• Nie Znaleziono Wyników

PDF Szkoły Ponadgimnazjalne Informator o szkołach i kształconych zawodach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "PDF Szkoły Ponadgimnazjalne Informator o szkołach i kształconych zawodach"

Copied!
282
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Szkoły Ponadgimnazjalne w Zabrzu 2010/2011

Informator o szkołach i kształconych zawodach

ZABRZE 2010

(3)

Szkoł y ponadgimnazjalne w Zabrzu 2010/20011 Informator o szkołach i kształconych zawodach

Publikacja CKP - 024 Opracowanie:

© Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy w CKPiU Andrzej Kasperek (red.)

Monika Mateja

Katarzyna Malczewska Redakcja i skład komputerowy:

Monika Mateja

Katarzyna Malczewska Projekt okładki i strony tytułowej:

Maciej Paruch

ISBN 978-83-61279-14-3

Wydawca:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 95

tel./fax. (032) 370 15 99 e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl www.ckp.zabrze.pl

(4)

Spis treści

Od autorów……… 4

Wprowadzenie………... 5

Zasady rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych……… 10

Punkty informacyjne………. 23

Informacje o planowanych profilach, zawodach i specjalnościach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zabrze……….. 25

 Licea Ogólnokształcące……….. 25

 Licea Profilowane……… 26

 Szkoły Artystyczne………... 26

 Technika………. 26

 Zasadnicze Szkoły Zawodowe………... 28

 Szkoły Policealne………. 31

 Licea Ogólnokształcące – uzupełniające……….. 32

 Technika uzupełniające………... 33

 Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla dorosłych……….. 34

Opisy zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych……….. 35

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych………. 36

(5)

Szanowni Użytkownicy Informatora

Podjęcie trafnej decyzji dotyczącej przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej wymaga od młodzieży znajomości szczegółowej i aktualnej oferty edukacyjnej zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom specjaliści doradcy zawodowi z Ośrodka Doradztwa Zawodowego i Rynku Pracy działającym w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu opracowali kolejną wersję informatora o zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz ich planach naborowych na rok szkolny 2010/11.

Informator przedstawia ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych, w tym również szkół dla dorosłych opracowaną na podstawie przesłanych informacji. Mamy nadzieję, że przyczyni się do ułatwienia absolwentom wyboru szkoły lub zawodu, a osobom wspomagającym młodzież w tej ważnej decyzji dostarczy niezbędnych informacji.

Informator ten jest kontynuatorem serii publikacji o szkolnictwie zabrzańskim wydawanym od 2005 roku przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Informujemy o możliwości zapoznania się z aktualnym informatorem na stronie internetowej www.ckp.zabrze.pl (zakładka Informator o szkołach).

Dziękujemy dyrekcjom szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownikom Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, którzy podjęli wspólnie znami trud przygotowania informacji o kształceniu ponadgimnazjalnym w Zabrzu.

Autorzy

(6)

Drogi Gimnazjalisto

Przed Tobą trudna decyzja dotycząca Twojej kariery edukacyjnej i zawodowej – wybór szkoły, zawodu, profilu kształcenia.

Zanim dokonasz wyboru musisz przede wszystkim poznać możliwości edukacyjne po ukończeniu gimnazjum. Poniżej przedstawiamy Ci jakie typy szkół ponadgimnazjalnych możesz wybrać. Zwróciliśmy uwagę na zalety i wady każdej ze szkół.

Następnie zapoznaj się z aktualnymi planami naborowymi. Dzięki którym będziesz wiedział ile osób i na jakie kierunki zamierzają przyjąć zabrzańskie szkoły ponadgimnazjalne. Na koniec dokonaj trafnego wyboru.

Życzymy owocnej pracy z informatorem.

(7)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to:

3 lata nauki

rozwijanie zainteresowań językowych, matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych w ramach zwiększonej liczby godzin z wybranych przedmiotów (zgodnie z przepisami mogą to być 2, 3 lub 4 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, języki obce, matematyka, technologia informacyjna, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie),

możliwość zdania matury,

przygotowanie do nauki na wyższej uczelni,

możliwość kontynuowania nauki w szkołach policealnych, pomaturalnych.

Kończąc liceum ogólnokształcące jesteś przygotowany do dalszego kształcenia, ale nie zdobywasz żadnego zawodu.

LICEUM PROFILOWANE to:

3 lata nauki,

rozwijanie wiedzy ogólnokształcącej przygotowującej do matury,

rozwijanie umiejętności ogólnozawodowych - przygotowujących do dalszego, specjalistycznego kształcenia zawodowego np. w szkole policealnej, pomaturalnej lub wyższej

Masz do wyboru 15 profili:

1. Chemiczne badanie środowiska: ochrona środowiska (powietrza, wody i gleby), analizy chemiczne, biochemiczne.

2. Ekonomiczno – administracyjny: administracja (rządowa, samorządowa, sądowa, skarbowa, celna, itp.), biurowość, informacja naukowa, archiwistyka, rachunkowość (księgowość), zarządzanie i organizacja, handel.

