• Nie Znaleziono Wyników

technologia informacyjna w innych obszarach zarządzania

W ostatniej części rozdziału wymienione zostaną narzędzia informa-tyczne z kategorii „inne” czyli takie, których nie udało się sklasyfikować do wcześniej omówionych obszarów zarządzania bądź dotyczą ich wszystkich (np. technologie mobilne). Uwzględniono również najnowsze trendy w sto-sowaniu It w bibliotekach [80]. Podkreślić trzeba jednocześnie, że to tylko wybór spośród wielu systemów, platform i programów. Do najważniejszych w tej grupie narzędzi należą:

technologie mobilne, wśród których wyróżnia się:

• strony mobilne (wersje serwisu internetowego dostosowane do

wymo-• gów technicznych zarówno telefonów komórkowych, smartfonów, jak i innych urządzeń mobilnych) dzielące się na strony dedykowane, któ-re przekierowują użytkownika do specjalnie zaprojektowanych z myślą o jego potrzebach stron o innych adresach oraz strony responsywne, które automatycznie dopasowują się do urządzeń, na których mają być wyświetlane, dostosowują się do rozdzielczości i rozmiarów ekranów i udostępniane są na wszystkich platformach pod jednym adresem;

aplikacje mobilne – programy przeznaczone dla urządzeń przenośnych

• i tworzone pod określone systemy operacyjne, do których dostęp wy-maga zainstalowania specjalnego oprogramowania pobranego np. ze sklepu, dedykowanego ze strony mobilnej lub z innych źródeł. Aplikacje biblioteczne oferują dostęp do wielu usług biblioteki, np. wyszukiwania i zamawiania książek, przeglądania własnego konta, czytania tekstów online czy dotarcia do biblioteki za pomocą GPS [25; 32; 65];

płatności online – moduły dostępne z poziomu konta użytkownika

• umożliwiające np. elektroniczne uiszczanie należności za przetrzymane książki (np. oprogramowanie libsmart Payment na rynku krajowym);

zarządzanie przestrzenią i zasobami – systemy kontroli drzwi

monitoru-• jące dostęp do biblioteki poprzez autoryzację użytkownika oraz groma-dzące statystyki wykorzystania obiektu, systemy nadzorujące obłożenia miejsc w czytelniach i przydzielające wolne miejsca;

platformy do publikowania czasopism elektronicznych (np.

Open

Journal Systems oJS – otwarte oprogramowanie do redakcyjnego skła-du czasopism);

grywalizacja – wykorzystywanie gier do promowania usług

bibliotecz-• nych i zwiększania stopnia korzystania z zasobów, do wspierania

eduka-cji informacyjnej, do usprawniania procesów bibliotecznych (np. digita-lizacji) oraz budowania marki instytucji [26];

systemy do zarządzania projektami, których biblioteki w ostatnich latach

• wiele realizują, szczególnie finansowanych ze środków europejskich – oprogramowania komercyjne (np. P2ware Project Manager bazujący na metodyce PRINCE2) albo typu open source (np. Open Project);

systemy do obsługi wydarzeń i konferencji, pozwalające m.in. na

utworze-nie strony WWW wydarzenia, rejestrację uczestników, przyjmowautworze-nie abstraktów (np. darmowy open conference Systems, ocS);

technologia rozszerzonej rzeczywistości (ang.

augmented reality), np.

oglądanie pomieszczeń czy zbiorów bibliotecznych wzbogaconych o do-datkową warstwę informacyjną, prezentowane użytkownikom w formie nagrań i wideo;

tzw. ubieralna technologia informatyczna (ang.

wearable computing)

– stale włączone urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu noszone na ciele, w celu wykonywania w tle różnego rodzaju obliczeń i analiz. W bibliotekach aplikacje oparte na tej technologii mogą moni-torować ruchy użytkownika i oferować kontekstową informację służącą podniesieniu jakości usług;

technologia druku przestrzennego 3D, szczególnie przydatna w

posze-• rzaniu oferty usług bibliotek publicznych [33];

tzw. Internet rzeczy (ang.

