• Nie Znaleziono Wyników

PDF cloud2e.edupage.org

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PDF cloud2e.edupage.org"

Copied!
29
0
0

Pełen tekst

(1)

PLAN PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŻOŁNIERZY PIERWSZEGO PUŁKU PIECHOTY

LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OLSZYCU SZLACHECKIM

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.09.2020r.

(2)

PLAN PRACY SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

na rok szkolny 2020/2021 został opracowany

na podstawie następujących dokumentów:

1. Ustawa​ ​ z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2. Deklaracja Praw Dziecka;

3. Deklaracja Praw Człowieka;

4. Konwencja o Prawach Dziecka;

5. Wnioski Rady Pedagogicznej przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2020/2021;

6. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły;

7. Programy wychowawcze klas.

(3)

WNIOSKI DO PRACY

na podstawie ewaluacji wewnętrznej przyjęte do realizacji

w roku szkolnym 2020/2021

1.​ Należy zadbać o sprawną realizację podstawy programowej. Należy zadbać o właściwe dostosowanie wybranych programów nauczania.

2.​ Należy analizować potrzeby uczniów i na bieżąco dostosować metody pracy, aby skutecznie realizować nową podstawę programową, również w przypadku pracy zdalnej.

3.​ Dostosować program nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej.

4.​ Zadbać o indywidualizację pracy na lekcjach online.

5.​ Należy uwzględnić system wartości zawartych w aktualnym programie wychowawczo-profilaktycznym w programie nauczania.

6.​ Podnieść poziom i atrakcyjność proponowanych zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień.

7.​ Zadbać o systematyczną ewaluację wprowadzonych działań, również w przypadku pracy zdalnej.

8.​ Należy analizować problemy wychowawcze uczniów i na bieżąco dostosować metody pracy, aby skutecznie realizować program wychowawczo-profilaktyczny.

9.​ Należy dopracować procedury współpracy z rodzicami.

10.​ Szczególną opieką otoczyć uczniów zdolnych.

11.​ Na wszystkich przedmiotach należy pamiętać, aby treści dydaktyczne były połączone z wychowawczymi.

12.​ Należy systematycznie podnosić poziom kompetencji miękkich uczniów.

(4)

WYCHOWAWSTWO KLAS :

Imię i nazwisko wychowawcy Klasa

Beata Tomaszewska oddział przedszkolny B

Katarzyna Dziewulak oddział przedszkolny A

Urszula Kosińska klasa I

Agnieszka Urbanek klasa II

Sabina Sykosz - Koć klasa III

Edyta Kozłowska Klasa IV

Robert Wasilewski klasa V

Joanna Mikułowska klasa VI

Karolina Dziewulak - Chromińska klasa VII

Sylwester Bobryk klasa VIII

(5)

REALIZACJA ZAJĘĆ DLA ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW:

w szkole realizowany jest projekt SRS 10.1.1

Realizacja zajęć dla zainteresowanych uczniów w roku szkolnym 2020/2021 zostaje wstrzymana na czas realizacji projektu SRS 10.1.1

Zajęcia dla zainteresowanych uczniów będą prowadzone zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i opiekuńczo - wychowawczymi uczniów.

Zajęcia unijne prowadzone są w szkole zgodnie z ustalonym planem.

Lp.

Imię i nazwisko Zaj. rozwijające Liczba

godz.

Obszary działań

Terminy 1. Joanna Mikułowska Zajęcia dla zainteresowanych z języka angielskiego 1 działania

dydaktyczne

cały rok

2. Wioletta Dąbrowska Zajęcia dla zainteresowanych przygotowujące do egzaminu

ósmoklasisty z przedmiotów: historia, biologia, geografia w kl. VII

1 działania dydaktyczne

2 x msc.

