• Nie Znaleziono Wyników

PDF Monitoring Zawodów Deficytowych I Nadwyżkowych W Zabrzu Za Rok 2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "PDF Monitoring Zawodów Deficytowych I Nadwyżkowych W Zabrzu Za Rok 2005"

Copied!
27
0
0

Pełen tekst

(1)

Ośrodek Doradztwa Zawodowego

i Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji

MONITORING

ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻ KOWYCH

W ZABRZU ZA ROK 2005

opracowany dla

Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

ZABRZE 2006

(2)

Opracowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu

© Autor: Andrzej Kasperek

Opracowanie redakcyjne i skład komputerowy: Andrzej Kasperek

(3)

SPIS TREŚCI

str

Wstęp ... 5

I. Założenia ogólne do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych ... 6

II. Analiza i diagnoza ………. ... 11

1. Bezrobocie i oferty pracy ..………... 11

2. Edukacja ..…………... 14

3. Zawody deficytowe i nadwyżkowe... 18

4. Podsumowanie... 21

III. Prognoza ………….………. ... 23

IV. Wnioski . ………….………. ... 24

Załączniki ... 28 Załącznik nr 1. T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie m. Zabrze. Stan na koniec

roku 2005.

Załącznik nr 2. T-II/P-1a. Struktura bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie m. Zabrze. Stan na koniec roku 2005.

Załącznik nr 3. T-II/P-2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie m. Zabrze w 2005 roku.

Załącznik nr 4. T-II/P-2a. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodów w powiecie m. Zabrze w 2005 roku.

Załącznik nr 5. T-II/P-3. Oferty pracy według zawodów w powiecie m. Zabrze w 2005 roku.

Załącznik nr 6. T-II/P-3a. Struktura ofert pracy według grup zawodów w powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 7. T-II/P-4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 8. T-II/P-5. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 9. T-II/P-6. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 10. T-II/P-7. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie powiecie m. Zabrze w 2005 roku

(4)

Załącznik nr 11. T-II/P-8. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 12. T-II/P-9. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 13. T-II/P-9a. Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie m. Zabrze w 2005 roku

Załącznik nr 14. T-II/P-10. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie m. Zabrze w 2005 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty

Załącznik nr 15. T-II/P-11. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie m. Zabrze w 2005 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty

Załącznik nr 16. T-II/P-4.1. Absolwenci zarejestrowani w PUP w powiecie m. Zabrze według szkół i zawodów w roku 2005 oraz przewidywani absolwenci w roku 2006.

Załącznik nr 17. T-II/P-4.2. Struktura zawodowa absolwentów według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie m. Zabrze w latach 2005 i 2006.

4

(5)

WSTĘP

Polityka kształcenia wymaga wizji i prognozy przyszłego popytu gospodarki (rynku pracy) na różne kwalifikacje zawodowe. Prognozy te muszą być oparte na analizowaniu i monitorowaniu rynku pracy oraz na informacjach z zakładów pracy o planowanym zapotrzebowaniu na kadry. Jedną z metod dostarczających koniecznych do tworzenia polityki kształcenia zawodowego informacji jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 1

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w artykule 8.1. mówi, iż do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (pkt 3). Natomiast w artykule 9.1. jest mowa o zadaniach samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Należy do nich m.in.: opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia (pkt 9).

Opierając się na powyższych zapisach ustawy oraz systemie statystyczno- sprawozdawczym z rynku pracy (sprawozdania: MPiPS-01, MPiPS-02, MPiPS-04, MPiPS-05 i MPiPS-06) wprowadzono „do praktyki działania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz szkół ponadgimnazjalnych jednolitej metody, służącej bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, o nazwie: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”2.

Niniejszy raport składa się z trzech części. W części I omówione są ogólne założenia monitoringu oraz metodologia badań. Część II zawiera diagnozę, obejmującą analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla Zabrza w roku 2005, opracowaną w oparciu o dane z odpowiednich sprawozdań MPiPS-01. Część III – zgodnie z metodologią Ministerstwa – ma być prognostyczna. Zawiera analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla Zabrza w oparciu o diagnozę i badania sondażowe przeprowadzone w szkołach. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi przekazanymi przez Ministerstwo w 2005 roku, prognoza miała opierać się głównie na badaniach sondażowych przeprowadzanych w zakładach pracy, dotyczących planowanych przyjęć i zwolnień pracowników w roku 2006.

1A.Kasperek „Kształcenie a rynek pracy w Zabrzu w latach 1994-97. Analiza i monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej Gliwic, Zabrza, Knurowa i Pyskowic, Gliwice 1999

2 „Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych” Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003

(6)

Jednakże „z uwagi na to, że z przyczyn techniczno-organizacyjnych” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie otrzymało z GUS próby reprezentacyjnej do wykonania tych badań, nie zostały one włączone do raportu.3

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH4

Prezentowana w opracowaniu metoda wykorzystuje istniejące w tym zakresie dotychczasowe doświadczenia w kraju, w tym w szczególności:

¾ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,

¾ Międzygminnego Ośrodka Doradztwa i Orientacji Zawodowej Gliwic, Zabrza, Knurowa i Pyskowic (eksperyment gliwicki),

¾ projekt prof. M. Kabaja opublikowany w książce pt. „Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu” (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997),

¾ Krajowego Urzędu Pracy w zakresie pilotażowego wdrożenia monitoringu zawodów w wybranych województwach,

¾ Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, w zakresie analizy dorobku metodologicznego oraz efektywności praktycznej monitoringu rynku pracy według zawodów, stosowanego w różnych ośrodkach w kraju5.

