(1)

Jaworzno, 5 sierpnia 2005 r.

Szanowni Państwo,

przekazuję informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach egzaminu zawodowego absolwentów dwu- i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych województwa śląskiego przeprowadzonego w dniu 21 czerwca (etap pisemny) i w terminie od 22 czerwca do 27 lipca 2005 r. (etap praktyczny).

Niniejsze opracowanie zawiera szereg informacji, zestawień, wskaźników statystycznych i wykresów, umożliwiających Państwu przeprowadzenie różnorodnych analiz stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu standardu obowiązującego w zdawanym zawodzie.

Zachęcam do zapoznania się z raportem zwłaszcza dyrektorów szkół, nauczycieli i pracodawców, którzy mają bezpośredni wpływ na proces nauczania oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkołę, którzy mają wpływ na szeroko pojętą jakość pracy szkoły.

Mam nadzieję, że zaproponowana w tym roku przez OKE forma raportu stanie się dla Państwa bogatym źródłem informacji.

Jednocześnie dziękuję:

 przewodniczącym szkolnych zespołów egzaminacyjnych za sprawną organizację egzaminu,

 przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących za troskę o prawidłowy przebieg etapu pisemnego w sali egzaminacyjnej,

 przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych za zapewnienie warunków do przebiegu etapu praktycznego,

 egzaminatorom za wnikliwe ocenianie etapu praktycznego,

 obserwatorom za cenne uwagi, dotyczące przebiegu etapu pisemnego i praktycznego egzaminu.

Życzę kolejnych udanych sesji egzaminacyjnych.

Dyrektor OKE

Roman Dziedzic

(2)

Spis treści

1. Uczestnicy egzaminu ... 5

2. Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ... 8

2.1. Przygotowanie szkół/ placówek do przeprowadzenia egzaminu ... 8

2.2. Przygotowanie przewodniczących: szkolnych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego ... 9

2.3. Zbieranie danych o uczniach przystępujących do egzaminu oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych ... 9

2.4. Przebieg egzaminu ... 9

2.5. Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników ... 11

3. Ogólna charakterystyka testu i zadania egzaminacyjnego ... 12

4. Zdawalność w poszczególnych zawodach ... 13

4.1. Zdający ogółem ... 13

4.2. Zdający z dysfunkcjami ... 16

4.3. Zdający – pracownicy młodociani ... 18

5. Wyniki egzaminu w zawodach trzyletnich w województwie śląskim ... 21

5.1. Fryzjer ... 21

5.2. Rolnik ... 23

(3)

5.4. Murarz ... 26

5.5. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ... 28

5.6. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ... 30

5.7. Blacharz samochodowy ... 32

5.8. Operator obrabiarek skrawających ... 33

5.9. Ślusarz ... 35

5.10. Mechanik-monter maszyn i urządzeń ... 38

5.11. Mechanik pojazdów samochodowych ... 40

5.12. Elektryk ... 43

5.13. Elektromechanik pojazdów samochodowych ... 46

5.14. Elektromechanik ... 49

5.15. Monter-elektronik ... 50

5.16. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych ... 54

5.17. Optyk-mechanik ... 56

5.18. Introligator ... 57

5.19. Cukiernik ... 59

5.20. Piekarz ... 61

5.21. Rzeźnik-wędliniarz ... 62

5.22. Stolarz ... 63

5.23. Krawiec ... 65

5.24. Tapicer ... 67

5.25. Drukarz ... 67

5.26. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego ... 68

(4)

6. Wyniki egzaminu w zawodach dwuletnich w województwie śląskim ... 70

6.1. Fotograf ... 70

6.2. Kucharz małej gastronomii ... 70

6.3. Sprzedawca ... 74

6.4. Ogrodnik ... 78

6.5. Posadzkarz ... 81

6.6. Malarz-tapeciarz ... 82

6.7. Lakiernik ... 84

6.8. Blacharz ... 84

6.9. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych ... 85

7. Zestawienie wyników średnich dla zdających z dysfunkcjami i pracowników młodocianych ... 87

7.1. Zdający ogółem ... 87

7.2. Zdający z dysfunkcjami ... 88

8. Uwagi końcowe ... 89

9. Słownik terminów ... 90

(5)

1. Uczestnicy egzaminu

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego w dniu 21 czerwca 2005 r., a do etapu praktycznego - w terminie od 22 czerwca do 27 lipca.

Do egzaminu zawodowego zgłoszono 4 985 uczniów. Przystąpiło do niego łącznie 4 304 absolwentów z 179 zasadniczych szkół zawodowych województwa śląskiego. Zdający z województwa śląskiego ubiegali się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 36 zawodach

1

.

Ponadto dla 52 absolwentów z innych województw przeprowadzono etap praktyczny w zawodach: operator urządzeń przemysłu ceramicznego (6 zdających), operator urządzeń przemysłu chemicznego (3 zdających), lakiernik (34 zdających) i monter konstrukcji budowlanych (9 zdających).

Tabela 1. Liczba ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach trzyletnich - ogółem

Lp.

Zawód Liczba zdających - ogółem

Liczba zdających

razem

Nazwa Symbol etap

pisemny i praktyczny

tylko etap pisemny

tylko etap praktyczny

1. Fryzjer 514[01] 48 4 - 52

2. Rolnik 613[01] 19 - 1 20

3. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 36 3 - 39

4. Murarz 712[06] 67 2 - 69

5. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 61 2 1 64 6. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 62 8 1 71

7. Blacharz samochodowy 721[03] 27 6 1 34

8. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 81 2 - 83

9. Ślusarz 722[03] 100 4 - 104

10. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 85 - 9 94

11. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 287 49 - 336

12. Elektryk 724[01] 144 17 1 162

13. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 97 11 - 108

14. Elektromechanik 724[05] 40 9 - 49

15. Monter-elektronik 725[01] 239 18 1 258

16. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] 1 - - 1 17. Mechanik automatyki przemysłowej

i urządzeń precyzyjnych 731[01] 60 5 1 66

18. Optyk-mechanik 731[04] 15 1 1 17

19. Introligator 734[02] 15 - - 15

1 W analizach poszczególnych zawodów (rozdział 5.) opisanych zostało 35 zawodów, w związku z faktem, iż do egzaminu zawodowego w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych przystąpił tylko jeden zdający.

(6)

20. Cukiernik 741[01] 61 2 - 63

21. Piekarz 741[02] 31 1 - 32

22. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 9 - - 9

23. Stolarz 742[01] 66 14 - 80

24. Krawiec 743[01] 72 3 - 75

25. Tapicer 743[03] 5 2 - 7

26. Drukarz 825[01] 13 - - 13

27. Operator maszyn i urządzeń przemysłu

spożywczego 827[01] 15 - - 15

Razem 1 756 163 17 1 936

Tabela 2. Liczba ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach dwuletnich - ogółem

Lp.

Zawód

Liczba zdających - ogółem

Liczba zdających

razem

Nazwa Symbol etap

pisemny i praktyczny

tylko etap pisemny

tylko etap praktyczny

1. Fotograf 313[05] 1 2 - 3

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 863 86 8 957

3. Sprzedawca 522[01] 1 139 65 12 1 216

4. Ogrodnik 621[01] 88 10 2 100

5. Posadzkarz 713[05] 19 7 - 26

6. Malarz-tapeciarz 714[01] 29 4 2 35

7. Lakiernik 714[03] 4 - - 4

8. Blacharz 721[01] 16 - - 16

9. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] 10 1 - 11

Razem 2 169 175 24 2 368

Do egzaminu w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ogrodnik, posadzkarz, malarz-tapeciarz przystępowali również absolwenci z wcześniejszych sesji egzaminacyjnych.

