• Nie Znaleziono Wyników

Wstęp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wstęp"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

5

Wstęp

Polscy geomorfolodzy nie mają swojego pod-ręcznika zawierającego opis metod stosowanych w analizie rzeźby i budowy geologicznej powierzchni Ziemi oraz procesów na niej zachodzących. Dlate-go teŜ w swoich badaniach korzystają z teDlate-go typu podręczników napisanych na potrzeby nauk geolo-gicznych lub gleboznawstwa. Istnieje więc potrze-ba napisania nowoczesnego podręcznika zawiera-jącego opis metod stosowanych we współczesnych badaniach geomorfologicznych. Z tego względu we wrześniu 2008 r. na VIII Zjeździe Stowarzy-szenia Geomorfologów Polskich w Słupsku zaini-cjowana została dyskusja nad potrzebą powstania podręcznika metodologicznego z geomorfologii. Dyskusja ta była kontynuowana na konferencji „Metody badań w geomorfologii”, która odbyła się w Kielcach we wrześniu 2009 r. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia przedstawili i wysłu-chali na niej szeregu wystąpień poświęconych róŜnym metodom stosowanym w swoich bada-niach. W tomie tym zamieszczamy artykuły zawie-rające opis, porównanie lub krytyczną ocenę tych metod.

Jednym z najwaŜniejszych, tradycyjnych zadań geomorfologii jest analiza form powierzchni ziemi, ich genezy i dynamiki. Tej tematyce poświęconych jest kilka artykułów. Pierwszy z nich autorstwa Teresy Brzezińskiej-Wójcik, Leszka Gawrysiaka i Łukasza Chabudzińskiego zawiera przegląd metod morfometrycznych stosowanych w badaniach rzeźby i tektoniki na przykładzie regionu lubel-skiego. W kolejnym Anna Dmowska, Joanna Gu-dowicz i Zbigniew Zwoliński omawiają, niezwykle aktualną ze względu na rozwój opracowań kompu-terowych, cyfrową metodę adaptacji map geomor-fologicznych w systemach informacji geograficz-nej. Metodę tą przedstawili na przykładzie Mapy Geomorfologicznej Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej Krygowskiego (1953) oraz Geomorfo-logii Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczeciń-skiej Karczewskiego (1968, 1998). Zastosowaniu wysokorozdzielczych modeli cyfrowy w analizie

dynamiki mikrorzeźby poświęcone są kolejne dwa artykuły. Pierwszy z nich Joanny Gudowicz, Agaty Buchwały i Pawła Ćwiąkały jest przykładem

ilo-ściowej i jakościowej analizy procesów geomorfo-logicznych zachodzących w Babiogórskim Parku Narodowym. W drugim Aleksandra Tomczyk w podobnym ujęciu badała procesy zachodzące na szlakach turystycznych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego i Popradzkiego Parku Krajo-brazowego. Uwagi na temat metod analizy zmian rzeźby terenu pod wpływem działalności człowie-ka czytelnik znajdzie w artykule Zbigniewa Pod-górskiego.

Odrębną grupę stanowią artykuły dotyczące metod badań litologiczno-petrograficznych oraz właściwości fizyko-chemicznych osadów, ich wie-ku i warunków sedymentacji. Mikrostrukturalnej analizie cech pokryw czwartorzędowych i gleb poświęcony jest artykuł Anny Budek. W pracy Dariusza Ciszewskiego zaprezentowano metodę określania wieku osadów na podstawie zawartości pierwiastków śladowych. Maria Górska-Zabielska przedstawiła obszerny zarys problematyki kom-pleksowej analizy petrograficznej osadów glacjal-nych, obejmujący frakcję Ŝwirów średnio- i grubo-ziarnistych. Porównaniu róŜnych metod analiz laboratoryjnych uziarnienia poświęcony jest arty-kuł Dominika Płoskonki. Natomiast Jacek Szmań-da przedstawił moŜliwości interpretacji hydrody-namicznych analiz uziarnienia stosowane w bada-niach środowiska fluwialnego. Tematyce badań

środowiska sedymentacji osadów wodnych, a do-kładniej jednej z metod stosowanych w badaniach ekologii środowiska jeziornego, poświęcona jest praca Lubov Sigarevej, Piotra Gierszewskiego i Victora V Zakonnova. Badającym właściwości osadów bagiennych polecamy artykuł zamieszczo-ny na końcu tomu, w którym Sławomir śurek dzie-li się wieloletnimi doświadczeniami z zakresu ich poboru i analizy właściwości fizyko-chemicznych, genezy oraz wieku.

Niniejszy tom pragniemy poświęcić pamięci naszego serdecznego kolegi, jednego z zało-Ŝycieli Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Profesora UJK w Kielcach dr. hab. Bartło-mieja Jaśkowskiego. W ostatnich miesiącach Ŝycia, pomimo cięŜkiej choroby, aktywnie uczestniczył w organizacji konferencji metodologicznej w Kielcach w 2009 r. Zmarł 5 lutego 2010 r. Czytających ten tom prosimy o wspomnienie jego pamięci.

Składamy serdeczne podziękowania Recenzentom i Prezesowi SGP prof. UAM dr. hab. Zbigniewowi Zwolińskiemu za pomoc w redakcji tego tomu.

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aiming at t he estimation o f t he isotope co mpo sitżo n ofthe paleojluids t he isotope ratios we re determined in t he quartz cement from the Lower Cambrian

Concluding, the most important benefits that can be obtained by applying re- sponsible sponsorship in marketing campaigns are following (Datko, 2012):growing interest among

W artykule zaprezentowano narzędzia marketingowe stosowane przez organizatorów targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców i rezultaty tych działań oraz

Analizując przyjęte na początku pracy założenie, że tempo wychładzania przechowalni powinno pokrywać się z tempem spadku temperatury zewnętrznej (0,25°C/doba) oraz,

odczynniki: 1% roztwór fenoloftaleiny, 5% roztwór węglanu sodu, 5% roztwór chlorku żelaza(III), 10% roztwór rodanku amonu, 2% roztwór heksacyjanożelazianu(II) potasu,

Badania naukowe potwierdzają wpływ aktywności fizycznej na rozwój psychosomatyczny człowieka (Bielski, 2005, s. Przedstawione korzyści pły-.. nące z aktywności fizycznej są

W warunkach obecnego badania systemy łą- czące prompt l pop oraz prime&Bond nT cha- rakteryzują się zbliżoną skutecznością tworzenia połączenia

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 14/1-2, 205-224 1971.. O cena zeznań św iadków. potrzeba ustalenia, jaki w alor w system ie obow iązującego prawa