• Nie Znaleziono Wyników

Szkoły Ponadgimnazjalne w Zabrzu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Szkoły Ponadgimnazjalne w Zabrzu"

Copied!
216
0
0

Pełen tekst

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, wyspecjalizowani doradcy zawodowi z Centrum Poradnictwa Zawodowego i Badań Rynku Pracy dla Edukacji działającego przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu opracowali kolejną wersję poradnika o zabrzańskich szkołach średnich i ich planach rekrutacyjnych na rok 2009/2009/2009. rozwinięty. 10 rok szkolny. Poradnik stanowi kontynuację serii publikacji na temat oświaty w Zabrzu, wydawanej od 2005 roku przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu: techniki obróbki artystycznej, projektowanie, korzystanie z wzornictwa

Tworzenie odzieży: przędzenie, tkanie, dziewiarstwo, wykańczanie, konserwacja włókien i odzieży, garbowanie, wykańczanie, konserwacja włókien i odzieży, garbowanie, krawiectwo, obuwie.

Socjalny: opieka medyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, doradztwo zawodowe, opieka socjalna i penitencjarna

Transportowo – spedycyjny: transport lądowy (ruch przewozy kolejowe i samochodowe), transport wodny

Usługowo – gospodarczy: kosmetyka, fryzjerstwo, hotelarstwo i turystyka, żywienie (gastronomia)

Rozwój środowiska: budownictwo i architektura, geodezja, inżynieria drogowa i kolejowa, inżynieria sanitarna, melioracja, geologia, geofizyka, hydrologia, meteorologia, górnictwo, wiertnictwo, ochrona środowiska.

Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej kończy się zewnętrznym egzaminem kwalifikacyjnym,

Wybór należy do Ciebie

Ukończenie szkoły tego typu umożliwia zdobycie zawodu technika oraz uzyskanie świadectwa

Ukończenie szkoły tego typu umożliwia zdobycie zawodu technika

 • Terminy składania dokumentów przez kandydatów
  • do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych) – od 4 maja 2009r. do 10 czerwca 2009r
  • do klas pierwszych gimnazjów dwujęzycznych – od 4 maja 2009r
 • Terminy rekrutacji
  • do klas pierwszych gimnazjów (w tym oddziałów dwujęzycznych, szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego)
  • do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym oddziałów dwujęzycznych, klas
  • do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum
  • do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: szkół policealnych i szkół dla dorosłych wszystkich typów
 • Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie
  • Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia
  • Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum,
  • Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2008/2009
  • Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów
 • Organizacja egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w liceach i technikach uzupełniających, szkołach
  • W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia
  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2008/2009 - uczniowie klas III
  • Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu
  • Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom
  • Nazwa
  • Nazwa
  • Nazwa
 • maja do 16 czerwca
  • Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół
  • Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń o osiągnięciach sportowych,
 • czerwca do
 • czerwca 2009r
 • Od 01 lipca do
  • Kuratorium Oświaty Delegatura w Gliwicach
  • Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 8
  • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Badania Rynku Pracy

10:00 – kandydat przekazuje wybranym szkołom średnim uwierzytelnione odpisy świadectw maturalnych oraz zaświadczenie o dokładnym zaliczeniu matur. Uczniowie, którzy nie są zapisani do wybranych szkół, składają oryginały dokumentów do szkół, w których znajdują się wolne miejsca.

Informacje o planowanych profilach, zawodach i specjalnościach w szkołach prowadzonych

Licea Ogólnokształcące

Licea Profilowane

Szkoły artystyczne

Technika

Zasadnicze Szkoły Zawodowe

Szkoły Policealne

Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Dorosłych

Opisy zabrzańskich

WYKAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZABRZU CENTRUM EDUKACJI

Baza dydaktyczna: szkoła posiada 4 połączone w sieć pracownie komputerowe, pracownię komputerową wyposażoną w komputery Apple Mc, pracownię fizyczną, biologiczną, chemiczną, językową, salę audiowizualną, bibliotekę, salę gimnastyczną, salę gimnastyczną, i boisko sportowe. Działania te gwarantują wysoki poziom kształcenia i szkolenia, dzięki czemu szkoła ugruntowuje swoją potwierdzoną tradycją wysoką (a nawet wyjątkową) pozycję w mieście w świadomości uczniów i mieszkańców.