3. Karolina Dziewulak - Chromińska

Zajęcia dla zainteresowanych - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z jęz. angielskiego - kl. VII i VIII

1 działania dydaktyczne

cały rok

4. Edyta Kozłowska „Egzamin ósmoklasisty!” – zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego dla klasy VII i VIII

3 działania dydaktyczne

1 x tydz.

wtorek 2x tydz.

czwartek 5. Agnieszka Urbanek ​ “Mali odkrywcy”Koło Matematyczne kl. II 1 działania

dydaktyczne

1x tyg.

(6)

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe 18 - 31 stycznia 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 25- 27 maja 2021 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

6. Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

(7)

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Data Dzień tygodnia Święto – dzień ustawowo wolny od pracy

Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

11 listopada 2020 r. środa Święto Niepodległości 12-13 listopada 2020 r.

--- --- --- Rekolekcje – Boże Narodzenie wg kalendarza Parafii

1 stycznia 2021 r. piątek Nowy Rok 4-5 stycznia 2021 r.

6 stycznia 2021 r. środa Trzech Króli --- --- --- --- Rekolekcje Wielkopostne wg kalendarza Parafii 25-27 maja 2021 r. wtorek

środa czwartek

--- Egzamin ósmoklasisty

3 maja 2021 r. poniedziałek Trzeciego Maja ---

3 czerwca 2021 r. czwartek Boże Ciało 4 czerwca 2020 r.

(8)

Terminy wydarzeń szkolnych:

Lp. Wydarzenie Termin realizacji

1. Spotkania wigilijne w klasach grudzień 2020r.

2. Spotkania choinkowe w klasach styczeń 2020r.

(9)

PLAN DZIAŁAŃ

(10)

Zagadnienia do realizacji

Sposób realizacji Odpowiedzialni Obszary działań Terminy

DIAGNOZA Obserwacja przedszkolna Beata

Tomaszewska

działania dydaktyczne

X,IV

Diagnoza gotowości szkolnej Katarzyna

Dziewulak

działania dydaktyczne

IX-X, IV

Diagnoza uczniów klasy I Urszula Kosińska działania

dydaktyczne IX Diagnoza wstępna w klasie IV - język polski

Technika i tempo czytania w klasach IV -VI

„Rozumiem to, co czytam. Czytam to, co rozumiem.” - CEH Logos - sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem kl. IV - VIII

Edyta Kozłowska działania dydaktyczne

IX X, VI II półrocze

Diagnoza wstępna w klasie IV, VII, VIII Diagnoza końcoworoczna w klasie IV, VII

Karolina Dziewulak - Chromińska

działania dydaktyczne

IX-X

Logopedyczne badanie przesiewowe w oddziale przedszkolnym

Arleta Szcześniak działania dydaktyczne

IX

Diagnoza wstępna w klasie IV: historia, przyroda Wioletta

Dąbrowska działania

dydaktyczne IX

(11)

Diagnoza wstępna z matematyki. Lepsza szkoła GWO w klasach: IV, V, VI, VII, VIII

Marlena Dynek - Huszcza

działania dydaktyczne

IX, I, VI EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Zgłoszenie szkoły do OKE

Złożenie deklaracji wyboru języka – zał. 3a Przekazanie informacji do rodziców i uczniów o możliwych formach dostosowania – zał. 4a Dostarczenie zaświadczeń o stanie zdrowia - wymóg dostosowania formy lub warunków egzaminu Dostarczenie aktualnych opinii PPP

Ustalenie warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – forma pisemna Przekazanie informacji do rodziców o formach dostosowania – zał. 4b

Złożenie oświadczeń rodziców – zał. 4b Decyzja dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną

Przekazanie list zdających przez system SIOEO Przekazanie informacji o dostosowaniach do OKE Złożenie deklaracji o zmianie języka

Powołanie członków zespołów egzaminacyjnych – zał.

5a i 5b

Przekazanie do rodziców informacji dotyczącej organizacji egzaminu ósmoklasisty

Powołanie zespołów nadzorujących - zał. 5e

dyrektor uczniowie wychowawca rodzice

rodzice Zespół ds.

pomocy psych. – ped., dyrektor dyrektor rodzice dyrektor

dyrektor dyrektor uczniowie dyrektor

działania dydaktyczne

30.11.2020 r.

