• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z działalności PG za rok 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Sprawozdanie z działalności PG za rok 2012"

Copied!
24
0
0

Pełen tekst

(1)

załącznik nr 1

do Zarządzenia Rektora PG nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH/TEACHING PROGRAMME AT HIGH STUDIES DIRECTION

ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/16 / CHANGED PROGRAMME IS VALID FROM ACADEMIC YEAR 2015/16

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW/GENERAL CHARACTERISTICS OF THE STUDIES:

1. NAZWA WYDZIAŁU/NAME OF FACULTY: WYDZIAŁ CHEMICZNY, FACULTY OF CHEMISTRY 2. NAZWA KIERUNKU/FIELD OF STUDY: ZIELONE TECHNOLOGIE I MONITORING/GREEN

TECHNOLOGIES AND MONITORING

3. POZIOM KSZTAŁCENIA/LEVEL OF QUALIFICATION: STUDIA II STOPNIA, POSTGRADUATE STUDIES

4. PROFIL KSZTAŁCENIA/PROFILE OF STUDIES: OGÓLNOAKADEMICKI, GENERAL ACADEMIC PROFILE

5. FORMA STUDIÓW/MODE OF STUDY: STUDIA STACJONARNE, FULL-TIME STUDIES

6. TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA/PROFESSIONAL TITLE AWARDED:

MAGISTER INŻYNIER, MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

II. ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PROGRAMIE/LIST OF THE PROPOSED CHANGES IN THE PROGRAMME:

1. Dodano do planu studiów Przedmiot humanistyczno-społeczny/Social-humanistic subject was added to the plan of studies.

2. Dokument dostosowany do nowego wzoru/. The document was formatted to the new template III.UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN/JUSTIFICATION OF THE CHANGES:

Nie dotyczy/Not applicable

IV.OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA/DESCRIPTION OF TEACHING EFFECTS:

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów / FIELD/FIELDS TEACHING in which the direction of studies is located:

Obszar nauki techniczne (69% - 62 ECTS) Obszar nauki ścisłe (31% - 28 ECTS) Area of technical science (69% - 62 ECTS)

(2)

Area of exact science (31% - 28 ECTS)

2. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA/

FIELDS OF SCIENCE AND SCIENTIFIC DISCIPLINES TO WHICH APPLY TO STUDIES EFFECTS:

Dziedzina nauk techniczne - technologia chemiczna (69% - 62 ECTS) Dziedzina nauki chemiczne – chemia (31% - 28 ECTS)

Field of technical science – chemical technology (69% - 62 ECTS) Field of chemistry – chemistry (31% - 28 ECTS)

3. CELE KSZTAŁCENIA/AIMS OF TEACHING:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom aktualnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska, stosowania technologii bezodpadowych, wykonania ekspertyz dotyczących szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących, kierowania laboratorium i wykonania analiz mających na celu oznaczenie typowych zanieczyszczeń środowiska. W ramach drugiego stopnia studiów duży nacisk będzie kładziony aplikacyjny charakter wiedzy zdobytej podczas I stopnia studiów.

The purpose of education is to provide students with current, advanced knowledge of the design and supervision of environment-friendly and zero waste technologies, construction expertise on the environmental impact of technology already working, management and execution of laboratory analyzes aimed at identification of typical environmental pollutants. The postgraduate studies will focus on application of the knowledge gained at the undergraduate degree of studies.

4. SYLWETKA ABSOLWENTA/PROFILE OF GRADUATE:

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Zielone Technologie i Monitoring będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska. Będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych jako specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno – pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel. Absolwent studiów II stopnia będzie w pełni przygotowany do kontynuacji studiów na III stopniu kształcenia.

Graduates of the postgraduate degree of Green Technologies and Monitoring studies will be prepared to work in companies dealing with wide-ranging themes of environmental protection. They will be qualified to work in local government units as specialists in the field of environmental protection and control laboratories as highly qualified personnel. A graduate of the postgraduate studies will be fully prepared to continue studies on the doctoral level of education.

3. EFEKTY KSZTAŁCENIA/TEACHING EFFECTS:

Symbol /Symbol

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia/The student having completed postgraduate studies: Green Technologies and Monitoring/Zielone

Technologie i Monitoring

Odniesienie do obszarowych efektów

kształcenia /Reference to field effects of education

WIEDZA KNOWLEDGE

K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy matematyki stosowanej oraz metody optymalizacji w tym metody matematyczne, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii

ochrony środowiska oraz

współczesnych metodach

analitycznych

a broader and deeper knowledge of certain branches of mathematics, including elements of applied mathematics and optimization methods including mathematical methods, useful to formulate and solve complex tasks in the field of environmental technologies and modern analytical methods

T2A_W01

(3)

K_W02 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy mechaniki kwantowej, fizyki ciała stałego i fizyki jądrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych wykorzystywanych w technologiach ochrony środowiska oraz procedurach analitycznych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii ochrony środowiska oraz współczesnych metodach analitycznych

a broader and deeper knowledge of physics, including the basis of quantum mechanics, solid state physics and nuclear physics, including the knowledge necessary to understand the physical phenomena used in environmental and analytical procedures useful to formulate and solve complex tasks in the field of environmental technologies and modern analytical methods

T2A_W01

K_W03 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii

a broader and deeper knowledge of the ecology

T2A_W02 K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z

zakresu ochrony gleby, powietrza i wody przed zanieczyszczeniami przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii ochrony środowiska oraz współczesnych metodach analitycznych

a broader and deeper knowledge of the soil, air and water from pollution useful to formulate and solve complex tasks in the field of environmental technologies and modern analytical methods

T2A_W03 X2A_W01

K_W05 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania i nadzorowania technologii przyjaznych dla środowiska oraz technologii bezodpadowych przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii ochrony środowiska oraz współczesnych metodach analitycznych

a broader and deeper knowledge of the design and supervision of environmentally friendly technologies and non-waste technology useful to formulate and solve complex tasks in the field of environmental technologies and modern analytical methods

