data wejścia w życie (planowana data)

W dokumencie Przegląd zmian w przepisach podatkowych (Stron 21-33)

§

PIT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wyznaczenie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań związanych z informacjami dotyczącymi posiadania praw w spółce

nieruchomościowej.

(30 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360258

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dostawy towarów dla personelu sił zbrojnych państw

członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska lub ich personelowi cywilnemu w mesach i kantynach tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział w działaniach

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

(27 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(1 lipca 2022 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360200

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego

rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Wprowadzenie obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego, innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, do użytku własnego tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

(9 czerwca 2022 r.)

Opiniowanie

(1 lipca 2022 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360653

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Przesunięcie o trzy miesiące (do 1 października 2022 r.) terminu obowiązku instalacji kas fiskalnych dla branży myjni samochodowych.

(2 czerwca 2022 r.)

Opiniowanie

(dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360403/

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek

obniżonych

W załączniku do rozporządzenia uchyla się pozycje 6-8 ponieważ preferencje podatkowe dotyczące tych pozycji zapisane są już w ustawie o wyrobach medycznych. .

(2 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(26 maja 2022 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359302

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

Aktualizacja wzoru formularza AKC-RU/AKC-ZU (zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

(23 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(1 stycznia 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360000

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do

prowadzenia niektórych spraw celnych

Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do m.in..:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących;

a) wiążącej informacji taryfowej,

b) wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;

3) prowadzenia listy agentów celnych;

4) dokonywania wpisu osoby na listę agentów celnych oraz jego zmiany;

5) wydawania decyzji w sprawach:

a) odmowy wpisu osoby na listę agentów celnych, b) skreślenia osoby z listy agentów celnych, c) zawieszenia działalności agenta celnego;

(18 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(14 dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359852

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania

jednostkowe wyrobów winiarskich

Przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania

jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1

stycznia 2022 r., których wzory zostały określone w poz.

IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

(13 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(14 dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359705

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających

Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu jako organ właściwy w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających.

(13 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(13 lutego 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359704

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Celem nowelizacji ww. rozporządzenia jest

wprowadzenie zmiany w sieci oddziałów celnych (OC) podlagających Lubelskiemu Urzędowi

Celno-Skarbowemu w Białej Podlaskiej (UCS w Białej Podlaskiej) polegającej na przekształceniu Oddziału Celnego w Puławach w Miejsce Wyznaczone (MW).

(13 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(1 lipca 2022 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359703

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Akcyza

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów

akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu

wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej,

(2 czerwca 2022 r.)

Opiniowanie

(13 lutego 2023 r.) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360406

istota

data aktu (projektu)

link akt prawny

etap legislacyjny

data wejścia w życie (planowana data)

§

Pozostałe

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Zarejestrowany użytkownik będący w posiadaniu zaufanego urządzenia, jakim jest jego telefon oraz aplikacja mObywatel, będzie mógł w sposób bezpieczny zalogować się do EPUAP celem realizacji usług.

(26 maja 2022 r.)

Opiniowanie

(dzień po ogłoszeniu) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360156/

2022 KPMG Tax M.Michna sp.k. polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG w Polsce kpmg.com/app

W dokumencie Przegląd zmian w przepisach podatkowych (Stron 21-33)