• Nie Znaleziono Wyników

błędnym podaniu następuje 30-minutowa blokada systemu: System pozostaje zablokowany przez 30 minut, jeśli 3 razy pod

W dokumencie ekey home INSTRUKCJA OBSŁUGI (Stron 38-45)

Stosowanie czytnika linii papilarnych z menu jednostki sterującej

Przy 3-krotnym błędnym podaniu następuje 30-minutowa blokada systemu: System pozostaje zablokowany przez 30 minut, jeśli 3 razy pod

rząd podany zostanie zły kod zabezpieczający.

Wprowadzanie kodu zabez-pieczającego

System pracuje w trybie normalnym.

Krok Działanie Opis Wskazanie

1. Nacisnąć OK.

2. Nacisnąć < lub >, aby wybrać pozycję 1 kodu zabezpieczającego.

3. Nacisnąć OK.

4. Nacisnąć < lub >, aby wybrać pozycję 2 kodu zabezpieczającego.

5. Nacisnąć OK.

bt wyświetlane jest tylko wówczas, gdy dany czytnik linii papilarnych jest czytnikiem Bluetooth.

Wprowadzono prawidłowy kod zabezpieczający. System wyświetla menu główne.

Jeżeli w ciągu 90 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, system automatycznie powraca do trybu normalnego.

WSKAZÓWKA

Wybór rodzaju obsługi: Jeśli dany czytnik linii papilarnych jest czytnikiem Bluetooth, można wybrać rodzaj obsługi.

Patrz Rodzaje obsługi, strona 26.

Stosowanie czytnika linii papilarnych z menu jednostki sterującej pl│39 Zmiana kodu zabezpieczającego odbywa się w menu głównym.

By wejść do menu głównego, należy podać kod zabezpieczający.

Patrz Wprowadzanie kodu zabezpieczającego, strona 37.

System wyświetla menu główne.

Krok Działanie Opis Wskazanie

1. Nacisnąć < lub > do momentu wyświetlenia Sc.

2. Nacisnąć OK.

3. Nacisnąć < lub >, aby wybrać pozycję 1 nowego kodu zabezpieczającego. Np.

2.

4. Nacisnąć OK.

5. Nacisnąć < lub >, aby wybrać pozycję 2 nowego kodu zabezpieczającego. Np.

5.

6. Nacisnąć OK.

Nowy kod zabezpieczający jest zapisany. System pracuje w trybie normalnym.

Zmiana kodu zabezpieczają-cego

Jasność diod LED statusu czytnika linii papilarnych w stanie spoczynku może być ustawiana.

Ustawianie jasności diod LED czytnika linii papilarnych odbywa się w menu głównym.

By wejść do menu głównego, należy podać kod zabezpieczający.

Patrz Wprowadzanie kodu zabezpieczającego, strona 37.

System wyświetla menu główne.

Krok Działanie Opis Wskazanie

1. Naciskać < lub >, do momentu wyświetlenia LE.

2. Nacisnąć OK.

3. Nacisnąć < lub >, aby ustawić wybraną jasność diod LED czytnika linii papilarnych. Np. 2.

0 = diody LED wyłączone 1 = diody LED przyciemnione (ustawienia fabryczne)

2 = diody LED włączone

4. Nacisnąć OK.

5. Naciskać ESC, aby powrócić do menu głównego.

Miga 1 punkt z lewej strony.

Jasność diod LED czytnika linii papilarnych została ustawiona. System pracuje w trybie normalnym.

Ustawianie jasności diod LED czytnika linii

papilarnych

Stosowanie czytnika linii papilarnych z menu jednostki sterującej pl│41 Zakres regulacji czasu przełączania każdego przekaźnika wynosi od 1 do 99 s. Fabrycznie czas przełączania jest ustawiony na 3 sekundy. Przy wartości 0 s przekaźnik działa jako przełącznik: Przekaźnik zmienia stan przełączania przy dopasowaniu metody identyfikacji i utrzymuje go do momentu ponownego dopasowania.

WSKAZÓWKA

Czas przełączania przekaźnika = 0: W przypadku sterowania systemem sygnalizacji włamania, dla którego czas przełączania przekaźnika = 0, awaria zasilania lub restart powodują dezaktywację systemu! Do resetu dochodzi, gdy na jednej jednostce rejestracyjnej wykorzystana zostanie 10 razy pod rząd nieznana metoda identyfikacji.

Ustawianie czasu przełączania przekaźnika odbywa się w menu głównym.

By wejść do menu głównego, należy podać kod zabezpieczający.

Patrz Wprowadzanie kodu zabezpieczającego, strona 37.

System wyświetla menu główne.

Krok Działanie Opis Wskazanie

1. Naciskać < lub > do momentu wyświetlenia rt.

2. Nacisnąć OK.

3. Nacisnąć < lub >, aby wybrać numer przekaźnika. Wybór przekaźników dostępny jest w jednostkach sterujących z więcej niż jednym przekaźnikiem.