Jednocześnie przy opracowaniu zasad organizacji i funkcjonowania systemu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych przyjęto założenie o maksymalnym wykorzystaniu informacji zbieranych w ramach obowiązującej sprawozdawczości o rynku pracy.

Podstawowe definicje

monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania

3 Pismo Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2006 do Dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy

4 Rozdział ten został opracowany na podstawie „Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, przesłanych wszystkim urzędom pracy przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2005

5 Szerzej: B.Łukaszewicz Analiza dorobku metodologicznego oraz efektywności praktycznej monitoringu rynku pracy według zawodów, stosowanego w różnych ośrodkach w kraju; Studia i materiały Tom IX, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Warszawa 2002

6

(7)

na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.

zawód deficytowy, to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

zawód nadwyżkowy, to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

zawód wykazujący równowagę (zrównoważony), to zawód, dla którego liczba ofert pracy równoważy liczbę osób poszukujących pracy.

Źródła informacji monitoringu

Podstawowymi źródłami informacji do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych są dane zgromadzone w powiatowych urzędach pracy, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności, a także zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz informacje oparte na badaniach sondażowych w zakładach pracy dotyczących obecnego stanu zatrudnienia oraz przewidywanych przyjęć i zwolnień pracowników według zawodów w ciągu najbliższego roku, jak również informacje oparte na badaniach sondażowych w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie przewidywanej liczby absolwentów według zawodów w danym roku szkolnym.

Rola i znaczenie monitoringu

Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoli w szczególności na:

¾ określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo- kwalifikacyjnej na lokalnych, regionalnych i krajowym rynku pracy,

¾ stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo- kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, regionalnym i krajowym,

¾ określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń,

¾ bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół),

¾ usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

¾ usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów,

(8)

¾ ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA METODYCZNE DO OPRACOWANIA ROCZNEGO RAPORTU POWIATOWEGO (RAPORT – II/P)

Źródła informacji

Źródłem informacji do opracowania RAPORTU – II/P/2005 są:

¾ Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 – Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności za 2005 rok” oraz

¾ Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 – „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy. Stan za 2005 rok”.

¾ Analiza oparta jest na wygenerowanych na podstawie powyższych sprawozdaniach tabelach.

¾ Badania sondażowe przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie przewidywanej liczby absolwentów według zawodów w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06

Mierniki stosowane do monitoringu

1) Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w zawodzie k (NIk)

k I k I k

I B O

N = − (1)

gdzie:

k

BI - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w danym roku,

k

OI - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w danym roku, przy czym wielkości te są obliczane według wzorów:

12

12

1

= i= k i k

I

B

B (2)

12

12

1

= i= k i k

I

O

O (3)

gdzie:

k

Bi - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie k

k

Oi - liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie k

8

(9)

2) Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k (Wnk,I )

k I

k k I

I

n B

W, = O dla OIk≠0 i BIk≠0 (4)

gdzie:

k

OI , BIk są określone wzorami (2) i (3) Przyjęto, że zawody o wskaźniku:

k I

Wn, < 0,9 to zawody nadwyżkowe,

0,9 ≤Wnk,I ≤ 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy),

k I

Wn, > 1,1 to zawody deficytowe Ponadto:

- zawody, które pojawiły się w statystykach, dla których OIk=0 i BIk=0, zostały zakwalifikowane do zawodów wykazujących równowagę,

- w przypadku, jeżeli wskaźnik intensywności jest równy 0 lub MAX tzn. liczba bezrobotnych albo liczba ofert pracy jest równa 0, to dla określenia, czy zawód jest deficytowy lub nadwyżkowy bierze się pod uwagę średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej (NIk), tzn. dla:

NIk > 1, zawód jest nadwyżkowy,

NIk < -1, zawód jest deficytowy ,

-1 NIk 1, zawód jest zrównoważony

3) Wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie k (Wsk,I )

k I k k I

I

s PB

W , = PO (5)

gdzie:

k

POI - średnia miesięczna liczba ofert pracy w zawodzie k w roku, będąca w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, obliczana według wzoru:

12

1 k I k k t

I PO O

PO = + (6)

przy czym

k

POt1 - liczba ofert pracy w zawodzie k, będąca do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w końcu poprzedniego roku (t-1)

(10)

k

OI - liczba ofert pracy w zawodzie k, zgłoszona do powiatowego urzędu pracy w danym roku

oraz

k

PBI- średni miesięczny poziom rejestrowanego bezrobocia w zawodzie k w roku obliczany metodą uproszczoną według wzoru:

2

1 k I k

k t

I PB PB

PB +

= (7)

przy czym:

k

PBt1 - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w końcu poprzedniego roku

k

PBI - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w końcu danego roku.

4) Wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie k (Wdk,I)

% 100

, .

, k

I k I k d

I

d B

W = B (8)

gdzie:

k I

Bd, - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k , pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, według stanu na koniec danego roku,

k

BI - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k według stanu na koniec danego roku.

Przyjęto następujące założenia dotyczące podziału zawodów według wykształcenia:

• wykształcenie wyższe - grupy wielkie 1 i 2,

• wykształcenie średnie - grupy wielkie 3, 4 i 5,

• wykształcenie zasadnicze zawodowe - grupy wielkie 6,7,8 i 9

Przyjęto również, że określenie „absolwent” odnosi się do osób, które ukończyły naukę, nie później niż 12 miesięcy temu.

