• Nie Znaleziono Wyników

porównuje cele kolonizacji greckiej, fenickiej i rzymskiej, CELUJĄCA

ocenia wpływ starożytnej kolonizacji w świecie śródziemnomorskim na kształtowanie się kultury europejskiej 74. Świat grecki – świat

rzymski DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: początku wyprawy Aleksandra Wielkiego na Persję, kodyfikacji prawa rzymskiego za cesarza Justyniana, ogłoszenia chrześcijaństwa religią państwową w Rzymie,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: hellenizacja, romanizacja, diadochowie, orientalizacja, divide et impera, Pax Romana,

identyfikuje postacie: Aleksandra Wielkiego, Justyniana Wielkiego, Konstantyna, Teodozjusza,

lokalizuje na mapie: Indus, Babilon, Egipt Ptolemeuszów, Kartaginę, zasięg Imperium Rzymskiego, Budapeszt, Wiedeń,

charakteryzuje proces hellenizacji starożytnego Wschodu,

DOSTATECZNA

pamięta daty: bitwy nad Granikiem, bitwy pod Issos, bitwy pod Gaugamelą, śmierci Aleksandra Wielkiego, wydania edyktu Karakalli, zezwolenia przez Konstantyna na swobodę kultu chrześcijańskiego,

identyfikuje postać: Karakallę,

lokalizuje na mapie: Granik, Issos, Gaugamelę, państwo Seleukidów, Aleksandrię w Egipcie, Kolonię, Lyon, Saragossę,

charakteryzuje proces hellenizacji starożytnego Wschodu i podaje przykłady tego zjawiska,

przedstawia proces romanizacji i podaje jego przykłady,

przedstawia podboje Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium, DOBRA

pamięta datę nadania obywatelstwa rzymskiego mieszkańcom Italii,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: koine, kodeks,

lokalizuje na mapie: Antiochię, Pergamon, Palmirę,

przedstawia osiągnięcia budownictwa rzymskiego w starożytności,

wyjaśnia, w jaki sposób Rzymianie utrzymywali kontrolę nad podbitymi ludami, BARDZO DOBRA

przedstawia przyczyny przyjmowania greckich i rzymskich osiągnieć cywilizacyjnych przez różne ludy starożytne CELUJĄCA

przedstawia przykłady funkcjonowania zdobyczy cywilizacji greckiej i rzymskiej w świecie współczesnym,

75. Islam, Europa i antyczne dziedzictwo

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, ucieczki Mahometa z Mekki,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: Koran, pięć filarów islamu,

identyfikuje postać: Mahometa,

lokalizuje na mapie: cesarstwo bizantyjskie, Hiszpanię, Syrię, Palestynę,

przedstawia dzieje Mahometa,

wymienia główne osiągnięcia średniowiecznej cywilizacji arabskiej, DOSTATECZNA

pamięta daty: powrotu Mahometa do Mekki, śmierci Mahometa, bitwy pod Poitiers,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: Sunna, sunnici, szyici, kalif, emir,

identyfikuje postacie: Abd ar-Rahmana III, Awicennę, Awerroesa,

lokalizuje na mapie: Mekkę, Medynę, Kordobę, Bagdad, Damaszek,

opisuje okoliczności powstania i główne założenia islamu, DOBRA

pamięta daty: podboju Hiszpanii przez Arabów, początku rządów dynastii Omajjadów, początku kalifatu w Kordobie, powstania kalifatu Fatymidów,

BARDZO DOBRA

omawia rozwój imperium arabskiego i podje przyczyny jego podziału, CELUJĄCA

charakteryzuje wpływ cywilizacji arabskiej na kulturę średniowiecznej Europy 76. Rywalizacja

chrześcijańsko--muzułmańska na Wschodzie

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: rozłamu chrześcijaństwa (schizmy wschodniej), synodu w Clermont, bitwy pod Warną, upadku Konstantynopola,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: krucjata, zakon rycerski,

identyfikuje postacie: Urbana II, Innocentego III, Władysława III Warneńczyka,

lokalizuje na mapie: cesarstwo bizantyjskie, Konstantynopol,

omawia przyczyny wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej,

wymienia zakony rycerskie powstałe w Ziemi Świętej,

DOSTATECZNA

pamięta daty: pierwszej wyprawy krzyżowej (tzw. rycerskiej), zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców, bitwy pod Hittin, trzeciej krucjaty, czwartej krucjaty, zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców,

