• Nie Znaleziono Wyników

Statut Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Statut Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach"

Copied!
163
0
0

Pełen tekst

Informacje ogólne o Szkole

Szkoła może prowadzić obiekt rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obrębem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc w Szkole, przyjmowanie kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.

Misja Szkoły, wizja Szkoły i model absolwenta

Każdy uczeń naszej szkoły osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Jest otwarty, korzysta z możliwości, jakie daje dom i szkoła, chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swoje poglądy i rozumie poglądy innych, uczy się korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, potrafi działać w grupie zgodnie z obowiązującymi zasadami grupa, potrafi planować swoje zadania;

Cele i zadania szkoły

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu edukacyjnego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Cele i zadania szkoły realizowane są przez nauczycieli i uczniów na lekcjach, zajęciach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Sposoby realizacji zadań w Szkole

W sytuacjach określonych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne do domu i ma obowiązek przywieźć je do Szkoły w wyznaczonym terminie. Wraz z wystawieniem arkusza ocen szkoła przekazuje szkole, do której uczeń zostaje przyjęty, protokół przekazania materiałów bibliotecznych.

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Po uzgodnieniach z gronem pedagogicznym lub zasięgnięciu opinii poszczególnych nauczycieli pedagog proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej poszczególnym uczniom. Ratownicy Morscy w Dąbkach 37 4) wsparcie nauczycieli, wychowawców grup edukacyjnych i innych... a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w oparciu o mocne strony, uzdolnienia, zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz ustalanie przez uczniów przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub problemów w funkcjonowaniu uczniów, w tym przeszkód i ograniczeń utrudniających uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły, b) zapewnienie uczniom, rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauczyciele;

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, zwana dalej Zespołem Wsparcia. Zaleca się, aby nauczyciele prowadzili notatki rejestrujące postępy ucznia, na podstawie których oceniana będzie efektywność zajęć.

Nauczanie indywidualne

Wszelkie informacje o możliwościach udziału dziecka w zajęciach oraz pozycji rodziców/opiekunów prawnych zapisywane są w Dzienniku Edukacji Indywidualnej. Dyrektor wstrzymuje organizację kształcenia indywidualnego na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, przedstawiających zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia ucznia pozwala na naukę w szkole.

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

Na wniosek rodziców ucznia/dorosłego ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor szkoły umożliwia uczniowi, który ma decyzję o potrzebie kształcenia indywidualnego, realizację zajęć indywidualnych metodami i technikami kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczyciela lub nauczycieli, biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w decyzji o potrzebie kształcenia indywidualnego. Indywidualne zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik prowadzone są przez nauczycieli zgodnie z zasadami Działu IV, Rozdziału 2. Statut 8-letniej szkoły podstawowej.

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym

Po każdym semestrze szkolnym sporządzana jest ocena opisowa; .. k) szkoła zapewnia każdemu dziecku możliwość uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami; .. l) każde dziecko, w przypadku wydania opinii lub decyzji, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jest objęte tą pomocą. Szkoła oferuje pomoc w ciągłej pracy z uczniami w formie: godzin dydaktycznych i wyrównawczych, godzin logopedycznych, godzin rehabilitacyjnych dla uczniów z certyfikatem, godzin specjalistycznych: zgodnie z możliwościami organizacyjnymi szkoły, gimnastyki korekcyjnej. a) szkoła szanuje trzy – podmiotowość oddziaływań wychowawczych i wychowawczych: uczeń – szkoła – dom rodzinny;

Organy szkoły i ich kompetencje

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły i podejmowanie działań mających na celu doskonalenie jej działalności statutowej. W celu wsparcia działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może pozyskiwać środki z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Wszystkie organy szkoły współpracują ze sobą w duchu zrozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi przedstawiciel władz szkoły, przy czym Dyrektor wyznacza do pracy w zespole własnego przedstawiciela.

Organizacja nauczania

Dyrektor szkoły może na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej wzbogacić proces nauczania o inne rodzaje zajęć, nie wymienione w § 2. W ramach obowiązkowych godzin nauczania języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania umiejętności językowych, nauczanie odbywa się w grupach wydziałowych, międzyklasowych i międzyklasowych liczących do 24 uczniów. Jeżeli w ciągu roku szkolnego dziecko uczęszczające do jednostki integracyjnej uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę niepełnosprawnych dzieci lub uczniów w danej jednostce ponad liczbę określoną w ust.

Wyboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą rodziców, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

Organizacja zajęć z wykorzystaniemmetod i technik kształcenia na odległość

Jeżeli korzystanie z nauczania na odległość przez Internet nie jest technicznie możliwe, rodzice przekazują tę informację telefonicznie sekretariatowi szkoły lub wychowawcy klasy. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zorganizować zajęcia na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą te zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, jeżeli możliwe jest zapewnienie bezpiecznych warunków i higieny nauki w szkole. na terenie szkoły i nie zachodzą zdarzenia mogące zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. Nauczyciele mają obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie trudności związane z realizacją nauczania zdalnego, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Szkoła na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) organizuje dla uczniów naukę religii/etyki na odrębnych zasadach.

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

Ratownicy morscy w Dąbkach 79 2. W przypadku zagrożenia epidemicznego należy ograniczyć ryzyko. zakażenia chorobą zakaźną i zapewnienia bezpiecznych warunków ich przebywania, długość przerw między zajęciami ustala dyrektor.

Organizacja wychowania i opieki

Wolontariat ma na celu organizowanie i niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, aktywne reagowanie na potrzeby społeczności, inicjowanie działań w szkole i w środowisku lokalnym, a także wspieranie różnego rodzaju inicjatyw charytatywnych i kulturalnych. Ratownicy morscy w Dąbkach 84 Wewnątrzszkolny system poradnictwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku studiów lub zawodu. Podejmowane zajęcia mają pomóc uczniom w rozpoznaniu zainteresowań i uzdolnień, zdobyciu informacji o zawodach oraz pogłębieniu wiedzy o otaczającej ich rzeczywistości społecznej.

Ratownicy morscy w Dąbkach 85 c) wzbudzają aspiracje zawodowe i motywują ich do działania, .. e) uwalniają wewnętrzny potencjał uczniów, . f) rozwijanie umiejętności analizowania swoich mocnych i słabych stron, g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współpracy, h) rozwijanie szacunku do samego siebie, . i) poznać możliwe formy zatrudnienia, j) poznać lokalny rynek pracy, . k) poznać możliwości dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego, l) poznać strukturę i warunki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, m) zdiagnozować preferencje i zainteresowania zawodowe, . n) poznać różne zawody, . o) zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja Szkoły

Ratownicy na morzu w Dąbkach 91 11. Koło realizuje swoje zadania zgodnie ze szkolnym planem pracy ochronno-wychowawczej, wychowawczej... profilaktycznej, obowiązującym na każdy rok szkolny, oraz harmonogramem tygodniowym. Dyrektor co roku szkolnego do 5 kwietnia przygotowuje kartę organizacyjną pracy szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych. Innowacja pedagogiczna to innowacyjne rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodologiczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywności nauczania.

Po uzyskaniu pisemnej zgody organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanej działalności innowacyjnej i zatwierdzeniu przez dyrektora, innowacja zostaje wprowadzona.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Zespół ma prawo do ustalania wewnętrznych zasad współpracy, organizacji spotkań, komunikacji, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i oceny swojej pracy. Stanowisko zastępcy dyrektora szkoły oraz inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor za zgodą organu prowadzącego. W szkole mogą działać związki zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły, zgodnie ze swoim statutem i obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodę na rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wydaje dyrektor po wstępnym ustaleniu warunków tej działalności i po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

  • Obowiązek szkolny
  • Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej
  • Prawa i obowiązki uczniów
  • Strój szkolny
  • Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
  • Nagrody i kary
  • Przeniesienie ucznia do innej szkoły

Ratownicy w Dąbkach 110 1. Dziecko może pełnić obowiązek szkolny także poza szkołą, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły, w której dziecko mieszka oraz na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na własne ryzyko oraz ryzyko swoich rodziców lub opiekunów. Ratownicy Morscy w Dąbkach 117 a) uwaga ustna nauczyciela, ... b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku elektronicznym, c) upomnienie nauczyciela z notatką w dzienniku elektronicznym, ... d) upomnienie od nauczyciela dyrektor szkoły z pisemnym zawiadomieniem rodziców – skutkuje obniżeniem oceny z zachowania na koniec semestru (roku), . e) nagana ze strony dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców – skutkuje obniżeniem oceny z zachowania na koniec semestru (końca roku), uczeń: nie osiąga prawidłowego zachowania, nie jest wybierany do udziału w organizowanych konkursach przez szkołę lub reprezentującą szkołę, ma zakaz uczestniczenia w wycieczce klasowej lub innej wycieczce.

