• Nie Znaleziono Wyników

Cwiczenie 6. Symulacja obiektow dynamicznych w srodowisku SIMULINK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cwiczenie 6. Symulacja obiektow dynamicznych w srodowisku SIMULINK"

Copied!
9
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Ćwiczenie 6. Symulacja obiektów dynamicznych w środowisku SIMULINK.

Opracował: dr inż. Sebastian Dudzik

1.

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z nakładką SIMULINK oraz zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia i symulowania modeli z wykorzystaniem tej nakładki.

2.

Wprowadzenie

Biblioteka Simulink dołączana do pakietu Matlab jest graficznie zorientowanym śro-dowiskiem projektowym wyposażonym w funkcje:

• Konstrukcji modeli dynamicznych

• Analizy działania modeli dynamicznych przy różnych wymuszeniach • Prezentacji wyników symulacji

W pełni interaktywne środowisko pracy Simulink umożliwia budowę modeli dyna-micznych na bazie predefiniowanych bloków funkcjonalnych dołączanych wraz z pakietem. Funkcje edycyjne ułatwiają szybkie tworzenie modeli oraz ich modyfikację. W celu umoż-liwienia symulacji nakładkę Simulink wyposażono w zestaw bloków modelujących sygnały wejściowe. Podstawowe to: step, const, ramp. Możliwa jest też symulacja dla bardziej złożo-nych wymuszeń, w tym zdefiniowazłożo-nych przez użytkownika. Symulacji układów sterowania można dokonywać dla różnych metod całkowania, zadanych parametrów (krok, rząd me-tody, czas symulacji, solver i in.). Prezentacja wyników symulacji w nakładce Simulink jest możliwa dzięki bogatej bibliotece bloków wyjściowych. Najprostsze z nich to: display,

scope, to workspace i in.). Dzięki temu wyniki symulacji mogą być przesłane np. do

prze-strzeni roboczej programu MATLAB i tam poddane dalszemu przetwarzaniu. Możliwości nakładki Simulink mogą zostać rozszerzone przez dodatkowe biblioteki bloków funkcjo-nalnych (ang. blocksets). Przykładowe biblioteki to: Nonlinear Control Design Blockset — wspomaganie projektowania nieliniowych układów sterowania, Power System Blockset — wspomaganie projektowania układów sterowania systemami maszyn i napędów dużych mocy. DSP Blockset — wspomaganie projektowania systemów wykorzystujących cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

(2)

3.

Program ćwiczenia

1. Uruchomienie programu MATLAB.

W ćwiczeniu wykorzystano program MATLAB w wersji 5.3 (R11.1). Uruchomienie programu następuje poprzez skrót na pulpicie (Matlab5.3) lub bezpośrednio z kata-logu C:\MatlabR11\ bin\.

2. Uruchomienie programu Wordpad.exe.

Program można uruchomić poprzez wywołanie: Start\Programy\Akcesoria\

Word-pad lub poprzez skrót na pulpicie.

3. Przejście do katalogu roboczego dla grupy laboratoryjnej.

Domyślnym katalogiem startowym (roboczym) programu MATLAB jest C:\Matlab

R11\ work\. Zadanie polega na przejściu do podkatalogu katalogu work. Podkatalog

(utworzony na pierwszych zajęciach laboratoryjnych) nazwany jest wybranymi 2 nazwiskami studentów, wchodzących w skład grupy laboratoryjnej.

(a) Wprowadzić: >>pwd

W programie MATLAB każde wprowadzone polecenie zatwierdza się klawiszem <ENTER>. Zwrócić uwagę na ścieżkę dostępu do katalogu bieżącego.

(b) Wprowadzić:

>>cd nazwa_podkatalogu

Parametr nazwa_pod-katalogu powinien składać się z nazwisk 2 wybranych stu-dentów grupy laboratoryjnej (np. >>cd KowalskiNowak).

4. Modelowanie zależności statycznych

Zamodelować zależność umożliwiającą zamianę wartości temperatur wyrażonych w stopniach Celsjusza na wartości wyrażone w stopniach Fahrenheita:

TF =

9

5(TC) + 32, (1)

gdzie: TF — temperatura wyrażona w stopniach Fahrenheita; TC — temperatura

wyrażona w stopniach Celsjusza.

(a) W linii poleceń programu MATLAB wprowadzić: simulink. Zgodnie ze wska-zówkami prowadzącego utworzyć nowy projekt. Elementy niezbędne do budowy modelu to:

• Blok ramp (wymuszenie prędkościowe) z biblioteki Sources (wejście). • Blok const (wartość stała) z biblioteki sources, (wartość stała równa 32). • Blok gain (wzmocnienie) z biblioteki math, (mnożenie).

• Blok sum (sumator) z biblioteki math, (dodawanie).

