(Bouvcrnements um« Sommanbanturen

W dokumencie Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preußischen Armee für das Jahr 1822 (Stron 148-154)

25 e r Ii n.

Gouverneur: Gen b 3nf. Gr. v. Gneifcnau 0 & #1 (BWJiyCHMir,) (ÖMT2)^RAKI)(lRG3y (RPV2) (REDUT) ‘Ptiii'tS D. ObetitKlIiUtEruni.*

i£om. 11. 8 lief o. gnn 3nf. * Olegtä.-(Eommanbant: Gen.iSt. v. 55rnud)itfd) cj|ii ##2U).

8l)tf bet üiinb < u. ©tenj; (öcubarmetie, u. mit btt g-tibumy ber ®oui>mitmtnt5:®rf(bäftt beauftragt.

2lbjuf.: S9?nj. Uvfin v. 9>i!)v (RAI) : 06. Cf. v. Gón färb {FiYIV3) (RAv) Gouv.i©t.;7(vit 5> 5f) v i 11 g. IGonuPveb. gie^e #%n). ; 2(bg. ®ouii.ii(iib. toM iilü. ivivil. 3uHi}vatl) u, Ob.i’äui. b. (üen.itHubitoriat.

25 r e

& {

a u.

erttr (Eomtnanbant: Gen. Cf. 0cf)ufer v. 0enben ^5 ^ 2ttt , < Oberft v. 01ran$ ni.- t§t (RGf)

(R IV.4) (R A2) (REüdT) CGSF3) laę^Jtaj.: SfJtaf v. SBoffframsbovff.

®SHV.f?lub!t- ##(;er. iGavn.pveb. 95M)m.

iDOUDenieinrnc» or^rnimiunvwinwvtir. »oy (Eobfenj unb @ () ren (>v e i f fł e i n.

Sommanbant: ©en.;9)}aj. ». Hofmann %#2(ÖLV)(RGi) (

R JYZ)

( fl^4 2) (

REDd T)

flMafs.'iWaj.: €ap üOiiidctiiuS.

@jat'tt<2fubtt. .ipeinä'iuä. @ant.;0t.;2U'$t Dr, Ä6vte. 1

; <£i'eb. SRebe. I 2(bg. 2tet i£om. ®iaj, v. SKeiiorff gedotiien.

;

d 6 ( tt.

idec Sommanbnnt: ©en/Waj ©av. 0. (Enbe % #1 (UGi) (CHMV) (RG4) (iw 4) (n Ai) atec i Ob.*?t. ©au. Ä e I i e v m e i ft e v v. b. 8 u iVb

@2

(RW

4) nti8C' 61 eten ®«be<?l. jstguti.

QMdl^aj.: Sieglet Q.

©am/ilub.@.;£t.Äeba-#21©avn. Dr. ©rafy 11.

d 0 l f> e t g.

Sommanbant: ©eniUtaj v. ^ u n iE, #1 (RG4) (RWS) 'PIaę.i?Waj.: Sap. @tä( ». jp oiftein.

©avn.ijfob. @.;St tDiiHiep.|©amf©u2(e;t Slebfd).

3lbg. <£om. ®fii..S0iaj. «Streit geflogen.

d

0 f C

l

Commanbant: ©ettiSOtaj. v. SBeifjtett % #1 (RA 2) 5)(a£;SÖtaj.; Sap. Seining.

©avit.;2(uib. 4> e v vman n. |$ejt.f©veb. ©irf enftocF.

s et.<Xtjt Sßinflei-.l d m

fl

t t tt.

Sommanbant: Obeuft ©av. «. © iil 0 ro % #2 (RA2) 9)Iaß:%iaj : ^ t r fe.

©am.;2(ubit. © if cf) c ff. |®aun.:©t ;2irät Dr. @ci)uf$.

|Scfhmg6;£f)iv. SR appoint.

