• Nie Znaleziono Wyników

15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu

15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231) – które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

Załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 9.04.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 506), które wchodzi w życie 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela B lp. 190, w zakresie, w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, została uznana za niezgodną z art. 85 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy, w tym zakresie, nastąpi 11.04.2015 r. Jednocześnie zgodnie z powyższym wyrokiem tabela B lp. 241 i lp. 242 zostały uznane za niezgodne z art. 86 § 1 i 2 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 241 i lp. 242 nastąpi 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela C lp. 1 –10 zostały uznane za niezgodne z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, a także z art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy nastąpi 11.04.2015 r. Jenocześnie tabela C lp. 47 zgodnie z powyższym wyrokiem została uznana za niezgodą z art. 24 ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 47 nastąpi 11.04.2015 r.

§ 2 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. §. 2 ust. 3 dodany rozporządzeniem z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r. § 2a dodany rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092. §. 4 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r.

§ 4a dodany rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. § 7 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. § 7 ust. 3 zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2358), które wchodzi w życie 1.01.2016 r. § 7 ust. 6 uchylony rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. §. 7a dodany rozporządzeniem z dnia 22.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 267), które wchodzi w życie 27.03.2002 r.

Załącznik zmieniony rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.09.2002 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1233); następnie odcinki A i B oraz odcinek C – strona 2 wzoru formularza w brzmieniu rozp. z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r.; załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2358), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663 oraz z 2011 r. Nr 193, poz. 1143), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie art. 41 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

Art. 17 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 22.07.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265), która wchodzi w życie 1.01.2017 r.

Obecnie ministra właściwego do spraw zagranicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 27 i art. 32 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749, 1020 i 1250), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969, z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 178 i 437.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie (Dz. U. poz. 769), które traci moc na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437).

Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.). Skrót „k.p.k.” oznacza ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.).

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 grudnia 2003 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc: 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505), 2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231) – które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

Załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 9.04.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 506), które wchodzi w życie 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela B lp. 190, w zakresie, w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, została uznana za niezgodną z art. 85 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy, w tym zakresie, nastąpi 11.04.2015 r. Jednocześnie zgodnie z powyższym wyrokiem tabela B lp. 241 i lp. 242 zostały uznane za niezgodne z art. 86 § 1 i 2 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 241 i lp. 242 nastąpi 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela C lp. 1 –10 zostały uznane za niezgodne z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, a także z art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy nastąpi 11.04.2015 r. Jenocześnie tabela C lp. 47 zgodnie z powyższym wyrokiem została uznana za niezgodą z art. 24 ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 47 nastąpi 11.04.2015 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 grudnia 2003 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc: 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1430

i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505), 2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231) – które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

Załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 9.04.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 506), które wchodzi w życie 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela B lp. 190, w zakresie, w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, została uznana za niezgodną z art. 85 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy, w tym zakresie, nastąpi 11.04.2015 r. Jednocześnie zgodnie z powyższym wyrokiem tabela B lp. 241 i lp. 242 zostały uznane za niezgodne z art. 86 § 1 i 2 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 241 i lp. 242 nastąpi 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela C lp. 1 –10 zostały uznane za niezgodne z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, a także z art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy nastąpi 11.04.2015 r. Jenocześnie tabela C lp. 47 zgodnie z powyższym wyrokiem została uznana za niezgodą z art. 24 ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 47 nastąpi 11.04.2015 r.

§ 2 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. §. 2 ust. 3 dodany rozporządzeniem z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r. § 2a dodany rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092. §. 4 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r.

§ 4a dodany rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. § 7 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. § 7 ust. 3 zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2358), które wchodzi w życie 1.01.2016 r. § 7 ust. 6 uchylony rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. §. 7a dodany rozporządzeniem z dnia 22.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 267), które wchodzi w życie 27.03.2002 r.