3. Elektroniczny: telekomunikacja, automatyka i robotyka, teletechnika, metrologia, systemy komputerowe.

4. Elektrotechniczny: maszyny i urządzenia elektryczne, energoelektronika, energetyka jądrowa, energetyka cieplna, hydroenergetyka.

(8)

5. Kreowanie ubiorów: przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo, wykończalnictwo, konserwacja włókna i odzieży, garbarstwo, krawiectwo, obuwnictwo.

6. Kształtowanie środowiska: budownictwo i architektura, geodezja, drogownictwo i kolejnictwo, inżynieria sanitarna, melioracja, geologia, geofizyka, hydrologia, meteorologia, górnictwo, wiertnictwo, ochrona środowiska.

7. Leśnictwo i technologia drewna: leśnictwo, technologia wyrobów drzewnych i wikliniarskich.

8. Mechaniczne techniki wytwarzania: technologia maszyn (obróbka skrawaniem), obróbka plastyczna, obróbka cieplna, odlewnictwo, spawalnictwo, mechanika precyzyjna i automatyka, budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych.

9. Mechatroniczny: automatyka, robotyka, obrabiarki sterowane numerycznie, elektronika samochodowa, optoelektronika, aparatura medyczna, energoelektronika i mikromaszyny.

10. Rolniczo–spożywczy: rolnictwo i hodowla, rybactwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, weterynaria, przetwórstwo spożywcze.

11. Rzemiosło artystyczne iużytkowe w metalu: techniki obróbki artystycznej, projektowanie, korzystanie z wzornictwa tradycyjnego i współczesnego.

12. Socjalny: opieka medyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo zawodowe, opieka socjalna i penitencjarna.

13. Transportowo – spedycyjny: transport lądowy (ruch przewozy kolejowe i samochodowe), transport wodny.

14. Usługowo – gospodarczy: kosmetyka, fryzjerstwo, hotelarstwo i turystyka, żywienie (gastronomia).

15. Zarządzanieinformacją: informacja naukowa, fotografia, bibliotekoznawstwo, urządzenia audiowizualne, bazy danych, techniki multimedialne, grafika komputerowa.

TECHNIKUM to:

4 lata nauki,

rozwijanie wiedzy ogólnej i zawodowej,

przygotowanie specjalistyczne do wejścia na rynek pracy

(III i IV klasa) - bazujące na wcześniejszym kształceniu szerokoprofilowym,

otrzymanie - po zdaniu egzaminu zawodowego - tytułu technika w wybranym przez siebie zawodzie możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych

Kończąc liceum profilowane nie zdobywasz żadnego konkretnego zawodu, ale jesteś przygotowany do dalszego kształcenia zawodowego.

(9)

powinieneś sprawdzić czy kształcenie w zawodzie który wybierasz nie wymaga pewnych cech psychofizycznych i warunków zdrowotnych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA to:

2 lub 3 lata nauki,

możliwość kontynuowania nauki w 2-letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub w 3-letnim technikum uzupełniającym

Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej

kończy się zewnętrznym egzaminem kwalifikacyjnym, potwierdzającym Twoje umiejętności.

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to:

2 lata nauki,

możliwość kontynuowania nauki dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych Ukończenie szkoły tego typu umożliwia

uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE to:

3 lata nauki,

możliwość kontynuowania nauki dla absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

Absolwenci techników posiadają konkretny zawód, alesą również przygotowani do dalszego kształcenia np. na wyższych uczelniach.

(10)

możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

Ukończenie szkoły tego typu umożliwia zdobycie zawodu technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

SZKOŁA POLICEALNA to:

 nie dłużej niż 2,5 roku,

 możliwość kontynuowania nauki dla absolwentów liceów

 możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

Wybór należy do Ciebie

Jeżeli nadal nie wiesz kim zostać w przyszłości, jesteś niezdecydowany co do wyboru szkoły i zawodu, pamiętaj – nie jesteś sam. Możesz skorzystać z pomocy fachowców. Znajdź w swojej szkole doradcę zawodowego lub pedagoga szkolnego.

Przyjdź i porozmawiaj z doradcami zawodowymi z Ośrodka Doradztwa Zawodowego i Rynku Pracy w CKPiU w Zabrzu.

Pytaj o doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub Urzędu Pracy. Dokładne adresy znajdziesz na stronie 23 naszego informatora.

Nie podejmuj pochopnie decyzji.

Ukończenie szkoły tego typu umożliwia zdobycie zawodu technika.

(11)

Decyzja

Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr SE KZ – 42010/12/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2010 / 2011

Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.

Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 31, poz. 208) w związku z art. 22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

1. Określam na terenie województwa śląskiego zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2010/2011, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Wykonanie decyzji powierzam Dyrektorom Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Dyrektorowi Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli.

3. Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji powierzam wicekuratorowi.

4. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wiadomości:

1. wicekuratorzy,

2. dyrektorzy delegatur orz dyrektor Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli, 3. organy prowadzące szkoły.

(12)

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów:

1. do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych): od 4 maja 2010 r. do 10 czerwca 2010 r.

2. do klas pierwszych gimnazjów dwujęzycznych: od 4 maja 2010 r. do 26 maja 2010 r.