30.09.2020r.

09.11.2020r.

15.10.2020r.

15.10.2020r.

26.02.2021r.

28.09.2020r.

20.09.2020r.

30.11.2020r.

30.11.2020r.

30.11.2020r.

25.02.2021r.

25.03.2021r.

wrzesień, maj 2020r.

(12)

Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty

dyrektor wychowawca dyrektor dyrektor

26.04.2021r.

24.05.2021r.

KONKURSY

“Wiosna w wierszach ukryta”

“Konkurs Piosenki Patriotycznej” - dla kl I-III i oddziału przedszkolnego

Katarzyna Dziewulak Beata

Tomaszewska

działania wychowawczo- dydaktyczne

IV V

“Bitwa pod Domanicami w rysunku i malarstwie” - konkurs plastyczny dla dzieci z oddziału

przedszkolnego , klas I-III i IV-VIII

Katarzyna Dziewulak Beata

Tomaszewska Wioletta Dąbrowska

działania wychowawczo- dydaktyczne

IX

Konkurs “SYNAPSIK” Katarzyna

Dziewulak

działania dydaktyczne

II półrocze Konkurs “Opiekuję się zwierzątkiem” Katarzyna

Dziewulak, Beata Tomaszewska

działania wychowawczo- dydaktyczne

II półrocze

“Zuch” - konkurs zintegrowany dla klas I- III“Olimpusek”

“Polska i jej symbole” - konkurs plastyczny dla klas I- III-

Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

Urszula Kosińska działania

dydaktyczne po I półroczu koniec roku szkolnego XI

V

(13)

“Leon” - konkurs matematyczny dla klas I-II Konkurs techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem dla klas I-III

Agnieszka Urbanek

działania wychowawczo- dydaktyczne

II półrocze

Konkurs wiedzy o zdrowiu dla uczniów klas I-III Konkurs Ortograficzny “Mistrz Ortografii” - dla uczniów klas I-III

Sabina Sykosz -Koć

działania wychowawczo- dydaktyczne

IV

II półrocze

“Mazowieckie Talenty” – ogólnopolski konkurs z języka rosyjskiego

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Sylwester Bobryk działania wychowawczo- dydaktyczne

I półrocze

II V Diecezjalny Konkurs Biblijny dla klasy VII

“Z różańcem przez życie” - klasy I - VIII Litania Loretańska-przedstawienie graficzne wezwania - klasy IV -VIII

Zbigniew Ciok działania wychowawczo- dydaktyczne

IX V V

100. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ:

- konkurs wiedzy - prezentacja Genially - wieczorek

,,Legionada”:

- konkurs wiedzy o PATRONIE SZKOŁY oraz “Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”

Wioletta Dąbrowska

działania wychowawczo- dydaktyczne

X-XI

V

III-IV

(14)

“Trzymaj Formę” - zdrowy styl życia - konkurs na lapbook

„Olimpus” – ogólnopolski konkurs z historii, biologii, geografii

“Mazowieckie Talenty” – ogólnopolski konkurs z:

historii, biologii, geografii

“Historyk Klasy/Szkoły”

“Biolog Klasy/Szkoły”

“Geograf Klasy/Szkoły”

“Przyrodnik Klasy”

OMT - PTTK - etap szkolny i rejonowy

,,MAM TALENT” - pokaz talentów, wystawa

wg

harmonogramu IX-X

cały rok

II, IV II półrocze

“Kangur 2021”

„Olimpus” – ogólnopolski konkurs z matematyki, fizyki

“Mazowieckie Talenty” – ogólnopolski konkurs przedmiotowy z matematyki, fizyki

“Matematyk Klasy/Szkoły”

