• Nie Znaleziono Wyników

Nowa Huta - Pleszów. Stanowisko I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nowa Huta - Pleszów. Stanowisko I"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Kaczanowska,Aurelia

Kogus

Nowa Huta - Pleszów. Stanowisko I

Informator Archeologiczny : badania 6, 34-35

(2)

34

-odrzańskich,T ow arzyszą im wyroby krzem ienne sporządzone w większości z surow­ ca jurajskiego, w niewielkiej liczbie też z czekoladowego oraz stosunkowo liczne wyroby kamienne - głównie siekierki z miejscowego, szarego łupku.

Odkryty w bieżącym sezonie obiekt z ceram iką wstęgową kłutą wiązał się z osiedlem badanym w 1971 r . Stwierdzone w nim fragmenty naczyń sugerują, iż zespół ten należy do najwcześniejszych znalezisk tego typu na Śląsku, współczes­ nych m fazie kultury ceram iki wstęgowej kłutej na południu.

Badania będą kontynuowane,

NOWA HUTA - PLESZOW Muzeum Archeologiczne w Krakowie Stanowisko I Oddział w Nowej Hucie

Badania prowadziły M ałgorzata Kaczanowska i A urelia Kogus, Finansowała Huta im , Lenina, Szesnasty sezon badań,Osada wielokulturowa / od neolitu do średniow iecza/

Badania tegoroczne obejmowały część północno-wschodnią stanowiska w partii zajętej uprzednio przez baraki osiedla robotni czego, W związku z tym górna część warstwy kulturowej była zniszczona «Badaniami objęto około 10 aróu^ skąd pochodzi­ ło 79 obiektów ,Zarysy obiektów wystąpiły na głębokości 60-80 c m .

Do najstarszych obiektów należą dwa groby o orientacji północ- połucfcile datowane n a wczesną fazę kultury len dziel sidej.W jednym z nich zm arły leżał n a prawym boku z tw arzą zwróconą ku wschodowi. Na wyposażenie składały się 4 naczynia, siekierka kamienna 1 narzędzie krzem ienne,

W drugim grobie szkielet nie zachował s ię . Wyposażenie stanowiło naczynie g ro sz­ kowate zdobione m eandrem oraz cienkościenne naczynie misowate z nacinaną k ra ­ w ędzią.

W śród obiektów związanych z kulturą ceram iki prom ienistej na szczególną uwa­ gę zasługuje jam a trapezowata w przekroju z przekładką gliny wymieszanej z psze­ nicą 20 cm nad dnem, licznym i kościam i zw ierzęcym i i szkieletam i całych osobni­ ków.

Największa liczba obiektów związana je s t z kulturą łużycką,Są to w w iększości trapezow ate jam y zasobowe lub płytkie okrągłe obiekty o prawie prostych ściankach, W jam ie n r 806 związanej z tą k u ltu rą , na dnie wystąpiła warstw a nieuszkodzonych m uszli szozeżui, między którym i znajdowały się drobne węgle drzewne i grodki polepy.

W głębokiej jam ie zasobowej na dnie znaleziono porzucony szkielet dziecka dato­ wany na podstawie zawieszki na B IV. Najmłodszym obiektem je s t piec ko pułkowy

(3)

datowany na podstawie ułamków ceram iki tworzących wykładzinę na jego dnie. na przełom XI -XII wieku*

Badania na tym stanowisku będą kontynuowane*

t

ORL1SKA SOKOLNICK3E* pow. Tarnobrzeg Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Badania prowadziła m gr Ewa Szerek-Waszkowska* Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie* P ierw ­ szy sezon badań* Osada kultury ceram iki sznurowej i ślady osadnictwa kultury trzednieckiej*

Stanowisko położone je s t na lekkim piaszczystym wzniesieniu w środku wsi na zabudowanych działkach*Przebadano około 12 arów .na których odkryto kilka jam owalnego i prawie prostokątnego kształtu oraz liczne ślady słupów*

Jamy wypełnione były sz a rą ziem ią z zaw artością niewielkiej ilości ułamków naczyń* Na dnie jednej z nich znaleziono siekierkę z krzem ienia świedechowskiego*

Siady słupów rozm ieszczone były prawdopodobnie na planie prostokątów jednak­ że z powodu zabudowy terenu nie można było odkryć ich całośd*

Poza omawianymi obiektami w czystym piasku znaleziono czerpaczek. obok którego położony byą sie rp krzemienny*Wyjątkowym znaleziskiem był skarb se rc o ­ wa tych grodków złożony w doniczkowatym naczyniu z taśmowa tym uchem* Górna część naczynia i ucho zdobione były odciskami sznura*

M ateriały krzem ienne i większość ceram icznych je s t charakterystyczna dla kultury ceram iki sznurowej*Na badanym stanowisku odkryto również ułamki naczyń typowe dla kultury trzcinieckiej.

Badania nie będą kontynuowane ze względu na istniejącą zabudowę*

OSJAKÓW, pow.Wieluń Muzeum Archeologiczne Stanowisko 3 1 Etnograficzne w Łodzi

Badania- prowadziła m gr Ewa Niesiołowska* Finansował WKZ w Łodzi* Piąty sezon badań* Osada wielokulturowa z okresów mezolitu, neolitu i epoki brązu*

Wykopy zostały założone w części południowej stanowiska, w nawiązaniu do

2

jego przebadanej częśd * Wyeksplorowano 78 m uzyskując 6 500 zabytków, w tym około 500 fragmentów ceram iki, pozostałe to prawie wyłącznie m ateriały krzem ienne, wśród których wyróżniono około 200 rdzeni i narzędzi*

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla wyodrębnienia podgrup osób badanych, które kontrastowałyby jedno- cześnie pod względem spójności typów osobowości jak i zróżnicowania profilu osobowości, wykonano

Choć czasami, ja k w wypadku przedm iotów z poziomu podstawowego, prototypem dla danej kategorii może być konkret, wiążąc tym samym daną kategorię z

Podobnie jest w metodzie sądów obywatelskich – badanie orga- nizuje się na temat, który interesuje badaczy lub osoby chcące zasięgnąć opinii obywateli w danej

The first joint initiative was published on February 8, 2008 The purpose of the project is to analyze the current situation of scientific and technical cooperation between

Jak wynika z powyższego, osoby starsze rzadko korzystają z nowych technologii, chociaż ten wskaźnik się zwiększa, ponieważ obecnie dostępna jest coraz większa ilość stron

D la pewnej równowagi tym razem ukazujem y aktualną sytuację organizacji „Idökan” na świecie wg byłego lidera IE - Germ any Rudolfa G aberta1:.. Siebera funkcji

Często znalezione określenie odnosi się w nowym języku do części normalnego obszaru semantycznego, bądź też zostaje istotnie rozszerzone (np. w ten sposób

Materiały przedwojenne zostały schematycznie opracowane i opubli­ kowane przez Raschkego w monografii powiatu. W okresie powojennym znaleziono no­ we materiały, które