2(bg._ «Pla^SSaj. 5up. geige ged.; ©ant. < ««int. Vfatr m. 'Pen4 bim.

£ o tt $ i fl­

irtet Sommanbattt: ©en.;£t, v. Äaftcier # #1 (RG3.4) (JiWi) (RA 1.2) (SSó) ater i Obevft v. SV} a ft nie v # #i(R IY4' (RA2)

©ia$:Waj : SÖtai ©av ». SBangenf)eim #2 (RIV4)

@avtu2(ubit. Sannert. i©arn.:©t ;2(vjt ^ebevvev.

9teufafirroaf]"ev unb $oet 9Beic^ft’(munfce.

Commanbant: Obevft p. ©varfbufen #2 (Rff'4) (^^2)

©am.; u. geftungiSt'Pveb. ©vgufeiy , dfj v e h b v e i t ft c i n 4 ebbte«

vvfvMvvnimtunc u« 'CDiureianoancurejt, (E*v furt unb ^etetßbecg.

Ccmmanbant:

©ldĘ,:93ini.: Cap. 9tiifd).

©ant.titbit. 2D a a n e r.

i 0tdbg:'2lrjt Dr. @djSiting.

3C0g. 6cm. ©m.: istni. » Slumemltin m. 3nact. > ®elj. eu6g,; ptnfi 6cm. ©e. 2t. t>. 3«fttow gut.

© t a

Ccmmanbant: Obevjt » ©(an #13 (RAt) 9>(a§iOTaj.: Cap. 0. SBcntf(leni.

©am <?(nbit. Älopffer.

I 0t.<2lrjt 93ta|tboff <s&2». QA. (RWĄ)

> ^ieb. «yopff, f. Ute

2(63. ©out). ©ett.;£t. Drini SSiron ». ffudanS geftcrbeit.

© (

0

g

a

U.

Ccmmanbant: @cn.i93laj. ©ar. 0. 93d(cntiitt ^>3 ^ #1 (NWW2.3) (R(>3) {RW3)(RA2)((SS3) gjlaę/Waj.: Cap. Stilb

©äWt. 13Cnbit ©ut{). |©atn- 0ta(>fr2fv}t 23a(entiit.

© t 0 u b e n j. 1

Ccmmanbant: ©ctvCRaj. 0. Eoffnu $ #g (FMV2) (FEL 4) (RW3) DDtaj.: Cap 0. Ranfte in.

Sairu 2{ub t. 0 d) u 6 e v t.: ©am.*'Pveb. C a r i u $.

i ©t.fAijt 9Iviimann.|

u f i cl>

Ccmmanbant: Oberft v. ©open #1 (RWĄ) (RA2)

*Plalj:S3iaj : © :£t. ©av. 0. 9B a f n S b 0 v ff.

©am :'2u:b. 0 i£t. 93t cpev. 1 ©nvn.i'pvcb. 9teinl)av&.

j ,0t.;2lrjt9iaf)n (RG5.)|

316g. tpia&<S07»i. <p.«et. grp.; ©4t«.i@t.iüitit Dr. ©cpccś m.

»cnf. in ten Sintjeiliint

Königsberg.

©Ciitievneuv: ©cn:8t 0. ©tutterfjeim ^1 (RAi) 2lbjut.: Obcrft ». ©rinfj #

Ccmmanbant: ©en.<932aj. v. ÄurnatolPöfi #1 (RTVS) (RA 2)

‘JMaljttOIaj.: ©Jaj. ». TO on to rot.

©o’uu.;2lubit.£ u ett (S 6 e vg. |©ant/' u.$efi.:©reb. ©aftelf.

Su yem burg.

©otitierneuv: ©eit i9t 'T>riti$ v. ffetuAomOuvg #

#1 HG, iCIILi) (GHFi) (OMTZ) (lUVi) (SSi)

©ęn.i Stab: Sap. v. Sarifien.