3. do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego): od 10 maja 2010 r. do 18 czerwca 2010 r.

4. do klas pierwszych / na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych: od 28 czerwca 2010 r.

do 20 sierpnia 2010 r.

II. Terminy rekrutacji:

1. do klas pierwszych gimnazjów w tym oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego):

1) do 26 lutego 2010 r. – dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć;

2) do 08 czerwca 2010 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego;

3) do 28 czerwca 2010 r. kandydat do gimnazjum ogólnodostępnego, do gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, do gimnazjum sportowego i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego;

4) 30 czerwca 2010 r. -ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów;

(13)

2. do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego):

1) do 26 lutego 2010 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć;

2) do 08 czerwca 2010 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego;

3) od 25 czerwca 2010 r. do 29 czerwca 2010 r. godz. 1000 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

4) 02 lipca 2010 r. do godz. 1000 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

5) do 06 lipca 2010 r. do godz. 1200 termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

6) 07 lipca 2010 r. do godz. 1000ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;

7) do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2010 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;

3. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum uzupełniającego dla młodzieży:

1) od 28 czerwca 2010 r. do 02 lipca 2010 r. - termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla młodzieży. Za przygotowanie zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół;

2) 05 lipca 2010 r. – ogłoszenie listy przyjętych do uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla młodzieży;

(14)

4. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów:

1) od 23 sierpnia 2010 r. do 25 sierpnia 2010 r. - termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów. Za przygotowanie zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół;

2) 26 sierpnia 2010 r. - ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów.

III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010 / 2011.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2. W szkole opracowuje się szczegółowe kryteria rekrutacji. Rada Pedagogiczna uaktualnia zapisy statutu.

Do dnia 26 lutego 2010 r. dyrektor szkoły podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej, jeżeli szkoła ją posiada.

3. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których nie będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicach do dnia 12 marca 2010 r., przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie.

4. Do 28 maja 2010 r. Dyrektorzy Delegatur przekazują do Oddziału Kształcenia Zawodowego Kuratorium Oświaty w Katowicach adresy stron internetowych szkół nie uczestniczących w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej, na których będzie prowadzona baza danych o wolnych miejscach. Dane będą uaktualniane na bieżąco przez prowadzące.

5. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać:

1) określenie zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, w tym języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty,

2) warunki przeprowadzania oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister Edukacji Narodowej zezwoli na jego przeprowadzenie,

(15)

3) zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia,

4) określenie warunków przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (zgodnie z §12 ww. rozporządzenia),

5) określenie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas wstępnych i oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych (zgodnie z §8 ust.2 ww. rozporządzenia),

6) określenie szczegółowych zasad rekrutacji dla osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego,

7) określenie limitu miejsc w szkołach i oddziałach, 8) szczegółowe terminy rekrutacji.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 3 punkty

19 punktów dostateczny – 9 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia

edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów

Trzecie wybrane zajęcia

edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych

organizowanych przez Kuratorów Oświaty:

- za jeden tytuł - 10 punktów

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

12 punktów

(16)

Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe)

lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać

maksymalnie 5 pkt.

5 punktów

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pktIII miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze

wolontariusza. 2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje

dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny 100 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 9, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

(17)

3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

9a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

10. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010:

1) język polski 2) język angielski 3) język niemiecki 4) język francuski 5) język rosyjski 6) historia 7) matematyka

8) fizyka i astronomia 9) biologia

10) chemia 11) geografia.

11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

12. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:

(18)

IV. Organizacja egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w liceach i technikach uzupełniających, szkołach policealnych, pomaturalnych i szkołach dla dorosłych.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów, dyrektor szkoły powołuje, zgodnie z § 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) – szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny, jeśli taki zostanie w szkole przeprowadzony lub przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną oraz działa zgodnie z zapisami § 18 ww. rozporządzenia.

Informacja nr 1 - dotyczy rekrutacji poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

2. Kandydat składa podanie w terminie określonym w pkt I.3. Załącznika do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty. 3. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

1) poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

2) poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2010 r.

(dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz.988 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808),

4) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych,

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

(19)

6) kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę

7) w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty, o których mowa w pkt.3 ppkt 3 i 4 należy złożyć w szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym w rozdziale II ust. 2.

5. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów określonych w pkt 3 ppkt 3 i 4 do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy przyjętych.

6. W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2009/2010 - uczniowie klas III gimnazjum otrzymują na zajęciach z wychowawcą druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych.

7. Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu.

8. Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3) potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum

4) potwierdzone kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył doku

Druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych.

Pieczątka gimnazjum

Imiona i nazwisko ...

Data urodzenia ...

Miejsce zamieszkania ...

Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół:

1. Nazwa szkoły ...

Adres szkoły ...

(20)

Informacja nr 2 - dotyczy scentralizowanej rekrutacji elektronicznej

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.

2. Kandydat wprowadza podanie przez internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2010 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 113, poz.988 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808).

4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.

5. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

6. Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

7. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię

2. Nazwa szkoły ...

Adres szkoły ...

3. Nazwa szkoły ...

Adres szkoły ...

Podpis składającego dokumenty ……………….

(21)

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem „1”, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4.

8. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem „1". Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio numerami

„2" i „3", które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

9. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.

10. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt 7 Informacji Nr 2 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną

Termin Wydarzenie

Od 10 maja

do 18 czerwca 2010 r.

1. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.

2. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 25 czerwca

do 29 czerwca 2010 r.

(do godz. 1000)

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)

02 lipca 2010 r.

(do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

Do 06 lipca 2010 r.

(do godz. 1200)

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału

zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza dokumenty określone odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2.

07 lipca 2010 r.

(do godz. 1000) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.

Od 07 lipca

do 31 sierpnia 2010 r.

Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

(22)

Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane sąw procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DKOS- 1/KW-5020-17/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje aktualną listę dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów do szkól ponadgimnazjalnych powinny być punktowane - zgodnie z treścią § 8 ust. 1, pkt 2, lit. c oraz § 23 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232).

Dyscypliny indywidualne:

Akrobatyka sportowa Badminton Pływanie

Biathlon Biathlon letni Podnoszenie ciężarów

Bieg na orientację Biegi przełajowe Skoki dowody

Boks Bowling sportowy Sport kartingowy

Brydż sportowy Gimnastyka artystyczna Szachy

Gimnastyka sportowa Jeździectwo Taekwon-do 1TF

Judo Kajakarstwo Taniec sportowy

Karate tradycyjne Karate WKF Tenis stołowy

Kolarstwo szosowe Kolarstwo torowe Wioślarstwo

Kręglarstwo Lekkoatletyka Zapasy styl wolny

Łucznictwo Łyżwiarstwo figurowe Żeglarstwo lodowe

Łyżwiarstwo szybkie Łyżwiarstwo szybkie - short track Wyścigi psich zaprzęgów Modelarstwo kosmiczne Modelarstwo lotnicze Taekwon-doWAF

Narciarstwo alpejskie Narciarstwo klasyczne - biegi,

skoki, kombinacja norweska Tenis

Pięciobój nowoczesny Szermierka Triathlon

Pływanie synchroniczne Snowboard Zapasy styl klasyczny

Saneczkarstwo Strzelectwo sportowe Żeglarstwo

Golf Wspinaczka sportowa

(23)

Gry zespołowe:

Baseball Hokej na lodzie Piłka wodna

Hokej na trawie Kajak polo Piłka siatkowa

Koszykówka Piłka nożna Unihokej

Piłka ręczna Piłka siatkowa plażowa Rugby

(24)

PUNKTY INFORMACYJNE

Poniżej przedstawiamy adresy instytucji, które udzielają informacji i porad w zakresie wyboru szkoły i kierunku kształcenia raz posiadają wiedzę o wymaganiach kwalifikacyjnych poszczególnych zawodów i specjalności. Informacji o wolnych miejscach w szkołach udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty z Delegatury w Gliwicach oraz Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Wszelkich szczegółowych informacji w zakresie elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu na rok szkolny 2009/2010 udzielają dyrektorzy publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu (tel.: (0-32) 37-33-591, mail: sachtelik@tlen.pl)

1. Kuratorium Oświaty Delegatura w Gliwicach:

44-100 Gliwice ul. Barlickiego 23, tel./fax 0-32 231-29-41,

e-mail: gliwice@ kuratorium.katowice.pl www.kuratorium.katowice.pl

2. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 8

tel. 0-32 271-66-30 tel. 0-32 37-33-591 fax. 0-32 271-84-96

e-mail: sekretariat_wo@um.zabrze.pl www. um.zabrze.pl/edukacja

3. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Rynku Pracy

Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 95

tel./fax 0-32 376-29-99 w. 30,29 tel./fax 0-32 271-33-15 w. 30,29

e-mail: odz@ckp.zabrze.pl; zciorp@ckp.zabrze.pl www.ckp.zabrze.pl

(25)

4. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 91,

tel. 0-32 271-19-51 tel./fax 0-32 370-22-40 e-mail: pppzabrze1@op.pl www.pppzabrze.pl

5. Adresy Urzędów Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30, tel./fax 0-32 757-33-60

tel./fax 0-32 757-33-01 tel./fax 0-32 757-33-62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

www.wup-katowice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 40A, tel. 0-32 277-90-00

fax. 0-32 277-90-49

e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl www.pupzabrze.pl

(26)

Informacje o planowanych profilach, zawodach i specjalnościach w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Zabrze

Licea Ogólnokształcące

Nazwa szkoły i zespołu szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc I Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Wolności 323 150

II Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 Piłsudskiego 29 150

III Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 11 Sienkiewicza 33 120

IV Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 Andersa 64 90

V Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół nr 4 Zamkowa 2 30

VI Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 Wajdy 7 30

VII Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół nr 10 Chopina 26 90

VIII Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 Korczoka 98 30

IX Liceum Ogólnokształcące

w Centrum Edukacji 1 Maja 12 60+30 kl. sport.