identyfikuje postacie: Konrada III, Ludwika VII, Saladyna, Ryszarda Lwie Serce, Fryderyka Barbarossę, Zygmunta Luksemburskiego,

lokalizuje na mapie: Królestwo Jerozolimskie, Akkę, Jerozolimę, Antiochię, Clermont,

opisuje przebieg wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej,

DOBRA

pamięta daty: zdobycia Akki przez muzułmanów, bitwy pod Adrianopolem, bitwy na Kosowym Polu, bitwy pod Nikopolis,

lokalizuje na mapie: lenna Królestwa Jerozolimskiego, Hittin, Adrianopol,

opisuje ekspansję Turków osmańskich w średniowieczu i wymienia związane z nią najważniejsze bitwy, BARDZO DOBRA

przedstawia skutki krucjat i ich wpływ na cywilizację średniowiecznej Europy, CELUJĄCA

formułuje własną ocenę wypraw krzyżowych 77. Europa Zachodnia.

Obszar wpływów trzech religii

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: podboju państwa Wizygotów przez Arabów, bitwy pod Poitiers, bitwy pod Covadongą,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: rekonkwista, emirat,

identyfikuje postacie: Innocentego III, Ferdynanda Aragońskiego, Izabelę Kastylijską, Filipa IV Pięknego,

lokalizuje na mapie: Półwysep Iberyjski, Bagdad,

opisuje przyczyny narastania niechęci chrześcijan do ludności żydowskiej w okresie średniowiecza, DOSTATECZNA

pamięta daty: bitwy pod Las Navas de Tolosa, zhołdowania Grenady przez Kastylię, utworzenia kalifatu w Kordobie, zjednoczenia Hiszpanii przez Królów Katolickich, zdobycia Grenady przez chrześcijan,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: marranowie, moryskowie, getto,

identyfikuje postać: Alfonsa VIII,

lokalizuje na mapie: Kordobę, Grenadę, Kastylię, Andaluzję,

opisuje podboje Arabów w Europie,

DOBRA

lokalizuje na mapie: Las Navas de Tolosa, Poitiers, Covadongę,

opisuje główne etapy chrześcijańskiej rekonkwisty na Półwyspie Iberyjskim, BARDZO DOBRA

porównuje sytuację religijną w Hiszpanii pod rządami Arabów oraz pod panowaniem Królów Katolickich, CELUJĄCA

ocenia relacje między chrześcijanami i muzułmanami w średniowiecznej Europie 78. Europejczycy ruszają

na oceany DOPUSZCZAJĄCA

pamięta datę zdobycia Konstantynopola przez Turków,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: Nowy Świat, Jedwabny Szlak,

identyfikuje postacie: Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana,

wymienia główne przyczyny wielkich odkryć geograficznych, DOSTATECZNA

wyjaśnia i stosuje pojęcia: handel lewantyński, karaka, karawela, astrolabium, portolany, log,

identyfikuje postać: Marca Pola,

lokalizuje na mapie: lądy Nowego Świata, imperium mongolskie,

charakteryzuje wiedzę Europejczyków o świecie w okresie wczesnego i pełnego średniowiecza, DOBRA

opisuje rozwiązania techniczne i wynalazki, dzięki którym europejscy żeglarze mogli wyruszać w transoceaniczne rejsy, BARDZO DOBRA

wyjaśnia, jakie były gospodarcze, społeczne, religijne i polityczne przyczyny wielkich odkryć geograficznych CELUJĄCA

charakteryzuje rolę antycznego dziedzictwa w genezie wielkich odkryć geograficznych przełomu XV i XVI w., 79. Szalona odwaga

i zimna kalkulacja.

Wielcy odkrywcy XV i XVI w.