"jlbj : Viflj » 9L> OI b e #2. agar. b. 9trgt. <ü»rbe bu <?.i>rpS.

Sommanbaut: Ober|ł bu SDioulin ^3 #1 (RTV3) »asr, bem Gmi.elSiitlie.

2(bj.: Sap. 9Sar ». Stmboff r#2.

^Ma^SRaj.: Cap ». € h a m i e1 #2.

Own;'hub B d> t a r b a u m ad mi. ©avn.^vcb. .^feffejt», t Bt/iU'it ttfd) m 6 n n. for n, ».e. 1; ,pu>.

SOtagbeburg

»Rer Sommanbaut; ©en.<St. » Sarlomiff ^3 * (R/M (Stfo;

3Cbj.: *p.i£t. ©tr. v b. B d> u I e n b u v g a.; i,it •#< ®i»w<ü. zuv Sommanbnnt: Ob. v. i&ccfrn bor

^Maty^iaj.: 3Raj v- 9teinborff

©anutlubit. B.iCt. Sßop | ©«rn.i0t. 2(rit »£aafe.

SDt a i tt $.

ad int. Sommanbaut: ©en.<9D?aj. 95av. v. SOitiffling, f 3«r-'. c- vRtfab. b. iSuhoejifftlłunam.

%bj.: ®taj. ». tin rub #2 (Rf^4)

ad int. i«t oitniu. »i« <pia(jju)iaj.: Sap. » Q)a!menftetn, »eir.

brill 35ll"lt 3nf 1 lit.

©avn.flfubit. £due. | ©am i^veb. 3? a l i f d> #2.

( Btitli'it: 3tegt6.i3(rgt Belle.

Qlbg. Gore. (Sen.stDi.ii, e. Staufenttf »16 Cent. b. 6 ©it), i), idee 6om<

mu no »nt t>. Korieu.

SOt e m e f.

Sommanbaut: Obevfl ». ‘PetevPbovff ^ #2 (RRFx)

,

(R^a)

SOZ i n b e it.

Sommatrbant: ©en/Waj v. 0d)Wid>ow Sh (013)(Rvla)

$la(i<B2aj.: £t. Üitberb #2.

©.itlub. 0.<£t. Qievlett I ©arn.Butlr&t Dr. 3af)ti.

9

t e i fj e.

ad int. Sommanbant: @en.<£t. ». Stpffel ntf, f. ®h>if.

arfr Sommanbant: Oberft 0. Sffiienöfowilp (R/te) OibUji^ai.: Sap. Bdjilbt. j ©«rn,s0tabfc'ili|t 0d)6" #3

©ftuu'jiubit. g)eti<(u<. I (AlV/i)

$ i ( [ a k:

Commanbant: Oberft v. 5va&e»fe(bt #1 (RWą).

fpi«i?:3Raj.: Cap. ». ftieblev %.

®avn.!^ubit. SBtijj. I ®ai-n.j^3i-cbtgeL- SßoiM'd».

‘ « Dr. Altet.l

93 t> f eit.

ad int. Com.: Cap. P. SB U a m 0 to i c 5, »get. t>.' «<n 3hf.i«gt

93

0

t 0 t> a m.

Commanbant: O&evft v. ttfamrnev ^3

$>la^9J?aj.: 9]%aj. v. 9t a tt d) #2 «ggr- e. aten @at»e<sxtgt. }u 5ii<.

<& a a c (

0

u t £5.

Commanbant: O&evft p. £ a u v e n ś ^3 #1 (RW3) (RA2) 9Ma(ł 9Jtaj.: 9) i£t. $abei abt #2.

©.Mib. <£t.®d)me((jei: (GSanu'Pt'cb. ‘Ptlaricf.

t ©t.^U'StDr. Jpaa be t$

2

.l

2(6g.

®a;n.s AuDit. Siufi a!» SiV.»9lu6it. |. 15. Sibif.

