• Nie Znaleziono Wyników

Przegląd ważniejszych wydarzeń (9 lipca–15 sierpnia 2009)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przegląd ważniejszych wydarzeń (9 lipca–15 sierpnia 2009)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

25–30.04.2010. Na Bali (Indonezja) odbêdzie siê œwia-towy kongres geotermalny — World Geothermal Congress (WGC2010) pod has³em Geothermal: the energy to change the world. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej http:/www.wgc2010.org.

11–12.05.2010. W Warszawie odbêdzie siê II Ogólno-polska Konferencja pt. Z³o¿a kopalin — aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych, organizowana przez Pañstwowy Instytut Geologiczny. Przewidziane s¹ nastêpuj¹ce sesje tematyczne: Samowy-starczalnoœæ energetyczna Polski a krajowa baza surowco-wa; Sk³adowanie i magazynowanie w strukturach geo-logicznych; Z³o¿a metali dla nowoczesnych technologii; Rozwój infrastruktury w Polsce a surowce pospolite; Zaso-by geotermalne Polski; Ekonomika z³ó¿; Geologia w archi-tekturze, rzeŸbie i malarstwie. Informacje: dr Magdalena Pañczyk, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiec-ka 4, 00-975 Warszawa, tel. 022-849-53-51 w. 232, tel.

kom. 0-501 257 086, e-mail: zlo¿a.kopalin@pgi.gov.pl lub magdalena.panczyk@pgi.gov.pl.

21–26.06.2010. W Smo³dzinie k. S³upska odbêdzie siê IV Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS'4, pt. TeraŸniejszoœæ kluczem do przesz³oœci: wspó³czesne proce-sy sedymentacyjne i ich zapis kopalny, organizowana przez Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje: dr Joanna Rotnicka, Instytut Geolo-gii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznañ, tel. 061-829-60-34, e-mail: pokos4@amu.edu.pl oraz na stronie internetowej: www.po-kos4.amu.edu.pl.

2–10.08.2012. W Brisbane (Australia) odbêdzie siê miê-dzynarodowy kongres — 34th

International Geological Congress (IGC). Informacje organizacyjne mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej http://www.ga.gov.au/image_cache/ GA111 85.pdf.

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(9 lipca–15 sierpnia 2009)

9.07. Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

udostêpni³ w internecie (http://app.pan.pl/archives.html) wszystkie wydania kwartalnika Acta Palaeontologica

Polonica, pocz¹wszy od 1. numeru z 1956 r.

20.07. Herbert Wirth zosta³ nowym prezesem KGHM.

Do tej pory sprawowa³ on funkcjê I wiceprezesa do spraw produkcji. Herbert Wirth ukoñczy³ studia z zakresu geolo-gii z³ó¿ rud i geologeolo-gii matematycznej na Akademii Górni-czo-Hutniczej w Krakowie. Na tej uczelni obroni³ tak¿e doktorat. Z grup¹ kapita³ow¹ KGHM jest zwi¹zany

zawo-dowo od 11 lat. Wczeœniej pracowa³ w Centrum Badaw-czo-Projektowym Miedzi CUPRUM i KGHM CUPRUM CBR oraz w Biurze Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA. Od kwietnia 2008 r. zasiada w Zarz¹dzie KGHM.

25–26.07. W Krakowie odby³a siê XXXIX

Miêdzyna-rodowa Wystawa i Gie³da Minera³y, Skamienia³oœci i

Bursztyn, zorganizowana przez Muzeum Geologiczne

Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Aka-demii Górniczo-Hutniczej.

736

Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009

Sprostowanie

W zamieszczonej w lipcowym numerze Przegl¹du Geologicznego (w dziale kalendarium — przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ; Prz. Geol., 57: 548) informacji pojawi³ siê b³¹d. Mylnie podano sk³ad nowo wybranego Zarz¹du Polskiego Komitetu Geologii In¿ynierskiej i Œrodowiska, który przedstawia siê nastêpuj¹co: prof. Andrzej Dr¹gowski — prezes, dr Beata £uczak-Wilamowska — wiceprezes, dr Edyta Majer — wiceprezes, dr Pawel Rydelek — sekretarz, dr Tomasz Szczepañski —skarbnik.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jego aktywność i zaangażowanie, a przede wszystkim skuteczność mediacji wynikały jednak z uznania papieża za światowy autorytet – a doda- jąc do tego względną

wspó³pracownikami z Oddzia³u Karpackiego zajmowa³ siê problematyk¹ dotycz¹c¹ morfologii, budowy geologicznej i g³êbokoœci skonsolidowanego pod³o¿a Karpat na podsta- wie

Ujwary-Gil, A., Candi, M., Analyzing Business Model Components Using the Sensitivity Model [w:] Business and non-profit organizations facing increased competition and

Od przynajmniej 12 lat wielokrotnie publicznie zwracałem się z apelem aby ktoś ze środowiska akademickiego przekonał mnie, niedouczonego prowincjonalnego

Zmienność mineralizacji wód dopływających z poziomu wapienia podstawowego do wyrobisk górniczych kopalni Rudna KGHM.. Barbara Kiełczawa   1 , Anna Chudy 2 ,

I nie pomog¹ dywagacje, pojawiaj¹ce siê jesz- cze za Jego ¿ycia, ¿e to wcale nie On jest odkrywc¹ czer- wonego z³ota, lecz geolodzy niemieccy lub te¿ inni polscy naukowcy,

Due to the fact that in the proposed method size is normalized, all activities that are carried out to realize any backlog item, functional or non-functional, have to be in scope

Źródło: własne na podstawie: D. Oleszczuk, Wykorzystanie technologii agentowych w badaniach symulacyjnych algorytmu ratowania życia, praca magisterska, KUL, Lublin