• Nie Znaleziono Wyników

Sprawozdanie z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 2014–2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sprawozdanie z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego w latach 2014–2017"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Sprawozdania 308

Rocznik Andragogiczny t. 25 (2018)

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Zarządu Akademickiego

Towarzystwa Andragogicznego w latach 2014–2017

1. Inicjatywy naukowe – Konferencje organizowane przez Akademi-ckie Towarzystwo Andragogiczne

15–16 maja 2014 roku została zorganizowana VIII konferencja naukowa z  cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych na temat: Społeczno-kulturowe aspekty czasu w kontekście uczenia się

do-rosłych;

19–20 maja 2016 roku została zorganizowana IX konferencja na-ukowa z cyklu Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych na te-mat: Doświadczanie dorosłości współcześnie i w przeszłości.

Konteks-ty andragogiczne;

12–13 czerwca 2017 roku został zorganizowany III Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny na temat: Dorośli w edukacji. Nowe konteksty,

odmienne perspektywy, innowacyjne rozwiązania.

W naszych konferencjach, organizowanych cyklicznie i syste-matycznie, uczestniczą zarówno członkowie ATA jak też andrago-dzy niezrzeszeni w Towarzystwie. Konferencje te nieustannie cie-szą się zainteresowaniem środowiska andragogów. Pozwalają na podsumowanie dokonań, a  także na wytyczanie nowych kierun-ków poszukiwań badawczych i teoretycznych.

2. ATA jest współorganizatorem Letniej Szkoły Andragogów i Pora-doznawców. W czasie kadencji zajęcia szkoły odbyły się 18–21 maja 2015 roku w Zielonej Górze po raz szesnasty.

Kierownikiem naukowym LSAiP jest prof. dr hab. Józef Kar-gul. Wśród osób prowadzących zajęcia, jak też wśród uczestników, znajdują się członkowie naszego Towarzystwa.

3. W czasie minionej kadencji Akademickie Towarzystwo Andragogicz-ne objęło patronat honorowy nad kilkoma andragogicznymi

(2)

semi-Sprawozdania 309

V. Aktualia i Recenzje

nariami naukowymi i konferencjami, organizowanymi przez różne ośrodki akademickie.

4. Nagrody ATA za monografie naukowe

W 2016 roku Zarząd ATA podjął decyzję o przyznawaniu na-gród za publikacje naukowe w trzech kategoriach:

• monografie autorskie • monografie współautorskie

• monografia zbiorowa napisana pod redakcją

Zarząd powołał Kapitułę nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. Józefa Kargula.

5. Wydawnictwa Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego • W serii Biblioteki Edukacji Dorosłych w 45 tomie z 2014 roku

opublikowaliśmy Materiały z  II Ogólnopolskiego Zjazdu An-dragogicznego pt. Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie

zmian (Warszawa–Bydgoszcz), pod redakcją Hanny

Solarczyk--Szwec, Agnieszki Stopińskiej-Pająk i Ewy Skibińskiej (redak-torem serii jest Agnieszka Stopińska-Pająk)

• Akademickie Towarzystwo Andragogiczne regularnie wydaje

dwa czasopisma naukowe: „Rocznik Andragogiczny” (w  wer-sji papierowej i elektronicznej), który w parametryzacji czaso-pism naukowych uzyskał 14 punktów (redaktorem naczelnym jest Hanna Solarczyk-Szwec) oraz półrocznik „Edukacja Do-rosłych” (w  wersji papierowej; wersja elektroniczna umieszo-na jest umieszo-na stronie ATA) z 11 punktami (redaktorem umieszo-naczelnym jest Ewa Skibińska). Obydwa czasopisma znajdują się na li-ście ERIH PLUS, w wykazie czasopism punktowanych MNiSW w części „B”; oraz w bazie czasopism naukowych Index Coper-nicus oraz CEJSH (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities).

6. Sprawy organizacyjne

• Z inicjatywy dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec Akademickie

To-warzystwo Andragogiczne przystąpiło do Lifelong Learning Konsorcjum (LLK), które tworzą Uniwersytet Łódzki, Uni-wersytet Zielonogórski, UniUni-wersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy, Akademia Pomorska w  Słupsku, „Ateneum” – Szkoła Wyższa w Gdańsku oraz Uniwersytet Mikołaja Koper-nika w Toruniu – organizator i lider Konsorcjum.

• Członkowie Zarządu reprezentują nasze Towarzystwo w 

(3)

Sprawozdania 310

Rocznik Andragogiczny t. 25 (2018)

– prof. Zofia Szarota jest wiceprzewodniczącą Zespołu Pedagogiki Społecznej KNP PAN i koordynatorem współpracy z zespołem an-dragogów;

– prof. Hanna Solarczyk-Szwec jest kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji UMK w Toruniu, które jest objęte patronatem honorowym ATA;

– dr Tomasz Maliszewski jest ekspertem w Fundacji Polskie Uniwer-sytety Ludowe oraz członkiem Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych;

– dr hab. Ewa Skibińska koordynuje współpracę z  Wydawnictwem Naukowym Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu Członkowie Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego;

• W  2016 roku zmarła prof. Eugenia Anna Wesołowska –

współ-twórczyni ATA, Biblioteki Edukacji Dorosłych oraz „Edukacji Do-rosłych”, którymi przez wiele lat kierowała, oraz Maria Chojecka – przez kilka lat sekretarz „Edukacji Dorosłych”.

• Podczas trwania kadencji kilkanaście osób wstąpiło do ATA, czte-ry osoby zrezygnowały z przynależności do ATA, kilkanaście zosta-ło skreślonych z listy czzosta-łonków ATA na mocy uchwały Zarządu ATA z powodu wieloletniego niepłacenia składek członkowskich. • Członkowie ATA zdobywają stopnie naukowe, pełnią

odpowie-dzialne funkcje w  swoich uczelniach oraz różnych instytucjach edukacyjnych.

Ewa Skibińska

Ogólnopolskie seminarium naukowe Jesienne Spotkania

Andragogiczne – Sztuka: percepcja – uczestnictwo – twórczość –

w edukacji człowieka dorosłego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna

im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Nauk

Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, 14.11.2017 r.

W  dniu 14 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicz-nych w  Katowicach (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie) odbyło się kolejne – piąte – Ogólnopolskie Seminarium

Cytaty

Powiązane dokumenty

Została w niej zaprezentowana na przykładzie dwóch ugrupowań: Listy Pima For­ tuyna oraz Ligi Polskich Rodzin, obu zaliczanych do partii populistyczno-prawicowych,

ska – sekretarz – ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp.z o.o. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zarządu oraz XIII Nadzwyczajne Zgromadzenie

Refleksje zawarte w liście do Zenona Przesmyc- kiego sugerują, iż pierwotny zamysł problematyki dramatu miał być odejściem od typowych dla twórczości Żeromskiego spraw

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białystok 17 czerwca 2005 roku.. Podczas Zjazdu Naukowego PTG odbyło się walne zebranie PTG, które wybrało nowe

- Jako oddział Krajowej Agencji Wydawniczej - przekształcony z placówki Centralnej Agencji Fotograficznej - działacie już od dziesięciu lat a od lat ośmiu prowadzicie

Заболеваемость болезнями органов мочеполовой системы детского населения Калининградской области, на 1000 детей, 2000–2003 гг.... ни

Czynnik kulturowy może się okazać istotną determinantą sukcesu oraz niepowodzenia w działalności firmy międzynarodowej, dlatego celem niniej- szego artykułu

In Proceedings of the 1st ACM SIGSOFT International Workshop on Education Through Advanced Software Engineering and Artificial Intelligence, EASEAI 2019, pages 35–38, Tallinn,