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: wyprawy Bartolomeu Diaza, wyprawy Vasco da Gamy, wyprawy Krzysztofa Kolumba, wyprawy Ferdynanda Magellana,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: szkorbut, rekonkwista,

identyfikuje postacie: Henryka Żeglarza, Bartolomeu Diaza, Vasco da Gamę, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana,

lokalizuje na mapie: Przylądek Dobrej Nadziei, szlak wyprawy Vasco da Gamy, Kalikat, szlak wyprawy Krzysztofa Kolumba, Sewillę, szlak wyprawy Ferdynanda Magellana,

przedstawia wyprawy odkrywcze Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy, Bartolomeu Diaza, DOSTATECZNA

pamięta daty: wyprawy Johna Cabota, wyprawy Francisa Drake’a, wyprawy Jacques’a Cartiera,

identyfikuje postacie: Jana II, Izabelę Kastylijską, Ferdynanda Aragońskiego, Johna Cabota, Henryka VII, Sebastiana

Cabota, Francisa Drake’a, Jacques’a Cartiera, Elżbietę I, Hernána Cortésa, Francisca Pizarra,

lokalizuje na mapie: Ceutę, Maderę, Azory, Senegal, Bahamy, Filipiny, Nową Fundlandię, Labrador, Rzekę Świętego Wawrzyńca, Montreal,

przedstawia wyprawy odkrywcze Francisa Drake’a, Johna Cabota, Jacques’a Cartiera,

przedstawia niebezpieczeństwa zagrażające żeglarzom w XV i XVI w., DOBRA

lokalizuje na mapie: Rio de Oro, Arguin,

opisuje proces odkrywania nowych ziem przez Europejczyków w XV–XVI w.,

charakteryzuje działalność Henryka Żeglarza i jej znaczenia dla kolejnych wypraw odkrywczych, BARDZO DOBRA

przedstawia i porównuje różne koncepcje poszukiwania morskiej drogi z Europy do Indii, CELUJĄCA

ocenia rolę jednostki dziejach ludzkości (na wybranym przykładzie podróżnika-odkrywcy z XV–XVI w.) 80. Przez morza i oceany.

Podróżnicy XVI–XVIII w.

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: wyprawy Willema Barentsa, pierwszej wyprawy Jamesa Cooka, trzeciej wyprawy Jamesa Cooka,

identyfikuje postacie: Willema Barentsa, Jamesa Cooka,

wskazuje główne kierunki europejskich wypraw odkrywczych w XVII i XVIII w.,

wymienia najważniejszych europejskich podróżników-odkrywców XVII–XVIII w., DOSTATECZNA

pamięta daty: wyprawy Vitusa Beringa, wyprawy Jeana François La Pérouse’a,

identyfikuje postacie: Williama Dampiera, Vitusa Beringa, Jeana François La Pérouse’a,

lokalizuje na mapie: Tahiti, Arktykę, Półwysep Kolski, Nową Zelandię, Hawaje, Cieśninę Beringa,

określa przyczyny europejskich wypraw odkrywczych w XVII i XVIII w., DOBRA

pamięta datę śmierć Jamesa Cooka,

identyfikuje postacie: Samuela Wallisa, Philipa Cartereta, Josepha Banksa, Johanna Reinholda Forstera, Jerzego Adama Forstera,

lokalizuje na mapie: Samoa, Patagonię, Wyspę Wielkanocną, Nową Fundlandię,

charakteryzuje rolę naukowców w wyprawach odkrywczych XVII–XVIII w.

BARDZO DOBRA

charakteryzuje „białe plamy” na mapach świata w XVII i XVIII w.

CELUJĄCA

uwzględniając chronologię – przedstawia proces poznawania zamorskich lądów przez Europejczyków w XVII i XVIII w.

81. Chiński tort i indyjska

perła DOPUSZCZAJĄCA

pamięta datę koronacji królowej Wiktorii na cesarzową Indii,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: imperializm, dominium, koncesja, „krojenie chińskiego tortu”, hasło „otwartych drzwi”,

identyfikuje postać: królową Wiktorię,

lokalizuje na mapie: kraje wchodzące w skład posiadłości kolonialnych Wielkiej Brytanii, tereny zdobyte przez Rosję w Azji, Chiny,

przedstawia korzyści i straty, które państwom zachodnim przynosiło posiadanie kolonii,

charakteryzuje brytyjski modele kolonializmu,

DOSTATECZNA

pamięta daty: powstania sipajów, wybuchu I wojny opiumowej, upadku cesarstwa i powstania republiki w Chinach,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: autonomia kolonialna, Kuomintang,

lokalizuje na mapie: Kanton, kraje wchodzące w skład posiadłości kolonialnych Francji, Rzeszy Niemieckiej, Włoch i Belgii,

charakteryzuje modele kolonializmu Francji, Rosji i USA,

przedstawia walkę mieszkańców Indii i Chin o uniezależnienie się od mocarstw kolonialnych, DOBRA