Tabela 3. Liczba ubiegających się po raz pierwszy o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach o dwuletnim cyklu kształcenia

Zawód

Liczba zdających po raz pierwszy

Liczba zdających

razem

Nazwa Symbol etap

pisemny i praktyczny

tylko etap pisemny

tylko etap praktyczny

Kucharz małej gastronomii 512[05] 858 58 2 918

Sprzedawca 522[01] 1 137 55 5 1 197

Ogrodnik 621[01] 88 9 2 99

(7)

Do egzaminu zawodowego przystąpiło 519 zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: 469 zdających z trudnościami w uczeniu się, 31 – niesłyszących lub słabo słyszących, 5 - słabo widzących, 11 - niepełnosprawnych ruchowo oraz 3 - o innych specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zdający z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystępowali do egzaminu w 21 zawodach.

Tabela 4. Liczba absolwentów z dysfunkcjami ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach trzyletnich

Lp.

Zawód Liczba zdających - ogółem

Liczba zdających

razem

Nazwa Symbol etap

pisemny i praktyczny

tylko etap pisemny

tylko etap praktyczny 1.

Murarz 712[06] 16 1 - 17

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2. 713[02] 11 1 - 12 Technolog robót wykończeniowych 3.

w budownictwie 713[06] 17 4 1 22

4.

Blacharz samochodowy 721[03] 1 - - 1

Ślusarz 5. 722[03] 40 3 - 43

Mechanik pojazdów samochodowych 6. 723[04] 2 - - 2

7.

Elektromechanik 724[05] 5 - - 5

8.

Monter-elektronik 725[01] 5 - - 5

9.

Introligator 734[02] 12 - - 12

10.

Cukiernik 741[01] 21 2 - 23

11.

Piekarz 741[02] 9 - - 9

Rzeźnik-wędliniarz 12. 741[03] 2 - - 2

13.

Stolarz 742[01] 21 8 - 29

14.

Krawiec 743[01] 35 1 - 36

15.

Tapicer 743[03] 4 2 - 6

16.

Drukarz 825[01] 13 - - 13

Razem 214 22 1 237

Tabela 5. Liczba absolwentów z dysfunkcjami ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach dwuletnich

Lp.

Zawód Liczba zdających - ogółem

Liczba zdających

razem

Nazwa Symbol etap

pisemny i praktyczny

tylko etap pisemny

tylko etap praktyczny

Kucharz małej gastronomii 17. 512[05] 146 41 1 188

18.

Sprzedawca 522[01] 46 3 - 49

19.

Ogrodnik 621[01] 13 4 1 18

20.

Posadzkarz 713[05] 14 6 - 20

21.

Malarz-tapeciarz 714[01] 4 3 - 7

Razem 223 57 2 282

(8)

2 . Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

2.1. Przygotowanie szkół/ placówek do przeprowadzenia egzaminu

Do etapu pisemnego zdający przystępowali w szkole, którą ukończyli lub w szkole wskazanej przez dyrektora OKE w Jaworznie

2

. Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w szkole/ placówce odpowiadał przewodniczący SZE, którym był dyrektor szkoły/ placówki.

Dyrektor OKE w Jaworznie upoważnił 117 szkół/ placówek/ pracodawców do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego. Z dyrektorami upoważnionych szkół/ placówek i pracodawcami dyrektor OKE w Jaworznie podpisał umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla danego zawodu/ zawodów.

Tabela 1. Liczba szkół/ placówek, w których odbywał się etap praktyczny dla poszczególnych zawodów lub liczba pracodawców organizujących etap praktyczny egzaminu

Zawód Liczba

szkół/

placówek

Zawód Liczba

szkół/

placówek

Nazwa Symbol Nazwa Symbol

Fotograf 313[05] 1 Mechanik pojazdów

samochodowych 723[04] 11

Kucharz małej gastronomii 512[05] 35 Elektryk 724[01] 9

Fryzjer 514[01] 2 Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 4

Sprzedawca 522[01] 26 Elektromechanik 724[05] 3

Rolnik 613[01] 2 Monter-elektronik 725[01] 12

Ogrodnik 621[01] 5 Monter sieci i urządzeń

telekomunikacyjnych 725[02] 1 Monter konstrukcji

budowlanych 712[04] 1

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731[01] 3

Murarz 712[06] 6 Optyk-mechanik 731[04] 1

Monter instalacji i urządzeń

sanitarnych 713[02] 7 Introligator 734[02] 2

Posadzkarz 713[05] 5 Cukiernik 741[01] 3

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

713[06] 4 Piekarz 741[02] 1

Malarz-tapeciarz 714[01] 5 Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 1

Lakiernik 714[03] 1 Stolarz 742[01] 6

Blacharz 721[01] 1 Krawiec 743[01] 9

Blacharz samochodowy 721[03] 2 Tapicer 743[03] 1

Operator obrabiarek

skrawających 722[02] 4 Drukarz 825[01] 1

Ślusarz 722[03] 10 Operator maszyn i urządzeń

przemysłu spożywczego 827[01] 1 Mechanik-monter maszyn i

urządzeń 723[02] 5 Mechanik maszyn i urządzeń

drogowych 833[01] 1

Operator urządzeń przemysłu

ceramicznego 813[01] 1 Operator urządzeń przemysłu

chemicznego 815[01] 1

(9)

2.2. Przygotowanie przewodniczących: szkolnych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego

W dniach od 1 do 3 czerwca 2005 r. przeprowadzono informacyjno-szkoleniowe spotkania dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych oraz ich zastępców.

Na spotkaniach omówiono zmiany w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 199, poz.

2046), obowiązujące procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ze szczególnym podkreśleniem zasad postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonych przez firmę kurierską oraz zasad przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Jaworznie. Każdy przewodniczący został wyposażony w pakiet zawierający: Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wzory niezbędnych dokumentów, listy imienne uczniów oraz kody kreskowe identyfikatora szkoły/ placówki.

W dniach od 15 do 17 czerwca 2005 r. przeprowadzono informacyjno-szkoleniowe spotkania dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Na spotkaniach omówiono obowiązujące procedury organizowania i przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzono instruktaż w zakresie kryterialnego oceniania oraz ćwiczenia w wypełnianiu dokumentacji. Omówiono zasady dotyczące etyki egzaminatora. Przewodniczący zespołów egzaminacyjnych otrzymali Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wzory niezbędnych dokumentów.

2.3. Zbieranie danych o uczniach przystępujących do egzaminu oraz dystrybucja materiałów egzaminacyjnych

Do 10 stycznia 2005 r. zbierano zgłoszenia do bazy danych uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego ‘2005 w sesji letniej. Dane większości zdających zostały przesłane na nośniku zapisu elektronicznego.

Zebrane informacje posłużyły Komisji do zbudowania bazy danych o zdających, z uwzględnieniem ich ewentualnych dysfunkcji, opracowania zapotrzebowania na materiały egzaminacyjne oraz wyznaczenia miejsc zdawania poszczególnych etapów egzaminu.

