• Nie Znaleziono Wyników

§ 23 Integralną część umowy stanowią:

W dokumencie Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór umowy (Stron 26-30)

§ 21

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

2. Strony umowy ustalają, iż komunikacja pomiędzy nimi odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub poczty elektronicznej, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

3. Dowodem doręczenia korespondencji przekazanej za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, będzie potwierdzenie wysłania korespondencji na numer faksu lub adres poczty elektronicznej drugiej strony.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Pzp i Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1025, z późń. zm.).

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23 Integralną część umowy stanowią:

1) Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 1;

2) Oświadczenie podwykonawcy*– zał. nr 2;

3) Oświadczenie dalszego podwykonawcy*– zał. nr 3;

4) Opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją (wykaz lokalizacji, PFU) Załącznik do umowy będzie odpowiadał treścią załącznikowi nr 8, 9 i 10 do SIWZ;

5) Oferta Wykonawcy;

6) Harmonogram rzeczowo – finansowy.

§ 24

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do umowy Wzór karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR ZAMAWIAJĄCY

UPRAWNIONY Z TYTUŁU GWARANCJI

Gmina Korycin

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, (NIP: 5451686835)

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KOŃCOWEGO

1. Stosownie do ustaleń § 14 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin" w ramach projektu „………..” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż zestawu solarnego/instalacji fotowoltaicznej* w następującej lokalizacji:

………

………

………

(imię i nazwisko

Użytkownika)

(adres lokalizacji) (nr działki)

Okres gwarancji: ……….lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 umowy.

Warunki gwarancji:

1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy solarne/ instalacje fotowoltaiczne* i ich elementy przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w § 15a ust. 8 umowy.

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.

3. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek zestawu solarnego/ instalacji fotowoltaicznej* (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).

4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta -Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:

 telefon: ………...

 faks: ………...

 e-mail: ………...

5. Przegląd gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.

6. Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie ……..4 dni i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.

7. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem zestawu solarnego/instalacji fotowoltaicznej*

w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:

1) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki, 2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) adres lokalizacji zestawu solarnego/instalacji fotowoltaicznej*

4) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.

8. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.

9. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.

10. Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

11. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę

przedmiocie gwarancji.

12. Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

13. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu solarnego/instalacji fotowoltaicznej*, wycieków płynu z kolektora (dotyczy instalacji solarnych), nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.

14. Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.

15. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

16. Zestawienie lokalizacji zestawów solarnych/instalacji fotowoltaicznych* (adresy nieruchomości i użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.

17. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ……….

oraz umowie Nr ………. z dnia …………

Podpis/y Zamawiającego Podpis/y Gwarant

……… ………

Załącznik nr 2 do umowy

………

………

………

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

…………., dnia ……….

OŚWIADCZENIE

W dokumencie Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór umowy (Stron 26-30)

Powiązane dokumenty