6 c|

ip

e i b tt i

Commanbant: ®en.;£t. 9*>ar. ti. $5ofe ^3 (PELS) (SH3'j 9Ma£«WZaj.: Cap. ®e£ig.

®ain.'2(ubit. 0 to He. | ®atn. ®t.;3bejt S3ait£e.

0 t ( f> e t f> e r g.

Commanbant: ®eneSRaj. ». Smfpufd) # #2 (SS3) 9MafcnKaj.: @.i£t ®6vfd)nev #2-

®avn.i1lubit. Jjencfe. [®acn.i(pve&. SKócfe.

i ®u2tvgt 9>etevfett.l

0 p a n b a u.

Commanbant: 06.'£t. u. % A b (e r £& #1 (R tVĄ) IMpbiSX'aj.: Cap. SR e y e v ^2 O-

Óbcr%ub. SriegePrati) %ouneg.

®avn.®>ta&6;2(v}t Seller.

0 t e t t i u.

Commanbant: ©en.*St. v. Sr a fft, r. stt ©imfatt.

2 f Commanbant: Oberft 0. S?rijetn % inäBefonterc bt0

• " SO»6 TccUDeni .

9Ma(s<SRaj.: ®.:£t. tf ©ra'ffot».

cmii 1 SleniK. 9^.:£t. 5> aI) V, '• ależ $t. im llłtn Oiar6e!$»io <&.

®arn.<2fubit. Cu en. 1 ®.<®u2(vgt öirfenljauer«

©tralfutti» *,

Commnnbtmt: (Jkn.sSŚftaj. ». £einten #1 f£rf'3)(fL&) 2t'bjut.: i'ifij 93«v. v. b. S!ci tiefen' #3 (RWą)

^MaftsÖtaj.: S!t. ® d> m i b t.

501aviiU’;O|ficin': 9J?nj. £ o n g e.

! * sPv s£t. 932 u v f (SSą)

QSavn. 2tubit. SB u t c b o r f f. | (Śant s'pveb. $ et et 6.

5 fj O C tt.

(Eommnttb.: ®cn s93?<tj. e n c cf c n b o t f f D. j?inben6uVg,

^Mfl(5:932«j : Cap v. v ge V-

G>«nijŚlubft. 5&ovi-ma 11 n. I®.s®t.?2U'jt 92eumn nit.

5 o t 5 a u,

irtft <£ommanb<int: @en sSR'nj: v Sraufenecf, r. etc 2'ec s Obcrft v. Vöroenfetb ^RJ*)

^MafcsSOiai : 1).s£t. @teJn6mt>ev.

®avri.s2fubtt. ©tbcfcl

1 0t.s2l.i-jt Dr. ge^mantt QA.

2(6g. Som.ffi.nDtaj. ©,. -betidcl t>. Bomutśmatf äli&.sBt. m. gjcnf, »im.

© e f e f. ’

Commanbnnt: O&erft v. ‘}> e 16 a n b t % #1 CRAi) (SSS) QMaęs232nj: ®aj.'v. Smbder

G3am.*3fubit. v. J? y in nu n I ®avn.s®t.s2trjt Dr. ®eeß.

©it fettle tg.

Comnumbant: Ob.s£t. v. ©roefljnfen #1 (RG4) (RWA) (RA*) (REDdTj (003)

<p.s2t. ©eelrauyben.

Ö5avu.'2(ubit. Jtnticf. IÖ5.s@t.s2fi-jt Sßettram #3.

2(bg. @»rn >6tab<>jlrjt Br- ©prensiłl «15 otbeiul. 9>refefi"ot 6et Cljii vuvfli« alt btt Uniberfitäc ju ®vtifdiealb.

© a tui i f o n = S nt p p nt.

W dokumencie Rang- und Quartier-Liste der Königlich Preußischen Armee für das Jahr 1822 (Stron 148-154)