Każda szkoła/ placówka dzień przed egzaminem otrzymała zaadresowaną na przewodniczącego zespołu przesyłkę kurierską z materiałami egzaminacyjnymi do etapu pisemnego. Do etapu praktycznego szkoły/ placówki oraz pracodawcy otrzymywali dostarczone przez firmę kurierską materiały egzaminacyjne w wyznaczonym dniu dystrybucji. Materiały były właściwie zabezpieczone, nie stwierdzono przypadków naruszenia przesyłek.

Materiały egzaminacyjne po etapie pisemnym, jak i praktycznym ze szkół i placówek oraz od pracodawców zostały przesłane do OKE w Jaworznie pocztą kurierską.

2.4. Przebieg egzaminu

Przebieg etapu pisemnego monitorowany był przez 55 obserwatorów, w tym przez: 31 wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach, 23 pracowników jednostek samorządu terytorialnego i 1 pracownika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Prawidłowość przebiegu etapu praktycznego sprawdzana była przez 13 obserwatorów

z OKE w Jaworznie. Egzamin zawodowy we wszystkich szkołach/ placówkach województwa

śląskiego zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie przebiegał prawidłowo.

(10)

Tabela 2. Egzaminatorzy w poszczególnych zawodach oraz inne osoby biorące udział w egzaminie zawodowym

Lp.

Zawód

Przewodniczący Egzaminatorzy Asystenci techniczni Osoby zapewniające pomoc przedmedyczną

Nazwa Symbol

1. Fotograf 313[05] 1 4 1 1

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 46 112 37 28

3. Fryzjer 514[01] 3 6 2 2

4. Sprzedawca 522[01] 50 115 25 22

5. Rolnik 613[01] 4 8 2 1

6. Ogrodnik 621[01] 11 20 6 5

7. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 4 6 2 1

8. Murarz 712[06] 13 37 8 5

9. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 18 38 8 3

10. Posadzkarz 713[05] 8 18 5 3

11. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 12 26 4 3

12. Malarz-tapeciarz 714[01] 8 17 4 5

13. Lakiernik 714[03] 2 4 1 -

14. Blacharz 721[01] 4 7 2 1

15. Blacharz samochodowy 721[03] 4 6 1 1

16. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 8 19 6 -

17. Ślusarz 722[03] 18 39 8 5

18. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 8 17 7 4

19. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 27 52 18 12

20. Elektryk 724[01] 19 38 12 8

21. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 6 16 5 4

22. Elektromechanik 724[05] 6 12 4 3

23. Monter-elektronik 725[01] 28 59 18 8

24. Monter sieci i urządzeń

telekomunikacyjnych 725[02] 1 2 1 1

25 Mechanik automatyki przemysłowej

i urządzeń precyzyjnych 731[01] 7 15 5 3

26. Optyk-mechanik 731[04] 2 2 1 1

27. Introligator 734[02] 2 4 2 -

28. Cukiernik 741[01] 3 13 3 2

29. Piekarz 741[02] 3 11 2 1

30. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 2 3 1 1

31. Stolarz 742[01] 8 19 7 5

32. Krawiec 743[01] 16 32 10 3

33. Tapicer 743[03] 2 4 - -

34. Drukarz 825[01] 1 2 1 -

35. Operator maszyn i urządzeń przemysłu

spożywczego 827[01] 2 4 2 1

36. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] 1 2 1 1

37. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 813[01] 1 2 8 1

38. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 815[01] 1 2 1 -

Razem 360 793 231 145

(11)

W ocenianiu zadań egzaminacyjnych wykonanych przez zdających w etapie praktycznym uczestniczyło 1 153 egzaminatorów

3

.

W przypadku zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na egzaminie w etapie praktycznym obecnych było 51 oligofrenopedagogów. Ich zadaniem było zapewnienie sprawnego komunikowania się zdającego z członkami zespołu egzaminacyjnego lub osobami udzielającymi pomocy przedmedycznej.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu etapu praktycznego włączono do tej części egzaminu asystentów technicznych (231) oraz osoby zapewniające pomoc przedmedyczną (145).

2.5. Przetwarzanie danych egzaminacyjnych oraz komunikowanie wyników

Karty odpowiedzi wypełnione przez zdających na etapie pisemnym oraz karty obserwacji wypełnione przez egzaminatorów oceniających wykonanie zadania w etapie praktycznym zostały sczytane elektronicznie za pomocą skanera. Na tej podstawie ustalono wyniki każdego zdającego w pierwszej i drugiej części etapu pisemnego oraz w etapie praktycznym.

Warunkiem zdania egzaminu było zdobycie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z części pierwszej testu i co najmniej 30% z części drugiej testu w etapie pisemnym oraz co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów w etapie praktycznym. Wszystkim ubiegającym się w województwie śląskim o kwalifikacje zawodowe, którzy zdali egzamin, OKE w Jaworznie wystawiła dyplomy.

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdający odbierali w swojej szkole macierzystej od 30 sierpnia 2005 r. (w terminie do 2 miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjnej) lub bezpośrednio w OKE (absolwenci z lat ubiegłych).

3 Powyższa liczba uwzględnia 360 przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

(12)

3. Ogólna charakterystyka testu i zadania egzaminacyjnego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany był w dwóch etapach. Etap pisemny, trwający 120 minut, miał postać dwuczęściowego testu. Część I testu zawierała 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, a część II – 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Wszystkie zadania w teście były zadaniami zamkniętymi punktowanymi 0-1. Każde zawierało cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna była prawidłowa. Etap praktyczny polegał na wykonaniu przez zdającego wylosowanego zadania i trwał nie krócej niż 180 i nie dłużej niż 240 minut (dla każdego zawodu dokładny czas określa Informator).

Czas trwania etapu pisemnego dla zdających z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się był wydłużony o 30 minut, a do wykonania zadania egzaminacyjnego zapewniono im stanowiska egzaminacyjne dostosowane do danej dysfunkcji.

Egzamin sprawdzał tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Umiejętności te sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane do określonych obszarów wymagań. Umiejętności sprawdzane w części I etapu pisemnego ujęte są w 3 obszarach:

 czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,

 przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

 bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Umiejętności sprawdzane w części II etapu pisemnego ujęte są w 2 obszarach wymagań:

 czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,

 przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

Umiejętności sprawdzane w etapie praktycznym przyporządkowane są 4 obszarom wymagań:

 planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania,

 organizowanie stanowiska pracy,

 wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

 prezentowanie efektu wykonanego zadania.

Umiejętności ujęte w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych

zawodów, dla obu etapów egzaminu, są omówione w Informatorach o egzaminie

potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w rozdziale ZAŁĄCZNIKI.

(13)

4. Zdawalność w poszczególnych zawodach

4.1. Zdający ogółem

Spośród 4 242 przystępujących po raz pierwszy do egzaminu zawodowego 2 930 (co stanowi 69,1%) uzyskało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W etapie pisemnym wymaganą liczbę punktów (zarówno za I, jak i II część testu) uzyskało 78,3%

obecnych na egzaminie. Wyższe wyniki uzyskali zdający w etapie praktycznym. Wymaganą liczbę punktów uzyskało 91,5% przystępujących do tego etapu.

Tabela 1. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach trzyletnich

Lp.