T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 X2A_W01

InzA_W05

K_W06 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej

a broader and deeper knowledge of the technology of cleaning and neutralization of industrial waste and wastewater management

T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 X2A_W05

K_W07 ma szczegółową wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych metod i typów aparatów stosowanych w analityce zanieczyszczeń środowiska

will have a detailed knowledge of the theoretical basis of methods and types of apparatus used in chemical analysis of environmental pollutants

T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 X2A_W05

InzA_W02 K_W08 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w

zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną, w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w technologiach ochrony środowiska oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów

a broader and deeper knowledge of chemistry including general chemistry, inorganic, organic, physical, analytical, including the knowledge necessary to describe and understand the phenomena and chemical processes occurring in environmental and measurement and determination of the parameters of these processes

T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 X2A_W01 X2A_W05

K_W09 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury chemicznej

will have a broader and deeper knowledge of chemical engineering, mechanical engineering and chemical equipment

T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 X2A_W05 InzA_W01 K_W10 ma świadomość znaczenia ochrony

środowiska i ma szczegółową wiedzę o zagrożeniach chemicznych i biologicznych dla środowiska, ze

is aware of the importance of environmental protection and has a detailed knowledge of chemical and biological threats to the

T2A_W03 T2A_W08

(4)

szczególnym uwzględnieniem czynników antropogenicznych

environment, with particular emphasis on anthropogenic factors K_W11 ma podstawową wiedzę niezbędną do

rozumienia społecznych,

ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w technologiach ochrony środowiska

has a basic knowledge necessary to understand the social, economic, legal and other non-technical considerations engineering activities, knows the basic principles of health and safety in force in environmental

T2A_W08 InzA_W03

K_W12 ma poszerzoną wiedzę w zakresie zaawansowanych pojęć i problemów zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania, podstawowych zasad kontroli jakości produkcji i wyników analiz; znajomości podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym

uwzględnieniem związków

zanieczyszczających środowisko oraz prowadzenia działalności gospodarczej

has an broader knowledge of the advanced concepts and problems of quality management, application of the principles of work organization and integrated management, basic principles of quality control and analysis results; knowledge of basic legal aspects relating to the management of chemicals with particular emphasis on compounds polluting the environment and business

T2A_W09 T2A_W11 InzA_W04

K_W13 ma poszerzoną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

have broader knowledge in the protection of intellectual property and patent law

T2A_W10

K_W14 zna szczegółowo zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

familiar in details with the principles of creation and development of forms of individual entrepreneurship

T2A_W11

K_W15 zna język angielski (kierunek w jezyku polskim) na poziomie B2. Jest obeznany ze specjalistycznym

słownictwem chemicznym i

technicznym.

speak English (English stream) in at C1 with full understanding of current technical and chemical terminology and expressions.

T2A_W02 T2A_W03

K_W16 ma zaawansowaną wiedzę w zakresie znajomości zasad zrównoważonego rozwoju oraz krajowych i europejskich

uwarunkowań zarządzania

środowiskiem.

has an advanced knowledge of knowledge of the principles of sustainable development as well as

national and European

environmental management conditions.

T2A_W06

K_W71 rozumie społeczne i środowiskowe aspekty zjawisk oraz posiada szeroką wiedzę na temat politycznych

aspektów rządzących

społeczeństwem, co jest podstawą

rozumienia koncepcji

zrównoważonego rozwoju.

has understanding of social and environmental issues, and broader knowledge of social and political issues governing our society. Has understanding of a basis of sustainable development concept.

T2A_W08

Symbol /Symbol

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia The student having completed postgraduate studies: Green Technologies and Monitoring/Zielone

Technologie i Monitoring

Odniesienie do obszarowych efektów

kształcenia /Reference to field effects of education

UMIEJĘTNOŚCI SKILLS

K_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

able to obtain information from literature, databases and other sources, can integrate the information obtained, to make their interpretation and critical evaluation, as well as draw conclusions and formulate and fully justify opinions

T2A_U01 T2A_U02

K_U02 potrafi przygotować opracowanie able to prepare a study in Polish and T2A_U02

(5)

naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych

short scientific report in a foreign language on the results of their own research

T2A_U03 T2A_U04

K_U03 potrafi przeprowadzić analizę całego spektrum zanieczyszczeń środowiska

able to analyze the entire spectrum of environmental pollution

T2A_U08 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U18 X2A_U02 X2A_U03 K_U04 potrafi projektować i nadzorować

technologie przyjazne dla środowiska oraz technologie bezodpadowe

able to design and oversee the environmentally friendly technologies and non-waste technologies

T2A_U08 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U18 X2A_U04 InzA_U08 K_U05 potrafi kierować laboratorium,

obsługiwać typową aparaturę i wykonywać analizy dotyczące badań zanieczyszczeń środowiska

able to direct the laboratory, operate equipment and perform typical analyzes of studies of environmental pollution

T2A_U08 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U18

X2A_U02 X2A_U03 X2A_U04

K_U06 potrafi wykonać ekspertyzy

dotyczących szkodliwości dla środowiska technologii już pracujących

can perform expert on the environmental impact of technology already working

T2A_U08 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U18

X2A_U02 X2A_U03 K_U07 potrafi posługiwać się technikami

informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji typowych zadań inżynierskich

able to use information and communication technologies relevant to the common tasks of engineering

T2A_U07 InzA_U02

K_U08 ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i innych

has the ability to self-education in order to increase professional competence and other

T2A_U05

K_U09 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz rozwiązywania prostych problemów badawczych

able to use known methods and mathematical-physical models to describe and explain phenomena and chemical processes, and solve simple problems of research

T2A_U08 T2A_U09 X2A_U01

K_U10 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami

umożliwiającymi pomiar

podstawowych wielkości

charakteryzujących procesy technologiczne oraz stan środowiska

can use a properly chosen methods and devices which enable the measurement of basic quantities characterizing the processes and the environment

T2A_U17 X2A_U01 InzA_U07

K_U11 potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe urządzenia, technologie ochrony środowiska oraz procedury analityczne, używając właściwych metod, technik i narzędzi

can modify the existing and design new devices, environmental technologies and analytical procedures, using appropriate methods, techniques and tools

T2A_U18 T2A_U19 InzA_U01

K_U12 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu technologii ochrony środowiska dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.

capable of formulating and solving design tasks in the field of environmental technology to recognize their non-technical aspects, including environmental, economic and legal.