BRD- eliminacje szkolne

Marlena Dynek - Huszcza

działania dydaktyczne

III 2021 wg

harmonogramu

wg

harmonogramu V, VI

2020/2021 wg

(15)

i powiatowe dla klas IV-VI, VII-VIII harmonogramu

“Mazowieckie Talenty: – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego

“Olimpusek” - klasy I-III

FILOTIMO - konkurs czytelniczy z języka angielskiego dla klas IV-VIII

“Anglista Szkoły!” - konkurs klasowy

Karolina Dziewulak - Chromińska

działania dydaktyczne

wg

harmonogramu sesja zimowa 08-01-2021 r.

edycja jesienna- według

harmonogramu cały rok

“Wielki Test ​Wielki Znajomości Lektur Szkolnych” - klasy VII - VIII

“Polonistyczny - Jeden z dziesięciu” – konkurs klasowy z wykorzystaniem TIK

„Galileo” – ogólnopolski konkurs z języka polskiego

„Olimpus” – ogólnopolski konkurs z języka polskiego

“Mazowieckie Talenty” – ogólnopolski konkurs z języka polskiego

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych - Instytut Badań Literackich PAN - etap szkolny

Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego

Edyta Kozłowska działania dydaktyczne

II półrocze

II półrocze wg

harmonogramu X

I półrocze

II półrocze

(16)

Humanista Klasy! II półrocze FILOTIMO -konkurs czytelniczy z języka

angielskiego dla klas IV-VIII

„Olimpus” – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego

„Olimpusek” – ogólnopolski konkurs z języka angielskiego

Konkurs The big challenge

Konkurs informatyczny - Pixblocks Konkurs informatyczny - Bóbr

“Gminny festiwal kolęd i piosenki świątecznej”

Joanna Mikułowska

działania wychowawczo- dydaktyczne

wg

harmonogramu II półrocze

II półrocze

wg

harmonogramu wg

harmonogramu wg

harmonogramu wg

harmonogramu IX Ogólnopolski konkurs “Cukierek za życzliwość -

i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową Konkurs na kartkę wielkanocną

Ogólnopolski konkurs logopedyczny KOMLOGO

Arleta Szcześniak działania wychowawczo- dydaktyczne

IX-I

XII III wg

harmonogramu KOMLOGO Szkolne rozgrywki sportowe!

Międzyszkolne zawody sportowe!

Robert Wasilewski, Sylwester Bobryk

działania wychowawczo- profilaktyczne

według

harmonogramu oraz kalendarza

(17)

III Bieg Niepodległości

Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim

imprez LZS, SZS

XI

maj/czerwiec 2021

Konkurs na znajomość nazw i symboli pierwiastków chemicznych

Agnieszka Krasnodębska

działania wychowawczo- dydaktyczne

IV

ZAJĘCIA DLA

ZAINTERESOWANYCH

SKS - zajęcia realizowane w ramach programu Ministerstwa Sportu - ,,Szkolny Klub Sportowy”

Sylwester Bobryk Robert

Wasilewski

działania wychowawczo- profilaktyczne

cały rok

“Mali odkrywcy”Koło Matematyczne kl. II Agnieszka Urbanek

działania dydaktyczne

1x tyg.

Zajęcia dla zainteresowanych przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: historia, biologia, geografia w kl. VII

Wioletta Dąbrowska

działania dydaktyczne

cały rok

Zajęcia dla zainteresowanych- przygotowanie do

egzaminu ósmoklasisty- kl. VII i VIII Karolina Dziewulak- Chromińska

działania dydaktyczne- spotkania online poniedziałki 17:45

X-V

„Egzamin ósmoklasisty” – zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego dla klasy VII,VIII

Edyta Kozłowska działania dydaktyczne

1 x tydz. wtorek 2x tydz.

czwartek WAŻNE WYDARZENIA

SZKOLNE

Obchody 81. Rocznicy Bitwy pod Domanicami Urszula Kosińska Wioletta

Dąbrowska Arleta Szcześniak

IX

(18)