Internet of Things, IoT) – technologia zakła-dająca połączenie poprzez sieć przedmiotów codziennego użytku (kom-puterów, urządzeń gospodarstwa domowego itp.) w celu wzajemnego komunikowania się ze sobą i podejmowania samodzielnych akcji. W bi-bliotekach może służyć np. monitorowaniu poziomu wilgotności w ma-gazynach zbiorów specjalnych.

„Dyrektorzy bibliotek żyją pod presją” – tak Marek Nahotko ocenił w 2006 r.

sytuację ciągłych zmian, wymuszanych zarówno przez technologie, jak i przez użytkowników [50]. Dzisiejsze realia nie zmniejszają tej presji, a wręcz od-wrotnie – dyrektorzy mają do czynienia z dziesiątkami systemów informa-tycznych, których wprawdzie nie muszą szczegółowo znać, ale muszą mieć rozeznanie, aby np. dokonać trafnych wyborów przy wdrażaniu nowych na-rzędzi, planować rozwój zgodnie z panującymi trendami, prowadzić swobod-ne rozmowy kwalifikacyjswobod-ne z kandydatami na bibliotekarzy, którzy mają się zająć zagadnieniami cyfrowymi, podejmować aktywne dyskusje w środowi-sku, być partnerem we współpracy przy projektach bibliotecznych i uczel-nianych. Wiele z omówionych programów i aplikacji jest już oferowanych w systemach bibliotecznych następnej generacji, tzw. platformach usług bi-bliotecznych. Jednak dopóki nie zostaną powszechnie wdrożone, katalog wie-dzy o przydatnych narzędziach jest obszerny.

Bardzo istotne wydaje się rozeznanie w nowych, pojawiających się na świecie rozwiązaniach i prognozowanych kierunkach zmian. Znamienne, że w jednym ze źródeł określających kluczowe technologie związane z pracą bi-bliotekarzy w odniesieniu do poszczególnych stanowisk, w grupie dotyczącej zarządzania występuje umiejętność demonstrowania wizji zastosowań poja-wiających się technologii [49]. Natomiast wśród kluczowych dla bibliotekarzy technologii wymienia zarządzanie zasobami cyfrowymi oraz bibliotekarstwo danych (ang. data librarianship) [18].

bibliografia

ACRL Research Planning and Review Committee. Environmental Scan 1. 2017 [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: http://www.ala.org/

acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/Envi-ronmentalScan2017.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

AMERIcAN lIBRARy ASSocIAtIoN.

2. The State of America’s Libraries

2017 [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: http://www.ala.org/

news/state-americas-libraries-report-2017. Stan z dnia 15.05.2018.

Biblioteka – lokalne centrum wiedzy praktycznej. Przewodnik po na-3. rzędziach. Warsztat nr 3. Wordpress.com. W: Biblioteki.org [Doku-ment elektroniczny]. tryb dostępu: http://www.biblioteki.org/dam/

jcr:82188f20-e4fa-4249-b6d6-de788661f636/03_BIB_przewodnik_

Wordpress.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

4. BIRSKA Renata. ocena parametryczna jednostek naukowych za lata 2013-2016 z perspektywy biblioteki uczelnianej odpowiedzialnej za przekazanie danych dotyczących publikacji – doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w lublinie. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2017, nr 6. tryb dostępu:ihttp://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/573.

Stan z dnia 15.05.2018.

5. BłASZcZyńSKA Marzena, KoZAK Michał, MAZUREK cezary, SZyMcZAK Marcin, WERlA Marcin. System SINUS – otwarte narzędzie do budowy bibliograficznych baz danych. W: SÓJKoWSKA Iwona, DERFERt WolF lidia (red.). Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwo-ju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków, 26-27 czerwca 2017 [Dokument elektroniczny]. Materiały Konferencyjne EBIB, 2017, nr 25. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/ar-ticle/view/601. Stan z dnia 15.05.2018.

6. BoRycZKA Bożena. Wykorzystanie mediów społecznościowych w bibliotekach pedagogicznych. Elektroniczny Biuletyn Informacyj-ny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczInformacyj-ny]. 2018, nr 1. tryb dostępu:

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/620. Stan z dnia 15.05.2018.