• Blok scope (oscyloskop) z biblioteki sinks, (wyniki symulacji).

(3)

Rys. 1. Elementy modelu zależności statycznej

Rys. 2. Połączenie elementów modelu zależności statycznej

(c) Przypisać wartości parametrom bloków. Dwukrotne kliknięcie - edycja wartości parametrów, wprowadzenie wartości, przycisk Close - zamknięcie okna edycji. Wartości parametrów:

• ramp — pole: Initial Output = 0. • gain: 9/5.

• constant: 32.

(d) Połączyć bloki zgodnie z kierunkiem przepływu sygnału jak na rys. 2:

(e) Zapoznać się z opcjami symulacji nakładki Simulink (menu Simulation/Parame-ters).

(f) Zasymulować działanie modelu (polecenie Start z menu Simulation) dla czasu symulacji 10s.

(g) Zasymulować działanie modelu (polecenie Start z menu Simulation) dla czasu symulacji 50s.

(h) Zapisać model w pliku C2F.mdl.

(i) Utworzyć model zależności odwrotnej do (1).

(j) Zasymulować działanie modelu (polecenie Start z menu Simulation) dla czasu symulacji 50s.

(k) Zapisać model w pliku F2C.mdl.

(l) Zamodelować w programie SIMULINK zależność opisującą dzielnik napięcia przedstawiony na rys. 3. Przeprowadzić symulację. Zapisać model w pliku dziel-nik.mdl.

(4)

R1

R2

U1 U2

Rys. 3. Dzielnik napięcia

5. Rozwiązywanie równań różniczkowych.

(a) Zamodelować równanie różniczkowe postaci:

x′(t) = −2x(t) + u(t), (2)

gdzie: x(t) — rozwiązanie; u(t) — wymuszenie w postaci fali prostokątnej o am-plitudzie równej 1 i częstotliwości równej 1 rad/sec.

W modelu równania do wyznaczenia x(t) na podstawie x′(t) wykorzystano blok

integratora. Inne niezbędne bloki to gain (mnożenie) oraz sum (sumator). Do-datkowo zastosowano blok Signal Generator (biblioteka sources) do wygene-rowania zadanego przebiegu funkcji u(t). Przeciągnąć bloki do okna modelu. Połączyć bloki zgodnie ze schematem: Węzeł zaczepowy tworzy się przez

prze-Rys. 4. Model równania różniczkowego (2)

ciąganie linii z wciśniętym prawym przyciskiem myszy. W celu odwrócenia blo-ku gain należy wywołać menu kontekstowe (klikając prawym przyciskiem my-szy na bloku) i wykonać polecenie Flip Block. Zapoznać się z opcjami menu kontekstowego.

(b) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB.

(5)

(c) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu dla dwóch różnych me-tod całkowania (meme-tody zmienia się w menu Simulations/Parameters) oraz trzech wartości gain: −2, −10, 2 (łącznie sześć symulacji). Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowa-dzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad.

(d) Zamodelować równanie różniczkowe postaci:

a2 d2y(t) dt2 + a1 dy(t) dt + a0y(t) = k1 du(t) dt + k0u(t) (3)

(e) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (f) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu dla następujących

war-tości parametrów:

i. sys_2rz_1_trans — k0= 5, k1 = 6, a0 = 1, a1= 4, a2 = 8

ii. sys_2rz_2_trans — k0= 5, k1 = 3, a0 = 2, a1= 2, a2 = 1

iii. sys_2rz_3_trans — k0= 5, k1 = 10, a0= 7, a1 = 3, a2 = 3

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad. 6. Analiza stanów przejściowych.

(a) Przeprowadzić analizę stanów przejściowych w obwodzie RC (filtr dolnoprze-pustowy), przedstawionym na rys. 5

U1

R1

C1 U2

Rys. 5. Model obwodu RC (filtr dolnoprzepustowy)

W pierwszej kolejności należy ułożyć równanie różniczkowe analizowanego ob-wodu:

u1(t) = uR(t) + u2(t). (4)

Biorąc pod uwagę, że: uR(t) = i(t)R1, i(t) = ic(t) = C1

duc(t) dt oraz, że: uc(t) = u2(t), mamy: u1(t) = R1C1 du2(t) dt + u2(t). (5)

(6)

(b) Zamodelować równanie (5).

(c) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (d) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu, dla dwóch metod

cał-kowania i następujących wartości parametrów RC: i. R1 = 1kΩ, C1= 1µF

ii. R1 = 20KΩ, C1 = 5nF

iii. R1 = 1Ω, C1= 2µF

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad. (e) Przeprowadzić analizę stanów przejściowych w obwodzie RC (filtr

górnoprze-pustowy), przedstawionym na rys. 6 Podobnie jak w p. 6a zbudować model

U1

R1 C1

U2

Rys. 6. Model obwodu RC (filtr górnoprzepustowy)

równania różniczkowego opisującego analizowany obwód RC.