pamięta daty: założenia Indyjskiego Kongresu Narodowego, wojny japońsko-chińskiej, wybuchu powstania bokserów,

przedstawia przyczyny rozwoju idei kolonializmu w XIX w.,

charakteryzuje politykę kolonialną Wielkiej Brytanii wobec Indii, BARDZO DOBRA

przedstawia formy uzależnienia Chin od państw zachodnich, CELUJĄCA

ocenia pod względem moralnym politykę kolonialną państw zachodnich w Azji w XIX w 82. Japonia –

przymusowe otwarcie

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: wojny japońsko-rosyjskiej, bitwy pod Cuszimą,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: szogun, samuraj, epoka Meiji,

identyfikuje postać: Mutsuhito (Meiji),

lokalizuje na mapie: Japonię, Chiny, Toki (Edo), Koreę,

przedstawia okoliczności dotarcia pierwszych Europejczyków do Wysp Japońskich,

wymienia najważniejsze reformy epoki Meiji,

DOSTATECZNA

pamięta daty: dotarcia Portugalczyków do Japonii, przybycia ekspedycji Matthew Perry’ego na Wyspy Japońskie, epoki Meiji, wybuchu wojny japońsko-chińskiej, anektowania Korei przez Japonię,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: shinto, rangaku, westernizacja,

identyfikuje postać: Matthew Perry’ego,

lokalizuje na mapie: Nagasaki, Shimodę, Hakodate, Port Artur, Tajwan, Mukden,

wyjaśnia przyczyny usunięcia Europejczyków z Japonii w XVII w.,

charakteryzuje reformy epoki Meiji,

DOBRA

pamięta daty podpisania amerykańsko-japońskiego traktatu w Kanagawie,

identyfikuje postacie: Aoki Kon’yo, Maeno Ryotaku,

przedstawia proces „otwierania Japonii” przez państwa zachodnie, BARDZO DOBRA

przedstawia i wyjaśnia wyjątkową pozycję Holendrów w Japonii w okresie izolacji tego kraju CELUJĄCA

charakteryzuje ruch rangaku i działalność wybranych jego przedstawicieli

83. Mądrość i piękno

Wschodu DOPUSZCZAJĄCA

wyjaśnia i stosuje pojęcia: braminizm, bramin, hinduizm, buddyzm, warna, nieposłuszeństwo obywatelskie, porcelana, laka, konfucjanizm, buddyzm, gejsza, impresjonizm, secesja, abstrakcjonizm,

identyfikuje postacie: Woltera, Johanna Wolfganga Goethego, Mahatmę Gandhiego, Konfucjusza, Buddę, Vincenta van Gogha,

lokalizuje na mapie: Indie, Chiny, Japonię, Wielki Mur,

przedstawia osiągnięcia chińskiej techniki i sztuki, które zostały zapożyczone przez Europejczyków, DOSTATECZNA

pamięta daty życia Konfucjusza i Buddy,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: parias, sati, ruch non violence, chinoiserie (chińszczyzna), japońszczyzna, zen,

identyfikuje postacie: Indrę, Warunę, Wisznu, Sziwę, Arthura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego,

charakteryzuje kultury: Indii, Chin i Japonii,

przedstawia główne założenia braminizmu, hinduizmu i buddyzmu,

przedstawia zapożyczenia chińskie, japońskie i indyjskie w sztuce zachodu,

DOBRA

identyfikuje postacie: Hermanna Hessego, Tomasza Manna, Aldousa Huxleya,

przedstawia główne założenia konfucjanizmu,

wymienia twórców kultury zachodniej czerpiących z osiągnięć Indii i Dalekiego Wschodu,

,

BARDZO DOBRA

wyjaśnia, na czym polegał system kastowy w Indiach CELUJĄCA

wyjaśnia przyczyny fascynacji Europejczyków kulturami Azji 84. „Jądro ciemności”.