7. BREEDING Marshall. EBSco wspiera nowy projekt open source. Elek-troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektronicz-ny]. 2016, nr 8. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/

article/view/489 . Stan z dnia 15.05.2018.

8. BREEDING Marshall. library Services Platforms: A Maturing Genre of Products. Library Technology Reports [Dokument elektroniczny]. 2015, vol. 51, nr 4. tryb dostępu: https://journals.ala.org/ltr/issue/down- load/509/259. Stan z dnia 15.05.2018.

9. BREEDING Marshall. library Systems Report 2017: competing visions for technology, openness, and workflow. American Libraries Magazine [Dokument elektroniczny]. 2017, vol. 48, nr 5, s. 22-35. tryb dostępu:

https://americanlibrariesmagazine.org/2017/05/01/library-systems--report-2017/. Stan z dnia 15.05.2018.

10. BREEDING Marshall. library Systems Report 2018. New technologies enable an expanded vision of library services. American Libraries Ma-gazine [Dokument elektroniczny]. 2018, nr 5. tryb dostępu: https://

americanlibrariesmagazine.org/2018/05/01/library-systems-report- -2018/. Stan z dnia 15.05.2018.

11. BREWcZyńSKA Magdalena. Rola i zadania bibliotek w zarządzaniu wiedzą w szkole – planowanie pracy bibliotek szkolnych [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: https://www.ore.edu.pl/attachments/

article/6244/Rola_i_zadania_bibliotek_w_zarzadzaniu_wiedza_w_szko-le_M.Brewczynska.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

12. BUZDyGAN Dorota, JANUSZKo-SZAKIEl Aneta (red.). Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej [Dokument elektroniczny].

trybidostępu:ihttp://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=

64865. Stan z dnia 15.05.2018.

13. cHAD Ken. Ponowne rozważania o systemach bibliotecznych. Elektro-niczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroElektro-niczny].

2016, nr 8. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/ar-ticle/view/488. Stan z dnia 15.05.2018.

DERFERt-WolF lidia. Blogi i RSS dla bibliotekarzy i bibliotek.

14.

Elektro-niczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroElektro-niczny].

2007, nr 7. tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2007/88/a.php?derfert.

Stan z dnia 15.05.2018.

DERFERt-WolF lidia. Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-15. odpowiedź – światowe trendy i doświadczenia bibliotek. Elektroniczny

Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006,

nr 1. tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2006/71/derfert.php. Stan z dnia 15.05.2018.

DERFERt-WolF lidia. Specjalista informacji 2.0? Bibliotekarz dzie-16. dzinowy 2.0? Nowa forma przewodników po zasobach – libGuides.

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elek-troniczny]. 2011, nr 1. tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2011/119/

a.php?derfert. Stan z dnia 15.05.2018.

17. DolIńSKI Krzysztof, MoSKWA Krzysztof, URBAńcZyK Barbara. Zdalny dostęp do elektronicznych źródeł informacji w środowisku akademickim.

W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. XIII Krajowa Konfe-rencja KOWBAN ‘2006, Polanica Zdrój, 25-27.10.2006 [Dokument elek-troniczny]. tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/13762/. Stan z dnia 15.05.2018.

18. DoRIty Kim. technologies librarians need to know. current and emerg-ing library technology trends in 2017. W: LibGig [Dokument elektronicz-ny]. tryb dostępu: https://www.libgig.com/technologies-librarians- -need-know/. Stan z dnia 15.05.2018.

19. FERNANDEZ Peter. „through the looking glass: envisioning new library technologies” educational trends that will impact library technology. Li-brary Hi Tech News. 2017, vol. 34, nr 1, s. 1-5. ISSN 0741-9058.