(f) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (g) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu, dla dwóch metod

cał-kowania i następujących wartości parametrów RC: i. R1 = 1kΩ, C1= 1µF

ii. R1 = 20KΩ, C1 = 5nF

iii. R1 = 1Ω, C1= 2µF

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad. (h) Przeprowadzić analizę stanów przejściowych w obwodzie RLC, przedstawionym

na rys. 7

Analizowany obwód RLC, może być opisany następującym układem równań różniczkowych: ( Ldidt + Ri +C1 R idt = u1 1 C R idt = u2 (6)

(7)

U1

R1

C1 U2

L1

Rys. 7. Model obwodu RLC

Podobnie jak w p. 6a zbudować model równania różniczkowego opisującego analizowany obwód RC.

(i) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (j) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu, dla dwóch metod

cał-kowania i następujących wartości parametrów RLC: i. R1 = 1kΩ, L1 = 5mH, C1 = 1µF

ii. R1 = 20KΩ, L1= 5mH, C1 = 5nF

iii. R1 = 1Ω, L1 = 5mH, C1 = 2µF

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad. 7. Modelowanie transmitancji operatorowej

(a) Zamodelować zależność (2), w postaci transmitancji operatorowej (przy zero-wych warunkach początkozero-wych).

Zakładając zerowe warunki początkowe, do równania (2) stosuje się obustronne przekształcenie Laplace’a, co prowadzi do równania:

sX(s) = −2X(s) + U(s) (7)

Traktując U(s) jako transformatę wymuszenia, oraz X(s) jako transformatę od-powiedzi, po prostych przekształceniach uzyskuje się następującą transmitancję modelu:

G(s) = 1

s+ 2 (8)

Przeciągnąć do okna modelu bloki: Signal Generator (biblioteka sources),

Trans-fer Fcn, (biblioteka continous).

Połączyć bloki zgodnie ze schematem

Ustawić parametry bloku Signal generator: Wave form: square; Amplitude: 1; Frequency: 1; Units: rad/sec.

(8)

Rys. 8. Model w postaci transmitancji

(b) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (c) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu dla dwóch różnych

me-tod całkowania dla czasów symulacji: 50s i 5s. Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad.

(d) Zapisać model w pliku trans.mdl.

(e) Zamodelować zależność (3), w postaci transmitancji operatorowej (przy zero-wych warunkach początkozero-wych).

(f) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (g) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu dla następujących

war-tości parametrów i wybranej metody całkowania, dla wymuszenia skokowego (blok Step z biblioteki sources:

i. sys_2rz_1_trans — k0= 5, k1 = 6, a0 = 1, a1= 4, a2 = 8

ii. sys_2rz_2_trans — k0= 5, k1 = 3, a0 = 2, a1= 2, a2 = 1

iii. sys_2rz_3_trans — k0= 5, k1 = 10, a0= 7, a1 = 3, a2 = 3

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad. (h) Zamodelować zależność (5) (filtr dolnoprzepustowy), w postaci transmitancji

operatorowej (przy zerowych warunkach początkowych).

(i) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (j) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu, dla wybranej metody

całkowania, wymuszenia skokowego (blok Step z biblioteki sources i następują-cych wartości parametrów RC:

i. R1 = 1kΩ, C1= 1µF

ii. R1 = 20KΩ, C1 = 5nF

iii. R1 = 1Ω, C1= 2µF

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad.

(9)

(k) Zamodelować transmitancję filtru górnoprzepustowego (rys. 6).

(l) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (m) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu, dla wybranej metody

całkowania, wymuszenia skokowego (blok Step z biblioteki sources i następują-cych wartości parametrów RC:

i. R1 = 1kΩ, C1= 1µF

ii. R1 = 20KΩ, C1 = 5nF

iii. R1 = 1Ω, C1= 2µF

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad. (n) Zamodelować transmitancję obwodu RLC (rys. 6), równanie 6.

(o) Dodać element to workspace z biblioteki sinks, tak aby możliwe było wyekspor-towanie wyników symulacji do przestrzeni roboczej programu MATLAB. (p) Przeprowadzić symulację działania stworzonego modelu, dla wybranej metody

całkowania, wymuszenia skokowego (blok Step z biblioteki sources i następują-cych wartości parametrów RC:

i. R1 = 1kΩ, L1 = 5mH, C1 = 1µF

ii. R1 = 20KΩ, L1= 5mH, C1 = 5nF

iii. R1 = 1Ω, L1 = 5mH, C1 = 2µF

Wykreślić przebiegi sygnałów zarejestrowanych podczas symulacji, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego. Skopiować wykresy do programu Wordpad.