Zawód Etap

pisemny

Etap praktyczny

Egzamin jako całość

Nazwa Symbol

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom

1. Fryzjer 514[01] 52 50 48 48 52 47

2. Rolnik 613[01] 19 15 20 20 20 15

3. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 39 39 36 36 39 36

4. Murarz 712[06] 69 54 67 62 69 50

5. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 63 49 62 60 64 46 6. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 70 27 63 60 71 24

7. Blacharz samochodowy 721[03] 33 16 28 27 34 15

8. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 83 61 81 78 83 59

9. Ślusarz 722[03] 104 61 100 95 104 61

10. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 85 60 94 91 94 59 11. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 336 207 287 254 336 177

12. Elektryk 724[01] 161 96 145 113 162 75

13. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 108 102 97 88 108 85

14. Elektromechanik 724[05] 49 21 40 31 49 16

15. Monter-elektronik 725[01] 257 203 240 219 258 179

16. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] 1 1 1 1 1 1 17. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń

precyzyjnych 731[01] 65 45 61 53 66 40

18. Optyk-mechanik 731[04] 16 14 16 16 17 13

19. Introligator 734[02] 15 3 15 12 15 3

20. Cukiernik 741[01] 63 39 61 55 63 39

21. Piekarz 741[02] 32 14 31 21 32 13

22. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 9 8 9 9 9 8

23. Stolarz 742[01] 80 42 66 55 80 37

24. Krawiec 743[01] 75 66 72 66 75 59

25. Tapicer 743[03] 7 6 5 3 7 3

26. Drukarz 825[01] 13 10 13 13 13 10

27. Operator maszyn i urządzeń przemysłu

spożywczego 827[01] 15 5 15 15 15 5

Razem 1919 1314 1773 1601 1936 1175

(14)

Tabela 2. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach dwuletnich

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Egzamin

jako całość

Nazwa Symbol

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło po raz pierwszy Uzyskało dyplom

1. Fotograf 313[05] 3 1 1 0 3 0

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 949 742 871 802 918 661

3. Sprzedawca 522[01] 1204 1099 1151 1062 1197 983

4. Ogrodnik 621[01] 98 72 90 86 99 64

5. Posadzkarz 713[05] 26 11 19 17 24 9

6. Malarz-tapeciarz 714[01] 33 17 31 31 34 16

7. Lakiernik 714[03] 4 4 4 3 4 3

8. Blacharz 721[01] 16 11 16 16 16 11

9. Mechanik maszyn i urządzeń

drogowych 833[01] 11 9 10 10 11 8

Razem 2344 1966 2193 2027 2306 1755

W zawodach trzyletnich dyplom uzyskało 60,7% zdających, a w zawodach dwuletnich – 76,1% spośród przystępujących po raz pierwszy do egzaminu.

Poniżej prezentujemy tabele, przy analizie których należy pamiętać o zróżnicowanej liczbie zdających w poszczególnych zawodach: od 1 - w zawodzie monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, 3 - w zawodzie fotograf, 4 - w zawodzie lakiernik do 1 216 w zawodzie sprzedawca.

Tabela 3. Zdawalność w procentach na egzaminie w zawodach trzyletnich

Lp.

Zawód Zdało w etapie Uzyskało

dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

Nazwa Symbol pisemnym praktycznym

1. Fryzjer 514[01] 96,2% 100% 90,4%

2. Rolnik 613[01] 78,9% 100% 75%

3. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 100% 100% 92,3%

4. Murarz 712[06] 78,3% 92,5% 72,5%

5. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 77,8% 96,8% 71,9%

6. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 38,6% 95,2% 33,8%

7. Blacharz samochodowy 721[03] 48,5% 96,4% 44,1%

8. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 73,5% 96,3% 71,1%

9. Ślusarz 722[03] 58,7% 95% 58,7%

(15)

12. Elektryk 724[01] 59,6% 77,9% 46,3%

13. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 94,4% 90,7% 78,7%

14. Elektromechanik 724[05] 42,9% 77,5% 32,7%

15. Monter-elektronik 725[01] 79% 91,3% 69,4%

16. Monter sieci i urządzeń

telekomunikacyjnych 725[02] 100% 100% 100%

17. Mechanik automatyki przemysłowej

i urządzeń precyzyjnych 731[01] 69,2% 86,9% 60,6%

18. Optyk-mechanik 731[04] 87,5% 100% 76,5%

19. Introligator 734[02] 20% 80% 20%

20. Cukiernik 741[01] 61,9% 90,2% 61,9%

21. Piekarz 741[02] 43,8% 67,7% 40,6%

22. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 88,9% 100% 88,9%

23. Stolarz 742[01] 52,5% 83,3% 46,3%

24. Krawiec 743[01] 88% 91,7% 78,7%

25. Tapicer 743[03] 85,7% 60% 42,9%

26. Drukarz 825[01] 76,9% 100% 76,9%

27. Operator maszyn i urządzeń przemysłu

spożywczego 827[01] 33,3% 100% 33,3%

Tabela 4. Zdawalność w procentach na egzaminie w zawodach dwuletnich

Lp.

Zawód Zdało w etapie Uzyskało4

dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

Nazwa Symbol pisemnym praktycznym

1. Fotograf 313[05] 33,3% 0% 0%

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 78,2% 92,1% 72,0%

3. Sprzedawca 522[01] 91,3% 92,3% 82,1%

4. Ogrodnik 621[01] 73,5% 95,6% 64,6%

5. Posadzkarz 713[05] 42,3% 89,5% 37,5%

6. Malarz-tapeciarz 714[01] 51,5% 100% 47,1%

7. Lakiernik 714[03] 100% 75% 75%

8. Blacharz 721[01] 68,8% 100% 68,8%

9. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] 81,8% 100% 72,7%

Najwyższa zdawalność (powyżej 90%) wystąpiła w przypadku zawodów: monter konstrukcji budowlanych oraz fryzjer

5

.

Najniższa zdawalność (poniżej 40%) wystąpiła w zawodach: introligator, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, posadzkarz. Zdawalność powyżej 50% wystąpiła w 24 zawodach.

4 Spośród przystępujących po raz pierwszy.

5 Również w przypadku zawodu monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – zdawał tam jednak tylko jeden absolwent.

(16)

Na etapie praktycznym w 11 zawodach zdawalność wynosiła 100%, na etapie pisemnym taka zdawalność wystąpiła tylko w 3 zawodach.

Spośród ubiegających się o kwalifikacje w zawodzie fotograf, nikt ze zdających nie uzyskał dyplomu

6

. Najniższa zdawalność na etapie pisemnym wyniosła 20%. W tym roku procent wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest jednak wyższy w porównaniu do roku ubiegłego (wynosił 67,5).

4.2. Zdający z dysfunkcjami

Tabela 5. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach trzyletnich absolwentów z dysfunkcjami

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Całość egzaminu

Nazwa Symbol

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom

1.

Murarz 712[06] 17 6 16 14 17 5

Monter instalacji i urządzeń 2.

sanitarnych 713[02] 12 6 11 11 12 5

Technolog robót wykończeniowych 3.

w budownictwie 713[06] 21 2 18 18 22 2

4.

Blacharz samochodowy 721[03] 1 0 1 1 1 0

Ślusarz 5. 722[03] 43 18 40 37 43 18

Mechanik pojazdów 6.

samochodowych 723[04] 2 1 2 2 2 1

7.

Elektromechanik 724[05] 5 1 5 5 5 1

8.

Monter-elektronik 725[01] 5 3 5 4 5 3

9.

Introligator 734[02] 12 1 12 9 12 1

10.

Cukiernik 741[01] 23 5 21 15 23 5

11.