20. FloRIANoWIcZ Małgorzata, KRAJEWSKI Piotr, MoDRZEWSKA Miro-sława, oMIlIAN-MUcHARSKA Małgorzata, tRAcZyK-KĘPA Beata.

Zaglądamy innym w okna: Miejsce multiwyszukiwarki w przestrzeni serwisu www biblioteki. Forum Bibliotek Medycznych [Dokument elek-troniczny]. 2013, nr 6/2, s. 236-276. tryb dostępu: http://biblioteka.

amg.gda.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/pdf/ForumNr12_.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

21. FoRBES christine. Free web-based tools for information literacy in-struction. Library Hi Tech New. 2014, vol. 31, nr 10, s. 1-5. ISSN 0741- -9058.

22. GARcZyńSKA Maria. Bibliografie publikacji pracowników państwo-wych szkół wyższych w Polsce w świetle badań ankietopaństwo-wych. Przegląd Biblioteczny. 2006, z. 1, s. 60-76. ISSN 0033-202X.

23. GRANt carl. the Future of library Systems: library Services Platforms.

Information Standards Quarterly [Dokument elektroniczny]. 2012, vol.

24, nr 4. tryb dostępu: https://www.niso.org/sites/default/files/sto-ries/2017-09/FE_Grant_Future_library_Systems_%20isqv24no4.pdf.

Stan z dnia 15.05.2018.

24. GRIFFIN Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN, 2005. ISBN 83-01-14394-0.

25. JARoS Maciej. Urządzenia mobilne. Zagrożenie czy nowe otwarcie?.

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektro-niczny] 2015, nr 9. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/

ebib/article/view/392. Stan z dnia 15.05.2018.

26. JASKoWSKA Bożena. W to nam graj! Grywalizacja w promowaniu usług bibliotecznych. W: Biblioteka jako marka: materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi, 11-12 września 2012 r. [Dokument elektroniczny].

tryb dostępu: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/127. Stan z dnia 15.05.2018.

27. JASKoWSKA Bożena, GłoWAcKI Mariusz. Wykorzystanie cMS Drupal do zarządzania treściami on-line Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskie-go. Podkarpackie Studia Biblioteczne [Dokument elektroniczny]. 2012, nr 1. tryb dostępu: http://psb.ur.edu.pl/sites/default/files/pdf/wy-korzystanie_cms_drupal_do_zarzadzania_tresciami_on-line_biblioteki_

uniwersytetu_rzeszowskiego.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

28. JoDłoWSKI łukasz. Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Uniwersy-teckiej we Wrocławiu. W: PIotRoWIcZ Grażyna (red.). Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersytec-kiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015 [Dokument elektroniczny]. Wro-cław, 2015, s. 155-165. tryb dostępu: http://www.bibliotekacyfrowa.

pl/publication/75789. Stan z dnia 15.05.2018.

29. KAPcZyńSKI Adrian, SMUGoWSKI Sławomir (red). Współczesne syste-my informatyczne i ich zastosowania. Katowice: Polskie towarzystwo Informatyczne, 2010. ISBN 978-83-60810-31-6.

30. KARWASIńSKA Emilia, RycHlIK Małgorzata. Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświad-czeń bibliotek zagranicznych. W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Świnoujście, 11-13.09. 2008 [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/12822/. Stan z dnia 15.05.2018.

31. KolASA Władysław Marek. dlibra Digital library Framework – platfor-ma do budowy bibliotek cyfrowych. W: WoŹNIAK-KASPEREK Jadwiga, FRANKE Jerzy (red.). Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie.

Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007, s. 67-88. ISBN 978-83-89316- -72-1.

32. KołoDZIEJcZyK Edyta. Strony i aplikacje mobilne – przykłady rozwią-zań technologicznych w bibliotekach naukowych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] 2013, nr 3. tryb dostępu:nhttp://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/64.

Stan z dnia 15.05.2018.

33. KoSZoWSKA Agnieszka. Druk 3D w bibliotece. Warsztat dla Stref Inno-wacji [Dokument elektroniczny]. 2015. tryb dostępu: https://www.

slideshare.net/AgaK/druk-3d-w-bibliotece. Stan z dnia 15.05.2018.

34. KoSZoWSKA Agnieszka. Nowe media w bibliotece. W: toKARSKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 417-433.

ISBN 978-83-61464-95-2.

KotUlA Ewa. Potencjał ludzki bibliotek.