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski 2. Matematyka

TECHNIKUM NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO

Szkoła zawsze stara się pomóc młodemu człowiekowi odnaleźć właściwą drogę, znaleźć zawód, odnaleźć swoje miejsce w życiu.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Język polski 2. Język angielski

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO

Uczestnicząc w pracach ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli CKP z siedzibą w Łodzi oraz Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKP i CKU z siedzibą w Rybniku, współpracujemy z ośrodkami kształcenia praktycznego i ośrodkami kształcenia ustawicznego w całej Polsce. Współpraca z instytucjami: z Krajowym Centrum Wspierania Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, z Akademią Pedagogiczną TWP w Warszawie - Wydział Nauk Społecznych i Pedagogicznych.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Studenci kierowani są na praktykę zawodową w ośrodku szkolenia praktycznego w Zabrzu przez swoje szkoły macierzyste, na podstawie odrębnie zawieranych umów.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 5 DLA DOROSŁYCH

Centrex: 224

Zajęcia dodatkowe organizowane przez placówkę: chór szkolny, kółko chemiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kółko geograficzno-turystyczne, kółko ekologiczne, kółko historyczne, kółko przedsiębiorczości, kółko literacko-redakcyjne, kółko literackie dla uczniów szkół średnich, grupa językowa. Umiejętność korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej:. szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego. DODATKOWE INFORMACJE. W murach dawnej szkoły podstawowej nr 45 w powiecie Helenka rozpoczęła działalność publiczna szkoła średnia Stowarzyszenia Salezjańskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był ks. mgr Damiana Kempy sdb, a ks. wspierał go w tworzeniu atmosfery ducha salezjańskiego.

Wraz ze wzrostem liczby uczniów wzrosła także liczba salezjanów pracujących wśród młodzieży, co nastąpiło 8 czerwca 2001 r. Mgr Tadeusz Rozmus sdb założył wspólnotę zakonną w Zabrzu. Pod nowym kierownictwem prace remontowe w szkole i poza nią nabrały nowego impetu: wymieniono centralne ogrzewanie, wyremontowano wyposażenie sali gimnastycznej (szatnie, toalety i prysznice), rozbudowano szkolną sieć komputerową, zagospodarowano teren wokół szkoły został ogrodzony, wyremontowano korytarz na parterze i wybudowano nowe boisko sportowe.

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Język polski

Matematyka lub biologia lub historia 3. Język obcy nowożytny

Geografia lub chemia lub WOS

ZABRZAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO

Możliwość wykorzystania technologii informatycznych: możliwość wykorzystania technologii informatycznych na lekcjach i lekcjach popołudniowych w kafejce internetowej. Współpraca z innymi szkołami i instytucjami: szkoła uczestniczy w wielu projektach Unii Europejskiej: Leonardo da Vinci, Socrates Comenius. Dzięki udziałowi w tych programach możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami z Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Francji i Szwecji.

Zabrskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego działa od roku szkolnego 2002/2003 jako kontynuacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Konstrukcyjnych w Zabrzu, dlatego też jego historia obejmuje 30 lat działalności. Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w zakresie Kształcenia i Szkolenia, Tytuł Wolontariusza Roku 2005, udział w programach Unii Europejskiej: Leonardo da Vinci, Socrates Comenius, liczne osiągnięcia dydaktyczne uczniów w konkursach zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i centralnym płytki; liczne osiągnięcia sportowe uczniów zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wiedza o społeczeństwie 3. Informatyka

Język obcy

VI LICEUM PROFILOWANE

Język polski 2. Biologia

TECHNIKUM NR 6

Podstawy budownictwa - Technologia budownictwa - Podstawy projektowania - Konstrukcje budowlane - Instalacje budowlane - Kosztorysowanie - Organizacja pracy. org. szkoła).