X Liceum Ogólnokształcące

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia

Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 60

XI Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół nr 3 3 Maja 118 30+ 30 kl. sport

(27)

Nazwa szkoły i Zespołu Szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Profil: Zarządzanie informacją

Liceum Profilowane dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących

w Zespole Szkół nr 42 Sienkiewicza 43 8

Profil: Socjalny IV Liceum Profilowane

w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych Pl. Traugutta 1 30

X Liceum Profilowane

w Zespole Szkół Sportowych Płaskowicka 58 30

Szkoły artystyczne

Nazwa szkoły i zespołu szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Plastyk: Dekorator Wnętrz, Techniki Graficzne, fotografia

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych po 6 kl. Szkoły Podstawowej

(cykl nauki 6 lat zakończony maturą) w Zespole Szkół nr 18 Sitki 55 30 Liceum Plastyczne

w Zespole Szkół nr 18 Sitki 55 60

Technika

Nazwa Szkoły i Zespołu Szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Technik Architektury Krajobrazu

Technikum nr 2

w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych Franciszkańska 4 30

(28)

Technik Budownictwa Technikum nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego

i Zawodowego Piłsudskiego 58 30

Technik Ekonomista Technikum nr 4 w Zespole Szkół

Ekonomiczno - Usługowych Pl. Traugutta 1 30

Technik Elektronik

Technikum nr 1 w Centrum Edukacji 1 Maja 12 30

Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 3 Maja 118 30

Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 Chopina 26 15

Technik Geodeta Technikum nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 15 Technik Geolog

Technikum nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 15 Technik Handlowiec

Technikum nr 4 w Zespole Szkół

Ekonomiczno - Usługowych Pl. Traugutta 1 30

Technik Hotelarstwa Technikum nr 8

w Zespole Szkół nr 17 Piłsudskiego 58 60

Technik Obsługi Turystycznej Technikum nr 8

w Zespole Szkół nr 17 Piłsudskiego 58 60

Technik Informatyk Technikum nr 1

w Centrum Edukacji 1 Maja 12 60

Technikum nr 3 3 Maja 118 30

(29)

w Zespole Szkół nr 3

Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 Chopina 26 45

Technik Logistyk Technikum nr 4

w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych Pl. Traugutta 1 30

Technik Pojazdów Samochodowych Technikum nr 2

w Zespole Szkół Mechaniczno -Samochodowych Franciszkańska 4 60

Technik Mechanik Technikum nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 30 Technik kucharz

Technikum nr 5

w Zespole Szkół Spożywczych Franciszkańska 13 30

Technik Organizacji Usług Gastronomicznych Technikum nr 5

w Zespole Szkół Spożywczych Franciszkańska 13 30

Technik Technologii Żywności Technikum nr 5

w Zespole Szkół Spożywczych Franciszkańska 13 30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nazwa Szkoły i Zespołu Szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Blacharz izolacji przemysłowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 15

(30)

Blacharz Samochodowy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych Franciszkańska 4 15

Cukiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

w Zespole Szkól Spożywczych Franciszkańska 13 15

Elektromonter Pojazdów Samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych Franciszkańska 4 15

Fryzjer Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych Franciszkańska 4 30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych Pl. Traugutta 1 30

Kucharz Małej Gastronomii

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Szkól Spożywczych Franciszkańska 13 30 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w zespole Szkół nr 42 Sienkiewicza 43 8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Uczniów Niesłyszących i Słabo

Słyszących w Zespole Szkół nr 42 Sienkiewicza 43 8

Malarz-Tapeciarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

w Zespole Szkół nr 42 Sienkiewicza 43 8

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego (klasa terapeutyczna) Zwrotnicza 11 12 Mechanik Pojazdów Samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych Franciszkańska 4 30

Monter Instalacji i Urządzeń Sanitarnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 15 Murarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 15

(31)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 15

Posadzkarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 18

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkól nr 42 Sienkiewicza 43 16 Ogrodnik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół nr 42 Sienkiewicza 43 8 Ślusarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 15

Piekarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

w Zespole Szkól Spożywczych Franciszkańska 13 15

Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 12

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych Pl. Traugutta 1 30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Sienkiewicza 43 8

Klasy wielozawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

w Zespole Szkól nr 17 - kucharz małej gastronomii - sprzedawca

- fotograf

- malarz-tapeciarz - modelarz- odlewniczy - kominiarz

- lakiernik

ul. Piłsudskiego 58 30

(32)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

- sprzedawca

- kucharz małej gastronomii - fryzjer

- blacharz

- elektromechanik

Zwrotnicza 11 60

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych - lakiernik

- ogrodnik

- kucharz małej gastronomii - fotograf

- mechanik maszyn i urządzeń drogowych - monter systemów rurociągowych

- kowal - kominiarz - sprzedawca

Franciszkańska 4 30

Szkoły Policealne

Nazwa Szkoły i Zespołu Szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Technik Elektryk

Szkoła Policealna nr 3

w Zespole Szkół nr 3 3 Maja 118 15

Technik Informatyk Szkoła Policealna nr 3

w Zespole Szkół nr 3 3 Maja 118 15

Szkoła Policealna nr 8 Specjalna

w Zespole Szkół nr 42 Sienkiewicza 43 8

(33)