T2A_U10 T2A_U17 InzA_U03

K_U13 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

applies the principles of occupational health and safety

T2A_U13 K_U14 potrafi wykorzystać do formułowania i

rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz

can be used to formulate and solve engineering tasks analytical methods, simulation and

T2A_U09 InzA_U06

(6)

eksperymentalne experimental K_U15 potrafi dokonać krytycznej analizy

sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi z zakresu technologii ochrony środowiska

can make a critical analysis of the methods of operation and evaluate the existing technical solutions, in particular equipment, facilities, systems, processes, services in the field of environmental technology

T2A_U15

K_U16 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

able to make a preliminary economic analysis of engineering activities undertaken

T2A_U14 InzA_U04 K_U17 potrafi formułować i testować hipotezy

związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi, dotyczące ochrony środowiska

can formulate and test hypotheses related to the problems of engineering and simple research problems relating to the protection of the environment

T2A_U11

K_U18 potrafi ocenić przydatność i możliwości wykorzystania nowych technologii ochrony środowiska i procedur analitycznych

can evaluate the usefulness and usability of new environmental technologies and analytical procedures

T2A_U12 InzA_U05

K_U71 potrafi ocenić aktualny stan społeczny i polityczny

can evaluate current social and political climate

T2A_U05

Symbol /Symbol

Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia The student having completed postgraduate studies: Green Technologies and Monitoring/Zielone

Technologie i Monitoring

Odniesienie do obszarowych efektów

kształcenia /Reference to field effects of education

KOMPETENCJE SPOŁECZNE SOCIAL COMPETENCE

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

understands the need for learning throughout life, can inspire and organize the learning process of others

T2A_K01

K_K02 ma świadomość ważności

pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

no awareness of the importance of non-technical aspects and effects of engineering activities, including its impact on the environment and the associated responsibility for decisions

T2A_K02 InzA_K01

K_K03 potrafi współdziałać w zespole, przyjmując w nim różne role

able to work together as a team, taking in the different roles

T2A_K03 K_K04 potrafi rozwiązywać najczęstsze

problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności

able to solve the most common problems associated with the profession of engineer, correctly identifies and resolves dilemmas associated with the profession of engineer, assesses risks and is able to assess the effects of the activity

T2A_K05

K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań

can properly identify priorities for implementation specified by you or other tasks

T2A_K04

K_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji

able to think and act in a creative and enterprising, has the ability to negotiate

T2A_K06 InzA_K02 K_K07 ma świadomość własnych ograniczeń i

wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

is aware of its own limitations and know when to ask the experts

T2A_K01 T2A_K05 K_K08 potrafi w sposób świadomy i poparty

doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz

can consciously and supported by the experience to present your work, provide information in a manner commonly understood, to communicate, to make self- assessment and constructive

T2A_K03 T2A_K05 T2A_K07

(7)

konstruktywnej krytyki pracy innych osób, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia

criticism of the work of others, the reasons for different points of view K_K09 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu

projektów społecznych

(gospodarczych, obywatelskich, politycznych) uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne

able to participate in the preparation of social projects (economic, civil, political) taking into account the economic, legal and political

T2A_K02 T2A_K06 T2A_K07

K_K10 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywana pracą

is aware of the social role of a technical college graduate, take the reflections on the ethical, scientific and social aspects of the work performed

T2A_K02 T2A_K07

K_K11 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działalności w zawodzie inżyniera

understands the need to promote, formulating and providing the public with information and opinions concerning the activities of the profession of engineer

T2A_K07

K_K12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową, okazuje szacunek innym osobom oraz troskę o ich dobro

knows and understands the basic concepts and principles of the protection of industrial property and copyright and the need for management of intellectual property, it turns the attention to the prestige associated with the profession and professional solidarity properly understood, shows respect for others and concern for their welfare

T2A_K02 T2A_K05

K_K13 ma poczucie wagi postaw społecznych i cech osobowych (współdziałanie w grupie, ambicja, umiejętność rywalizacji, stosowanie zasad fair-play,

sumienność w pracy,

odpowiedzialność, dążenie do celu) ukształtowanych w wyniku m.in.

uczestnictwa w aktywności i rywalizacji

sportowej, inicjatywach

środowiskowych i pozauczelnianych

has a sense of importance of social

attitudes and personal

characteristics (working together in a group, ambition, ability to compete, the application of the principles of fair play, conscientiousness in work, responsibility, strength of purpose) formed as a result of, among others, participation in activities and sports competition, environmental initiatives and non-university

T2A_K03 T2A_K04

K_K71 jest świadomy potrzeby wdrażania aspektów zrównoważonego rozwoju w ramach różnych aktywności człowieka

is conscious of the need of sustainable development concept introduction into different aspects of human activities

T2A_K04

5. ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY/

ANALYSIS OF EXPECTED EFFECTS OF EDUCATION COMPLIANCE WITH LABOUR MARKET NEEDS:

Od wielu lat, jednym z najbardziej dynamicznych zarówno w Polsce, jak i w Europie, jest rynek usług i produktów przyjaznych środowisku. Z rozmów prowadzanych regularnie, z przedstawicielami firm zajmujących się technologiami środowiskowymi wynika, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów z tytułem zawodowym magistra inżyniera, którzy posiadaliby specjalistyczną wiedzę, związaną z tym segmentem rynku. Istnieją również potrzeby ze strony organów samorządowych na zatrudnienie specjalistów z zakresu chemii i technologii zielonych i prośrodowiskowych. W dobie integracji europejskiej ważne jest aby absolwent studiów swobodnie posługiwał się fachową angielską terminologią.