35. Biblioteka i Edukacja [Dokument

elektroniczny]. 2015, nr 8. tryb dostępu: http://www.bg.up.krakow.pl/

newbie/index.php/bie/article/view/128. Stan z dnia 15.05.2018.

36. KoZAKIEWIcZ Witold. tendencje w rozwoju systemów bibliotecznych na przykładzie wdrożenia systemu „Symphony” w łódzkiej Akademic-kiej Sieci Bibliotecznej. W: oDlANIcKA-PocZoBUtt Monika (red.).

Systemy biblioteczne nowej generacji: platformy usług. Gliwice 15-16 października 2015 [Dokument elektroniczny]. Gliwice: Biblioteka Głów-na Politechniki Śląskiej, 2015, s. 61-70. tryb dostępu: http://delibra.

bg.polsl.pl/content/36643/BcPS_40563_2015_Systemy-bibliotecz-ne_0000.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

37. KoZIARA Andrzej. Zarządzanie zasobami technicznymi centrum Infor-macji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji. Zarządzanie Biblioteką [Do-kument elektroniczny]. 2016, nr 1, s. 31-49. tryb dostępu: https://cwf.

ug.edu.pl/ojs/index.php/ZB/issue/viewIssue/150/374. Stan z dnia 15.05.2018.

38. KoZłoWSKI Jan. Problem Platform Usług Bibliotecznych w Polsce. Elek-troniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektronicz-ny]. 2016, nr 8. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/

article/view/487. Stan z dnia 15.05.2018.

39. lAMBERtI Maria, tHEUS Monika. Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach. Biblioteka [Dokument elektronicz-ny]. 2016, nr 20, s. 183-205. tryb dostępu: https://repozytorium.amu.

edu.pl/bitstream/10593/17472/1/Maria%20lamberti%2c%20Moni-ka%20theus.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

40. lEWANDoWSKA-tRANDA Mirosława, MIllER-JANKoWSKA Maria.

Uczelniana baza wiedzy jako przykład systemu cRIS. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Studia o Książce i Infor-macji. 2016, t. 35, s. 103-118. ISSN 2300-7729.

41. lI Janwei. Study on the next generation library integrated system. W:

12th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). changsha: IEEE Xplore, 2016, s. 1283-1287. ISBN 978-1-5090-4093-3.

42. MAcHcIńSKA Katarzyna. Facebook, you tube, twitter – jak promują się biblioteki? Marketing społecznościowy w bibliotece. Forum Bibliotek Medycznych [Dokument elektroniczny]. 2013, nr 6/2, s. 311-318. tryb dostępu: http://cybra.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=7569&from=pu-blication. Stan z dnia 15.05.2018.

43. MARcINEK Marzena. Zasoby polskich bibliotek w multiwyszukiwar-kach i serwisach indeksujących publikacje naukowe. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsor-cjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [Dokument elektroniczny].

tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/

view/41/. Stan z dnia 15.05.2018.

Masowy otwarty kurs online. W:

44. Wikipedia: wolna encyklopedia

[Do-kument elektroniczny]. 2018. tryb dostępu: https://pl.wikipedia.org/

wiki/Masowy_otwarty_kurs_online. Stan z dnia 15.05.2018.

45. MAZUREK cezary, PARKołA tomasz, WERlA Marcin. tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych. W: JANIAK Małgorzata, KRAKoWSKA Monika, PRÓcHNIcKA Maria (red.). Biblioteki cyfrowe: praca zbiorowa.

Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012, s. 341-361. ISBN 978-83-61464- -70-9.

46. MIKołAJUK lidia. Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej. Podkarpackie Studia Biblioteczne [Dokument elektroniczny]. 2014, nr 3. tryb dostępu: http://psb.ur.edu.pl/repozy-torium-instytucjonalne-jako-nowa-forma-komunikacji-naukowej. Stan z dnia 15.05.2018.

47. MIlEWSKA Paulina. Jak odstraszyć czytelnika, czyli strony internetowe bibliotek. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2015, nr 3. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/in-dex.php/ebib/article/view/343. Stan z dnia 15.05.2018.