10

(11)

II. ANALIZA I DIAGNOZA

1. BEZROBOCIE I OFERTY PRACY

W Zabrzu na koniec roku 2005 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła ponad 13,3 tysięcy, z czego 61% stanowiły kobiety.

Osoby bezrobotne długotrwale (pozostające w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) stanowiły 46% ogółu bezrobotnych. Ponad 63%

tej grupy osób to kobiety.

Tabela 1. Struktura bezrobocia w Zabrzu na koniec roku 2005

w tym

absolwenci powyżej 12 miesięcy ogółem

kobiety

razem kobiety razem kobiety liczba bezrobotnych 13375 8181 555 356 6088 3861 odsetek w stosunku do ogółu

bezrobotnych 100% 61% 4% 3% 46% 29%

odsetek kobiet w stosunku

do danej grupy bezrobotnych 100% 61% 100% 64% 100% 63%

źródło: dane PUP w Zabrzu

Największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby bez zawodu (ponad 18%), od których nie wymagane są prawie żadne kwalifikacje. Znaczny odsetek (prawie 10%) stanowią osoby o zawodzie „Sprzedawca - 522107”. Te zawody (przyjmując, że osoby bez zawodu tworzą na potrzeby statystyki grupę „bez zawodu”) generują ponad 28%

zarejestrowanych bezrobotnych.

Tabela 2. Ranking i struktura zawodów według liczby bezrobotnych w Zabrzu na koniec roku 2005

w tym*

absolwenci osoby długotrwale bezrobotne lp. kod

zawodu nazwa zawodu ogółem

kobiety

razem kobiety razem kobiety 1 000000 Bez zawodu 18,30% 20,19% 20,00% 25,00% 5,16% 4,95%

2 522107 Sprzedawca 9,86% 15,33% 3,96% 5,62% 12,35% 18,62%

3 932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle

przetwórczym 4,26% 4,61% 0,18% 0,28% 7,26% 8,03%

4 913207 Sprzątaczka 2,77% 4,46% 0,00% 0,00% 4,70% 7,30%

5 722204 Ślusarz 2,59% 0,44% 0,36% 0,00% 2,84% 0,65%

6 931301 Robotnik budowlany 2,00% 0,05% 0,00% 0,00% 2,56% 0,05%

7 419101 Pracownik biurowy [Zawód

szkolny: Technik prac biurowych] 1,55% 2,46% 0,90% 1,12% 1,95% 2,98%

(12)

8 711101 Górnik eksploatacji podziemnej 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00%

9 712102 Murarz 1,45% 0,00% 1,08% 0,00% 1,40% 0,00%

10 413103 Magazynier 1,26% 1,28% 0,36% 0,28% 1,92% 2,07%

11 714101 Malarz budowlany 1,23% 0,95% 0,00% 0,00% 0,89% 0,41%

12 743304 Krawiec 1,17% 1,87% 0,00% 0,00% 1,25% 1,94%

13 412190 Pozostali pracownicy do spraw

finansowo-statystycznych 1,05% 1,56% 0,18% 0,28% 1,69% 2,41%

14 512201 Kucharz 1,02% 1,49% 1,80% 2,25% 0,71% 1,06%

Razem 14 zawodów 49,99% 54,70% 28,83% 34,83% 46,78% 50,48%

* procenty w odniesieniu do danej grupy bezrobotnych źródło: dane PUP w Zabrzu

Pierwszych sześć zawodów w rankingu generuje prawie 40% ogółu bezrobotnych, z czego 83% stanowią kobiety. Równocześnie w tych zawodach zarejestrowanych jest prawie 70%

osób długotrwale bezrobotnych, z czego 68% stanowią kobiety.

Tabela 3. Struktura zawodów w Zabrzu na koniec roku 2005. Udział absolwentów, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych

z czego

absolwenci osoby długotrwale bezrobotne lp. kod

zawodu nazwa zawodu ogółem

kobiety

razem w tym

kobiety razem w tym kobiety 1 000000 Bez zawodu 2448 67% 5% 80% 13% 61%

2 522107 Sprzedawca 1319 95% 2% 91% 57% 96%

3 932104 Robotnik pomocniczy w

przemyśle przetwórczym 570 66% 0% 100% 78% 70%

4 913207 Sprzątaczka 370 99% 0% 77% 99%

5 722204 Ślusarz 346 10% 1% 0% 50% 14%

6 931301 Robotnik budowlany 267 1% 0% 58% 1%

7 419101 Pracownik biurowy [Zawód

szkolny: Technik prac biurowych] 207 97% 2% 80% 57% 97%

8 711101 Górnik eksploatacji podziemnej 200 0% 0% 64% 0%

9 712102 Murarz 194 0% 3% 0% 44% 0%

10 413103 Magazynier 169 62% 1% 50% 69% 68%

źródło: dane PUP w Zabrzu

Tylko 4% ogólnej liczby bezrobotnych stanowili absolwenci szkół lub uczelni (osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki). Absolwenci zarejestrowani są w 130 zawodach, ale tylko 10 z nich generuje aż 46,5% bezrobotnych w grupie. Uwidacznia się tutaj znacząca przewaga grupy absolwentów bez zawodu czyli głównie absolwentów liceów ogólnokształcących lub profilowanych.