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6

ZESPÓŁ SZKÓŁ

EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH 41-800 Zabrze, Plac Traugutta 1

Szkolny klub dla przedsiębiorczej młodzieży, szkolna pracownia śpiewu, Szkolny Klub Europejski, zajęcia terapeutyczne dla dysleksji, zajęcia dla maturzystów i uczniów przygotowujących się do egzaminów zawodowych.

IV LICEUM PROFILOWANE

Język polski 2. Geografia,

TECHNIKUM NR 4

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 9

Geografia (Sprzedawca) / Biologia (Fryzjer) 3. Matematyka

Informatyka

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 1

SZKOŁA POLICEALNA NR 5

Przedmioty wybrane do rozszerzenia Dodatkowe wymagania

Centrex: 226 www.zsms.com.pl www.zsms.com.pl e-mail: sekretariat@zsms.com.pl Dyrektor szkoły: mgr Krystian Witowski.

TECHNIKUM NR 2

Przewidywana liczba miejsc w roku szkolnym 2009/2010 Nazwiska zawodowe Przewidywana liczba miejsc Technik samochodowy 60 Technik architektury krajobrazu 30.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8

Studenci ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy wielozawodowej w zawodzie monter rurociągów będą mieli możliwość odbycia stażu na stanowisku niepełnoletniego pracownika w Zakładzie „Gazobudowa Zabrze”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 41-800 Zabrze ul. Wolności 323

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Witold Pilecki jest nierozerwalnie związany z historią Podstawowej Szkoły Górniczej KWK „Makoszowy”, której początki sięgają 1945 roku. Z inicjatywy Ministra Górnictwa powołano szkołę zawodową przygotowującą górników do pracy zawodzie górniczym, następnie „Concordia-Ludwik” i „Mikulczyce”. W 1958 roku szkoła przeniosła się do swojego budynku przy ul. 3 Maja 118, gdzie mieści się do dziś i została oddana pod opiekę KWK „Makoszowy”.

Choć przy szkole otwarto nowoczesną pracownię RTV oraz Izbę Pamięci, Tradycji i Ekspansji, szkole nie oszczędził kryzys gospodarczy, zamknięto szkolne warsztaty i internat. Tworząc nowe kierunki z elektroniki i informatyki, szkoła rozbudowała bazę dydaktyczną i utworzyła trzy laboratoria komputerowe, interdyscyplinarną pracownię przedmiotów telekomunikacyjnych oraz pracownię multimedialną wyposażoną w sprzęt komputerowy i projekcyjny.

XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski 2. Język obcy

TECHNIKUM NR 3

Obwody analogowe - Obwody cyfrowe - Przyrządy pomiarowe - Laboratorium telekomunikacyjne - Systemy przełączające - Systemy transmisyjne - Usługi telekomunikacyjne - Specjalizacja.

SZKOŁA POLICEALNA NR 3

Rok 2009/10 oferuje absolwentom naukę w: pierwszej klasie liceum ogólnospołecznego i administracyjnego z rozszerzonym programem nauczania z historii, sportu i języka polskiego.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Historia

Współpraca z innymi szkołami i instytucjami: uczelniami, instytucjami miejskimi DMiT, Teatrem Nowym, muzeami, MOK, przy szkole działa ośrodek redystrybucji i kontroli prac maturalnych i maturalnych.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Na przestrzeni lat zmieniała się lokalizacja, zmieniał się profil szkoły (a raczej rozbudowywał), zmieniała się nazwa, otoczenie i sam budynek szkoły zmieniały się na naszych oczach. Języka polskiego uczono wyłącznie w szkole mniejszościowej w Mikulczycach, mieszczącej się w murach niemieckiej szkoły podstawowej Schlageterschule. Sytuacja uległa zmianie po II wojnie światowej i w budynku, który dziś jest naszą siedzibą, zaczęła funkcjonować szkoła podstawowa.

To właśnie w budynku tej szkoły w 1965 roku rozpoczęło działalność Technikum Elektryczne, co wyznacza historię dzisiejszego Zespołu Szkół nr 1 im. Rozpoczęło się 10. W 1972 roku Technikum Elektryczne musiało opuścić budynek przy Placu Warszawskim i przenieść się do Mikulczyc, do Szkoły Podstawowej nr 2. 27, przeniesiony.