Edyta Kozłowska Marlena Dynek - Huszcza

Katarzyna Dziewulak Joanna Mikułowska Robert Wasilewski Sylwester Bobryk

Sprzątanie grobów żołnierskich w Domanicach Sylwester Bobryk działania wychowawcze

IX, XI Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Opiekun SU działania

wychowawcze

X

“Choinkowe inspiracje!” - klasa IV - przedstawienie online

Edyta Kozłowska działania wychowawcze

XII Spotkania wigilijne klas

“Śpiewajmy małemu…” - śpiew kolęd “religijnych”na zasadzie prezentacji on-line.

wychowawcy klas J. Mikułowska Z. Ciok

działania wychowawcze

XII

Spotkania choinkowe klas wychowawcy klas I

Dzień Kobiet Sylwester Bobryk

Robert Wasilewski Zbigniew Ciok Ryszard Góral

działania

opiekuńczo - wychowawcze

III

Pasowanie na Ucznia Dzień Babci i Dziadka Dzień Mamy i Taty Dzień Dziecka

Urszula Kosińska Agnieszka

Urbanek

działania

opiekuńczo - wychowawcze

XI I V VI

(19)

* formy działań będą uwarunkowane bieżącą sytuacją epidemiczną

Sabina Sykosz-Koć Pasowanie na Przedszkolaka

Dzień Babci i Dziadka Dzień Flagi

* formy działań będą uwarunkowane bieżącą sytuacją epidemiczną

Katarzyna Dziewulak Beata

Tomaszewska

XI I V

Pasowanie na Ucznia Dzień Babci i Dziadka Dzień Mamy i Taty Dzień Dziecka

* formy działań będą uwarunkowane bieżącą sytuacją epidemiczną

Urszula Kosińska Agnieszka

Urbanek Sabina Sykosz-Koć

działania

opiekuńczo - wychowawcze

XI I V VI

Narodowe Święto Niepodległości - online wychowawcy klas działania wychowawczo - dydaktyczne

XI

Konstytucja Trzeciego Maja – akademia - kl. III Sabina Sykosz -Koć

działania dydaktyczno - wychowawcze

V

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dyrektor wychowawca klasy VIII i VII

działania

wychowawczo – opiekuńcze

VI

DZIAŁANIA

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zaczytana szkoła XXV edycja

1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”

Arleta Szcześniak Joanna Mikułowska

działania opiekuńczo – wychowawcze

XI - XII

(20)

2. Zaprojektowanie przez ucznia żywej okładki swojej ulubionej książki.

3.Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat

4.„Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej

książki/opowiadania.

5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”.

6. Zorganizowanie w domach, przez uczniów i ich rodziców dnia wspólnego czytania, pod nazwą

„Czytanie łączy pokolenia”.

7. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki

8.Samodzielne zapoznanie się uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza.

9.Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

IX-X X

Ogólnopolska akcja społeczna “Podaruj wiersz”

Akcja czytelnicza “Przerwa na wspólne czytanie”

Szkolne obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

Spotkanie z autorką książek dla dzieci - p. Renatą Piątkowską

Arleta Szcześniak Arleta Szcześniak Joanna

Mikułowska Arleta Szcześniak Arleta Szcześniak

działania wychowawczo - dydaktyczne

IX-X X IX

IX

(21)

Joanna Mikułowska DZIAŁANIA

WOLONTARIATU

Zbiórka plastikowych nakrętek dla Hospicjum w Siedlcach

Projekt BohaterON

Zbiórka karmy dla psów i kotów ze schroniska Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie ProSalute

Arleta Szcześniak działania wychowawczo - dydaktyczne

cały rok IX-X XII wg

harmonogramu Stowarzyszenia Zbiórka zabawek dla dzieci z oddziałów

onkologicznych we współpracy z RAK OUT

Katarzyna Dziewulak Beata

Tomaszewska

działania wychowawczo - dydaktyczne

XI-XII

Kartka świąteczna dla potrzebujących Akcje charytatywne wg potrzeb Zbiórka makulatury