Piekarz 741[02] 9 0 9 2 9 0

Rzeźnik-wędliniarz 12. 741[03] 2 2 2 2 2 2

13.

Stolarz 742[01] 29 7 21 15 29 5

14.

Krawiec 743[01] 36 29 35 30 36 25

15.

Tapicer 743[03] 6 6 4 3 6 3

16.

Drukarz 825[01] 13 10 13 13 13 10

Razem 236 97 215 181 237 86

(17)

Tabela 6. Zdawalność w procentach na egzaminie w zawodach trzyletnich absolwentów z dysfunkcjami

Lp.

Zawód Zdało w etapie Uzyskało

dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

Nazwa Symbol pisemnym praktycznym

17.

Murarz 712[06] 35,3% 87,5% 29,4%

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 18. 50% 100% 41,7%

Technolog robót wykończeniowych 19.

w budownictwie 713[06] 9,5% 100% 9,1%

20.

Blacharz samochodowy 721[03] 0% 100% 0%

Ślusarz 21. 722[03] 41,9% 92,5% 41,9%

Mechanik pojazdów samochodowych 22. 723[04] 50% 100% 50%

23.

Elektromechanik 724[05] 20% 100% 20%

24.

Monter-elektronik 725[01] 60% 80% 60%

25.

Introligator 734[02] 8,3% 75% 8,3%

26.

Cukiernik 741[01] 21,7% 71,4% 21,7%

27.

Piekarz 741[02] 0% 22,2% 0%

Rzeźnik-wędliniarz 28. 741[03] 100% 100% 100%

29.

Stolarz 742[01] 24,1% 71,4% 17,2%

30.

Krawiec 743[01] 80,6% 85,7% 69,4%

31.

Tapicer 743[03] 100% 75% 50%

32.

Drukarz 825[01] 76,9% 100% 76,9%

Razem 41,1% 84,2% 36,3%

Tabela 7. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach dwuletnich absolwentów z dysfunkcjami

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Całość egzaminu

Nazwa Symbol

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło po raz pierwszy Uzyskało dyplom

1. Kucharz małej gastronomii 512[05] 187 73 147 121 170 55

2. Sprzedawca 522[01] 49 32 46 44 48 30

3. Ogrodnik 621[01] 17 11 14 14 17 10

4. Posadzkarz 713[05] 20 6 14 14 18 6

5. Malarz-tapeciarz 714[01] 7 1 4 4 6 1

Razem 280 123 225 197 259 102

(18)

Tabela 8. Zdawalność w procentach na egzaminie w zawodach dwuletnich absolwentów z dysfunkcjami

Lp.

Zawód Zdało w etapie Uzyskało7

dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

Nazwa Symbol pisemnym praktycznym

Kucharz małej gastronomii 33. 512[05] 39% 82,3% 33,4%

34.

Sprzedawca 522[01] 65,3% 95,7% 62,5%

35.

Ogrodnik 621[01] 64,7% 100% 58,8%

36.

Posadzkarz 713[05] 30% 100% 33%

37.

Malarz-tapeciarz 714[01] 14,3% 100% 16,7%

Razem 43,9% 87,6% 39,4%

4.3. Zdający – pracownicy młodociani

Wśród zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danych zawodach były również osoby zatrudnione przez pracodawcę i dokształcające się w zasadniczej szkole zawodowej. Uzyskane przez nie wyniki prezentujemy w poniższych tabelach.

Tabela 9. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach trzyletnich pracowników młodocianych

Lp.

Zawód Etap

pisemny

Etap praktyczny

Całość egzaminu

Nazwa Symbol

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło Uzyskało dyplom

1. Fryzjer 514[01] 1 1 0 0 1 0

2. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 17 17 16 16 17 16

3. Murarz 712[06] 11 10 10 9 11 9

4. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 19 16 20 19 20 16 5. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 7 2 7 7 7 2

6. Lakiernik 714[03] 4 4 4 3 4 3

7. Blacharz samochodowy 721[03] 4 2 3 3 4 2

8. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 1 1 1 1 1 1

9. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 4 3 5 4 4 3

10. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 57 44 50 46 57 39

11. Elektryk 724[01] 1 0 1 1 1 0

12. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 6 6 5 4 6 4

13. Monter-elektronik 725[01] 3 2 3 3 3 2

14. Monter sieci i urządzeń 725[02] 1 1 1 1 1 1

(19)

telekomunikacyjnych

15. Cukiernik 741[01] 20 14 20 19 20 14

16. Piekarz 741[02] 18 10 17 13 18 9

17. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 9 8 9 9 9 8

18. Stolarz 742[01] 3 3 2 2 3 2

19. Krawiec 743[01] 3 3 3 3 3 3

20. Operator maszyn i urządzeń przemysłu

spożywczego 827[01] 15 5 15 15 15 5

Razem 204 152 192 178 205 139 Tabela 10. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach dwuletnich pracowników młodocianych

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Całość egzaminu

Nazwa Symbol

Przystąpiło Zdało Przystąpiło Zdało Przystąpiło po raz pierwszy Uzyskało dyplom

1. Fotograf 313[05] 2 0 0 0 2 0

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 297 242 284 271 302 222

3. Sprzedawca 522[01] 872 799 847 773 881 722

4. Ogrodnik 621[01] 17 14 17 17 17 14

5. Malarz-tapeciarz 714[01] 2 1 2 2 1 1

6. Lakiernik 714[03] 4 4 4 3 3 3

Razem 1194 1060 1154 1066 1206 962 Tabela 11. Zdawalność w procentach na egzaminie w zawodach trzyletnich pracowników młodocianych

Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

Nazwa Symbol pisemnym praktycznym

1. Fryzjer 514[01] 100,0% - 0,0%

2. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 100,0% 100,0% 94,1%

3. Murarz 712[06] 90,9% 90,0% 81,8%

4. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 84,2% 95,0% 80,0%

5. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 28,6% 100,0% 28,6%

6. Lakiernik 714[03] 100,0% 75,0% 75,0%

7. Blacharz samochodowy 721[03] 50,0% 100,0% 50,0%

8. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 100,0% 100,0% 100,0%

9. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 75,0% 80,0% 75,0%

10. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 77,2% 92,0% 68,4%

11. Elektryk 724[01] 0,0% 100,0% 0,0%

12. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 100,0% 80,0% 66,7%

13. Monter-elektronik 725[01] 66,7% 100,0% 66,7%

14. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 725[02] 100,0% 100,0% 100,0%

15. Cukiernik 741[01] 70,0% 95,0% 70,0%

(20)

16. Piekarz 741[02] 55,6% 76,5% 50,0%

17. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 88,9% 100,0% 88,9%

18. Stolarz 742[01] 100,0% 100,0% 66,7%

19. Krawiec 743[01] 100,0% 100,0% 100,0%

20. Operator maszyn i urządzeń przemysłu

spożywczego 827[01] 33,3% 100,0% 33,3%

Razem 74,5% 92,7% 67,8%

Tabela 12. Zdawalność w procentach na egzaminie w zawodach dwuletnich pracowników młodocianych

Lp.