Z analizy dostępnych dokumentów źródłowych wynika również, że w Polsce nie kształci się w ramach studiów prowadzonych w języku angielskim lub w ramach dwóch strumieni językowych specjalistów w zakresie zielonych technologii i monitoringu środowiska.

(8)

Utworzenie studiów II stopnia ma kierunku Zielone Technologie i Monitoring będzie generować również rozwój naukowy, oparty na ścisłej współpracy z przemysłem.

Obecnie nie istnieje na żadnej uczelni wyższej w Polsce ani kierunek, ani specjalność w ramach której student byłby przygotowywany w tak kompleksowy sposób na studiach polsko- lub anglojęzycznych do podjęcia pracy w zawodach, związanych z technologią i monitoringiem środowiska.

Kompetencje nabyte przez absolwenta kierunku obejmowałyby umiejętności doboru odpowiednich procesów technologicznych, charakteryzujących się niewielkim oddziaływaniem na środowisko, prowadzenia procesów remediacji środowiska, przeprowadzenia analiz próbek powietrza, wody czy gleby pod kątem obecności zanieczyszczeń zarówno nieorganicznych jak i organicznych, oceny oddziaływania na środowisko procesów i wyrobów.

For many years, one of the most dynamic, both in Poland and in Europe, is the market for services and environmentally friendly products. The conversations taken regularly with representatives of companies engaged in environmental technologies proves that there is a demand for graduates with the professional title of Master of Engineering Science, who would possess the expertise associated with this segment of the market. There is also the need coming from local government to employ specialists in the field of chemistry and environmental friendly technologies. In the era of European integration, it is important to graduate freely used the professional English terminology.

The analysis of the available source documents also shows that in Poland there are no studies conducted in the English language or dual language streams educating specialists in the field of green technology and environmental monitoring.

The creation of the postgraduate degree of Green Technologies and Monitoring studies will also generate scientific development, based on close cooperation with industry. Currently, there is no line of studies (neither in English nor in Polish) at any university in Poland in which the student would be prepared in such a comprehensive way to work in professions related to technology and environmental monitoring.

Competencies acquired by the graduate direction would include the ability to select appropriate technological processes, characterized by a low environmental impact, conduct environmental remediation processes, carry out analysis of samples of air, water or soil for the presence of contaminants, both inorganic and organic, environmental impact assessment of processes and products.

6. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA / THE METHODS OF TEACHING EFFECTS VERIFICATION:

(określony w kartach przedmiotów)(stated in courses sheets) V. PROGRAM STUDIÓW/PROGRAMME OF STUDIES

1. FORMA STUDIÓW/FORM OF STUDIES: studia stacjonarne, full time studies 2. LICZBA SEMESTRÓW/NUMBER OF SEMESTERS: 3

3. LICZBA PUNKTÓW ECTS/NUMBER OF ECTS POINTS: 90

4. MODUŁY KSZTAŁCENIA/MODULES OF EDUCATION (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS /(classes or group of classes) with estimated effects of education and number of ECTS credits: (w załączonej siatce przedmiotów, see attached matrix)

(9)
(10)

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH/GROUP OF SUBJECTS FROM BASIC AND ACADEMIC AREAS

Lp.

KOD MODUŁU/

PRZEDMIOTU Code of the module/subject **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU Name of the

module/subject

EFEKTY KSZTAŁCENIA/

Effects of education

SEMESTR/

Semester

FORMA ZALICZENIA/

Form of assessment

LICZBA GODZIN/ Number of hours

LICZBA PUNKTÓW ECTS/ Number of

ECTS points

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

PRZEDMIOT / Person responsible for the subject P

K PW RAZEM/

Total

W Ć L P/S RAZEM/

Total

1

GTM58.1/

ZTM58.1

Science of Scientific Writing/Nauka pisania tekstów naukowych

K_U01, K_U02, K_K01 1 Z 30 15 0 0 45 5 25 75 3

ŁĄCZNIE/TOTA L

45 5 25 75 3

**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’/codes are given by „teaching programmes”

P – liczba godzin w planie studiów/ Number of hour of within the plan of studies; K – liczba godzin konsultacji/ consulation hours; PW – liczba godzin pracy własnej/ numer of hours of private study

W – wykład/lecture; Ć – ćwiczenia/excercise; L – laboratorium/laboratory; P/S – projekt/seminarium/ project/seminar

(11)

B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW/GROUP OF OBLIGATORY SUBJECTS

Lp.

KOD MODUŁU/

PRZEDMIOTU Code of the module/subject **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU Name of the

module/subject

EFEKTY KSZTAŁCENIA/

Effects of education

SEMESTR/

Semester

FORMA ZALICZENIA/

Form of assessment

LICZBA GODZIN/ Number of hours LICZBA PUNKTÓW

ECTS/

Number of ECTS points

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

ZA PRZEDMIOT / Person responsible for

the subject P

K PW RAZEM

W Ć L P/S RAZEM

1 GTM51.1/

ZTM51.1

Geographic Information systems/Geograficzne Systemy Informacyjne

K_U01, K_U07,

K_U08, K_U11 1 Z 15 0 30 0/15 60 5 35 100 4

2 GTM52.1/

ZTM52.1

Molecular biology/Biologia

molekularna K_W03, K_K07 1 E 30 15 30 0 75 5 45 125 5

3 GTM53.1/

ZTM53.1

Alternative Energy Sources/Alternatywne źródła

energii

K_W02, K_W05,

K_U09, 1 Z 15 0 0 15/0 30 0 20 50 2

4

GTM54.1/

ZTM54.1

Nuclear Energy/Energetyka jądrowa

K_W02, K_W10, K_W11, K_U05, K_U12, K_U14,

K_K04

1 E 30 0 0 0/30 60 5 35 100 4

5

GTM55.1/

ZTM55.1

Pollutant transfer phenomenon/Transport

zanieczyszczeń

K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_U09, K_U14,

K_U17

1 Z 15 0 0 15/0 30 5 40 75 3

6

GTM56.1/

ZTM56.1

Microscopy in Environmental monitoring /Metody mikroskopowe w monitoringu

środowiska

K_W07, K_W09,

K_U03 1 Z 15 0 30 0 45 5 25 75 3

(12)