12

(13)

Tabela 4. Struktura bezrobotnych absolwentów w Zabrzu uszeregowana malejąco wg ich liczby na koniec roku 2005

l.p. Kod

zawodu Nazwa zawodu bezrobotnych Liczba absolwentów

Odsetek absolwentów w stosunku do ogółu

zarejestrowanych absolwentów

1 000000 Bez zawodu* 111 20,00%

2 311502 Technik mechanik 33 5,95%

3 522107 Sprzedawca 22 3,96%

4 341401 Organizator obsługi turystycznej [zawód szkolny: Technik

obsługi turystycznej] 18 3,24%

5 341501 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 18 3,24%

6 514102 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 16 2,88%

7 241102 Ekonomista 10 1,80%

8 311401 Technik elektronik 10 1,80%

9 512201 Kucharz 10 1,80%

10 741201 Cukiernik 10 1,80%

Razem wszystkich bezrobotnych absolwentów 555 100%

* absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych źródło: dane PUP w Zabrzu

W roku 2005 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu zarejestrowano 2801 ofert pracy. Największe zapotrzebowanie (ponad 7,6% wszystkich ofert) dotyczyło zawodów

„Pracownik biurowy – 419101” oraz „Sprzedawca - 522107”. Poszukiwany był również

„Murarz – 712102” (ponad 7% wszystkich ofert).

Wykres 1.

14404

13375

1255

2801

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

liczba bezrobotnych liczba ofert

Bezrobotni i oferty pracy w Zabrzu w 2005 roku

06.2005 12.2005 06.2005 12.2005

źródło: dane PUP w Zabrzu

Analiza struktury bezrobotnych i ofert pracy według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wskazuje, iż największa liczba bezrobotnych była ostatnio zatrudniona w zakładach pracy należących do sekcji: „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów

(14)

Tabela 5. Struktura zawodów według liczby ofert pracy w Zabrzu w roku 2005

l.p. Kod

zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert Odsetek ofert w stosunku do ogółu ofert

1 419101 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 214 7,64%

2 522107 Sprzedawca 214 7,64%

3 712102 Murarz 197 7,03%

4 931301 Robotnik budowlany 113 4,03%

5 515902 Pracownik ochrony mienia i osób [zawód szkolny: Technik

ochrony fizycznej osób i mienia] 77 2,75%

6 832302 Kierowca samochodu ciężarowego 76 2,71%

7 343101 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik

administracji] 72 2,57%

8 713101 Dekarz 65 2,32%

9 722204 Ślusarz 59 2,11%

10 341503 Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 48 1,71%

Razem wszystkich ofert 2801 100%

źródło: dane PUP w Zabrzu

mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego” – ponad 26%

(2255 osób), „Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna” prawie 25% (2144 osoby) oraz „Przetwórstwo przemysłowe” - prawie 17% (1467 osoby). Najwięcej ofert pracy zgłoszono z zakładów pracy należących do sekcji „Budownictwo” - ponad 20%

(581 ofert) oraz „Przetwórstwo przemysłowe” - prawie 18% (484 ofert).

2. EDUKACJA

W Zabrzu zmienia się struktura kształcenia, wzrasta odsetek uczniów kształconych na poziomie średnim technicznym i ogólnokształcącym kosztem kształcenia na poziomie

Wykres 2.

35%

16%

34%

15%

licea profilowane

Struktura kształcenia publicznego w Zabrzu w roku szkolnym 2005/06 w zależności od liczby uczniów

licea ogólnokształcące

technika

szkoły zawodowe

źródło: dane z Wydziału Oświaty UM w Zabrzu

14

(15)

zasadniczym zawodowym. Szczególnie znaczący jest udział kształcących się w liceach ogólnokształcących i profilowanych – nie dających zawodu - w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie tych liceów stanowią prawie 62% ogółu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu.

Wykres 3.

0 100 200 300 400 500 600 700

szkoły policealne technika szkoły zawodowe technika uzupełniające / dla dorosły ch

liczba absolw entów - 2004/05 liczba absolw entów - 2005/06

Struktura absolwentów kształcenia zawodowego w Zabrzu w latach 2004/05 - 2005/06

źródło: dane z Wydziału Oświaty UM w Zabrzu

W ostatnich latach widoczny jest spadek liczby absolwentów techników. Wzrost nastąpił natomiast w pozostałych typach kształcenia zawodowego w Zabrzu.

Kierunki kształcenia i zawody kształcone w szkołach ponadgimnazjalnych Zabrza:

1. Licea ogólnokształcące 2. Licea profilowane

− profil ekonomiczno-administracyjny

− profil elektroniczny

− profil kształtowanie środowiska

− profil mechaniczne techniki wytwarzania

− profil mechatroniczny

− profil socjalny

− profil rolniczo-spożywczy

− profil usługowo-gospodarczy

(16)

− profil zarządzanie informacją 3. Technika

− plastyk, formy użytkowe, dekorowanie wnętrz

− plastyk, techniki graficzne

− technik architektury krajobrazu

− technik budownictwa

− technik ekonomista

− technik elektronik

− technik elektryk

− technik geodeta

− technik handlowiec

− technik hotelarstwa

− technik informatyk

− technik mechanik

− technik ochrony środowiska

− technik organizacji usług gastronomicznych

− technik technologii żywności

− technik telekomunikacji

− technik żywienia i gospodarstwa domowego 4. Szkoły zasadnicze zawodowe

− blacharz

− blacharz samochodowy

− cukiernik

− elektromechanik

− elektromechanik pojazdów samochodowych

− elektryk

− fotograf

− fryzjer

− krawiec

− kucharz małej gastronomii

− lakiernik

− malarz-tapeciarz

16

(17)