Załącznik zmieniony rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.09.2002 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1233); następnie odcinki A i B oraz odcinek C – strona 2 wzoru formularza w brzmieniu rozp. z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r.; załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2358), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 grudnia 2003 r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc: 1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 505), 2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231) – które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia [Ukryty tekst] (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

Załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 9.04.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 506), które wchodzi w życie 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela B lp. 190, w zakresie, w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, została uznana za niezgodną z art. 85 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy, w tym zakresie, nastąpi 11.04.2015 r. Jednocześnie zgodnie z powyższym wyrokiem tabela B lp. 241 i lp. 242 zostały uznane za niezgodne z art. 86 § 1 i 2 ustawy – Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 241 i lp. 242 nastąpi 11.04.2015 r.

Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 30.09.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1374) załącznik tabela C lp. 1 –10 zostały uznane za niezgodne z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, a także z art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy nastąpi 11.04.2015 r. Jenocześnie tabela C lp. 47 zgodnie z powyższym wyrokiem została uznana za niezgodą z art. 24 ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, art. 95 § 6 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Utrata mocy lp. 47 nastąpi 11.04.2015 r.

§ 2 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. §. 2 ust. 3 dodany rozporządzeniem z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r. § 2a dodany rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092. §. 4 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r.

§ 4a dodany rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. § 7 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. § 7 ust. 3 zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2358), które wchodzi w życie 1.01.2016 r. § 7 ust. 6 uchylony rozporządzeniem z dnia 7.09.2011 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1116), które wchodzi w życie 16.09.2011 r. §. 7a dodany rozporządzeniem z dnia 22.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 267), które wchodzi w życie 27.03.2002 r.

Załącznik zmieniony rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.09.2002 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1233); następnie odcinki A i B oraz odcinek C – strona 2 wzoru formularza w brzmieniu rozp. z dnia 16.10.2002 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1424), które wchodzi w życie 18.10.2002 r.; załącznik zmieniony rozporządzeniem z dnia 30.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2358), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663 oraz z 2011 r. Nr 193, poz. 1143), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie art. 41 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz

z 2015 r. poz. 21, 396, 841, 1186, 1269, 1549, 1707 i 1855.

§ 2 ust. 1 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 16.02.2011 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 190), które wchodzi w życie 1.03.2011 r.; ust. 1 zmieniony rozporządzeniem z dnia 28.07.2011 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 944), które wchodzi w życie 1.08.2011 r.; ust. 1 zmieniony rozporządzeniem z dnia 16.08.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 939), które wchodzi w życie 4.09.2012 r.; pkt 10 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 29.11.2013 r.

(Dz. U. z 2014 r. poz. 55), które wchodzi w życie 28.01.2014 r.; ust. 1 zmieniony rozporządzeniem z dnia 9.02.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 239), które wchodzi w życie 1.03.2015 r.; zmieniony rozporządzeniem z dnia 23.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2341), które wchodzi w życie 1.01.2016 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 1247, 1446 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 498, 659, 827 i 915.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 133, poz. 768, z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 1741 i 1888. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227,

poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 529.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 30, poz. 151.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 76, poz. 489.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

§ 2 ust. 2 w brzmieniu rozporządzenia z dnia 23.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2341), które wchodzi w życie 1.01.2016 r. § 3 ust. 1a dodany rozporządzeniem z dnia 29.11.2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 55), które wchodzi w życie 28.01.2014 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981

i Nr 165, poz. 1170.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128, poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 664 i Nr 89, poz. 589.

§ 1 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 1 ust. 2 pkt 12 skreślony zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903.

§ 4 ust. 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 4 ust. 3 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 6 ust. 1a dodany zarządzeniem z dnia 7.12.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 84), które wchodzi w życie 7.12.2009 r. § 6 ust. 1b dodany zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.04.2015 r.

§ 6 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.04.2015 r.