4. Nacisnąć OK.

5. Nacisnąć < lub >, aby wybrać czas przełączania przekaźnika. Np. 10.

6. Nacisnąć OK.

Czas przełączania przekaźnika został ustawiony. System pracuje w trybie normalnym.

Ustawianie czasu przełączania przekaźnika

WSKAZÓWKA

Tylko w przypadku ekey home jednostki sterującej integra: Ta funkcja dostępna jest tylko w przypadku ekey home jednostki sterującej integra.

Sposób funkcjonowania wejścia cyfrowego można ustawić w następujący sposób.

Przycisk otw. drzwi

Wejście cyfrowe funkcjonuje standardowo jako przycisk otwarcia drzwi dla przekaźnika 1. Przekaźnik przełącza się przy tym na ustawiony czas przełączania przekaźnika lub tak długo, jak wejście cyfrowe jest aktywne (np. przycisk otwarcia drzwi, trwałe otwarcie).

Sygnalizacja

Diody LED na jednostce rejestracyjnej informują przez 30 sekund o statusie wejścia cyfrowego, gdy upoważniony palec zostanie przeciągnięty nad czujnikiem lub gdy na klawiaturze wprowadzony zostanie uprawniony kod użytkownika. Jeśli wejście cyfrowe jest aktywne, wówczas diody LED funkcji na czytniku linii papilarnych lub diody LED statusu na klawiaturze numerycznej świecą się na czerwono. Jeśli wejście cyfrowe jest nieaktywne, wówczas diody LED funkcji na czytniku linii papilarnych lub diody LED statusu na klawiaturze numerycznej świecą się na zielono. Jeśli stan wejścia cyfrowego zmieni się w trakcie tych 30 sekund, wówczas zmiana zostanie odpowiednio zasygnalizowana. W ten sposób widać np., że system sygnalizacji włamania jest uzbrojony.

Blokada przekaźnika 1

Przekaźnik 1 nie może być przełączany przy aktywowanym wejściu cyfrowym 1. Diody LED na jednostce rejestracyjnej informują przez 30 sekund o statusie wejścia cyfrowego 1, gdy upoważniony palec zostanie przeciągnięty nad czujnikiem lub gdy na klawiaturze wprowadzony zostanie uprawniony kod użytkownika. Jeśli wejście cyfrowe 1 jest aktywne, wówczas diody LED funkcji na czytniku linii papilarnych lub diody LED statusu na klawiaturze numerycznej świecą się na czerwono.

Jeśli wejście cyfrowe 1 jest nieaktywne, wówczas diody LED funkcji na czytniku linii papilarnych lub diody LED statusu na klawiaturze

numerycznej świecą się na zielono. Jeśli stan wejścia cyfrowego 1 zmieni się w trakcie tych 30 sekund, wówczas zmiana zostanie odpowiednio zasygnalizowana. Przekaźnik nie przełącza się jednak automatycznie przy zmianie między aktywnym a nieaktywnym wejściem cyfrowym 1.

Ustawianie wejścia cyfrowego

Stosowanie czytnika linii papilarnych z menu jednostki sterującej pl│43 Sygnalizacja jeszcze aktywnego systemu sygnalizacji włamania może

odbywać się za pośrednictwem tej funkcji. Dostęp przez przekaźnik 1 jest niemożliwy, jeśli system sygnalizacji włamania został zdezaktywowany.

Ponieważ obsługiwane mogą być przekaźniki 2 i 3 (przekaźnik 3 tylko w ekey home jednostce sterującej natynkowej 3), strefy niemonitorowane przez system sygnalizacji włamania mogłyby być dostępne. Jeden z przekaźników może być również wykorzystywany do

dezaktywacji/aktywacji systemu sygnalizacji włamania.

Ustawianie cyfrowego wejścia odbywa się w menu głównym.

By wejść do menu głównego, należy podać kod zabezpieczający.

Patrz Wprowadzanie kodu zabezpieczającego, strona 37.

System wyświetla menu główne.

Krok Działanie Opis Wskazanie

1. Naciskać < lub > do momentu wyświetlenia IP.

2. Nacisnąć OK.

3. Nacisnąć < lub >, aby wybrać odpowiednią funkcję:

Fr = przycisk otwarcia drzwi przekaźnika 1;

A = sygnalizacja przekaźnika 1;

Ar = blokada przekaźnika 1.

Np. A.

4. Nacisnąć OK.

Wejście cyfrowe zostało ustawione. System znajduje się w menu głównym.

System dopuszcza zapis maksymalnie 198 metod identyfikacji, w tym 99 palców i 99 transponderów RFID dla maksymalnie 99 użytkowników.

Zapisywanie palca

Zapisywanie palców umożliwia:

□ przydzielenie użytkownikowi miejsca w pamięci;

□ przydzielenie numeru do palca (F1, F2, …, F9, F0);

przydzielenie palca w przypadku ekey home jednostki sterującej natynkowej 3 oraz przydzielenie przekaźnika w przypadku ekey home jednostki sterującej integra 2.

WSKAZÓWKA

W dokumencie ekey home INSTRUKCJA OBSŁUGI (Stron 38-45)