− mechanik pojazdów samochodowych

− monter instalacji i urządzeń sanitarnych

− monter izolacji budowlanych

− monter-elektronik

− murarz

− ogrodnik

− operator urządzeń przemysłu chemicznego

− piekarz

− posadzkarz

− sprzedawca

− stolarz

− ślusarz

− technolog robót wykończeniowych w budownictwie 5. Szkoły policealne:

− kelner

− pracownik socjalny

− technik administracji

− technik bezpieczeństwa i higieny pracy

− technik budownictwa

− technik ekonomista

− technik elektronik

− technik informatyk

− technik administracji

− technik handlowiec

− technik hotelarstwa

− technik obsługi turystycznej

6. Technika uzupełniające i dla dorosłych

− technik budownictwa

− technik elektronik

− technik elektryk

− technik handlowiec

− technik mechanik

(18)

− technik mechanik

− technik mechanik

− technik technologii żywności

− technik technologii żywności

7. Szkoły zasadnicze zawodowe dla dorosłych

− blacharz

− kucharz małej gastronomii

− lakiernik

− malarz-tapeciarz

− posadzkarz

− sprzedawca

3. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE

Podczas analizy danych dotyczących bezrobotnych oraz ofert pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu w roku 2005, zidentyfikowano 315 elementarnych grup zawodowych oraz 901 zawodów/specjalności. W 77% (693) zawodów wystąpiły rejestracje bezrobotnych, natomiast w 35% (319) zarejestrowano oferty pracy.

Spośród zidentyfikowanych zawodów wyodrębniono zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz wykazujące równowagę.

Wykres 4.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

06.2005 12.2005

Zmiana struktury zawodów deficytowych i nadwyżkowych na zabrzańskim rynku pracy w roku 2005

4%

77%

19%

5%

72%

22%

deficytowe

wykazujące równowagę

nadwyżkowe zawody

źródło: dane PUP w Zabrzu

18

(19)

Przeważały wśród nich zawody wykazujące równowagę, nie wpływające na zmiany na rynku pracy. W 55% tych zawodów odnotowano w badanym okresie pojedyncze rejestracje bezrobotnych przy całkowitym braku ofert albo odwrotnie, pojedyncze rejestracje ofert pracy przy całkowitym braku zarejestrowanych bezrobotnych. Zawody nadwyżkowe stanowiły 22% ogólnej liczby zawodów. Wśród nich największą grupą zarejestrowanych bezrobotnych były osoby bez zawodu. Stanowiły one 18% ogółu bezrobotnych. Zawody deficytowe stanowiły tylko 5% wszystkich zawodów.

Tabela 6. Struktura zawodów – w tym deficytowych i nadwyżkowych – według poziomu wykształcenia w Zabrzu w roku 2005

zawody poziom wykształcenia

ogółem* deficytowe nadwyżkowe

wyższe 24% 1,1% 5%

średnie 26% 1,6% 7%

zasadnicze zawodowe 50% 2,8% 10%

bez zawodu 0,11% 0% 0,11%

100% 5% 22%

razem zawodów

901 49 200

* wartości dla zawodów: deficytowych, nadwyżkowych i równoważnych źródło: dane PUP w Zabrzu

Tylko 1% ogółu zawodów stanowią zawody deficytowe na poziomie wyższym, natomiast na poziomie zasadniczym zawodowym jest 3% zawodów deficytowych.

Tabela 7. Struktura zawodów ogółem oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych według poziomu wykształcenia w Zabrzu w roku 2005

zawody poziom wykształcenia

ogółem* deficytowe nadwyżkowe

wyższe 24% 20% 23%

średnie 26% 29% 31%

zasadnicze zawodowe 50% 51% 46%

bez zawodu 0,11% 0% 0,50%

100% 100% 100%

razem zawodów

901 49 200

* wartości dla zawodów: deficytowych, nadwyżkowych i równoważnych źródło: dane PUP w Zabrzu

(20)

Ponad 51% zawodów deficytowych, czyli poszukiwanych na rynku pracy, to zawody na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego. Wśród zawodów nadwyżkowych największy odsetek również stanowią zawody na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego, ale nie występuje tutaj tak duża dysproporcja jak w przypadku zawodów deficytowych.

Tabela 8. Ranking zawodów nadwyżkowych w Zabrzu w roku 2005 (według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu równego zero)

Średnia miesięczna Kod

zawodu Nazwa zawodu liczba ofert

pracy

liczba zarejestrowanych

bezrobotnych

nadwyżka podaży siły

roboczej

wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu) zawodu

000000 Bez zawodu 0 153,4 153,4 0

723390 Pozostali mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń 0 12,2 12,2 0 412190 Pozostali pracownicy do spraw finansowo-

statystycznych 0 6,3 6,3 0

933102 Ładowacz 0 5,6 5,6 0

828305 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych 0 5,2 5,2 0

321390 Pozostali technicy technologii żywności 0 4,8 4,8 0 724290 Pozostali elektromonterzy 0 4,5 4,5 0

341404 Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny:

Technik hotelarstwa] 0 4,4 4,4 0

311209 Technik ochrony środowiska 0 4,3 4,3 0

723304 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0 4,0 4,0 0 źródło: dane PUP w Zabrzu

Spośród 20 najbardziej nadwyżkowych zawodów połowa, to zawody na poziomie wykształcenia wyższego i średniego.