Szkoła Policealna nr 4

w Zespole Szkól nr 17 ul. Piłsudskiego 5 16

Technik Obsługi Turystycznej – 2 letnie Szkoła Policealna nr 4

w Zespole Szkół nr 17 ul. Piłsudskiego 5 16

Technik BHP Szkoła Policealna nr 9

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 30

Opiekunka Środowiskowa Szkoła Policealna nr 9

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 10

Asystent Osoby Niepełnosprawnej Szkoła Policealna nr 9

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 10

Opiekun medyczny Szkoła Policealna nr 9

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 10

Technik Administracji Szkoła Policealna nr 9

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Technik Prac Biurowych Szkoła Policealna nr 9

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Licea Ogólnokształcące – uzupełniające

Nazwa szkoły i zespołu szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc I Uzup. Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół nr 17 ul. Piłsudskiego 58 32

I Uzup. Liceum Ogólnokształcące

w Zespole Szkół specjalnych nr 42 Sienkiewicza 43 16

(34)

Technika – uzupełniające

Nazwa Szkoły i Zespołu Szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Technik Budownictwa

Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 16 Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 15

Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Technik Handlowiec Technikum Uzupełniające nr 1

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych Pl. Traugutta 1 15

Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 15

Technik Elektryk Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Technik Pojazdów Samochodowych Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Technik Mechanik Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych

w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Piłsudskiego 58 16 Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Technik Technologii Żywności Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych

w Zespole Szkól Spożywczych Franciszkańska 13 16

Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych

w Zespole Szkól Spożywczych Franciszkańska 13 16

(35)

Technik Usług Fryzjerskich Technikum Uzupełniające nr 1

w Zespole Szkół Ekonomiczno -Usługowych Pl. Traugutta 1 15

Technik Handlowiec Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Technik Górnictwa Podziemnego Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 15

Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Dorosłych

Nazwa Szkoły i Zespołu Szkół Adres szkoły (ulica)

Planowana liczba miejsc Posadzkarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 15

Sprzedawca Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zwrotnicza 11 15

Elektryk Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 10

Górnik eksploatacji podziemnej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 10

Monter Izolacji Przemysłowej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 3 Maja 95 10

(36)

Opisy zawodów

i szkół ponadgimnazjalnych

kształconych w Zabrzu

(37)

WYKAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZABRZU

CENTRUM EDUKACJI………. 40

41-800 Zabrze ul. 1 ·Maja 12

 IX Liceum Ogólnokształcące

 Technikum nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO……….. 42 41-807 Zabrze ul. Zwrotnicza 11

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 dla Dorosłych

 Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO………... 44 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 95

 Centrum Kształcenia Praktycznego

 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla Dorosłych

 Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych

 Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH……… 47 41-807 Zabrze ul. Tarnopolska 3

 Katolickie Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH……… 52 41-819 Zabrze ul. Franciszkańska 13

 Technikum nr 5

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5

(38)

 Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych

SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH ………... 49 41-813 Zabrze ul. Kruczkowskiego 31

 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

ZABRZAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO ……… 54 41-800 Zabrze ul. Piłsudskiego 58

 X Liceum Ogólnokształcące,

 VI Liceum Profilowane,

 Technikum nr 6

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6,

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 ………... 56 41-807 Zabrze ul. Chopina 26

 VII Liceum Ogólnokształcące

 Technikum nr 7

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17……… 59 41-800 Zabrze ul. Piłsudskiego 58

 Technikum nr 8

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

 Szkoła Policealna Nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18……… 61 41-810 Zabrze ul. Sitki 55

 Liceum Plastyczne

 Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ……… 63 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 118

 XI Liceum Ogólnokształcące

 Technikum nr 3

 Szkoła Policealna nr 3

(39)

41-803 Zabrze ul. Zamkowa 2

 V Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH…………...

67 41-807 Zabrze Plac Traugutta 1

 IV Liceum Profilowane

 Technikum nr 4

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9

 Technikum Uzupełniające nr 1

 Szkoła Policealna nr 5

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-SAMOCHODOWYCH……… 70 41-819 Zabrze ul. Franciszkańska 4

 Technikum Nr 2

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH………. 72 41-800 Zabrze ul. Wolności 323

 I Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11……… 74 41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 33

 III Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12……… 76 41-808 Zabrze ul. Gen. Andersa 64

 IV Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13…………... 78 41-800 Zabrze ul. Wajdy 7

 VI Liceum Ogólnokształcące

(40)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14…………... 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5………. ……… 82 41-800 Zabrze ul. Piłsudskiego 29

 II Liceum Ogólnokształcące 41-806 Zabrze ul. Korczoka 98

 VIII Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 42………... 84 41-800 Zabrze ul. Sienkiewicza 43

 Liceum Profilowane dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 Szkoła Policealna nr 8 Specjalna

 I Uzupełniające liceum Ogólnokształcące Specjalne

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH……….. 86 41-800 Zabrze ul. Płaskowickiej 2

 X Liceum Profilowane

(41)