§ 6 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.04.2015 r. § 6 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.04.2015 r. § 6 ust. 2 pkt 4 dodany zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.04.2015 r. § 6 ust. 4 w brzmieniu zarządzenia z dnia 25.11.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 110), które wchodzi w życie 27.11.2015 r. § 6 ust. 4a w brzmieniu zarządzenia z dnia 25.11.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 110), które wchodzi w życie 27.11.2015 r. § 6 ust. 4aa dodany zarządzeniem z dnia 25.11.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 110), które wchodzi w życie 27.11.2015 r. § 6 ust. 4b w brzmieniu zarządzenia z dnia 25.11.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 110), które wchodzi w życie 27.11.2015 r. § 6 ust. 4c w brzmieniu zarządzenia z dnia 25.11.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 110), które wchodzi w życie 27.11.2015 r. § 6 ust. 4d w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.08.2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 59), które wchodzi w życie 26.10.2010 r. § 6 ust. 4e dodany zarządzeniem z dnia 7.12.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 84), które wchodzi w życie 7.12.2009 r. § 6 ust. 4f dodany zarządzeniem z dnia 7.12.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 84), które wchodzi w życie 7.12.2009 r. § 6 ust. 4g dodany zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 6 ust. 5 uchylony zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 6 ust. 6 w brzmieniu zarządzenia z dnia 17.04.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 31), które wchodzi w życie 21.05.2009 r. § 6 ust. 7 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 6 ust. 8 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 7 ust. 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 7 ust. 4 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r.

§ 7 ust. 5 dodany zarządzeniem z dnia 17.04.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 31), które wchodzi w życie 21.05.2009 r.

§ 7 ust. 6 dodany zarządzeniem z dnia 17.04.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 31), które wchodzi w życie 21.05.2009 r. § 7 ust. 7 dodany zarządzeniem z dnia 17.04.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 31), które wchodzi w życie 21.05.2009 r.

§ 10 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 10 ust. 4 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 10 ust. 6 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 10a ust. 1 w brzmieniu zarządzenia z dnia 19.12.2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 100), które wchodzi w życie 2.01.2014 r. § 10a ust. 3 w brzmieniu zarządzenia z dnia 19.12.2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 100), które wchodzi w życie 2.01.2014 r. § 10a ust. 4 w brzmieniu zarządzenia z dnia 19.12.2013 r. (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 100), które wchodzi w życie 2.01.2014 r. § 11 ust. 1 w brzmieniu zarządzenia z dnia 7.12.2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 84), które wchodzi w życie 7.12.2009 r. § 11 ust. 10 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 11 ust. 12a dodany zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 11 ust. 13 skreślony zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 11 ust. 14 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 11 ust. 15 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 11 ust. 16 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 11 ust. 16a dodany zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 11 ust. 18 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 12 pkt 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 13 ust. 1 zdanie wstępne zmienione zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 13 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 13 ust. 1 pkt 13 dodany zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 13 ust. 8 skreślony zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 15 ust. 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 15 ust. 4 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r.

§ 17 ust. 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.07.2015 r., w zakresie pouczenia o możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym i sporządzania odpisów lub kopii.

§ 17 ust. 2a dodany zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.07.2015 r., w zakresie pouczenia o możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym i sporządzania odpisów lub kopii.

§ 17 ust. 2b dodany zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.07.2015 r., w zakresie pouczenia o możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym i sporządzania odpisów lub kopii.

§ 17 ust. 2c dodany zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 1.07.2015 r., w zakresie pouczenia o możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym i sporządzania odpisów lub kopii.

§ 20 ust. 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 20 ust. 14 skreślony zarządzeniem z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 20 ust. 15 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 oraz z 1991 r. Nr 36, poz. 156).

§ 23 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r. § 23 ust. 1 pkt 2 uchylony zarządzeniem z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 23 ust. 2 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 23 ust. 3 w brzmieniu zarządzenia z dnia 31.03.2015 r. (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 25), które wchodzi w życie 18.04.2015 r. § 23 ust. 12 w brzmieniu zarządzenia z dnia 4.09.2012 r. (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 46), które wchodzi w życie 21.09.2012 r.