Tabela 9. Ranking zawodów nadwyżkowych w Zabrzu w roku 2005 (według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu różnego od zera)

Średnia miesięczna Kod

zawodu Nazwa zawodu liczba ofert

pracy

liczba zarejestrowanych

bezrobotnych

nadwyżka podaży siły

roboczej

wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu) zawodu

932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0,08 19,75 19,67 0,004 321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 0,08 4,17 4,08 0,020 311401 Technik elektronik 0,25 12,00 11,75 0,021 723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 0,25 10,92 10,67 0,023 711101 Górnik eksploatacji podziemnej 0,42 14,17 13,75 0,029

311402 Technik telekomunikacji 0,17 5,67 5,50 0,029 311101 Laborant chemiczny 0,08 2,08 2,00 0,040 724205 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa

podziemnego 0,08 2,08 2,00 0,040

247901 Specjalista administracji publicznej 0,17 4,08 3,92 0,041

312102 Technik informatyk 0,33 8,08 7,75 0,041 źródło: dane PUP w Zabrzu

20

(21)

Tabela 10. Ranking zawodów deficytowych w Zabrzu w roku 2005 (przy braku zarejestrowanych bezrobotnych)

Średnia miesięczna Kod

zawodu Nazwa zawodu liczba ofert

pracy

liczba zarejestrowanych

bezrobotnych

nadwyżka (deficyt) podaży siły

roboczej

wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu) zawodu

514990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej

niesklasyfikowani 2,42 0 -2,42 MAX

235908 Wychowawca w placówkach oświatowych,

wychowawczych i opiekuńczych 2,17 0 -2,17 MAX 743390 Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni 1,67 0 -1,67 MAX

244590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych 1,50 0 -1,50 MAX 911202 Sprzedawca na telefon 1,25 0 -1,25 MAX

źródło: dane PUP w Zabrzu

Pomimo faktu, iż ponad 50% zawodów deficytowych stanowią zawody na poziomie wykształcenia wyższego i średniego, to wśród 20 najbardziej deficytowych zawodów znalazły się tylko 3 na poziomie wykształcenia wyższego i 5 na poziomie wykształcenia średniego.

Tabela 11. Ranking zawodów deficytowych w Zabrzu w roku 2005 (przy zarejestrowanych bezrobotnych)

Średnia miesięczna Kod

zawodu Nazwa zawodu liczba ofert

pracy

liczba zarejestrowanych

bezrobotnych

nadwyżka (deficyt) podaży siły

roboczej

wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu) zawodu

713201 Glazurnik 2,17 0,08 -2,08 26,00

341504 Telemarketer 1,33 0,17 -1,17 8,00 724301 Elektromonter instalacji elektrycznych 1,42 0,25 -1,17 5,67 311908 Technik organizacji produkcji 0,42 0,08 -0,33 5,00 322301 Asystentka stomatologiczna 0,42 0,08 -0,33 5,00 721404 Oczyszczacz konstrukcji stalowych 0,42 0,08 -0,33 5,00 714102 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 1,08 0,25 -0,83 4,33

223163 Lekarz – zdrowie publiczne 0,33 0,08 -0,25 4,00 712901 Konserwator budynków 0,33 0,08 -0,25 4,00 721290 Pozostali spawacze i pokrewni 3,42 0,92 -2,50 3,73

źródło: dane PUP w Zabrzu

4. PODSUMOWANIE

• Na podstawie wygenerowanych danych zidentyfikowano 315 elementarnych grup zawodowych oraz 901 zawodów/specjalności.

• W 77% zawodów wystąpiły rejestracje bezrobotnych, natomiast w 35% zarejestrowano oferty pracy.

• Zawody deficytowe stanowiły 5% wszystkich zawodów (o 1% więcej niż w połowie roku).

(22)

• Zawody nadwyżkowe stanowiły 22% ogólnej liczby zawodów (o 3% więcej niż w połowie roku). Wśród nich największą grupą zarejestrowanych bezrobotnych były osoby bez zawodu.

• Zawody wykazujące równowagę nie wpływające na zmiany na rynku pracy stanowiły 72%

wszystkich zawodów. W większości tych zawodów (55%) odnotowano w badanym okresie pojedyncze rejestracje bezrobotnych przy całkowitym braku ofert albo odwrotnie, pojedyncze rejestracje ofert pracy przy całkowitym braku bezrobotnych.

• Tylko 4% ogólnej liczby bezrobotnych stanowili absolwenci szkół lub uczelni (osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki).

• Największą grupą absolwentów (osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki) są osoby bez zawodu (ponad 18%). W czołowej piętnastce zawodów o największej liczbie bezrobotnych absolwentów, był tylko jeden na poziomie zasadniczym zawodowym.

• Osoby bez zawodu stanowiły 18% wszystkich bezrobotnych.

• Tylko 9% ofert pracy zgłoszonych w badanym okresie dotyczyło zawodów na poziomie wykształcenia wyższego, aż 50% ofert dotyczyło zawodów na poziomie wykształcenia zasadniczego.

• Największa liczba bezrobotnych według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) była ostatnio zatrudniona w zakładach pracy należących do sekcji: „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego” – ponad 26%, „Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna” prawie 25% oraz „Przetwórstwo przemysłowe” - prawie 17%.

• Najwięcej ofert pracy zgłoszono – wg PKD - z zakładów pracy należących do sekcji

„Budownictwo” - ponad 20% oraz „Przetwórstwo przemysłowe” - prawie 18%.

