• Nie Znaleziono Wyników

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dostawa wysyłkowa towarów dokonywana za zaliczeniem pocztowym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty( art.19 ust.13 pkt 6) Usługi komunikacji miejskiej

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie póżniej niż z dniem wystawienia faktury (art.19 ust.13 pkt 7)

Dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu wg ustawy z dnia 7.11.2008r. /art.19 ust.16b/

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

IMPORT USŁUG

Zgodnie z art. 2pkt 9 ustawy o Vat, importem usług jest świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 stosownie do art. 19 ust. 19 do powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 4, 5, 11,13 pkt1 lit b i c, pkt , 4 i 7 – 9 oraz ust 14 – 16.

Będą to następujące sytuacje:

-wykonanie usługi (ust.1), -wystawienie faktury (ust 4)

-częściowe wykonanie usługi i wystawienie faktury (ust. 5)

-otrzymanie części należności w postaci przedpłaty, zadatku, zaliczki, raty przez usługodawcę (ust. 11) upływ terminu płatności określony w umowie dla rozliczeń z tytułu świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, świadczenia usług w zakresie rozprowadzania wody, unieszkodliwiania odpadów usług sanitarnych i pokrewnych (ust. 13 pkt 1 lit b c)

-otrzymania całości lub części zapłaty lub 30 dzień licząc od dnia wykonania usług transportu osób, ładunków taborem samochodowym, olejami, statkami itp.

-spedycyjnych i przeładunkowych w portach morskich i handlowych

- budowlanych lub budowlano-montażowych (ust 13 pkt 2 w związku z ustępem 14)

- otrzymanie całości lub części zapłaty nie później niż w terminie płatności wynikającym z umowy lub faktury dla usług w zakresie:

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób i mienia, dozoru i przechowywania mienia, pośrednictwa ubezpieczeniowego, stałej obsługi prawnej i biurowej (ust. 13 pkt 4)

- otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż z dniem wystawienia faktury od usług w zakresie komunikacji miejskiej (ust. 13 pkt 7)

-usługi drukowania gazet, otrzymanie całości lub części zapłaty nie później niż 90 dnia od dnia wykonania usługi (ust. 13 pkt 8)

-opodatkowanych w Polsce usług w zakresie sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw, otrzymanie całości lub części zapłaty nie później niż termin płatności określony w umowie lub fakturze (ust. 13 pkt 9)

Art. 19 ust. 16 a -w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta.

Dostawa towarów za pośrednictwem automatów

Obowiązek podatkowy powstaje z chwila wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca (art.19 ust.17),

Usługi telekomunikacyjne opłacane żetonami, kartami telefonicznymi lub innymi jednostkami uprawniającymi do korzystania z nich w systemie przedpłaconym (art.19 ust.18).

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów, kart telefonicznych itp.

Subwencje, dotacje i inne dopłaty o podobnym charakterze (art.19 ust.21)

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika i w przypadku uznania rachunku bankowego zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części .

W przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych wg szczególnej procedury marży, o której mowa w art. 119 ustawy, obowiązek podatkowy w myśl paragrafu 3 ust. 1

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o PTU (Dz. U. Z 2004 r Nr 97 poz. 970 ze zm. ) powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi.

PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWAROW I USŁUG

Przepisy art. 29 ust. 1 – 4 4a, 4b, 4c ustawy o VAT wyrażają generalne zasady określania podstawy opodatkowania.

W myśl art. 29 ust 1 podstawą opodatkowania jest obrót . Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku (kwota netto bez VAT) Pojęcie sprzedaży ustawodawca określił w art. 2 pkt 22 i obejmuje:

- odpłatną dostawę towaru i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów,

- WDT.

Za wykonanie powyższych czynności wykonujący je otrzymuje wynagrodzenie, które obejmuje całość świadczenia od nabywcy.

Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku w myśl ust 2 art. 29 w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Stosownie natomiast do ust. 3 art. 29, jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towaru lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

Czynności pomniejszające podstawę opodatkowania:

Podstawę opodatkowania zmniejsza się o:

-kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczonych iobowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) ,

-wartość zwróconych towarów,

-zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,

-wartość kwot wynikających z dokonanych korekt faktur

W nowelizacji ustawy z dn. 7 listopada 2008 ustalono iż w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towarów lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust 4a).

Warunek posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury nie dotyczy:

- eksportu towaru - WDT

- dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

- wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzania ścieków i pozostałych usług sanitarnych i pokrewnych.

Dostawa budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyłącza się gruntów (art. 29 ust 5).

Przekształcenie i ustanowienie spółdzielczych praw: podstawą opodatkowania jest wartość należnego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego pomniejszona o kwotę należnego podatku (art. 29 ust 6).

Jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie odrębnej własności lokalu, podstawa opodatkowania jest kwota należną z tyt. tego przekształcenia pomniejszona o kwotę należnego podatku( art.29 ust.8).

W przypadku odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju eksportu towarów, importu towarów WNT i WDT, gdy dla tych czynności nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku (art. 29 ust 9)

W art. 29 ust. 10 ustawy o VAT ustalono, iż w przypadku dostawy o której mowa w art. 7 ust. 2 (nieodpłatne przekazanie towarów, darowizny), od których odliczono podatek VAT, podstawą opodatkowania jest cna nabycia towarów bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

koszt wytworzenia określone w momencie dostawy tych towarów. Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wprawdzie cena nabycia towarów, lecz skorygowana na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania (darowizny), czyli de facto wartość rynkowa.

W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust 2 (nieodpłatne ) podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesionych przez podatnika (art. 29 ust 12).

Artykuł 29 ust 13, 14, 15, 16 reguluje podstawę opodatkowania w imporcie towarów i tak:

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.

Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Elementy, o których mowa w zdaniu pierwszym, wlicza się do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 13 i 14, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

IMPORT USŁUG

Podstawą opodatkowania jest kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić, z wyjątkiem, gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania WNT (zgodnie z art. 31 ust 2 pkt 2) lub wartość usługi zwiększyła wartość celną importowanego towaru albo w przypadku, gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

NABYWCA PODATNIKIEM

W art. 29 ust 18 gdy podatnikiem jest nabywca towarów, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić z wyjątkiem, gdy podatek:

1) został rozliczony przez dokonującego dostawy tych towarów lub

2)od towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, na terytorium kraju, został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego nabycia tych towarów; w przypadku gdy kwota podatku z tytułu importu towarów jest niższa od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na terytorium kraju, podatnik dokonujący ich nabycia jest obowiązany do rozliczenia tej różnicy.

PODSTAWA OPODATKOWANIA U ZLECENIODAWCY KOMITENTA I KOMISANTA (art.30)

Podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi dla(art.30 ust.1)

1) zleceniodawcy - kwota należna z tytułu dostawy, pomniejszona o kwotę podatku;

2) komisanta:

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

a) kwota należna z tytułu dostawy towarów, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów osobie trzeciej, na rachunek komitenta,

b) kwota należna wraz z kwotą prowizji, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów nabytych przez komisanta na rzecz komitenta;

3) komitenta - kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona o kwotę podatku - w przypadku dostawy towarów dla komisanta;

4) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 3.

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy w wykonaniu umów agencyjnych, zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze jest dokonywany import towarów, z tym że podstawę opodatkowania dla importera ustala się zgodnie z art. 29 ust. 13-16.

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku (art30 ust.3)

Projekt „Profesjonalista rozliczeń VAT” jest współfinansowany przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiązane dokumenty