Spór o kolonializm DOPUSZCZAJĄCA

wyjaśnia i stosuje pojęcie brzemienia białego człowieka,

identyfikuje postać: Davida Livingstone’a,

wyjaśnia, jaką rolę w polityce XIX-wiecznych państw europejskich odgrywał kolonializm, DOSTATECZNA

pamięta daty: wojen burskich, konfliktu o Faszodę,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: trzy C, darwinizm społeczny,

identyfikuje postacie: Rudyarda Kiplinga, André Gide’a,

lokalizuje na mapie: Algierię, Kraj Przylądkowy, Maroko, Kongo, Togo, Kamerun, Libię, Etiopię,

przedstawia zdobycze kolonialne państw europejskich w Afryce, DOBRA

przedstawia argumenty, którymi posługiwali się XIX-wieczni zwolennicy kolonializmu,

wyjaśnia, jaką rolę w polityce XIX-wiecznych państw europejskich odgrywał kolonializm, BARDZO DOBRA

wyjaśnia, dlaczego w drugiej połowie XIX w. poglądy przeciwników kolonializmu nie odegrały większej roli CELUJĄCA

przedstawia własną ocenę kolonializmu,

85. Europa a Stany DOPUSZCZAJĄCA

Zjednoczone

1914–1945 pamięta daty: ogłoszenia doktryny Monroego, rozpoczęcia nieograniczonej wojny podwodnej przez Niemcy,

wypowiedzenia wojny Niemcom przez USA w czasie I wojny światowej, lądowania żołnierzy amerykańskich w Europie w czasie I wojny światowej, ogłoszenia tzw. 14 punktów Wilsona, krachu na giełdzie nowojorskiej (tzw. czarnego czwartku), podpisania Karty atlantyckiej, japońskiego ataku na Pearl Harbor, podpisania Deklaracji Narodów

Zjednoczonych, konferencji wielkiej trójki w Teheranie, konferencji wielkiej trójki w Jałcie, konferencji wielkiej trójki w Poczdamie,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: doktryna izolacjonizmu (doktryna Monroego), czarny czwartek, New Deal (Nowy Ład), wielka trójka, wielka koalicja, nieograniczona wojna podwodna, linia Curzona,

identyfikuje postacie: Jamesa Monroego, Thomasa Woodrowa Wilsona, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla, Józefa Stalina, Harry’ego S. Trumana, Clementa Attlee,

lokalizuje na mapie: USA, Alaskę, Kubę, Pearl Harbor, Teheran, Jałtę, Poczdam,

przedstawia etapy kształtowania się wielkiej koalicji w czasie II wojny światowej,

wyjaśnia przyczyny przystąpienia USA do I i II wojny światowej, DOSTATECZNA

pamięta daty: zatopienia Lusitanii, ogłoszenia programu reform gospodarczych Roosevelta (New Deal), uchwalenia Lend-Lease Act,

wyjaśnia i stosuje pojęcie Lend-Lease Act,

identyfikuje postać: Arthura Zimmermanna,

lokalizuje na mapie: Portoryko, Hawaje, Filipiny,

przedstawia decyzje, które zapadły podczas trzech konferencji wielkiej trójki,

wyjaśnia genezę i główne założenia polityki izolacjonizmu USA, DOBRA

pamięta datę wybuchu wojny amerykańsko-hiszpańskiej,

ocenia, w jakim stopniu zerwanie z polityką izolacjonizmu przez USA wpłynęło na wyniki I i II wojny światowej,

przedstawia plan polityczny zawarty w tzw. 14 punktach Wilsona i ocenia realizację tego programu, BARDZO DOBRA

charakteryzuje powiązania ekonomiczne USA i państw europejskich w okresie międzywojennym, CELUJĄCA

przedstawia rolę prezydentów USA w kształtowaniu europejskiego ładu po I i II wojnie światowej 86. Europa a USA

w okresie zimnej wojny

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta daty: ogłoszenia doktryny Trumana, rozpoczęcia i zakończenia blokady zachodnich sektorów Berlina, powstania RFN, powstania NRD, utworzenia NATO, utworzenia Układu Warszawskiego, wybudowania muru

berlińskiego, kryzysu kubańskiego, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rozpadu ZSRR, powstania

wyjaśnia i stosuje pojęcia: supermocarstwo, światowy system dwubiegunowy, zimna wojna, doktryna Trumana, planUE, Marshalla, blokada zachodnich sektorów Berlina, mur berliński, kryzys kubański, program tzw. wojen gwiezdnych, światowy system jednobiegunowy (unipolarny),

identyfikuje postacie: Harry’ego S. Trumana, George’a Marshalla, Józefa Stalina, Johna F. Kennedy’ego, Nikitę Chruszczowa, Fidela Castro, Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa,