INFORMACJE O PLACÓWCE Baza dydaktyczna:

szkoła posiada 4 pracownie komputerowe pracujące w sieci, pracownię komputerową wyposażoną w komputery Apple Mc, pracownię elektroniczną, pracownie programowania sterowników, pracownię fizyczną, pracownię biologiczną, pracownię chemiczną, pracownie językowe, salę audiowizualną, bibliotekę, salę gimnastyczną, siłownię, boisko.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

Koła: matematyczne, fizyczna, teatralne, filmowe, informatyczne, fotograficzne, techniczne, motoryzacyjne, językowe, kawiarenka internetowa, SKS: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, aerobik, Biuro Karier Uczniowskich, Szkolny Ośrodek Kariery, redakcja Gazetki Szkolnej, organizacja Radiowęzła, Szkolne Koło PTTK.

Możliwość korzystania z technologii informacyjnej:

Pracownie komputerowe są do dyspozycji uczniów na lekcjach informatyki, technologii informatycznej, do dyspozycji uczniów są komputery w bibliotece.

CENTRUM EDUKACJI

ul. 1 Maja 12 41-800 Zabrze tel. (32) 271 05 53, tel./fax: (32) 271 42 07 Centrex: 191

www.ce.zabrze.pl e-mail:

centrum_edukacji@onet.eu

Organ prowadzący: Gmina Zabrze

Organizacja roku szkolnego: 2 semestry

Ogólna liczba kształconych (rok szk.2009/10): 805 Ogólna liczba nauczycieli (rok szk. 2009/10): 78

Dyrektor placówki : mgr Marian Kitel

(42)

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami:

Uczestnictwo w programie Sokrates- Comenius, współpraca z Organizacją Polsko- Niemiecką Współpraca Młodzieży, Wyższa Szkoła w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Chorzowie, udział w Programie „Bezpieczna Szkoła”, współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach, Młodzieżowym Biurem Pracy w Zabrzu, Ochotniczym Hufcem Pracy w Katowicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Akademią Ekonomiczną w Katowicach, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: ECDL, CISCO, SEP Możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: tak.

Możliwość korzystania z pomocy doradcy zawodowego: tak.

Czy budynek zespołu jest dostosowany do kształcenia osób niepełnosprawnych?:

szkoła nie jest przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych Informacje dodatkowe:

Szkoła jest na wskroś nowoczesną placówką, spełniającą oczekiwania edukacyjne młodzieży i zapotrzebowania rynku. Potwierdzają to kierunki kształcenia oraz podejmowane inicjatywy typu: udział w europejskich programach Socrates-Comenius, ECDL, CISCO, szkolny ośrodek kariery, targi edukacyjne, SKS „Gwarek”. Działania te gwarantują wysoki poziom kształcenia i wychowania, dzięki czemu szkoła utrwala swoją, potwierdzoną tradycją, wysoką (a nawet wyjątkową) pozycję w mieście, w świadomości wychowanków i mieszkańców.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu:

IX Liceum

Ogólnokształcące

Technikum nr 1

(43)

INFORMACJE O PLACÓWCE Baza dydaktyczna:

sala gimnastyczna, dwie siłownie, biblioteka, pracownie budowlane, dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę: świetlica socjoterapeutyczna czynna od poniedziałku w godzinach 15-18.

Możliwość korzystania z technologii informacyjnej: pracownia multimedialna, sala komputerowa.

Współpraca z innymi szkołami, instytucjami: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, OPiL, MOPR, i wszystkie instytucje pomagające dziecku i rodzinie.

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

ul. Zwrotnicza 11 41-807 Zabrze

tel./fax: (32) 271 61 19 Centrex: 190

www.ckoiz.prv.pl e-mail: ckoiz@op.pl

Organ prowadzący: Gmina Zabrze

Organizacja roku szkolnego: 2 semestry

Ogólna liczba kształconych (rok szk.2009/10): 450 Ogólna liczba nauczycieli (rok szk. 2009/10): 54

Dyrektor placówki : mgr Mariola Walas

(44)

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: nie.

Możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 4 pedagogów i psycholog.

Możliwość korzystania z pomocy doradcy zawodowego: 2 doradców zawodowych.

Czy budynek zespołu jest dostosowany do kształcenia osób niepełnosprawnych?:

Szkoła nie jest przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych.

Ilość osób niepełnosprawnych kształconych w roku 2009/2010: 2 osoby Informacje dodatkowe:

Szkoła istnieje od 1977 roku. Zawsze stara się pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zdobyć zawód, odnaleźć swoje miejsce w życiu. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie Zabrza. Bardzo prężnie działa w szkole Samorząd Szkolny, Szkolne Koło PCK.

W roku Szkolnym 2008/09 zdobyliśmy I miejsce w Konkursie „Młoda Krew ratuje życie”. Młodzież uczestniczy w wolontariacie, bierze udział w akcjach: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzieci-Dzieciom. Od wielu lat opiekujemy się Schroniskiem dla zwierząt.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 dla Dorosłych

Technikum

Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych

(45)

INFORMACJE O PLACÓWCE Baza dydaktyczna:

specjalistyczne pracownie: komputerowe, mechatroniki – ze szczególnym uwzględnieniem zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych, metrologii warsztatowej, elektroniki i elektrotechniki, blacharskie, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, przygotowania produkcji oraz stanowiska nauki i egzaminowania w zawodach budowlanych: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych.