4.

Opracowanie sprawozdania

W sprawozdaniu należy umieścić polecenia oraz wyniki ich działania skopiowane w trak-cie ćwiczenia z okna środowiska MATLAB. Do każdej linii kodu oraz do każdego wyniku, należy dodać komentarz objaśniający.

Przykład.

. . . 2+round(6/9+3*2)/2–3 — obliczenie wartości wyrażenia. Funkcja round(6/9+3*2) zaokrągla wynik działania 6/9+3*2 do najbliższej liczby całkowitej. . .

Cytaty

Powiązane dokumenty

W zależności od zdyscyplinowania grupy prosimy o zgromadzenie się przy krzyżu lub pozostaniu na miejscu i zwróceniu się w stronę krzyża. - Czas na powitanie naszego

Jeżeli w wypracowaniu występuje fragment (1–2 zdania), który mógłby zostać uznany za odbiegający od tematu lub nie na temat, ale w pracy pełni funkcję

Это был парень, которого я встретил утром на этаже, его номер находился напротив моего.. Несмотря на свой вес, парень

Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie zależności mocy odbiornika i sprawności w nierozgałęzionym obwodzie prądu stałego w zależności od rezystancji

W praktyce, nie ma potrzeby kompensacji mocy biernej do wartości zerowej, gdyż przy niskiej wartości współczynnika kąta przesunięcia fazowego φ wzrost wartości prądu jest nieduży

Należy wysłać dane z pierwszego kompu- tera z aplikacją Nadajnik i odebrać je na drugiej stacji roboczej z aplikacją

Celem ćwiczenia jest poznanie metod do pomiarów częstotliwości i przesunięcia fazowego oraz wyznaczania pętli histerezy przy użyciu oscyloskopu katodowego2. PODSTAWY

Układ „poprawnie” mierzonego napięcia przedstawia rysunek 3. Watomierz w tym układzie mierzy moc czynną pobieraną przez odbiornik oraz cewki

W tym celu IZ RPO może określić warunki brzegowe i preferencje dotyczące zlecania zadań(np. określić kategorie zadań podlegających zleceniu);.. Wytyczne w zakresie

W celu eliminacji tego zjawiska należy zachować normalne warunki pomiaru (podawane przez producentów mostków). W mostkach do pomiarów bardzo wielkich

The paper presents a water balance of a flow-through, dammed lake, consisted of the following terms: surface inflow, underground inflow/outflow based on the

Jako wymuszenie rzeczywiste, w procesie symulacji pracy pięciu paneli PV typu TPSM6U połączonych równolegle, wykorzystano pomiary gęstości mocy promieniowania z okresu

Napisać funkcję CJJP (&#34;czy jest jego przodkiem&#34;) która otrzyma jako argumenty wskaźniki do dwóch węzłów drzewa, a odpowie na pytanie, czy pierwszy wezel jest

Physbe - lewa komora serca.. Lądowanie na księżycu

Odpowiedzią jest przestrzeń robocza Matlaba, ponieważ Simulink w pierwszej kolejności przeszukuje aktualny workspace aby odnaleźć wywoływane przez nas zmienne.. Rysunek 6:

Wybierz opcję Błyskawiczna konferencja przy użyciu wiadomości błyskawicznych i wpisz w polu tekstowym nazwisko agenta lub identyfikator URI kontaktu.. Po znalezieniu nazwiska agenta

karta kredytowa w momencie podpisania umowy kredytu ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez Bank zgoda w zakresie danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego.. w przypadku

wliczone (wymagane dowolne) 0,0075% wartości nieruchomości (Bank akceptuje ubezpieczenia z zewnątrz lecz nie obniża to wówczas marży) Pierwsza rata składki ubezpieczeniowej

wliczone (wymagane z banku) 0,2% doliczane do marży Koszt ub.: + 0.2 p.p. do marży do czasu spłaty kwoty kredytu odpowiadającej kwocie. kredytowanego wkładu finansowego. do marży

nieruchomości wliczone (wymagane dowolne) 0,0075% wartości nieruchomości (Bank akceptuje ubezpieczenia z zewnątrz lecz nie obniża to wówczas marży) Pierwsza rata

1 – electric motor, 2 – hydraulic pump with fixed delivery, 3 – relief valve, 4 – Proportional flow controller, 5 – supply line, 6 – throttle valve, 7 – pressure gauge

W Gliwicach odbêdzie siê VIII Konferencja Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii wêgla, organi- zowana przez Instytut Geologii Stosowanej Wydzia³u Górnic- twa i

wliczone (wymagane dowolne) 0,0075% wartości nieruchomości (Bank akceptuje ubezpieczenia z zewnątrz lecz nie obniża to wówczas marży) Pierwsza rata składki ubezpieczeniowej