• Nie Znaleziono Wyników

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

0 100 150 200 250 600 0 10 40 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I II III IV V ścianka wlot wylot linia pomocnicza 100 12 IV - numery linii - numery obszarów

- współrzędne X i Y punktów charakterystycznych linii

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie wlotów, wylotów oraz linii pomocniczych.

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

I II III IV 1 2 3 4 5

Multi Flower 2D

Zasada tworzenia „wstęg”.

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie siatki (liczba „kolumn” we wstędze 1).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie siatki (liczba „kolumn” we wstędze 2).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie siatki (liczba „kolumn” we wstędze 3).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie siatki (liczba „kolumn” we wstędze 4).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie siatki (liczba „kolumn” we wstędze 5).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie siatki (liczba „wierszy” we wstędze 6).

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - konwersja plików (tylko na potrzeby postprocesora).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (linie geometrii).

NArea - liczba obszarów

NKom - liczba komórek siatki

NLines - liczba wlotów, wylotów i linii pomocniczych

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (pogrubione linie geometrii).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (odwrócenie koloru tła).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (powiększenie).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (zaznaczenie środków komórek).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (siatka w postaci naroŜników).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki (oryginalny moduł podglądu siatki).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wyliczenie współczynników metrycznych (przejście na układ krzywoliniowy).

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - definiowanie parametrów wymiany mas (uŜywane tylko w szczególnych przypadkach).

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Blok solwera - definiowanie ustawień.

NLines - liczba linii geometrii

Iter - numer bieŜącej iteracji/liczba iteracji

Pnev, NevSr- parametry zbieŜności

Tau - czas obliczeniowy

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - przygotowanie pliku „size.inc” niezbędnego do kompilacji solwera.

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Skróty klawiszowe dostępne w oknie głównym pakietu.

o - otwórz k - kompilacja l - inicjacja obliczeń n - parametry numeryczne p - parametry początkowe s - parametry składników m - parametry wymiany mas v - ustawienia solwera

spacja - wizualizacja zbieŜności

r - śledzenie procesu zbieŜności

[ ] - zmiana interwału czasowego odświeŜania zbieŜności „+” „-” - zmiana skali osi pionowej

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja wektorów prędkości (zmiana gęstości wyświetlania wektorów w kolumnach).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja wektorów prędkości (zmiana gęstości wyświetlania wektorów w wierszach).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja wektorów prędkości (zmiana długości wektorów - skali prędkości).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja wektorów prędkości (w postaci rozkładu ciągłego).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja rozkładu prędkości (składowa X).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja rozkładu prędkości (składowa Y).

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja rozkładu ciśnienia dynamicznego.

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja rozkładu energii wewnętrznej.

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja rozkładu energii wewnętrznej.

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja rozkładu źródła masy (w przepływach z wymianą mas).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - jednoczesna wizualizacja ciśnienie oraz wektorów prędkości.

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja pola w 20 zakresach kolorów.

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja pola w 40 zakresach kolorów.

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja pola w 80 zakresach kolorów.

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja pola w 160 zakresach kolorów.

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - zapis ekranu komputera

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - zapis wnętrza okna

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja w postaci izolinii (moduł oryginalny).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja wektorów prędkości (moduł oryginalny).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wizualizacja w postaci izolinii (moduł oryginalny).

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - podgląd siatki

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - wykres wartości średnich wzdłuŜ dyszy (na podstawie raportu z obszarów).

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - export danych do Excela

Multi Flower 2D

Dysza de Lavala - export danych do Excela

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Multi Flower 2D

Powiązane dokumenty