Możliwość korzystania z technologii informacyjnej:tak.

CENTRUM KSZTAŁCENIA

PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

ul. 3 maja 95 41-800 Zabrze tel.: (32) 376 29 99 tel./fax: (32) 370 29 99 Centrex: 235

www.ckp.zabrze.pl e-mail:

ckp@ckp.zabrze.pl

Organ prowadzący: Gmina Zabrze

Organizacja roku szkolnego: 2 semestry

Ogólna liczba kształconych (rok szk.2009/10): 98 Ogólna liczba nauczycieli (rok szk. 2009/10): 53

Dyrektor placówki : mgr inż. Ryszard Gruca

(46)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Współpraca z innymi szkołami, instytucjami:

 w zakresie kształcenia praktycznego z: Centrum Edukacji, Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołem Szkół Mechaniczno-Samochodowych, Zespołem Szkół nr 10, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołem Szkół Specjalnych nr 42 oraz z Centrami Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Bytomiu;

 w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego – ze wszystkimi zabrzańskimi szkołami, a w szczególności z Zespołem Szkół Spożywczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Zespołem Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół nr 17, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 20.

Biorąc udział w pracach ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli CKP z siedzibą w Łodzi i Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKP i CKU z siedzibą w Rybniku współpracujemy z centrami kształcenia praktycznego i centrami kształcenia ustawicznego z terenu całej Polski.

z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, z Instytutem Pracy i Spraw Społecznych w Warszawie, z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie - Wydziałem Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, z wojewódzkimi placówkami doskonalenia nauczycieli, z wydziałami: oświaty, zdrowia i strategii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, z Pełnomocnikiem Prezydenta Zabrza ds. Osób Niepełnosprawnych, z powiatowymi urzędami pracy województwa śląskiego, w szczególności z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Zabrzu, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, z Zabrzańską Izbą Przemysłowo – Handlową, z Cechem Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, a także z organizacjami pozarządowymi m.in.: Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM", Obywatelskim Ruchem Bezrobotnych w Zabrzu - Stowarzyszeniem Śląskim, Towarzystwem Św. Brata Alberta oraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu.

Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: nie.

Możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: pomoc pedagoga szkolnego.

Możliwość korzystania z pomocy doradcy zawodowego: tak.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu:

(47)

Czy budynek zespołu jest dostosowany do kształcenia osób niepełnosprawnych?:

szkoła nie kształci osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ilość osób niepełnosprawnych kształconych w roku 2009/2010:

szkoła nie kształci osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe:

CKPiU jest jednym z głównych organizatorów targów edukacyjnych „Szkolne Prezentacje” oraz targów pracy i przedsiębiorczości. Działająca w CKPiU Pracownia Doradztwa Zawodowego organizuje m.in.

warsztaty z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli. Doradcy zawodowi udzielają uczniom porad indywidualnych. Działające w CKP Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy prowadzi monitorowanie lokalnego rynku pracy oraz udziela pomocy m.in. absolwentom, osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy (w tym także osobom niepełnosprawnym) w wyszukiwaniu ofert pracy przy pomocy Internetu oraz wspomaga w aktywnym poruszaniu się po rynku pracy.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO POSIADA UPOWAŻNIENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO PRZEPROWADZANIA ZEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW

ZAWODOWYCH w ZAWODACH

BLACHARZ, MURARZ, POSADZKARZ, DEKARZ, MALARZ-TAPECIARZ

MONTER INSTALACJI i URZĄDZEŃ SANITARNYCH MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

(48)

INFORMACJE O PLACÓWCE Baza dydaktyczna:

Baza szkoły to dwa wyremontowane budynki znajdujące się na dużym ogrodzonym terenie, zapewniające warunki bezpieczeństwa dla uczniów. Budynek jest cały czas zamknięty, a wejście do niego monitorowane. Na terenie

Obraz

1. Rysunek    2. Malarstwo
1. Rysunek    2. Malarstwo

Cytaty

Powiązane dokumenty

Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 PIOTRKÓW

Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 108 Uchrońska Anna Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole

 witryny i aplikacje internetowe GDZIE MIEŚCI SIĘ TWOJA NOWA SZKOŁA.. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:.. diagnozowania stanu

a) Minimalna liczba punktów, z którą można się ubiegać o przyjęcie do Technikum Zawodowego w zawodzie technik technologii chemicznej w Zespole Szkół wynosi

w Zespole Szkół Nr 1 w Zakrzówku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum.. Ogólnokształcącego i Technikum na

W Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach uczniowie są reprezentowani przez Samorząd Uczniowski, który funkcjonuje wspólnie dla Liceum Ogólnokształcącego i

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie kursu Operatora Wózków Widłowych dla 14 uczniów Technikum – technik logistyk przy Zespole Szkół Zawodowych im.. Jana Liszewskiego”