7 GTM57.1/

ZTM57.1

Forest Management/Zarządzanie

zasobami leśnymi

K_W14, K_U01, K_K09, K_K10

1

Z 20 10 0 0 30 0 20 50 2

8 GTM59.1/

ZTM59.1

Polymers in Environmental Protection/Polimery w ochronie

środowiska

K_W06, K_U04, K,

K02 1 Z 30 0 30 0 60 5 35 100 4

9

GTM60.2/

ZTM60.2

Materials for energy storage and conversion devices/Nośniki i urzadzenia

do konwersji energii

K_W02, K_W09,

K_U06 2 Z 15 0 0 15/0 30 0 20 50 2

10 GTM61.2/

ZTM61.2

Advances in Energy conversion/Zaawansowane

metody konwersji energii

K_W05, K_W13, K_U06, K_U10, K_K02, K_K09

2 Z 0 30 0 0 30 0 20 50 2

11

GTM62.2/

ZTM62.2

Chemistry and technology of dispersed systems/Chemia i

technologia układów zdyspergowanych

K_W08, K_U09 2 E 30 0 30 0 60 5 35 100 4

12

GTM63.2/

ZTM63.2

Instrumental techniques in environmental biology/Techniki

instrumentalne w biologii środowiska

K_W03, K_W04,

K_U10, K_K04 2 Z 30 0 15 0/30 75 5 45 125 5

13

GTM66.2/

ZTM66.2

Novel Analytical Techniques/Nowoczesne

techniki analityczne

K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U17

2 E 15 0 45 0/15 75 5 45 125 5

14 GTM67.2/

ZTM67.2

Monitoring and Analytics of Environmental

K_W03, K_W10, K_W12, K_U05,

2 E 15 0 45 0/30 90 5 55 150 6

(13)

Pollutants/Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń

Środowiska - ’PROJEKT ZESPOŁOWY’/'GROUP

PROJECT'

K_U10, K_U11, K_U12, K_U18

ŁĄCZNIE/TOTAL 750 50 475 1275 51

**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’/codes are given by „teaching programmes”

P – liczba godzin w planie studiów/ Number of hour of within the plan of studies; K – liczba godzin konsultacji/ consulation hours; PW – liczba godzin pracy własnej/ numer of hours of private study

W – wykład/lecture; Ć – ćwiczenia/excercise; L – laboratorium/laboratory; P/S – projekt/seminarium/ project/seminar

(14)

C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH/GROUP OF FACULTATIVE SUBJECTS

(przedmioty o sume 5 punktów ECTS mogą zostać wybrane/subjects totalling 5 ECTS may be chosen)

Lp.

KOD MODUŁU/

PRZEDMIOTU Code of the module/subject **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU Name of the module/subject

EFEKTY KSZTAŁCENIA/

Effects of education

SEMESTR/

Semester

FORMA ZALICZENIA/

Form of assessment

LICZBA GODZIN/ Number of hours LICZBA PUNKTÓW

ECTS/

Number of ECTS points

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

ZA PRZEDMIOT / Person responsible for

the subject P

K PW RAZEM

W Ć L P/S RAZEM

1 GTM71.3/

ZTM71.3 Photochemistry/Fotochemia K_W02, K_W08,

K_U10 3 Z 30 0 0 0 30 2 18 50 2

2

GTM72.3/

ZTM72.3

Biological methods in environmental assessment/Biologiczne metody w ocenie zanieczyszczeń środowiska

K_W03, K_W07, K_U05, K_U06, K_U10, K_U11,

K_U17

3 Z 15 0 0 0/15 30 2 18 50 2

3

GTM73.3/

ZTM73.3

Prevention and elimination of consequences of marine environmental

disasters /Zapobieganie i likwidacja skutków morskich katastrof

ekologicznych

K_W04, K_W05,

K_U03, K_U12 3 Z 30 0 15 0 45 3 27 75 3

4

GTM74.3/

ZTM74.3

Environmental application of heterogenous

photocatalysis/Zastosowanie fotokalizy w ochronie środowiska

K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_U04, K_K03,

K_K05

3 Z 30 0 0 0 30 2 18 50 2

5 GTM75.3/

ZTM75.3 Kinetics and Catalysis/Kinetyka i kataliza K_W08, K_U09 3 Z 30 0 0 15/0 45 3 27 75 3

6 GTM76.3/ Hazards in the work environment K_W10, K_W11, 3 Z 30 0 30 0/15 75 5 45 125 5

(15)

ZTM76.3 /Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

K_U05, K_U12, K_U13, K_U14, K_K04, K_K12 7

GTM77.3/

ZTM77.3

Ecological aspects of mineral processing /Ekologiczne aspekty przetwórstwa surowców mineralnych z

elementami mineralogii

K_W04, K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_U04, K_U11, K_U12, K_U15,

K_K04

3 Z 30 0 15 0 45 3 27 75 3

8

GTM78.3/

ZTM78.3

New and fast analytical techniques in food quality analysis/Nowe i szybkie techniki analityczne w analizie jakości

żywności

K_W07, K_U03,

K_U05 3 Z 15 0 30 0 45 3 27 75 3

9

GTM79.3/

ZTM79.3

Electrochemistry in environmental protection /Elektrochemia w ochronie

środowiska

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_U10, K_U11,

K_U17

3 Z 30 0 30 0/15 75 5 45 125 5

10

GTM80.3/

ZTM80.3

Wastewater treatment and disposal of sewage sludge /Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych

K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10,K_U11,

K_U15

3 Z 30 0 15 0 45 3 27 75 3

11 GTM81.3/

ZTM81.3

Modelling of Chemical and Environmental Processes/Modelowanie procesów

chemicznych i środowiskowych

K_W04, K_U07,

K_U15, K_K04 3 Z 0 0 15 30/0 45 3 27 75 3

12

GTM82.3/

ZTM82.3

Hazardous waste management /Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W11, K_U11,

K_K04

3 Z 30 0 30 0 60 4 36 100 4

(16)

13 GTM83.3/

ZTM83.3

Technologies of Waste Disposal/Technologie gospodarowania

odpadami

K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W11, K_K04

3 Z 30 0 30 0/15 75 5 45 125 5

14

GTM84.3/

ZTM84.3

QA/QC of analytical results/Systemy zapewnienia i kotroli jakości wyników

pomiarowych

K_W01, K_W11, K_W12, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U13,

K_K02

3 Z 30 0 30 0 60 4 36 100 4

ŁĄCZNIE/TOTAL * 705(75) 47(5) 423(45) 1175(125) 47(5)

*W nawiasach podano średnią liczbę godzin przypadającą na 5 punktów ECTS/In brackets the average hours are shown for 5 ECTS points selected

**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’/codes are given by „teaching programmes”

P – liczba godzin w planie studiów/ Number of hour of within the plan of studies; K – liczba godzin konsultacji/ consulation hours; PW – liczba godzin pracy własnej/ numer of hours of private study

W – wykład/lecture; Ć – ćwiczenia/excercise; L – laboratorium/laboratory; P/S – projekt/seminarium/ project/seminar

D. GRUPA ZAJĘĆ Z OBSZARÓW NAUK HUMANISTYCZNYCH I NAUK SPOŁECZNYCH/GROUP OF SUBJECTS FROM HUMANISTIC AND SOCIAL SCIENCES

Lp.

KOD MODUŁU/

PRZEDMIOTU Code of the module/subject **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU Name of the module/subject

EFEKTY KSZTAŁCENIA/

Effects of education

SEMESTR/

Semester

FORMA ZALICZENIA/

Form of assessment

LICZBA GODZIN/ Number of hours LICZBA PUNKTÓW ECTS/ Number of ECTS points

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

PRZEDMIOT / Person responsible for the subject P

K PW RAZEM

W Ć L P/S RAZEM

1 GTM64.2/ ZTM64.2 Economy and Integration of EU/Ekonomia i Integracja Europejska

K_W13, K_W14, K_W15, K_W16, K_K10, K_K13

2 E 30 15 0 0/15 60 0 40 100 4

2 GTM65.2/ ZTM65.2 Environmental Aspects of Human K_W03, K_W71, 2 Z 30 0 0 0 30 0 20 50 2

(17)

Rights/Środowiskowe aspekty praw człowieka

K_U71, K_K01, K_K06, K_K10, K_K13, K_K71 3 GTM85.3/ ZTM85.3 Socio-humanistic Subject/Przedmiot

humanistyczno-społeczny

K_W71, K_U71,

K_K71 3 Z 30 0 0 0 30 2 18 50 2

ŁĄCZNIE/TOTAL 120 2 78 200 8

**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’/codes are given by „teaching programmes”

P – liczba godzin w planie studiów/ Number of hour of within the plan of studies; K – liczba godzin konsultacji/ consulation hours; PW – liczba godzin pracy własnej/ numer of hours of private study

W – wykład/lecture; Ć – ćwiczenia/excercise; L – laboratorium/laboratory; P/S – projekt/seminarium/ project/seminar

(18)

E. GRUPA ZAJĘĆ POWIĄZANYCH Z PROWADZONYMI BADANIAMI NAUKOWYMI W DZIEDZINIE NAUKI ZWIĄZANEJ Z KIERUNKIEM/GROUP OF SUBJECTS LINKED TO THE SCIENTIFIC RESEARCH RELATED TO LINE OF STUDIES – profil ogólnoakademicki/academic profile:

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS/numer of ECTS points in the amount higher than 50% of total ECTS points)

Lp.

KOD MODUŁU/

PRZEDMIOTU Code of the module/subject **

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU Name of the

module/subject

EFEKTY KSZTAŁCENIA/

Effects of education

SEMESTR/

Semester

FORMA ZALICZENIA/

Form of assessment

LICZBA GODZIN/ Number of hours LICZBA PUNKTÓW ECTS/ Number of ECTS points

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

PRZEDMIOT / Person responsible for the subject P

K PW RAZEM

W Ć L P/S RAZEM

1 GTM68.3/ ZTM68.3

Diploma laboratory work/Laboratorium prac

przejściowych

K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W15, K_U03, K_U08, K_U11, K_U13, K_U15, K_K01, K_K03, K_K07, K_K12,

K_K13

3 Z 0 0 45 0 45 5 0 50 2

2

GTM69.3/ ZTM69.3 Diploma Seminars/Seminarium dyplomowe

K_W08, K_U01, K_U02, K_U08, K_W15, K_K01, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08,

K_K13

3 Z 0 0 0 0/15 15 0 10 25 1

3 GTM70.3/ ZTM70.3 Diploma/Dyplom K_W01, K_W04, K_W07, K_W08 ,

3 0 0 0 0 0 60 440 500 20

(19)

K_W10, K_W15, K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_K01, K_K06, K_K07, K_K08,