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM NR 7

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Wybrany przedmiot w zależności od profilu - fizyka (do klasy A)

Do klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim przyjmowani są absolwenci dwujęzycznej klasy licealnej lub posiadający certyfikat DSD I. Kandydaci niespełniający żadnego z powyższych kryteriów będą mieli możliwość przystąpienia do testu językowego na poziomie B2. Do klasy DELF z rozszerzonym językiem francuskim przyjmowani są uczniowie, którzy zdali egzamin gimnazjalny z języka francuskiego, posiadają certyfikat DELF na poziomie A2 lub ukończyli dwujęzyczne klasy gimnazjum z językiem francuskim.

Kandydaci niespełniający żadnego z powyższych kryteriów będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu językowego na poziomie A2. Możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego: rozmowy indywidualne, zajęcia dydaktyczne, wyjazdy z doradcą zawodowym w CKPiU w Zabrzu (doradca zawodowy – od wtorku do piątku).

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Mikołaja Reja

Matematyka

Informatyka (w klasie IA) Biologia (w klasie IB)

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IB - nauki humanistyczne/przyrodnicze (grupa humanistyczna z rozszerzeniem: język obcy, język polski, historia, WOS grupa nauk przyrodniczych z rozszerzeniem: język obcy, biologia, chemia lub geografia). Szkoła zadbała także o to, aby uczniowie mieli możliwość zjedzenia ciepłego posiłku (przekąski w szkolnej stołówce i sklepiku szkolnym). Zajęcia dodatkowe organizowane przez placówkę: Centrum Pracy Pozaszkolnej nr. 4, który swoją bogatą ofertą zaspokaja zainteresowania i potrzeby uczniów (47 kół zainteresowań, w tym artystycznych, naukowych, sportowych oraz wystawienniczo-konkursowych). , koncerty, spektakle i turnieje sportowe).

Możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego: w szkole działa Szkolne Centrum Karier, które pomaga młodym ludziom planować swoją edukację i karierę. Każdy uczeń uczestniczy w lekcjach poradnictwa zawodowego, co daje mu możliwość dokonania właściwego wyboru szkoły i kierunku studiów.

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Absolwenci naszego liceum będą gotowi kontynuować naukę w kierunku ratownictwa przedmedycznego i gaszenia pożarów w szkołach wyższych, uczelniach tego samego kierunku lub na kierunkach pokrewnych, takich jak ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem czy jednolite pola. Centrex: 187 www.zs17zabrze.com www.zs17zabrze.com e-mail: sekretariat@zs17zabrze.com Zleceniodawca: mgr Lucyna Granda Współpraca z innymi szkołami i instytucjami: współpraca z Politechniką Śląską i innymi uczelniami, PTTK, Klubem Kibica Zabrzy i innymi instytucjami.

W szkole panuje przyjemna i przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce, a mocną stroną szkoły jest wykwalifikowana kadra do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z grupy zawodów usługowych, hotelarskich i turystycznych. Szkoła ma ugruntowaną pozycję na rynku edukacyjnym miasta Zabrze, o czym świadczy 100% frekwencja we wszystkich typach szkół Zespołu Szkół nr 1 im. 17 oraz liczne nagrody i wyróżnienia władz miasta.

TECHNIKUM NR 8

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

SZKOŁA POLICEALNA NR 4

Centrex: 193

Współpraca z innymi szkołami i instytucjami: współpraca ze szkołami artystycznymi z Czech i Słowacji, ze szkołami artystycznymi w Polsce, współpraca z Biurem Mediów Miasta Zabrze, MOSiR w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego, Muzeum Miejskim, ZKWK Luiza, Towarzystwem Ochrony Zabytków w Zabrzu, Instytut Polski w Düsseldorfie, Stowarzyszenie Pro Futuro, prywatne firmy i instytucje oraz stowarzyszenia z miasta, województwa i zagranicy. Nasza szkoła posiada profesjonalny sprzęt studyjny, który pozwala w ciekawy i atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę z przedmiotów artystycznych, języków obcych i przedmiotów ogólnych. Po ukończeniu nauki w szkole artystycznej student przystępuje do egzaminu dyplomowego, którego praca dyplomowa obejmuje egzamin z historii sztuki, rysunku i malarstwa oraz z wybranej specjalności.