48. MIllER-JANKoWSKA Maria, MoRoń-cHMIElARSKA Iwona, NEJMAN Agnieszka. 10 lat bloga BGPW. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2018, nr 1. tryb dostępu:

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/610. Stan z dnia 15.05.2018.

MLIS Skills at Work: Snapshot of Job Postings, School of Information

49.

[Do-kument elektroniczny]. tryb dostępu: http://ischool.sjsu.edu/sites/de-fault/files/content_pdf/career_trends.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

50. NAHotKo Marek. Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 10. tryb dostępu:

http://www.ebib.info/2007/80/nahotko.php. Stan z dnia 15.05.2018.

Nie zostawaj w tyle! Jak wykorzystywać media społecznościowe do pro-51. mocji i komunikacji działań NGo. W: Biblioteki.org [Dokument elektro-niczny]. tryb dostępu: http://warszawa.ngo.pl/files/warszawa.ngo.pl/

public/ScWo/ScWo_Nie_zostawaj_w_tyle_2017.pdf. Stan z dnia 15.05.

2018.

52. oDlANIcKA-PocZoBUtt Monika (red.). Systemy biblioteczne nowej generacji: platformy usług [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu:

http://delibra.bg.polsl.pl/publication/40563. Stan z dnia 15.05.2018.

53. PAlEcZNA Dominika. Który system biblioteczny jest najlepiej oce-niany przez bibliotekarzy? Wyniki ankiety 2013. W: Bibliosfera.net [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: http://dominika.bibliosfe-ra.net/2014/02/ktory-system-biblioteczny-jest-najlepiej-oceniany- -przez-bibliotekarzy-wyniki-ankiety-2013/. Stan z dnia 15.05.2018.

54. PIotRoWSKI Dominik Mirosław. Systemy do zarządzania wiedzą. W:

CMS w bibliotekach [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: http://

www.cmswbibliotekach.umk.pl/typologia_cms/systemy-do-zarzadza-nia-wiedza/. Stan z dnia 15.05.2018.

PIotRoWSKI Dominik Mirosław. Wdrożenie systemów zarządzania 55. treścią w bibliotekach. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny

Biblioteka-rzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 2. tryb dostępu: http://www.

ebib.pl/2009/102/a.php?piotrowski. Stan z dnia 15.05.2018.

PIotRoWSKI Dominik Mirosław,

56. KMIEcIKoWSKA Barbara, olIńSKA

Iwona. FolIo, olE oraz tIND, czyli nowoczesne Platformy Usług Bi-bliotecznych: open source i jego komercjalizacja. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2016, nr 8. tryb dostępu:ihttp://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/498.

Stan z dnia 15.05.2018.

PIotRoWSKI Dominik Mirosław,

57. MARcZAK Grzegorz. Migracja

otwar-toźródłowego systemu liferay Portal w Bibliotece Uniwersyteckiej w toruniu – studium przypadku. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2017, nr 2, s. 111-134. ISSN 2080-1807.

PIotRoWSKI Dominik Mirosław,

58. MARZEc Paweł. Dostępność serwisów

internetowych na przykładzie pakietu startowego Biblioteka. Folia To-runiensia [Dokument elektroniczny]. 2016, t. 16, s. 35-56. tryb dostępu:

http://ksiaznica.torun.pl/wp-content/uploads/2016/12/Ft_16_Pio-trowski_Marzec.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

Platformy usług bibliotecznych.

59. Elektroniczny Biuletyn

Informacyj-ny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczInformacyj-ny]. 2016, nr 8. tryb dostępu:

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/125. Stan z dnia 15.05.2018.

60. PRZyByłA Wiesław, RAtAlEWSKA Magdalena. Poradnik dla projektu-jących kursy e-learningowe [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu:

www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=Poradnik_kno.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

61. PRZyBySZ Janina, PIotEREK Paweł. Media społecznościowe w służbie bibliotek. W: BRZEZIńSKA-StEc Halina, ŻocHoWSKA Jolanta (red.). Bi-blioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konfe-rencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 [Dokument elektronicz-ny]. Białystok, 2015, s. 339-356. tryb dostępu: http://repozytorium.

uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4519/1/23_Przybysz_Pioterek.

pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

62. PUKSZA Katarzyna, WItKoWSKA Ewa. Facebook, Instagram, blog… i co dalej? – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymsto-ku w mediach społecznościowych. Elektroniczny Biuletyn Informacyj-ny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczInformacyj-ny]. 2018, nr 1. tryb dostępu:

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/614. Stan z dnia 15.05.2018.