K_K11 4

GTM59.1/ ZTM59.1

Polymers in Environmental Protection/Polimery w ochronie

środowiska

K_W06, K_U04, K,

K02 1 Z 30 0 30 0 60 5 35 100 4

5

GTM60.2/ ZTM60.2

Materials for energy storage and conversion devices/Materiały urządzeń do

gromadzenia i konwersji energii

K_W02, K_W09,

K_U06 2 Z 15 0 0 15/0 30 0 20 50 2

6

GTM61.2/ ZTM61.2

Advances in Energy conversion/Zaawansowane

metody konwersji energii

K_W05, K_W13, K_U06, K_U10,

K_K02, K_K09

2 Z 0 30 0 0 30 0 20 50 2

7

GTM62.2/ ZTM62.2

Chemistry and technology of dispersed systems/Chemia i

technologia układów zdyspergowanych

K_W08, K_U09 2 E 30 0 30 0 60 5 35 100 4

8

GTM63.2/ ZTM63.2

Instrumental techniques in environmental biology/Techniki

instrumentalne w biologii środowiska

K_W03, K_W04,

K_U10, K_K04 2 Z 30 0 15 0/30 75 5 45 125 5

9 GTM66.2/ ZTM66.2 Novel Analytical Techniques/Nowoczesne

techniki analityczne

K_W04, K_W05, K_W10, K_U03, K_U05, K_U06,

2 E 15 0 45 0/15 75 5 45 125 5

(20)

K_U11, K_U12, K_U13, K_U17 10

GTM67.2/ ZTM67.2

Monitoring and Analytics of Environmental Pollutants/Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń

Środowiska

K_W03, K_W10, K_W12, K_U05, K_U10, K_U11, K_U12, K_U18

2 E 15 0 45 0/30 90 5 55 150 6

ŁĄCZNIE/TOTAL 480 90 705 1275 51

**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’/codes are given by „teaching programmes”

P – liczba godzin w planie studiów/ Number of hour of within the plan of studies; K – liczba godzin konsultacji/ consulation hours; PW – liczba godzin pracy własnej/ numer of hours of private study

W – wykład/lecture; Ć – ćwiczenia/excercise; L – laboratorium/laboratory; P/S – projekt/seminarium/ project/seminar

F. GRUPA ZAJĘĆ POWIĄZANYCH Z PRAKTYCZNYM PRZYGOTOWANIEM ZAWODOWYM/ GROUP OF SUBJECTS RELATED TO PRACTICAL PREPARATION – profil praktyczny/practical profile:

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS/ numer of ECTS points in the amount higher than 50% of total ECTS points)

Lp.

KOD MODUŁU/

PRZEDMIOTU Code of the module/subject

**

NAZWA MODUŁU / PRZEDMIOTU Name of the module/subject

EFEKTY KSZTAŁCENIA/

Effects of education

SEMESTR/

Semester

FORMA ZALICZENIA/

Form of assessment

LICZBA GODZIN/ Number of hours LICZBA PUNKTÓW ECTS/ Number of ECTS points

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT / Person responsible for the subject P

K PW RAZEM

W Ć L P/S RAZEM

ŁĄCZNIE /TOTAL

**kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’/codes are given by „teaching programmes”

P – liczba godzin w planie studiów/ Number of hour of within the plan of studies; K – liczba godzin konsultacji/ consulation hours; PW – liczba godzin pracy własnej/ numer of hours of private study

W – wykład/lecture; Ć – ćwiczenia/excercise; L – laboratorium/laboratory; P/S – projekt/seminarium/ project/seminar

(21)
(22)

1. PODSUMOWANIE LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS/TOTAL NUMBER OF HOURS AND ECTS POINTS:

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W PROGRAMIE/TOTAL NUMBER OF HOURS IN PROGRAMME

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS/TOTAL NUMBET OF ECTS POINTS

2264 90

LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM/NUMBER OF HOURS IN DIRECT CONTACT WITH ACADEMIC TEACHER

LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW/NUMBER OF DIDACTIC HOURS DIRECTLY INCLUDED IN STUDIES PROGRAMME

1050 LICZBA GODZIN KONSULTACJI/NUMBER OF

CONSULTATION HOURS 127

EGZAMINY W TRAKCIE SESJI/EXAMS DURING SESSION 12

EGZAMIN DYPLOMOWY/DIPLOMA EXAM 2

ŁĄCZNIE/TOTAL 1191

PROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN/PERCENTAGE OF

HOURS 52.61%

1. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW/ TOTAL AMOUNT OF ECTS CREDITS THAT A STUDENT MUST COLLECT DURING COURSES WITH DIRECT CONTACT OF ACADEMIC TEACHERS WITH STUDENTS: 46

2. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH/ TOTAL NUMBER OF ECTS CREDITS THAT STUDENT MUST GAIN IN BASIC SCIENCES COURSES: 2

3. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych/

TOTAL NUMBER OF ECTS CREDITS THAT STUDENT MUST GAIN IN PRACTICAL CLASSES INCLUDING LABORATORIES AND SEMINARS : 16

4. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH NIEZWIĄZANYCH Z KIERUNKIEM STUDIÓW ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB ZAJĘĆ NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW/ MINIMUM NUMBER OF ECTS CREDITS THAT STUDENT MUST GAIN DURING ACADEMIC CLASSES OR ON ANOTHER FIELD OF STUDIES: 8

5. LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO/NUMBER OF ECTS CREDITS THAT THE STUDENT MUST GAIN IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES: 0

6. LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO/ NUMBER OF ECTS POINTS THAT STUDENT MUST GAIN DURING SPORT CLASSES: 0

7. ŁĄCZNA LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH PRZEDMIOTU ‘’PROJEKT ZESPOŁOWY’’: 90 (6 ECTS)

8. LICZBA PUNKTÓW ECTS, WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH/

NUMBER OF HOURS, RULES AND FORM OF WORK PRACTISE IN CASE IF PLAN OF STUDIES INCLUDES WORK EXPERIENCE: 0 tygodni 0 weeks,

9. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI/REQUIREMENTS FOR GRADUATION:

I. Uzyskanie nie mniej niż 90 punktów ECTS

(23)

II. Przygotowanie i złożenie projektu dyplomowego

III. Zdanie egzaminu dyplomowego

I. Gaining not less than 90 ECTS credits II. Preparation and submission of diploma project III. Passing diploma exam

10. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej /PLAN OF STUDIES held in stationary mode (w załączeniu/attached)

11. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW / PRZEDMIOTÓW/ MATRIX of EFFECTS IN RELATION TO MODULES (w załączeniu/attached)