Upomnienie dyrektora ważne jest przez okres określony przez dyrektora szkoły. f) Dyrektor może, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, wystąpić do inspektora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli dyrektor: . I. umyślnego wyrządzenia szkody zdrowiu współpracownika, ii. popełnia kradzież, . iii. jest sprzeczne z prawem, iv. demoralizuje innych uczniów, . v. trwale narusza postanowienia Statutu Szkoły.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Przy ustalaniu ocen z lekcji wychowania fizycznego, techniki, techniki, plastyki, muzyki i sztuk wizualnych należy uwzględnić wysiłek, jaki uczeń wnosi w celu wypełnienia obowiązków wynikających ze specyfiki tych lekcji, podczas zajęć wychowania fizycznego, wychowanie – w tym regularność uczestnictwa w lekcjach i aktywność ucznia w zajęciach prowadzonych przez szkołę wychowania fizycznego. Uczeń ma obowiązek przystąpić do każdego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z prowadzącym – nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zaliczenia lub powrotu do szkoły po chwilowej nieobecności. Po dwóch tygodniach od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku ucznia i/lub powrotu ucznia do szkoły po dłuższej nieobecności, nauczyciel wystawia ocenę „dostateczny”.

Ratownicy morscy w Dąbkach 136 8) lekceważy zadania powierzone przez szkołę, nauczyciela, zespół klasowy, 9) często kłamią w codziennym zachowaniu.

Ocenianie uczniów z uwzględnieniem ich potencjalnych trudności adaptacyjnych

Uczeń, który ukończył szkołę obowiązkową lub obowiązkowe studia pozalekcyjne, nie przystępuje do egzaminu klasowego z technologii, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć plastycznych lub zajęć dodatkowych. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub określonej części egzaminu w dodatkowym terminie określonym w harmonogramie egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do egzaminu w roku następnym. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek kształcenia pozaszkolnego nie jest objęty zajęciami sportowymi, muzycznymi, technicznymi, artystycznymi lub dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi.

O wypadku, który miał miejsce na terenie szkoły, dyrektor zawiadamia służby ratunkowe (jeśli zajdzie taka potrzeba), rodziców i organ prowadzący.

Promowanie i ukończenie Szkoły

Pomieszczenia Szkoły, w szczególności aula, pokój nauczyciela wychowania fizycznego i kuchnia, wyposażone są w apteczki, w których znajdują się środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje dotyczące zasad udzielania tej pomocy. Udział uczniów w pracy na rzecz szkoły i środowiska może być realizowany pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia, sprzęt i środki ochrony osobistej odpowiadającej wykonywanej przez nich pracy oraz po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. Procedury postępowania w przypadku zagrożeń, w tym epidemii, wprowadza dyrektor szkoły w drodze zarządzenia i publikuje na stronie internetowej szkoły, informując o tym wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców/przedstawicieli prawnych.

Ratownicy Morscy w Dąbkach 155 15. wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka i wspieranie rodziny... w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do szkoły;. Do przedszkola mogą uczęszczać także starsze dzieci, których obowiązek szkolny został przesunięty na podstawie odrębnych przepisów. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola dla 3-4 latków realizują rodzice lub upoważniona przez nich osoba dorosła.

Ratownicy Morscy w Dąbkach 162 – zawsze sumiennie i uczciwie pracują na rzecz dobra wspólnego, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

Cytaty

Powiązane dokumenty

2) systematyczność udziału ucznia w zajęciach, aktywność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

2) w klasach I-III informacje o postępach uczniów przekazywane są ustnie na bieżąco oraz w razie potrzeb. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej

Procedury mają na celu usprawnienie organizacji zajęć, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz

1. Uczniowie, którzy wyróżnili się w szkole średnią ocen ze wszystkich przedmiotów powyżej 5,0 i wzorowym zachowaniem oraz reprezentowali szkołę na konkursach pozaszkolnych

− otoczenie uczniów opieką świetlicy szkolnej. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa

Uczeń bez zastrzeżeń zachowuje się w szkole oraz podczas wyjść organizowanych przez szkołę..

12) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach

1.Analiza zjawiska. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkoły, wprowadzono przepisy, które wymagają od pracowników szkoły przestrzegania zasad