lokalizuje na mapie: Berlin, RFN, NRD, Turcję,

wymienia i omawia najważniejsze kryzysy w stosunkach ZSRR–USA w okresie zimnej wojny, DOSTATECZNA

pamięta daty: ogłoszenia planu Marshalla, przejęcia władzy na Kubie przez Fidela Castro, początku interwencji radzieckiej w Afganistanie, ogłoszenia przez Reagana programu tzw. wojen gwiezdnych,

identyfikuje postacie: Sithu U Thanta, Jana XXIII,

lokalizuje na mapie: Koreę, Wietnam, Kubę, Helsinki, Afganistan,

przedstawia kolejne etapy zimnej wojny,

charakteryzuje przyczyny narastania wrogości pomiędzy USA i ZSRR po II wojnie światowej, DOBRA

pamięta daty: wojny koreańskiej, wojny wietnamskiej, powstania EWWiS, powstania EWG, powstania Euratomu,

przedstawia etapy polityczno-ekonomicznej integracji państw europejskich (od EWWiS do UE), BARDZO DOBRA

wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu światowego systemu dwubiegunowego CELUJĄCA

ocenia znaczenie zimnej wojny w kontekście światowego układu sił, 87. Świat małych

odległości.

Proces globalizacji

DOPUSZCZAJĄCA

pamięta datę forum gospodarczego w Seattle,

wyjaśnia i stosuje pojęcia: globalizacja, antyglobalizm,

wymienia sfery działalności człowieka, w których obserwować można procesy globalizacji, DOSTATECZNA

wyjaśnia i stosuje pojęcia: glokalizacja, McŚwiat, świat Dżihadu, uniformizacja, alterglobalizm,

lokalizuje na mapie: Seattle, Davos,

opisuje cechy współczesnej globalizacji,

wymienia przykłady krajów biednego Południa oraz bogatej Północy,

DOBRA

opisuje zagrożenia związane z globalizacją,

wyjaśnia źródła podziału na McŚwiat i świat Dżihadu,

BARDZO DOBRA

opisuje szanse i zagrożenia dotyczące krajów biednego Południa i bogatej Północy we współczesnym świecie, CELUJĄCA

ocenia postawy i działania antyglobalistów i alterglobalistów 88. Kultura w dobie

globalizacji i amerykanizacji

DOPUSZCZAJĄCA

wyjaśnia i stosuje pojęcia: kultura masowa, mass media, kultura wysoka, amerykanizacja, globalizacja, demokratyzacja kultury, jazz,

identyfikuje postacie: Rudolfa Valentino, Marlenę Dietrich, Polę Negri, Louisa Armstronga, Michaela Jacksona, Madonnę, Eminema, Elvisa Presleya, Bruce’a Lee,

lokalizuje na mapie: Los Angeles, Nowy Orlean, Nowy Jork,

wyjaśnia, dlaczego współczesny świat określany jest mianem globalnej wioski,

przedstawia rozwój muzyki rozrywkowej w XX w. i wskazuje przejawy amerykanizacji w tym procesie, DOSTATECZNA

wyjaśnia różnice między kulturą masową i wysoką,

DOBRA

charakteryzuje proces amerykanizacji współczesnej kultury i wskazuje jego pozytywne i negatywne konsekwencje, BARDZO DOBRA

wyjaśnia, dlaczego zamerykanizowana kultura masowa została nazwana przez Richarda Hoggarta „połyskliwym barbarzyństwem”,

CELUJĄCA

charakteryzuje wpływ procesu globalizacji na uniformizację kultury.

89. Bez granic.

Globalny handel DOPUSZCZAJĄCA

pamięta datę powstania Unii Europejskiej,

wyjaśnia i stosuje pojęcie liberalizmu,

wymienia najważniejsze światowe organizacje gospodarcze, DOSTATECZNA

pamięta daty: powstanie WHO, powstania NAFTA, powstania EWWiS, powstania EWG i Euratomu,

wyjaśnia i stosuje pojęcie protekcjonizmu,

DOBRA

wyjaśnia i stosuje pojęcia: leseferyzm, „niewidzialna ręka rynku”, BARDZO DOBRA CELUJĄCA

przedstawia własną opinię na temat liberalizacji handlu we współczesnym świecie

Powiązane dokumenty