Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów chemia

Ścieżka

-Jednostka organizacyjna Wydział Chemii

Poziom kształcenia pierwszego stopnia Forma studiów studia stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Obligatoryjność obowiązkowy

Cykl kształcenia 2022/23

Kod przedmiotu

UJ.WChCHES.1200.5ca7569915609.22 Języki wykładowe

Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak

Dyscypliny Nauki chemiczne Klasyfikacja ISCED 0531Chemia

Okres

Semestr 6 Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć praca samodzielna: 90

Liczba

punktów ECTS 15.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzenie zakresu wiedzy z wybranego działu chemii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia pomiarów i analiz fizykochemicznych, statystycznej obróbki danych pomiarowych, korzystanie z literatury naukowej oraz elektronicznych baz danych, opracowanie wyników badań w formie pisemnej oraz ich prezentację w formie ustnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty

uczenia się Metody weryfikacji Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii CHE_K1_W05 zaliczenie

W2 student na i rozumie zasady stosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych

właściwych dla nauk chemicznych CHE_K1_W10 zaliczenie

W3

zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym.

CHE_K1_W12 zaliczenie

W4

związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

CHE_K1_W15 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości

fizykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń;

CHE_K1_U02 zaliczenie

U2

stosować metody obliczeniowe oraz oprogramowanie użytkowe wykorzystywane w ramach realizacji pracy

licencjackiej CHE_K1_U03 zaliczenie

U3 stosować rozszerzone umiejętności w zakresie

wybranego działu chemii CHE_K1_U06 zaliczenie

U4

stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosować zasady BHP w środowisku pracy, dokonywać analizy ryzyka

CHE_K1_U07 zaliczenie

U5

korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz potrafi dokonać podstawowej oceny rzetelności pozyskanych informacji

CHE_K1_U08 zaliczenie

U6

przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych w ramach pracy licencjackiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

CHE_K1_U14 zaliczenie

U7 odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach

interdyscyplinarnych CHE_K1_U11 zaliczenie

U8 uczyć się samodzielnie CHE_K1_U13 zaliczenie

U9 odpowiednio określić priorytety służące planowaniu

i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania CHE_K1_U18 zaliczenie Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań,

podejmowania odpowiedzialności za ich skutki CHE_K1_K02 zaliczenie K2 adaptacji do nowych sytuacji; myślenia i działania

w sposób przedsiębiorczy CHE_K1_K04 zaliczenie

K3

podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki; krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji, poszukiwania opini ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości

CHE_K1_K05 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

praca samodzielna 90

przygotowanie pracy dyplomowej 205

przeprowadzenie badań literaturowych 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

375 ECTS

15.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

90 ECTS

3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla

przedmiotu 1. Student realizuje pod opieką opiekuna projektu badania naukowe z zakresu

wybranego przez niego modułu lub ścieżki specjalizacyjnej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praca samodzielna zaliczenie

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie badań naukowych w ramach realizowanego projektu licencjackiego, opracowanie uzyskanych wyników oraz przygotowanie na ich podstawie pracy pisemnej. Student otrzymuje zaliczanie po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy.

Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów chemia

Ścieżka

Moduł: Chemia fizyczna i teoretyczna Jednostka organizacyjna

Wydział Chemii Poziom kształcenia pierwszego stopnia Forma studiów studia stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Obligatoryjność obowiązkowy

Cykl kształcenia 2022/23

Kod przedmiotu

UJ.WChCHEChFizTeoS.1200.5ca7569a0f298.22 Języki wykładowe

Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak

Dyscypliny Nauki chemiczne Klasyfikacja ISCED 0531Chemia

Okres

Semestr 6 Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć laboratoria: 30

Liczba

punktów ECTS 1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Głównym celem jest rozwijanie i praktyczne ćwiczenie umiejętności samodzielnego zastosowania metod kwantowo-chemicznych do problemów opisu struktury elektronowej i reaktywności chemicznej cząsteczek i układów molekularnych, w oparciu o istniejące programy komputerowe

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty

uczenia się Metody weryfikacji Umiejętności – Student potrafi:

U1

posiada rozszerzone umiejętności w zakresie

zastosowań w praktyce metod obliczeniowych chemii kwantowej (HF i DFT) do optymalizacji geometrii i opisu własności molekuł, opisu aromatyczności, analizy wibracyjnej, opisu reaktywności chemicznej, solwatacji, oraz struktury elektronowej kompleksów metali przejściowych

CHE_K1_U02,

CHE_K1_U06 zaliczenie

U2

potrafi korzystać z publikacji naukowych w celu pozyskania niezbednych informacji dla porownania wynikow swoich obliczen z wynikami znanymi w literaturze

CHE_K1_U08 zaliczenie

U3 potrafi zaplanować obliczenia których celem jest

rozwiązanie bardziej złożonego problemu CHE_K1_U09 zaliczenie

U4

potrafi odnieść nabytą wiedzę na podstawie interpretacji wyników metod obliczeniowych chemii kwantowej do opanowanej wiedzy z zakresu podstaw chemii fizycznej, chemii nieorganicznej i organicznej

CHE_K1_U11 zaliczenie

U5 potrafi uczyć się samodzielnie CHE_K1_U13 zaliczenie

U6 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując

w niej różne role CHE_K1_U17 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dba o jakość i staranność wykonywanych zadań, m.in.

o precyzję sformułowań oraz przejrzystość i porządek logiczny przedstawianych w sprawozdaniach z ćwiczeń rozwiązań zadań laboratoryjnych (obliczeniowych)

CHE_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

30 ECTS

1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

30 ECTS

1.0 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym Liczba godzin

30 ECTS

1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla

przedmiotu

1.

Ćwiczenia komputerowe - obliczenia kwantowo-chemiczne wykonywane przez studentów - stanowić będą praktyczne przykłady zastosowania metodologii opanowanej w ramach kursu Podstaw Chemii Kwantowej do opisu struktury elektronowej wybranych związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych oraz problemów reaktywności chemicznej.

U1, U2, U3, U4, U5, U6, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń i przedstawionych sprawozdań

W dokumencie Załącznik nr 17 do uchwały nr 52/VI/2022 Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r. Program studiów. Rok akademicki: 2022/23 1 / 247 (Stron 185-191)