Zawód Zdało w etapie Uzyskało8

dyplom potwierdzający

kwalifikacje zawodowe

Nazwa Symbol pisemnym praktycznym

1. Fotograf 313[05] 0,0% - 0,0%

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 81,5% 95,4% 73,5%

3. Sprzedawca 522[01] 91,6% 91,3% 82,0%

4. Ogrodnik 621[01] 82,4% 100,0% 82,4%

5. Malarz-tapeciarz 714[01] 50,0% 100,0% 50,0%

6. Lakiernik 714[03] 100,0% 75,0% 75,0%

Razem 88,8% 92,4% 79,8%

(21)

5. Wyniki egzaminu w zawodach trzyletnich w województwie śląskim

5.1. Fryzjer 514[01]

Do egzaminu zawodowego w zawodzie fryzjer zgłoszono 56 osób.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 52 zdających. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 26, 19 i 5 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Liczba punktów możliwa do zdobycia 50 26 19 5

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,70 0,77 0,55 0,72

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 34,12 19,96 10,54 3,62

Wynik środkowy (mediana) 35 20 11 4

Wynik najczęstszy (modalna) 37 20 10 4

Odchylenie standardowe 5,17 2,77 2,64 0,93

Wynik najwyższy 45 25 15 5

Wynik najniższy 17 9 5 1

Jak widać w powyższej tabeli, część I testu była dla zdających łatwa.

W poszczególnych jej obszarach tylko obszar 2 sprawił zdającym większą trudność (był dla zdających umiarkowanie trudny). Wartość mediany, wynosząca 35 punktów (70% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała taki, bądź wyższy, wynik. Część I testu zdało 50 osób.

W części II testu zdający mogli otrzymać maksymalnie 20 punktów (100% punktów).

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Liczba punktów możliwa do zdobycia 20 11 9

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,72 0,76 0,68

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 14,46 8,35 6,12

Wynik środkowy (mediana) 15 8 6

Wynik najczęstszy (modalna) 16 8 7

Odchylenie standardowe 2,75 1,66 1,65

Wynik najwyższy 20 11 9

Wynik najniższy 4 2 2

(22)

Jak widać w powyższej tabeli, część II testu była dla zdających nieznacznie łatwiejsza niż część I. Wartość mediany, wynosząca 15 punktów (75% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała wynik na tym, bądź wyższym, poziomie. Część II testu zdało 51 osób.

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny Wartość

wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania

Część I 1

6, 12, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30,

31, 42, 45

7, 9, 11, 25, 27, 34, 36, 39, 40

3, 5, 8, 13, 20, 23, 28, 33, 37,

38, 41, 49

2, 4, 10, 14, 15, 16, 21, 24, 32, 35, 43, 44, 46,

47, 48, 50 Zadania

Część II - 56, 63 51, 54, 57, 58,

68, 69

52, 53, 55, 59,

60, 64, 65, 66 61, 62, 67, 70

Ogółem etap pisemny egzaminu w zawodzie fryzjer zdało 50 osób.

Do etapu praktycznego egzaminu przystąpiło 48 absolwentów szkół zawodowych.

Maksymalnie zdający mogli uzyskać 28 punktów (100% punktów).

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Liczba punktów możliwa do zdobycia 28 Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,92 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 25,67

Wynik środkowy (mediana) 26

Wynik najczęstszy (modalna) 27

Odchylenie standardowe 1,71

Wynik najwyższy uzyskany przez zdających 28 Wynik najniższy uzyskany przez zdających 21

Etap praktyczny egzaminu zdali wszyscy zdający (48 osób).

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu, dyplom potwierdzający kwalifikacje

zawodowe w zawodzie fryzjer uzyskało 47 zdających na 52 osoby przystępujące do

egzaminu.

(23)

5.2. Rolnik 613[01]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 21 osób.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 19 zdających. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 23, 17 i 10 punktów. W części drugiej uzyskać można było maksymalnie 20 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 11 i 9 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,55 0,51 0,63 0,52

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 27,63 11,68 10,74 5,21

Wynik najwyższy 36 19 15 8

Wynik najniższy 14 6 5 2

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,70 0,74 0,65

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 13,95 8,11 5,84

Wynik najwyższy 19 11 8

Wynik najniższy 9 4 3

W przypadku etapu pisemnego wskaźnik łatwości dla części I testu wyniósł 0,55, a dla części II – 0,70, co oznacza, że część I testu była dla zdających umiarkowanie trudna, a część II – łatwa. Część I testu zdało 15, a część II – 20 osób.

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny Wartość

wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania

Część I 4, 12, 22, 49

1, 3, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 32, 33, 37, 43,

44, 50

2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 42, 46,

47, 48

9, 10, 17, 24, 26, 28, 31, 40, 41,

45

39

Zadania

Część II - 51, 58, 63 54, 56, 57, 60,

64, 65, 66, 68

55, 59, 61, 67,

69, 70 52, 53, 62

Ogółem etap pisemny egzaminu zawodowego w zawodzie rolnik zdało 15 osób.

Do części praktycznej egzaminu przystąpiło 20 absolwentów. Maksymalnie zdający

mogli uzyskać 32 punkty (100% punktów).

(24)

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,89 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 28,38

Wynik najwyższy 32

Wynik najniższy 24

Etap praktyczny egzaminu zdały wszystkie z przystępujących osób.

Spośród 20 osób przystępujących do tego egzaminu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik uzyskało 15 zdających.

5.3. Monter konstrukcji budowlanych 712[04]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 49 osób.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 39 zdających. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 27, 15 i 8 punktów. W części II uzyskać można było maksymalnie 20 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 11 i 9 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,67 0,66 0,63 0,79

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 33,56 17,79 9,44 6,33

Wynik najwyższy 40 22 14 8

Wynik najniższy 24 13 4 5

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,91 0,87 0,95

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 18,15 9,62 8,54

Wynik najwyższy 20 11 9

Wynik najniższy 15 8 6

W przypadku etapu pisemnego egzaminu wskaźnik łatwości dla części I testu wyniósł

0,67, a dla części II – 0,91, co oznacza, że część I testu była dla zdających umiarkowanie

trudna, a część II – bardzo łatwa. Część I testu zdały wszystkie przystępujące do niego osoby

(39), podobnie jak część II.

(25)

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny Wartość

wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania Część I

15, 27, 28, 36, 42

6, 9, 23, 31, 35, 43, 44, 50

1, 3, 4, 11, 12, 13, 24, 33, 39

2, 8, 14, 19, 21, 22, 29, 37, 46,

49

5, 7, 10, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 45, 47,

48 Zadania

Część II - 56 - 53, 57, 63

51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Ogółem etap pisemny egzaminu zawodowego w zawodzie monter konstrukcji budowlanych zdało 39 osób.

Do etapu praktycznego egzaminu przystąpiło 36 absolwentów. Maksymalnie zdający mogli uzyskać 28 punktów (100% punktów).

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,90 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 25,08

Wynik najwyższy 28

Wynik najniższy 22

Etap praktyczny egzaminu zdali wszyscy przystępujący.

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu

9

, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter konstrukcji budowlanych uzyskało 36 zdających.

9 39 osób.

(26)

5.4. Murarz 712[06]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 81 osób.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 69 zdających, w tym 17 (24,6%) z dysfunkcjami. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 27, 15 i 8 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Liczba punktów możliwa do zdobycia 50 27 15 8

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,56 0,51 0,59 0,65

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 27,88 13,88 8,80 5,20

Wynik środkowy (mediana) 28 14 9 5

Wynik najczęstszy (modalna) 28 15 10 5

Odchylenie standardowe 5,70 3,42 2,49 1,26

Wynik najwyższy 41 22 14 8

Wynik najniższy 15 8 3 1

Jak widać w powyższej tabeli, część I testu była dla zdających umiarkowanie trudna.

Wartość mediany, wynosząca 28 punktów (56% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała wynik na takim, bądź wyższym, poziomie. Część I testu zdały 54 osoby (78,3% z ogółu zdających).

W części II testu zdający mogli otrzymać maksymalnie 20 punktów (100% punktów).

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Liczba punktów możliwa do zdobycia 20 11 9

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,67 0,74 0,58

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 13,38 8,16 5,22

Wynik środkowy (mediana) 14 8 5

Wynik najczęstszy (modalna) 16 9 6

Odchylenie standardowe 3,16 2,03 1,73

Wynik najwyższy 18 11 8

Wynik najniższy 4 2 1

Jak widać w powyższej tabeli, część II testu była dla zdających umiarkowanie trudna.

Wartość mediany, wynosząca 14 punktów (70% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa

(27)

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny Wartość

wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania Część I

6, 7, 18, 22, 34, 38, 40

4, 9, 16, 19, 23, 31, 32, 39, 45,

48, 50

2, 5, 8, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 28, 37, 44, 46,

47, 49

1, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 29,

33, 42, 43

3, 30, 35, 36, 41

Zadania

Część II - 58, 63, 68

51, 53, 54, 56, 57, 60, 64, 65,

69

59, 62, 66, 67 52, 55, 61, 70

Ogółem etap pisemny egzaminu w zawodzie murarz zdały 54 osoby (78,3%

zdających). Spośród 17 zdających z dysfunkcjami etap pisemny zdało 6 osób.

Do etapu praktycznego egzaminu przystąpiło 67 absolwentów, w tym 16 z dysfunkcjami (23,9% osób zdających egzamin praktyczny w tym zawodzie). Maksymalnie zdający mogli uzyskać 32 punkty (100% punktów).

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Liczba punktów możliwa do zdobycia 32 Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,85 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 27,17

Wynik środkowy (mediana) 27

Wynik najczęstszy (modalna) 28

Odchylenie standardowe 2,96

Wynik najwyższy 32

Wynik najniższy 18

Etap praktyczny egzaminu zdały 62 osoby z ogółu zdających, w tym 14 z dysfunkcjami.

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu

10

, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie murarz uzyskało 50 zdających.

10 69 osób.

(28)

5.5. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 78 osób.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 63 zdających, w tym 12 (19%) z dysfunkcjami. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 30, 15 i 5 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Liczba punktów możliwa do zdobycia 50 30 15 5

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,60 0,60 0,56 0,69

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 29,94 18,05 8,46 3,43

Wynik środkowy (mediana) 30 18 9 3

Wynik najczęstszy (modalna) 36 18 11 4

Odchylenie standardowe 5,44 3,41 2,51 0,82

Wynik najwyższy 43 27 13 5

Wynik najniższy 18 10 3 1

Jak widać w powyższej tabeli, część I testu była dla zdających umiarkowanie trudna.

Wartość mediany, wynosząca 30 punktów (60% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała taki, bądź wyższy, wynik. Część I testu zdało 49 osób (77,8% z ogółu zdających).

W części II testu zdający mogli otrzymać maksymalnie 20 punktów (100% punktów).

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Liczba punktów możliwa do zdobycia 20 11 9

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,61 0,65 0,57

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 12,25 7,14 5,11

Wynik środkowy (mediana) 12 7 5

Wynik najczęstszy (modalna) 12 9 7

Odchylenie standardowe 2,99 1,89 1,66

Wynik najwyższy 19 11 9

Wynik najniższy 6 3 2

Jak widać w powyższej tabeli, część II testu była dla zdających umiarkowanie trudna.

(29)

zdających uzyskała wynik na tym, bądź wyższym, poziomie. Część II testu zdały 63 osoby (100% zdających).

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny

Wartość wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania Część I

16, 31, 39, 48, 50

10, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 29,

30, 41

1, 2, 3, 9, 13, 21, 25, 37, 44, 46,

47

4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 23, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 42, 43, 45,

49

6, 27, 35, 38, 40

Zadania

Część II - 51, 57, 58, 63,

64, 68, 69

53, 54, 56, 59, 60, 65, 66

52, 55, 61, 62,

67 70

Ogółem etap pisemny egzaminu w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych zdało 49 osoby (77,8% zdających). Wśród 12 zdających z dysfunkcjami etap pisemny zdało 6 osób.

Do etapu praktycznego egzaminu przystąpiło 62 absolwentów, w tym 11 z dysfunkcjami (17,7% osób zdających egzamin praktyczny w tym zawodzie). Maksymalnie zdający mogli uzyskać 32 punkty (100% punktów).

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Liczba punktów możliwa do zdobycia 32 Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,88 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 28,13

Wynik środkowy (mediana) 28

Wynik najczęstszy (modalna) 28

Odchylenie standardowe 2,63

Wynik najwyższy 32

Wynik najniższy 15

Etap praktyczny egzaminu zdało 60 osób z ogółu zdających egzamin w tej części, w tym wszystkie z dysfunkcjami.

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu

11

, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych uzyskało 46 zdających.

11 64 osoby.

(30)

5.6. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 80 osób.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 70 zdających, w tym 21 (30%) z dysfunkcjami. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 30, 15 i 5 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Liczba punktów możliwa do zdobycia 50 30 15 5

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,44 0,44 0,42 0,49

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 21,87 13,11 6,30 2,46

Wynik środkowy (mediana) 21 13 7 2

Wynik najczęstszy (modalna) - 12 7 -

Odchylenie standardowe 5,76 3,25 2,49 1,14

Wynik najwyższy 35 19 12 5

Wynik najniższy 10 6 2 0

Jak widać z powyższej tabeli, część I testu była dla zdających trudna. Wartość mediany, wynosząca 21 punktów (42% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała taki, bądź wyższy, wynik. Część I testu zdało 27 osób (38,6% z ogółu zdających).

W części II testu zdający mogli otrzymać maksymalnie 20 punktów (100% punktów).

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Liczba punktów możliwa do zdobycia 20 11 9

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,60 0,62 0,58

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 12,04 6,84 5,20

Wynik środkowy (mediana) 13 7 5

Wynik najczęstszy (modalna) 13 8 -

Odchylenie standardowe 3,41 2,24 1,77

Wynik najwyższy 20 11 9

Wynik najniższy 4 2 1

Jak widać w powyższej tabeli, część II testu była dla zdających umiarkowanie trudna.

Wartość mediany, wynosząca 13 punktów (65% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa

uzyskała wynik na tym, bądź wyższym poziomie. Część II testu zdało 68 osób

(97,1% zdających).

(31)

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny Wartość

wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania Część I

5, 13, 21, 30, 43, 45

1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50

3, 10, 11, 12, 15, 24, 27, 31, 32,

35, 36, 40

4, 8, 17, 19, 39,

49 -

Zadania

Część II - 51, 57, 58, 63,

68, 69

53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 65,

66

52, 61, 62, 67,

70 -

Ogółem etap pisemny egzaminu w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie zdało 27 osób (38,6% zdających). Wśród zdających z dysfunkcjami etap pisemny zdały 2 osoby.

Do etapu praktycznego egzaminu przystąpiło 63 absolwentów, w tym 18 z dysfunkcjami (28,6% osób zdających egzamin praktyczny w tym zawodzie). Maksymalnie zdający mogli uzyskać 32 punkty (100% punktów).

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Liczba punktów możliwa do zdobycia 32 Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,85 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 27,15

Wynik środkowy (mediana) 28

Wynik najczęstszy (modalna) -

Odchylenie standardowe 3,10

Wynik najwyższy 32

Wynik najniższy 13

Etap praktyczny egzaminu zdało 60 osób (95,2%) z ogółu zdających egzamin w tej części. Wszystkie osoby z dysfunkcjami, które przystąpiły do etapu praktycznegozdały.

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu

12

, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie uzyskało 24 zdających.

12 71 osób.

(32)

5.7. Blacharz samochodowy 721[03]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 34 osoby.

Do pisemnego etapu egzaminu przystąpiło 33 zdających, w tym 1 z dysfunkcją.

W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów).

W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 18, 26 i 6 punktów. W części drugiej uzyskać można było maksymalnie 20 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 11 i 9 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,48 0,49 0,43 0,69

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 24,18 8,88 11,15 4,15

Wynik najwyższy 32 14 16 6

Wynik najniższy 14 4 6 3

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Łatwość II części egzaminu w etapie pisemnym 0,67 0,69 0,64

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 13,36 7,58 5,79

Wynik najwyższy 18 11 9

Wynik najniższy 7 4 2

W przypadku egzaminu pisemnego wskaźnik łatwości dla części I testu wyniósł 0,48, a dla części II – 0,67. Można zatem powiedzieć, że część I testu była dla zdających trudna, a część II – umiarkowanie trudna. Część I testu zdało 16 osób, część II – 33 osoby. Ogółem etap pisemny egzaminu zawodowego w zawodzie blacharz samochodowy zdało 16 osób.

Tabela 3. Zadania a ich łatwość – etap pisemny

Wartość wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe Zadania

Część I

4, 21, 22, 36, 39, 40, 44

1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 34, 37,

38, 41, 45, 48

5, 6, 8, 9, 14, 27, 28, 30, 31, 32, 33,

35, 42, 49

10, 12, 17, 29,

43, 47 7, 46, 50 Zadania

Część II - 51, 68, 57 54, 58, 56, 63, 69,

60, 65, 66

64, 53, 59, 61,

62, 67, 70, 55 52

Do etapu praktycznego egzaminu przystąpiło 28 absolwentów, w tym 1

z dysfunkcjami. Maksymalnie zdający mogli uzyskać 32 punkty (100% punktów).

(33)

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,88 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 28,08

Wynik najwyższy 32

Wynik najniższy 20

Etap praktyczny egzaminu zdało 27 z ogółu przystępujących osób, w tym 1 osoba z dysfunkcją.

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu

13

, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie blacharz samochodowy uzyskało 15 zdających.

5.8. Operator obrabiarek skrawających 722[02]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 87 osób.

Do etapu pisemnego egzaminu przystąpiło 83 zdających. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 20, 24 i 6 punktów.

Tabela 1. Wyniki uzyskane w części I testu – etap pisemny

Wskaźniki I część testu Obszary

1 2 3

Liczba punktów możliwa do zdobycia 50 20 24 6

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,58 0,57 0,53 0,79

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 28,78 11,36 12,7 4,72

Wynik środkowy (mediana) 29 11 12 5

Wynik najczęstszy (modalna) 29 14 12 5

Odchylenie standardowe 6,06 2,85 3,42 1,04

Wynik najwyższy 42 17 20 6

Wynik najniższy 16 3 6 1

Jak widać w powyższej tabeli, część I testu była dla zdających umiarkowanie trudna.

Jedynie obszar 3 okazał się łatwy. Wartość mediany, wynosząca 29 punktów (58% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała taki, bądź wyższy, wynik. Część I testu zdało 61 osób (73,5% z ogółu zdających).

W części II testu zdający mogli otrzymać maksymalnie 20 punktów (100% punktów).

13 34 osoby.

(34)

Tabela 2. Wyniki uzyskane w części II testu – etap pisemny

Wskaźniki II część testu Obszary

1 2

Liczba punktów możliwa do zdobycia 20 11 9

Łatwość I części egzaminu w etapie pisemnym 0,71 0,75 0,66

Wynik średni (średnia arytmetyczna) 14,24 8,29 5,95

Wynik środkowy (mediana) 14 8 6

Wynik najczęstszy (modalna) 16 8 5

Odchylenie standardowe 2,52 1,65 1,35

Wynik najwyższy 19 11 8

Wynik najniższy 8 5 2

Jak widać w powyższej tabeli, część II testu była dla zdających łatwa. Wartość mediany, wynosząca 14 punktów (70% punktów), wskazuje, że co najmniej połowa zdających uzyskała wynik na tym, bądź wyższym, poziomie. Część II testu zdali wszyscy zdający (83 osoby).

Tabela 3. Zadania a ich łatwość

Wartość wskaźnika 0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1 Interpretacja bardzo trudne trudne umiarkowanie

trudne łatwe bardzo łatwe

Zadania

Część I 15, 35, 38

5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 36,

37, 41, 42

3, 7, 12, 13, 14, 21, 26, 27, 32,

40, 44, 49, 50

4, 17, 18, 20, 28, 29, 30, 31, 39,

43, 45, 46

1, 2, 19, 47, 48

Zadania

Część II - 58, 63, 68 51, 56, 57, 64,

69

52, 53, 54, 59,

60, 65, 66, 67 55, 61, 62, 70

Ogółem etap pisemny egzaminu w zawodzie operator obrabiarek skrawających zdało 61 osób (73,5% zdających).

Do etapu praktycznego przystąpiło 81 absolwentów. Maksymalnie zdający mogli uzyskać 32 punkty (100% punktów).

Tabela 4. Wyniki uzyskane w etapie praktycznym

Wskaźniki Etap praktyczny

Liczba punktów możliwa do zdobycia 32 Łatwość egzaminu w etapie praktycznym 0,85 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 27,28

Wynik środkowy (mediana) 27

Wynik najczęstszy (modalna) 26

Odchylenie standardowe 2,12

Wynik najwyższy 32

(35)

Etap praktyczny egzaminu zdało 78 osób (96,3%) z ogółu zdających egzamin w tej części.

Spośród osób przystępujących do tego egzaminu

14

, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających uzyskało 59 zdających (71,1%).

5.9. Ślusarz 722[03]

Do egzaminu w zakresie tego zawodu zgłoszono 126 osób.

Do etapu pisemnego egzaminu przystąpiło 104 zdających, w tym 43 (41,3%) z dysfunkcjami. W części I testu absolwenci mogli maksymalnie uzyskać 50 punktów (100% punktów). W poszczególnych obszarach wymagań było to odpowiednio: 25, 20 i 5 punktów.

Wykres 1. Rozkład wyników uzyskanych w części I testu – etap pisemny

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%-4% 5%-9%

10% -14%

15% -19%

20% -24%

25% -29%

30% -34%

Obraz

Tabela 5. Liczba absolwentów z dysfunkcjami ubiegających się o dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach dwuletnich
Tabela 1. Liczba szkół/ placówek, w których odbywał się etap praktyczny dla poszczególnych zawodów  lub liczba pracodawców organizujących etap praktyczny egzaminu
Tabela 2. Egzaminatorzy w poszczególnych zawodach oraz inne osoby biorące udział w egzaminie zawodowym
Tabela 7. Zdawalność w liczbach na egzaminie w zawodach dwuletnich absolwentów z dysfunkcjami
+7

Cytaty

Powiązane dokumenty