• Nie Znaleziono Wyników

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIŁOCINIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIŁOCINIE"

Copied!
91
0
0

Pełen tekst

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz. U. 2019, poz. 639);

Postanowienia ogólne

Cele i zadania szkoły

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

Nauczyciel, który widzi zagrożenie życia lub zdrowia ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe i powiadomić rodziców lub przedstawiciela prawnego. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły poza zajęciami dydaktycznymi.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły

Szkoła może wprowadzać innowacje pedagogiczne, czyli innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły, a także eksperymenty, które służą zwiększeniu efektywności kształcenia i szkolenia w szkole. Udział uczniów w pracy na rzecz szkoły i środowiska może być realizowany po wyposażeniu ich w urządzenia, sprzęt i środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanej pracy oraz po zapewnieniu przeszkolenia, odpowiedniego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Planując i koordynując udzielanie studentom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się liczbę godzin ustaloną dla poszczególnych form udzielania studentom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia o formach ustalonych dla ucznia, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbie godzin, w których będzie świadczona każda forma pomocy, w sposób zatwierdzony w wyznaczonej szkole. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w szkole.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynacja świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym określenie form udzielania tej pomocy uczniowi oraz okresu jej świadczenia oraz ilość godzin, w jakich będą realizowane poszczególne formy, jest zadaniem zespołu, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele, opiekunowie grup oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz liczba godzin, w których będą świadczone poszczególne formy pomocy, uwzględniane są w opracowanym dla ucznia Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą odpowiednią dokumentację: dziennik zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i lekarze specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-wychowawczej uwzględniają wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem w opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Zasady i formy współpracy z rodzicami

Rada rodziców może przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły organowi prowadzącemu szkołę, organowi nadzoru pedagogicznego, dyrektorowi i radzie pedagogicznej. Jeżeli rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, program ten ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu nadzoru pedagogicznego. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia go przez radę rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Na wsparcie działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może pozyskiwać środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. W celu wymiany informacji i współpracy z innymi organami szkoły Rada Rodziców może zapraszać na swoje posiedzenia dyrektora szkoły oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Organy szkoły

Tryb zwoływania, zasady działania oraz inne kwestie związane z działaniem rady pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej; Nauczyciele będący członkami rady pedagogicznej mają obowiązek nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników kolegium. W szkołach i placówkach, poza partiami i organizacjami politycznymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w szczególności organizacjami harcerskimi, których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub poszerzanie i wzbogacanie form zajęć lekcyjnych, działalność edukacyjna, opiekuńcza i innowacyjna szkoły lub obiekt.

W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi jeden przedstawiciel rady szkoły, przy czym do pracy w zespole dyrektor szkoły wyznacza jego przedstawiciela.

Organizacja szkoły

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dyrektor zespołu przygotowuje Załącznik do Karty Organizacji Szkoły i przedkłada go organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia w terminie do 10 września danego roku. Na podstawie zatwierdzonego planu organizacji szkoły dyrektor szkoły, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy harmonogram określający organizację zajęć edukacyjnych. W okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć lekcyjnych, jeżeli uczeń zamieszkały na terenie szkoły zostanie przyjęty do obowiązków służbowych w klasie I-III, dyrektor szkoły (po powiadomieniu rodziców danej klasy) jest obowiązany podzielić klasę, jeśli liczba uczniów przekroczy 25.

W opisywanym przypadku na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od takiego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale, nie więcej jednak niż o 2 dzieci. W ramach programu szkoła organizuje 2 godziny lekcji religii w każdej klasie, w oddziałach przedszkolnych (2x 0,5 godziny), dla uczniów, których rodzice (przedstawiciele prawni) wyrażą taką wolę w formie pisemnej w formie oświadczenia, które złożą na początku pierwszego roku pracy dyrektora szkoły. Rodzice (przedstawiciele prawni) uczniów odwołują dziecko od nauczyciela religii w każdej klasie za pisemnym oświadczeniem skierowanym do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Uczniom, którym nauka religii nie jest zapewniona i których rodzice świadomie nie chcą tego robić, zapewniana jest opieka na terenie szkoły (świetlica, biblioteka) lub organizowane lekcje etyki. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do wyższej klasy ani na ukończoną naukę. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 8, dyrektor szkoły zwraca się o opinię do Rady Pedagogicznej i Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dyrektor szkoły upoważnia ITN w formie decyzji administracyjnej w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz pozytywnej opinii społeczeństwa w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowi, któremu nadano ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego zadań, w szczególności tygodniowy wymiar godzin konsultacji – co najmniej 1 godzina. tygodniu i nie więcej niż 5 godzin miesięcznie. Źródła informacji pochodzące z zasobów biblioteki (w tym zasobów internetowych) udostępniane są pięć dni w tygodniu, zgodnie z organizacją roku szkolnego, w godzinach otwarcia szkoły, wynikających z planu nauczania i zapewniających korzystanie z biblioteki przed i po zajęciach dydaktycznych.