12. KARTY PRZEDMIOTÓW/SUBJECTS SHEETS (w załączeniu/attached)

VI.INFORMACJE NA TEMAT KADRY NAUKOWEJ/INFORMATION ABOUT ACADEMIC STAFF:

1. WYKAZ OSÓB PROPONOWANYCH DO MINIMUM KADROWEGO/LIST OF TEACHERS PROPOSED IN THE MINIMUM HUMAN RESOURCES LIST:

No./Lp. TYTUŁ

NAUKOWY/

Scientific Title

IMIĘ /First name

NAZWISKO/

Surname

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ /Nr of hours

DZIEDZINA NAUKI I DYSCYPLINA

NAUKOWA /Scientific field and

discipline

1 dr inż. Tomasz Dymerski 50 nauk chemiczne -

chemia/chemical science - chemistry

2 dr inż. Elżbieta Hallmann 300

nauk techniczne - technologia chem./

technical science – chemical

technology.

3 prof. dr hab. inż. Jan Hupka 30

nauk techniczne - technologia chem. / technical science – chemical

technology.

4 dr hab. Christian Jungnickel 30

nauk chemiczne - chemia/chemical

science –

chemistry

5 prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik 30

nauk chemiczne - chemia/chemical

science –

chemistry

6 dr hab. inż. Marek Lieder

30

nauk chemiczne – chemia/chemical

sciences -

chemistry

7 dr inż. Dorota Martysiak-Żurowska 120 nauk techniczne -

technologia chem. / technical science –

(24)

chemical technology.

8 dr inż. Elwira Sadecka 45

nauk techniczne - technologia chem. / technical science – chemical

technology.

2. DOROBEK NAUKOWY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI LUB – w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym – OPIS DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ZDOBYTEGO POZA UCZELNIĄ/SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF ACADEMIC TEACHERS WITH THEIR PUBLICATION LISTS OR – in case of practical profile studies – DESCRIPTION OF PRACTICAL EXPERIENCE GATHERED OUTSIDE UNIVERSITY:

Aranowski, R., Hupka J., Jungnickel. C., Changes in Rheological Properties During Anaerobic Digestion of Activated Sludge. Physicochemical Problems of Mineral Processing 44: 13-22 (2010).

Jungnickel, C., Mrozik, W., Markiewicz M., Łuczak J. "Fate of ionic liquids in soils and sediments." Current Organic Chemistry 15(12) 1928-1945 (2011).

Król S., Zabiegała B., Namieśnik J., Human hair as a biomarker of human exposure to persistent organic pollutants (POPs), Trends in Analytical Chemistry, 47, 84-98 (2013)

Kusznierewicz B., Iori R., Piekarska A., Namieśnik J., Bartoszek A., Convenient identification of desulfoglucosinolates on the basis of mass spectra obtained during liquid chromatography–diode array–

electrospray ionisation mass spectrometry analysis: Method verification for sprouts of different Brassicaceae species extracts, Journal of Chromatography A, 1278, 108-115 (2013)

Kusznierewicz B., Piekarska A., Mrugalska B., Konieczka P., Namieśnik J., Bartoszek A., Phenolic composition and antioxidant properties of polish blue-berried honeysuckle genotypes by HPLC-DAD-MS, HPLC postcolumn derivatization with ABTS or FC, and TLC with DPPH visualization, Journal of Agriculture and Food Chemistry, 60, 1755-1763 (2012)

Łuczak, J., Hupka, J., Studies on formation and percolation in ionic liquids/TX-100/water microemulsions. Journal of Molecular Liquids (2014)199, 552-558.

Łuczak, J., Jungnickel, C., Łacka, I., Stolte S., Hupka J., "Anti-microbial and surface activity of 1-alkyl-3- methylimidazolium derivatives." Green Chemistry 12, 593-601(2010). Marcinkowski, L., Kloskowski, A., Namieśnik, J., Physical and thermophysical properties of 1-hexyl-1,4-diaza[2.2.2] bicyclooctanium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ionic liquid. Journal of Chemical and Engineering Data, 59, 585-591 (2014).

Markiewicz, M., Mrozik, W., Rezwan, K., Thöming, J., Hupka J., Jungnickel C., "Changes in zeta potential of ionic liquids modified minerals - Implications for determining mechanism of adsorption." Chemosphere 90(2): 706-712 (2013).

Płotka J., Tobiszewski M., Sulej A., Kupska M., Górecki T., Namieśnik J., Green chromatography. Journal of Chromatography A, 1307, 1-20 (2013)

Poleski, M., Łuczak, J., Aranowski R., Jungnickel C., "Wetting of surfaces with ionic liquids." Physicochemical Problems of Mineral Processing 49(1) 277-286 (2013).

Słomińska M., Konieczka P., Namieśnik J., New matrix-free reference material for ethene in the form of optical fibres Analytical and Bioanalytical Chemistry 405 1773-1778 (2013).

Tobiszewski M., Namieśnik J., PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources, Environ.

Pollut. 162, 110-119 (2012).

Tobiszewski M., Tsakovski S., Simeonov V., Namieśnik J., Application of multivariate statistics in assessment of green analytical chemistry parameters of analytical methodologies, Green Chemistry, 15, 1615-1623 (2013).

Wieczór, M., Wityk, P., Czub, J., Chomicz, L., Rak, J., A first-principles study of electron attachment to the fully hydrated bromonucleobases. Chemical Physics Letters 595-596, 133-137 (2014).

3. STOSUNEK LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH stanowiących minimum kadrowe dla nowego kierunku DO LICZBY STUDENTÓW na tym kierunku/THE RATIO OF ACADEMIC TEACHERS being on minimal human resources list TO THE NUMBER OF STUDENTS in this direction of studies: 8:90 (1:11,25)

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Roczne sprawozdanie finansowe spółki Eurosnack SA za rok obrotowy 2019, 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Eurosnack SA za rok obrotowy 2019, 3) Sprawozdanie

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia Rok studiów: