• Nie Znaleziono Wyników

"O delimitacji tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""O delimitacji tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Teresa Dobrzyńska

"O delimitacji tekstu literackiego",

Teresa Dobrzyńska, "Pamiętnik

Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 14/42, 144

(2)

/1/ DĄBROWSKI Stanisław: Zakres pojęcia " lit e r a t u r a " a fak­ tyczny m ateriał badań literack ich . "Pamiętnik L iterac k i" R. 1X11:1971 z .2 s . 69-96.

Praca z zakresu t e o r ii i s o c jo lo g ii lite ra tu ry . Zagadnie­ niem w n ie j dominującym je st zrozumienie i stosowanie w bada­ niach lite ra c k ic h pojęcia "lite ra c k o śc i" jako k ateg o rii histo­ rycznej. Autor nie kwestionuje przydatności tego pojęcia i po­ jęć jemu pokrewnych do badań nad lit e r a t u r ą , ale akcentuje ich "względność, różność i stopniowalność w każdorazowym zastoso­ waniu do m ateriału badań". Chodzi o zainteresowanie badaczy l i ­ teraturą ludową, jarmarczną, trywialną, romansową - która- w przeszłości z trudnością wchodziła w zakres h is t o r ii i t e o r ii lit e r a t u r y . Autor omawia antyselekcjonistyczne stanowisko pew­ nych badaczy / K rid l, Skwarczyńska, Kłoskowska/, zmierzające do czasowego uchylenia wartościowania na rzecz wartości do odkry­ cia - nieoczekiwanych czy nieznanych. W zakończeniu pracy znaj­ dują s ię postulaty metodologiczne autora pod adresem h i s t o r i i lit e r a t u r y , która winna stać s ię h is to rią "dynamiki życia l i ­ terackiego", powinna być nie statyczna, lecz procesualistycz­

na.

-BP/42 E.Sz.

/1/ DOBRZYŃSKA Teresa: 0 d e lim ita c ji tekstu lite ra c k ie g o . "Pamiętnik L ite ra c k i" R. 1X11:1971 z. 2 s . 115-127.

Artykuł przedstawia typologię początków i końców XVI-wie- cznych p ie ś n i kościeljnych, wielkopostnych i wielkanocnych.Sta- nowi to ilu s t r a c ję leksykalnych symptomów delimitacyjnych - słownych znaków granicy tekstu, informujących w sposób n ie - eksplicytny o jego początku lub końcu. Zagadnienie wyznaćza1- ności granic tekstu rozpatrywane je s t w powiązaniu z problema­ tyką spójnościową. Główna teza autorki brzmi: "spójnośdowa in­ terpretacja tekstu możliwa je st tylko wtedy, kiedy traktujemy ten tekst jako autonomiczną cało ść". Taka sytuacja zachodzi wówczas,gdy odczytane zostają konwencjonalne układy sygnalizu­ jące początek i koniec tekstu,obowiązujące w ramach określone­ go gatunku. "Delim itatory funkcjonują tekstotwórczo" - stąd - "każdy szereg zdań zdelimitowanych w konwencjonalny sposób u - zyskuje,choćby s iłą ,in t e rp re t a c ję spójnościową". V artykule przeprowadzono k lasy fik ację delimitatorów ze względu pa ich postać /leksykalne - nieleksykalne/ oraz eksplicytność - im- plicytność /sygnały - symptomy/.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wobec wyzwań stawianych przez społeczeństwo oparte na wiedzy ludzie są konfrontowani z dwoma zasadniczymi wymogami, po pierwsze: chęci i zdolności oraz gotowości do uczenia

W ramach programu uczniowie uczestniczyli w wykładach pro- wadzonych przez pracowników Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej na temat historii kolekcji biblioteczno-muzealnej

W czytelni udostępnia się również publikacje starsze, po uprzednim ich zamówieniu z magazynu oraz realizuje się wypożyczenia książek. Bliski kontakt z

Powstawały nowe działy zbiorów, jak: podobizny pisarzy, uczonych, artystów, wy­ nalazców, osobistości historycznych z przeszłości, działaczy społecznych i politycznych,

ska zajmuje się drugą połową XIX wieku - twórczośoią F. Do tego samego okresu odnoszą się niektóre prace prof. Problematyką romantyzmu zajmuje się M. Wykładająca

[r]

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Sekcja Filologii Polskiej.. Biuletyn Polonistyczny

Analiza "Studiów o literaturze ludowej", w których Berwiń­ ski przeciwstawił się romantycznym poglądom na lud, prowadzi autorkę do wniosku o prekursowskifn