LICEUM PLASTYCZNE

Malarstwo max 10 pkt

Kompozycję przestrzenną max 10 pkt

Rozmowę kwalifikacyjną max 10 pkt

Kandydat zdał egzamin wstępny, jeśli uzyskał ocenę większą lub równą 3 z każdej części oraz ocenę ogólną 20 lub wyższą ze wszystkich egzaminów.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH

Po uzyskaniu pozytywnych ocen na koniec roku w klasie III, uczeń kontynuuje naukę w klasie IV bez dodatkowych formalności. Liceum Plastyczne jest 6-letnią szkołą artystyczną dla absolwentów szkół podstawowych, do której selekcja odbywa się w drodze egzaminu wstępnego.

Zajęcia dodatkowe organizowane przez placówkę: Klub Informatyczny, SKS, Klub Absolwentów, Klub Wokalno-Taneczny, Klub Artystyczny, Klub Europejski, Klub Ekologiczny SKPCK, Szkolny Ośrodek Kariery, Klub Turystyki i Krajobrazu. Możliwość korzystania z technologii informatycznych: dwa laboratoria internetowe, multimedialne centrum informacji, klub IT, studenci mogą korzystać z Internetu podczas długich przerw; przedmioty: informatyka, obsługa komputerów osobistych. 3-go Maja, Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 2 13 w Zabrzu, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, Prywatne Centrum Kształcenia Ustawicznego – Wszechnica Zabrzańska.

LICEUM PROFILOWANE

DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

DLA UCZNIÓW

SŁABOSŁYSZĄCYCH

Dodatkowe predyspozycje i umiejętności wymagane od kandydatów: Przydatność do zawodu ustalana jest na początku roku szkolnego na podstawie badań lekarskich przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA POLICEALNA NR 8 SPECJALNA

I UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE SPECJALNE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego

Zajęcia dodatkowe organizowane przez placówkę: Studenci mają dużą ilość zajęć wychowania fizycznego – 12 godzin tygodniowo; mogą brać udział w lekcjach uzupełniających z języka polskiego, matematyki i kół przedmiotowych, m.in. przedmiotów ścisłych, historii, geografii i chemii w szkole podstawowej. Możliwość wykorzystania technologii informatycznych: Uczniowie mają dostęp do technologii informatycznych w sali komputerowej i bibliotece szkolnej. Możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego: poradnictwo zawodowe zapewnia psycholog szkolny, zapraszani są także eksperci w tej dziedzinie.

Joanna Skowrońska jest pierwszą lekkoatletką, która po 24 latach przerwy reprezentowała Polskę w gimnastyce na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney 2000 i zajęła trzecie miejsce w finale Pucharu Świata (skok) Glasgow 2000.

X LICEUM PROFILOWANE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH im. dr Bronisława Hagera

Koordynator Centrum Edukacji Zaocznej (VTI 2) – Belgia, Miejskiego Instytutu Handlu SHIM – Belgia Institutio di istruzione Superiore P.Canonica – Włochy, grup Scolar Cserey-GogaCrasna – Rumunia (współpraca w ramach unijnego programu Socrates Comenius). Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodach kucharza, kelnera i sprzedawcy, ukończenie kursu kasjerskiego.

TECHNIKUM NR 5

Chemia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE NR 2 DLA DOROSŁYCH

Cytaty

Powiązane dokumenty

Planowanie tygodniowej liczby godzin – liczba tygodni w roku szkolnym, [w:] Organizacja pracy szkół od 1 września. Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st.. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów

Maksymalna liczba punktów: 40 (za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt)1. (wymagana pełna poprawność

I Liczba oddanych głosów w Obszarze nr 5 – ZAKACZAWIE II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty

e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach. 2 niniejszego paragrafu, a w przypadku gdy zespoły mające równą liczbę punktów nie rozegrały jeszcze

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Jeżeli jest tylko jeden

C – ocena oferty badanej (liczba punktów przyznanych ofercie badanej).. Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.