• Najbardziej deficytowymi zawodami są: „Glazurnik - 713201”, „Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani – 514990”

• Najbardziej nadwyżkową grupą jest grupa osób „Bez zawodu”, kolejne miejsca zajmują:

„Pozostali mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń – 723390”, „Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym – 932104” oraz „Technik żywienia i gospodarstwa domowego – 321402”.

• Ponad 51% zawodów deficytowych czyli poszukiwanych na rynku pracy, to zawody na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego.

22

(23)

III. PROGNOZA

Jak wcześniej zostało już wspomniane, prognoza miała objąć analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w zakładach pracy, dotyczących planowanych przyjęć i zwolnień pracowników w roku 2006 oraz badania sondażowe przeprowadzone w szkołach. Ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu nie otrzymał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej próby reprezentacyjnej do wykonania badań w zakładach pracy, to prognoza zostanie oparta na analizie zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w szkołach

W Zabrzu, w szkolnictwie zawodowym, dominuje kształcenie młodzieży w zawodach generujących bezrobocie. Niektóre z tych zawodów stale deformują rynek pracy. Na przykład w sześciu zawodach (patrz tabela 14) nie zanotowano w roku 2005 żadnej oferty pracy.

Negatywnym faktem jest brak kształcenia w zawodach deficytowych.

Tabela 12. Liczba kierunków kształcenia w Zabrzu z podziałem na zawody deficytowe i nadwyżkowe według poziomów wykształcenia

w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06

liczba kierunków kształcenia

ogółem* zawody deficytowe zawody nadwyżkowe Wykształcenie

ponadgimnazjalne

2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06

techniczne 25 25 0 0 20 20

zasadnicze zawodowe 20 18 0 0 13 12

licealne** 10 9 0 0 10 9

razem kierunków 55 52 0 0 43 41

* wartości dla grup zawodowych: deficytowych, nadwyżkowych i równoważnych ** ogólnokształcące i profilowane - kierunki nie dające zawodu

źródło: dane z PUP w Zabrzu

Ustalenie liczby kierunków kształcenia z podziałem na zawody deficytowe i nadwyżkowe w okresach rocznych stanowi podstawowe źródło informacji o procesie dostosowywania edukacji do wymagań powiatowego rynku zatrudnienia. Chodzi nie tylko o zmniejszenie liczby kierunków, które prowadzą do bezrobocia, a zwiększenie tych kierunków, które powodują wzrost zatrudnienia, lecz także śledzenie procesu przystosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy w dłuższym przedziale czasu.

Tego rodzaju informacje są niezbędne do prowadzenia bieżącej koordynacji edukacji z zatrudnieniem, a także do wyposażania działów orientacji zawodowej PUP-ów i poradni

(24)

24

psychologiczno–pedagogicznych w wiedzę o powiązaniu kształcenia ze zmianami zachodzącymi w lokalnej gospodarce.

Tabela 13. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu z podziałem na zawody deficytowe i nadwyżkowe według poziomów wykształcenia

w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06

liczba absolwentów

ogółem* zawody deficytowe zawody nadwyżkowe Wykształcenie

ponadgimnazjalne

2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06

techniczne 1328 1415 0 0 1177 1208

zasadnicze zawodowe 197 229 0 0 163 190

licealne** 1687 1998 0 0 1687 1998

razem 3212 3642 0 0 3027 3396

* wartości dla zawodów: deficytowych, nadwyżkowych i równoważnych

** absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych w statystyce traktowane są jako osoby bez zawodu źródło: dane z PUP w Zabrzu

IV. WNIOSKI

1. Wnioski dotyczące monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych będzie można sformułować dopiero po opracowaniu raportu rocznego zawierającego oprócz analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych za miniony rok kalendarzowy (2 badania) również analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w oparciu o badania sondażowe przeprowadzone w zakładach pracy i szkołach. Wynika to z definicji monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który należy rozumieć jako proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy.

2. Wyciąganie wniosków na obecnym etapie badań nie przyniosłoby konkretnych efektów, a mogłoby doprowadzić do błędnych działań.

3. Zdecydowanej poprawy wymaga opracowanie danych źródłowych, gdyż w chwili obecnej zawieją one wiele błędów i nieścisłości.

(25)

Tabela 14. Zawody nadwyżkowe, w których występuje kształcenie w Zabrzu w latach szkolnych 2004/05 i 2005/06 (według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu równego zero)

Liczba absolwentów Lp Kod

zawodu Nazwa zawodu

Średnia miesięczna liczba

ofert pracy zgłoszonych w 2005 roku

Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych

w 2005 roku

Średnia miesięczna

nadwyżka (deficyt) podaży

siły roboczej w 2005 roku

Wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu)

zawodów Rok szkolny

2004/2005 Rok szkolny 2005/2006 1 000000 Bez zawodu 0 153,42 153,42 0 1687* 1998*

2 3213 Technik technologii żywności 0 9 9 0 77 78 3 341404 Organizator usług hotelarskich [zawód

szkolny: Technik hotelarstwa] 0 4,42 4,42 0 27 28 4 311209 Technik ochrony środowiska 0 4,33 4,33 0 31 0 5 311104 Technik geodeta 0 1,67 1,67 0 26 22

6 347102 Plastyk 0 1,08 1,08 0 23 22

* absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych w statystyce traktowane są jako osoby bez zawodu źródło: dane z PUP w Zabrzu

(26)

Tabela 15. Zawody nadwyżkowe, w których występuje kształcenie w Zabrzu w latach szkolnych 2004/05 i 2005/06 (według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu różnego od zera)