63. RAcZyńSKI Rafał. Autorskie aplikacje intranetowe oraz system cMS usprawniające pracę oraz procesy biblioteczne. W: PIotRoWIcZ Graży-na (red.). Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015 [Dokument elektroniczny]. Wrocław, 2015, s. 37-56. tryb dostępu: http://www.bi-bliotekacyfrowa.pl/publication/75789. Stan z dnia 15.05.2018.

64. RADWAńSKI Aleksander. System biblioteczny jako powszechna usłu-ga sieciowa i baza danych. W: oDlANIcKA-PocZoBUtt Monika (red.).

Systemy biblioteczne nowej generacji: platformy usług. Gliwice 15-16 października 2015 [Dokument elektroniczny]. Gliwice: Biblioteka Głów-na Politechniki Śląskiej, 2015, s. 31-38. tryb dostępu: http://delibra.

bg.polsl.pl/content/35893. Stan z dnia 15.05.2018.

65. SKÓRKA Stanisław. Aplikacja mobilna jako usługa biblioteki. W: BRZE-ZIńSKA-StEc Halina, ŻocHoWSKA Jolanta (red.). Biblioteki bez użyt-kowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Nauko-wa, Supraśl, 14-16 września 2015 [Dokument elektroniczny]. Białystok, 2015, s. 357-373. tryb dostępu: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/

bitstream/11320/4520/1/24_Skorka.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

66. SKUBAłA Elżbieta, RoŻNIAKoWSKA-KłoSIńSKA Małgorzata. Rola bi-blioteki uczelnianej w tworzeniu bazy informacyjnej szkoły wyższej. W:

PIEStRZyńSKI tomasz, JERZyK-WoJtEcKA Justyna (red.). Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. łódź:

Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, 2015, s. 197-213. ISBN 978- -83-8088-191-4.

67. SoPyło tomasz. Nie tylko Word i Excel. Bibliotekarz. 2018, nr 3, s. 24-28. ISSN 0208-4333.

68. SoPyło tomasz. office 365 w bibliotece publicznej. Bibliotekarz. 2018, nr 1, s. 23-26. ISSN 0208-4333.

Stan bibliotek w Polsce 2016. Wybrane dane i wskaźniki

69. [Dokument

elektroniczny]. tryb dostępu: http://www.bn.org.pl/dla-biblioteka-rzy/elektroniczne-publikacje-bn/biblioteki-w-polsce/. Stan z dnia 15.05.2018.

70. SWoBoDA Izabela. Systemy biblioteczne: w kierunku integracji dostępu do informacji. W: toKARSKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa:

Wydawnictwo SBP, 2013, s. 434-448. ISBN 978-83-61464-95-2.

Systemy biblioteczne

71. . Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2017, nr 1. tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/in-dex.php/ebib/issue/view/126. Stan z dnia 15.05.2018.

72. SZAFRAńSKI leszek. Oprogramowanie w repozytoriach instytucjonal-nych [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: https://ruj.uj.edu.pl/

xmlui/handle/item/47335. Stan z dnia 15.05.2018.

73. SZcZyGłoWSKA lidia. Pozycjonowanie strony www. W: Znaczenie i ba-dania jakości w bibliotekach. V Konferencja Biblioteki Politechniki Łódz-kiej, Łódź-Rogów, 13-15 czerwca 2012 [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu: http://cybra.lodz.pl/content/7085/VKBPl_ZnaczenieBada-niaJakosciBiblio_2012.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

74. SZyMcZAK Marcin. W stronę uczelnianej bazy wiedzy nowej generacji.

74. SZyMcZAK Marcin. W stronę uczelnianej bazy wiedzy nowej generacji.

Powiązane dokumenty