W przypadku odbywających się w bibliotece konferencji lub wydarzeń ważnych dla szkoły, uroczystości, szkoleń itp., biblioteka może – za zgodą dyrektora szkoły – skrócić czas udostępniania zbiorów. Szkoła przyjmuje studentów uczelni na praktyki dydaktyczne na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem lub (za jego zgodą) indywidualnymi nauczycielami a uczelnią.

Pracownicy szkoły

Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn wskazanych w pkt.

Uczniowie szkoły

Bardziej szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków ucznia określa zarządzenie dyrektora szkoły, wydawane po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. III szkołę podstawową, uczeń otrzymuje nagrodę, jeśli opanował wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania indywidualnego na poziomie bardzo dobrym, uzyskał na koniec roku ocenę co najmniej bardzo dobrą z języka obcego oraz wykazał się wzorowym uczniem postawa; VIII szkoła podstawowa, jeżeli w wyniku podziału roku uczeń uzyska średnią ocen ze wszystkich zajęć dydaktycznych na poziomie co najmniej 4,75 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

Uczeń może złożyć pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia jego uznania. Uczeń ma prawo w terminie 14 dni od dnia przyznania nagrody złożyć do dyrektora szkoły umotywowany pisemny sprzeciw, uzasadniający ponowną decyzję o przyznaniu nagrody. Nagana dyrektora szkoły wiąże się z pozbawieniem ucznia funkcji społecznych, jakie uczeń pełni na lekcjach i w szkole, oraz obniżeniem oceny z zachowania.;

Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli zmiana środowiska edukacyjnego może mieć pozytywny wpływ na postawę ucznia. Od kary nałożonej przez Samorząd Uczniowski, wychowawcę klasy lub rodziców, uczeń może w ciągu siedmiu dni odwołać się do dyrektora szkoły. Od decyzji dyrektora szkoły rodzic lub nauczyciel może odwołać się do organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny oraz do sądu.

Dyrektor może wydalić ucznia ze szkoły, jeśli ukończył on 18 lat i nie uczęszcza do szkoły albo rażąco narusza przepisy prawa i dopuszcza się czynów chuligańskich demoralizujących innych uczniów.

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Kontrola pracy odbywa się wyłącznie na terenie szkoły, podczas spotkań z rodzicami oraz w innym dogodnym dla nauczyciela i rodzica (opiekuna prawnego) terminie. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub zajęć informatycznych, na podstawie wydanej przez lekarza opinii o niemożności uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na okres określony w tej opinii staje się Decyzję o zwolnieniu ucznia z fakultatywnych zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor na podstawie zaświadczenia klubu sportowego i opinii.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Kuratorium Oświaty może na wniosek podjąć decyzję o powtarzaniu klasy ucznia klas I-III szkoły podstawowej . przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. Od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli uzyska na roku/semestrze ocenę wyższą niż ocena niedostateczna ze wszystkich obowiązkowych zajęć dydaktycznych przewidzianych programem szkoły. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku egzaminu rocznego uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje promocję do klasy wyższej z wyróżnieniem .

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz zdał w ostatniej klasie egzamin zewnętrzny. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w zakresie specjalnych trudności w nauce, może zostać wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnością sprzężoną lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, do nauki drugiego języka obcego.

Egzamin klasyfikacyjny ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich samych lub podobnych zajęć edukacyjnych, wskazanego przez dyrektora szkoły. 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, która dopuściła ucznia odpowiednio do obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą wnieść do dyrektora szkoły sprzeciw, jeżeli uznają, że ocena z rocznej (semestralnej) klasyfikacji zajęć edukacyjnych lub rocznej (semestralnej) oceny zachowania została ustalona z naruszeniem przepisów przepisy prawa dotyczące trybu ustalania tego stopnia.

W przypadku stwierdzenia, że ​​roczna (semestralna) ocena z działalności edukacyjnej lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona z naruszeniem przepisów prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w tej sprawie: dyrektor szkoły zatrudnia innego nauczyciela, który prowadzi tę samą działalność dydaktyczną, przy czym zatrudnienie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić od czwartej klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku podziału na lata uzyskał ocenę niedostateczną z jednej lub dwóch obowiązkowych zajęć pedagogicznych.

W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela, który wykonuje te same czynności edukacyjne co egzaminator, pod warunkiem że powołanie nauczyciela do pracy w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Postanowienia końcowe

Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek rady pedagogicznej albo dyrektora szkoły albo organu prowadzącego złożony przez radę pedagogiczną. W przypadku zmiany przepisów prawa wniosek o dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów prawa dyrektor szkoły składa z urzędu do rady pedagogicznej. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców/przedstawicieli prawnych uczniów, nauczycieli oraz kadrę kierowniczą i obsługującą szkoły.

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. W takim przypadku dyrek- tor szkoły powołuje w skład komisji innego

Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie z każdego przedmiotu zgodnie z indywidualnymi kryteriami nauczycieli (PSO) przedstawionymi na początku każdego roku

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku

4. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub przewidywaną roczną oceną

umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,

32. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona

Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).. Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Uczeń otrzymuje promocję

Wychowawca klasy na życzenie każdego rodzica (prawnego opiekuna) udostępnia papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta zainteresowanego taka formą informacji rodzica w