Liczba absolwentów Lp Kod

zawodu Nazwa zawodu

Średnia miesięczna liczba

ofert pracy zgłoszonych w 2005 roku

Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych

w 2005 roku

Średnia miesięczna

nadwyżka (deficyt) podaży

siły roboczej w 2005 roku

Wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu) zawodów

Rok szkolny

2004/2005 Rok szkolny 2005/2006 1 321402 Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 0,08 4,17 4,08 0,02 26 24

2 311401 Technik elektronik 0,25 12,00 11,75 0,02 179 126 3 311402 Technik telekomunikacji 0,17 5,67 5,50 0,03 92 55 4 312102 Technik informatyk 0,33 8,08 7,75 0,04 46 58 5 315202

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy [zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy]

0,08 2,00 1,92 0,04 22 19 6 713401 Monter izolacji budowlanych 0,08 1,83 1,75 0,05 0 0

7 341401

Organizator obsługi turystycznej [zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej]

0,33 6,50 6,17 0,05 51 118 8 7251 Monter elektronik 0,17 3,58 3,42 0,05 0 17 9 741201 Cukiernik 0,58 9,58 9,00 0,06 43 22 10 341501 Handlowiec [zawód szkolny: Technik

handlowiec] 0,50 7,92 7,42 0,06 40 71 11 743304 Krawiec 0,58 8,75 8,17 0,07 0 7 12 724201 Elektromonter [elektryk] zakładowy 0,92 12,17 11,25 0,08 10 15 13 341902 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny:

Technik ekonomista] 1,92 23,92 22,00 0,08 95 111 14 346104 Pracownik socjalny 0,08 1,00 0,92 0,08 0 0

źródło: dane z PUP w Zabrzu

26

(27)

Tabela 15 c.d.. Zawody nadwyżkowe, w których występuje kształcenie w Zabrzu w latach szkolnych 2004/05 i 2005/06 (według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu różnego od zera)

Liczba absolwentów Lp Kod

zawodu Nazwa zawodu

Średnia miesięczna liczba

ofert pracy zgłoszonych w 2005 roku

Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych

w 2005 roku

Średnia miesięczna

nadwyżka (deficyt) podaży

siły roboczej w 2005 roku

Wskaźnik intensywności

nadwyżki (deficytu)

zawodów Rok szkolny

2004/2005 Rok szkolny 2005/2006 15 311502 Technik mechanik 2,75 24,75 22,00 0,11 308 285

16 741203 Piekarz 0,75 6,33 5,58 0,12 30 25 17 311204 Technik budownictwa 1,33 9,58 8,25 0,14 93 99

18 722204 Ślusarz 4,92 28,17 23,25 0,17 5 0

19 714201 Lakiernik samochodowy 0,58 3,25 2,67 0,18 6 13 20 742204 Stolarz 0,75 4,00 3,25 0,19 1 1 21 721303 Blacharz samochodowy 0,83 4,17 3,33 0,20 25 36 22 714103 Malarz – tapeciarz 0,50 2,25 1,75 0,22 11 16

23 522107 Sprzedawca 17,83 78,50 60,67 0,23 35 67 24 723105 Mechanik samochodów osobowych 1,00 3,92 2,92 0,26 20 22 25 514102 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer,

Technik usług fryzjerskich] 2,33 8,50 6,17 0,27 34 25 26 311302 Technik elektryk 1,25 4,42 3,17 0,28 34 51 27 724102 Elektromechanik pojazdów

samochodowych 0,33 1,17 0,83 0,29 6 13 28 512302 Kelner 1,08 3,58 2,50 0,30 12 24 29 713203 Posadzkarz 0,42 0,83 0,42 0,50 6 20 30 313104 Fotograf 0,25 0,42 0,17 0,60 3 3 31 7136 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 3,25 5,17 1,92 0,63 16 0

źródło: dane z PUP w Zabrzu

Obraz

Tabela 2. Ranking i struktura zawodów według liczby bezrobotnych w Zabrzu   na koniec roku 2005
Tabela 1. Struktura bezrobocia w Zabrzu na koniec roku 2005
Tabela 3. Struktura zawodów w Zabrzu na koniec roku 2005. Udział  absolwentów, osób  długotrwale bezrobotnych oraz kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych
Tabela 4. Struktura bezrobotnych absolwentów w Zabrzu uszeregowana malejąco   wg ich liczby na koniec roku 2005
+7

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na potrzeby opracowania rankingu zawodów deficytowych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba bezrobotnych, odsetek

Natomiast w zaleceniach metodycznych MPiPS monitoring za- wodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obser- wowania zjawisk zachodzących na rynku pracy,

„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” dla miasta i gminy Radom dotyczący pierwszego półrocza 2010 roku, który macie Państwo przed sobą, pokazał,

Kluczowym celem prezentowanego raportu jest przede wszystkim stworzenie klasyfikacji zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim, na które występuje

Na współczesnym rynku pracy coraz większego znaczenia nabiera konieczność dostosowywania podaży zasobów pracy do zmieniającego się popytu. Podaż stanowią pracownicy

Jednym z mierników stosowanych w monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu, będący stosunkiem średniej

Do zawodów nadwyżkowych zaliczamy te zawody, gdzie liczba ofert pracy w danym zawodzie jest niższa niż liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP poszukujących pracy w

Podczas analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych określa się wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu zawodu, który liczony jest jako iloraz średniej miesięcznej liczby