Paczka żywnościowa na Kresy

Marlena Dynek - Huszcza

działania wychowawczo - dydaktyczne

XII, III wg potrzeb na bieżąco INNE

DODATKOWE DZIAŁANIA

I AKCJE

“Kubusiowi Przyjaciele Natury” Beata

Tomaszewska Sabina

Sykosz-Koć

działania wychowawczo - dydaktyczne

cały rok

“Dni Teatru” Beata

Tomaszewska Katarzyna Dziewulak

działania wychowawczo - dydaktyczne

cały rok IX

“100 lat temu był cud nad Wisłą”- montaż słowno - muzyczny

Urszula Kosińska działania wychowawczo - dydaktyczne

V

“Dzień Języków Obcych” Karolina

Dziewulak-

działania dydaktyczne

II półrocze

(22)

Chromińska Sylwester Bobryk Joanna Mikułowska Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Warsztaty z SGL „Witraż”

Narodowe Czytanie -akcja we współpracy z rodzicami - klasa IV

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Międzynarodowy Dzień Pisarza

Żywe obrazy – wystawa Young Face.TV

Marzycielska Poczta

Edyta Kozłowska działania opiekuńczo – wychowawcze działania dydaktyczne

II 1 x rok XI II III V/VI cały rok XII, IV Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj!

czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej - Dom Pomocy Społecznej Tęczowe Wzgórze w Woli Wodyńskiej, Dom nad Stawami w Siedlcach

Karolina Dziewulak- Chromińska Edyta Kozłowska

działania opiekuńczo – wychowawcze działania dydaktyczne

XII

Solidarni z osobami z Zespołem Downa Solidarni z osobami autystycznymi

Arleta Szcześniak działania opiekuńczo – wychowawcze działania dydaktyczne

III IV

Akcja ,,Szkoła pamięta” - pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności - zbiórka zniczy.

Akcja ,,Żonkile” - z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

Wioletta Dąbrowska

działania opiekuńczo – wychowawcze działania dydaktyczne

X

IV

(23)

Program “Bieg po zdrowie”

Program “Trzymaj Formę”

Warsztaty przyrodnicze on-line przeprowadzone przez Centrum Nauki Kopernik

Lekcje muzealne - wycieczka on-line ( Muzeum Powstania Warszawskiego)

II półrocze wg

harmonogramu

cały rok Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Międzynarodowy Dzień Matematyki

Marlena Dynek - Huszcza

działania dydaktyczne

X III Projekt klasowy - “Czy warto pomagać

niepełnosprawnym?

Joanna Mikułowska

działania wychowawcze działania dydaktyczne

cały rok

Dzień chemika Agnieszka

Krasnodębska

działania dydaktyczne

VI

Program Szkolny Klub Sportowy Robert

Wasilewski, Sylwester Bobryk

działania opiekuńczo – wychowawcze

cały rok

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Działania profilaktyczne COVID -19 - pogadanka, plakaty - oddział przedszkolny

Katarzyna Dziewulak

działania

wychowawczo - profilaktyczne

IX

“Bezpiecznie na wsi” - konkurs plastyczny dla klas I-III KRUS

“Bezpieczna droga do szkoły”

Spotkanie z policjantem. Konkurs wiedzy dla klas I-III

Agnieszka Urbanek

działania

wychowawczo - profilaktyczne

I

XI

(24)

Zdrowe odżywianie higiena i zdrowe odżywianie warunkiem walki z wirusami-filmy,pogadanka, quiz dla klas I-III.

Urszula Kosińska działania

wychowawczo - profilaktyczne

XI

Kodeks Czwartoklasisty - bezpieczeństwo, zdrowie i higiena! - film

Edyta Kozłowska działania

wychowawczo - profilaktyczne

II półrocze

Fakty o alkoholu- gazetka Karolina

Dziewulak - Chromińska

działania

wychowawczo - profilaktyczne

I półrocze

“Kwiecień miesiącem kultury zdrowotnej”

-pogadanki;

-konkursy o zdrowym odżywianiu;

-wystawa prac konkursowych - online na stronie internetowej szkoły;

- zajęcia warsztatowe, sportowe;

- ciekawostki i informacje dla uczniów na temat zdrowego stylu życia.

Marlena Dynek- Huszcza

Sylwester Bobryk Robert

Wasilewski Sabina Sykosz-Koć

działania

wychowawczo - profilaktyczne

IV

,,ZROBIĘ TO” - akcja promująca zdrowy styl życia ,,Trzymaj Formę” - konkurs na lapbook o zdrowym stylu życia

Wioletta Dąbrowska

działania

wychowawczo - profilaktyczne

1x półrocze III - IV

Bezpieczne ferie! - oddział przedszkolny Bezpieczne wakacje! - oddział przedszkolny

Beata

Tomaszewska Katarzyna Dziewulak

działania

wychowawczo - profilaktyczne

II VI

(25)

PROJEKTY PRZEDMIOTOWE

“20 minut dla matematyki” - projekt

“Idź ty, lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”

- projekt edukacyjny

Katarzyna Dziewulak

działania

wychowawczo – opiekuńcze działania dydaktyczne

XI V

“Mali odkrywcy. Uniwersytet Dzieci w klasie”

“Lekturki spod chmurki”

Agnieszka Urbanek

działania dydaktyczne działania wychowawcze

VI cały rok

Program Nauka dla Ciebie - warsztaty online w Centrum Nauki Kopernik dla kl. 1-3 i 4-6

Wioletta Dąbrowska

działania dydaktyczne działania wychowawcze

IX

“Czytam, rysuję i TIK -uję!” - metoda projektów w klasie VII i VIII

Edyta Kozłowska działania dydaktyczne

IX-V

INNOWACJE “Myślenie wizualne na języku polskim!” Edyta Kozłowska działania dydaktyczne działania wychowawcze

IX-V

“Siódma na blogu” Karolina

Dziewulak - Chromińska

działania dydaktyczne

X-V

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja Arleta Szcześniak działania

wychowawczo – opiekuńcze

IX-VI

(26)

“Koło zainteresowań z biologii prowadzone metodą eksperymentu - obserwując

i doświadczając odkrywamy biologię”

Wioletta Dąbrowska

działania

wychowawczo – opiekuńcze

X-V

“Odwrócona lekcja matematyki i przyrody” Marlena Dynek - Huszcza

Wioletta Dąbrowska

działania

wychowawczo – opiekuńcze

X-V

“Idź Ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” Katarzyna Dziewulak

Arleta Szcześniak

działania

wychowawczo – opiekuńcze

IX-V

“20 minut dla matematyki” Katarzyna

Dziewulak

IX-V

“Wędrująca książka” Beata

Tomaszewska

działania

wychowawczo – opiekuńcze

X-V

DORADZTWO ZAWODOWE

Działania zgodnie z planem wychowawczym klasy Sylwester Bobryk działania wychowawcze

wg planu wych.

Doradztwo zawodowe na przedmiotach: historia,

biologia, geografia, plastyka, muzyka Wioletta Dąbrowska

działania dydaktyczne działania wychowawcze

cały rok

Poznajemy zawody! - pokaz cukierniczy - oddział przedszkolny - grupa 0 A

Katarzyna Dziewulak

działania dydaktyczne

cały rok

(27)

działania wychowawcze Spotkanie z funkcjonariuszami policji KMP Siedlce -

przewodnikami psów - pokaz i pogadanka

Edyta Kozłowska dyrektor szkoły

działania dydaktyczne działania wychowawcze

IX-X

Prezentacja zawodów Wybieram szkołę

Dzień Pracownika (każda klasa wybiera zawód, który danego dnia prezentuje-konkurs międzyklasowy)

Agnieszka Zdanowska

działania dydaktyczne działania wychowawcze BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczna droga do szkoły! - spotkanie

z policjantem - pogadanka

Katarzyna Dziewulak

działania dydaktyczne działania wychowawcze

IX-X

Bezpiecznie na wsi! - prezentacja Agnieszka Urbanek

działania dydaktyczne działania wychowawcze

IV

Bezpieczna droga do szkoły! - quiz dla klas I-III Urszula Kosińska działania dydaktyczne działania wychowawcze

XI

Bezpieczna szkoła! - prezentacja Genially Karolina Dziewulak- Chromińska

działania dydaktyczne działania wychowawcze

IX

(28)

Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje Ewakuacja szkoły

Sylwester Bobryk działania dydaktyczne działania wychowawcze

I, VI X

Spotkanie z Policją - zajęcia online IV-VIII Marlena Dynek - Huszcza

działania dydaktyczne działania wychowawcze

I półrocze

Bezpieczeństwo podczas prac w rolnictwie, przemyśle oraz w gospodarstwie domowym

Pierwsza pomoc - przyroda, biologia

Wioletta Dąbrowska

działania dydaktyczne działania wychowawcze

wg programu nauczania

WYCIECZKI Zwiedzamy muzea! - wycieczki online w ramach przedmiotów

n-le przedmiotów działania dydaktyczne

cały rok

Wyjazd na basen ( w zależności od sytuacji epidemicznej)

Sylwester Bobryk Robert

Wasilewski

działania

wychowawczo - profilaktyczne działania opiekuńcze

VI

(29)

ORGANIZACJE SZKOLNE

Samorząd Uczniowski - działania zgodne z planem pracy SU

Edyta Kozłowska działania opiekuńczo – wychowawcze

cały rok

Rzecznik Praw Ucznia Sylwester Bobryk działania

opiekuńczo – wychowawcze

cały rok

Szkolny Klub Wolontariatu Arleta Szcześniak

Marlena Dynek - Huszcza

działania

wychowawczo - opiekuńcze

cały rok

SKS Sylwester Bobryk

Robert Wasilewski

działania opiekuńczo – wychowawcze

cały rok

Rada Rodziców dyrektor działania

organizacyjno –wychowawcze

cały rok

Cytaty

Powiązane dokumenty

Owej nocy, w której niesłychany poryw natchnienia zm usił poetę do stw orzenia tego tytanicznego utworu, M ickiew icz wiedział, że jego bunt należy już do

Co jest według pana najgorszą rzeczą w pracy nauczyciela.. Wydaje mi się, że najgorszą rzeczą w mojej pracy bywają bierne

Równie ważnym wydarzeniem była zbiórka pieniędzy przekazanych dla miejskiego hospicjum w Płocku. Uczniowie zbierali fundusze w postaci kiermaszu pysznych ciast przygotowanych

organizowana jest zbiórka karmy i koców dla zwierząt żyjących w schronisku w Węgrowie, mająca na celu pomoc bezdomnym psom i kociakom. Tym razem ta akcja trwała od 1 do 17

W październiku co roku w naszej szkole odbywa się zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu. Zbieramy karmę dla kotów, psów oraz

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to znaczy:. aktualnego odpisu z właściwego

- udział klasy w akcjach charytatywnych inicjowanych przez Samorz ąd Uczniowski ( świąteczna zbiórka żywności, zbiórka pieni ędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

6 Zważ swoje serce – udział w akcji „ Góra grosza” październik 7 Zbiórka zabawek i bajek dla dzieci z przedszkoli średzkich listopad 8 Zbiórka słodyczy dla dzieci z

ZBIERAMY KREW DLA POLSKI – udział w akcji charytatywnej organizowanej przez OR PCK w Środzie Wielkopolskiej, zbiórka produktów żywnościowych i przyborów szkolnych w sklepie